ภารกิจผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
Prof. Prachyanun Nilsook, Ph.D.
พ.ศ.2566

รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
ประวัติ 2566 (เต็ม) | ประวัติย่อ 2566 | ประวัติภาษาอังกฤษ 2023

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา | วารสารอาชีวะก้าวไกล | บทความหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา | สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567
รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     

น.ส.ขวัญชนก อายุยืน
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

กลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาตามแนวคิดพลเมืองดิจิทัล
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 มกราคม 2566)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.อนุศรา เรียงสา
ครู
ทุนวิจัย สกสว.

การพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ด้วยรูปแบบจินตวิศวกรรม
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 21 มกราคม 2566)

แผนกเมคคาทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

นายณัฐพงศ์ เส็งดอนไพร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล

นางสาวศุทธินี พงษ์ใหญ่
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การรู้ดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล

นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล

นางสาวเนตรนภิส ลอยบ้านแพ้ว
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล

นางอัญชลี ศรีจันทร์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

แนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศ การบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล

นางสาวสุชญา ศรีอุดม
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การใช้นวัตกรรมบริหารงานวิชาการในยุคปกติใหม่ของผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล

นางสาวอารีรัตน์ จงดี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ความสุขในการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล

นางสาวภัทรพรรณ ปิ่นวิถี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล

นางสาวชนกานต์ ศิวิลัย
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาตามแนวคิดมิติใหม่ไร้ถังของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล

นางสาววจีนันท์ สิทธิรักษ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล

นายณัฐกานต์ พ่วงเจริญ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล

นางสาวนุจรี นูวบุตร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล

นายธนรัฐ ปริปุรณะ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางสาวทิพวัลย์ ร่วมวงษ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครปฐม
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางสาวสุจิตรา บัญญัติ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางสาวละอองดาว หวลถึง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล กลุ่มสหวิทยาเขตส่งเสริมสามัคคี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางกรัณฑา สุธาทรัพย์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ปัจจัยการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นายกิตติศักดิ์ สังฆะกาโล
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางสาวธัญชนก สุภาชัย
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อความผูกพันกับ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางพิตตินันท์ วงษ์สถิตย์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของครู
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นายกฤษฎา เดชะคุปต์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่มที่ 2
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางสาวธณัฐกรณ์ แก่นแก้ว
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

สมรรถนะหลักของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางสาวมณีรัตน์ จอมสังข์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางสาวฆนรส ผูกพยนต์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางสาวขวัญฤดี มงคลฉัตร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การนิเทศภายในสถานศึกษาทางออนไลน์ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นายนำพล มากสอน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อนวัตกรรมทางการศึกษาของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางสาวประภัสสร ชมพูพวง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นายจิรายุทธ ผ่องอำไพ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำทางวิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางสาวณิชาวรรณ บุญรอด
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางพชร แสงเพ็ชร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางสาวพรทิพย์ สุดสวาท
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพงานวิชาการของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางสาวเพชรมณี คำเขียน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นายศิวัตม์ กมลคุณานนท์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการเทคโนโลยี

การพัฒนาระบบควบคุมปัจจัยในกระบวนการผลิตเห็ดกลุ่มเย็น
โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขาการจัดการเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นายธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการจัดการ

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์สู่ความเป็นเลิศ
(ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิทยานิพนธ์ 9 มีนาคม 2566)

สาขานวัตกรรมการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายศุภกร อ้นศิริ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะเต็มศึกษาร่วมกับโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการออกแบบเชิงวิศวกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 มีนาคม 2566)

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส.จุลลดา จุลเสวก
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 มีนาคม 2566)

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส.นภาพร วรรณทอง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสร้างสรรค์ผ่านจักรวาลนฤมิตรที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 มีนาคม 2566)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อกสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกําจาย
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ด้วยความไว้วางใจเชิงสัมพันธ์
(ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 16 มีนาคม 2566)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

น.ส.ภัทราภรณ์ แต้มสุวรรณ
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาเว็บฝึกอบรมด้วยโมเดลการโค้ชแบบโกรวร่วมกับเทคนิคการตลาดไอดา
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
(ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 22 มีนาคม 2566)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายกฤษณ์ ไชยวงศ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงวิศวกรรมในการปฏิบัติการเสมือนจริงผ่านวิธีการเรียนแบบผสมผสาน
แบบหมุนเวียนบนฐานหลักการกู้คืนในจุดที่ผิดพลาดและทฤษฎีการประเมินตนเอง
(ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิทยานิพนธ์ 23 มีนาคม 2566)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายกฤษณ์ ไชยวงศ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงวิศวกรรมในการปฏิบัติการเสมือนจริงผ่านวิธีการเรียนแบบผสมผสาน
แบบหมุนเวียนบนฐานหลักการกู้คืนในจุดที่ผิดพลาดและทฤษฎีการประเมินตนเอง
(ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิทยานิพนธ์ 23 มีนาคม 2566)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.ศรสุดา ชูพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาโมเดลการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 24 มีนาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อกสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายอธิปัตย์ ฤทธิรณ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาโมเดลการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 24 มีนาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อกสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

น.ส.อมรรัตน์ เสตสุวรรณ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รูปแบบการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล
ของสถาบันการศึกษาพยาบาลภาครัฐ
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 18 เมษายน 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ต.อ.หญิง เตือนใจ เจริญบุตร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนารูปแบบองค์กรสมรรถนะสูงของวิทยาลัยพยาบาล
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 18 เมษายน 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส.กชพรรณ วิลาพันธ์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพฤติกรรมด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภัณฑ์แบบวิจัยเป็นฐานบนเครือข่าย
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรมแพทยศาสตรศึกษา: การวิเคราะห์อภิมานและสมการเชิงโครงสร้าง
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 21 เมษายน 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายเสถียร จันทรปลา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ้อการศึกษา

ระบบคลังข้อสอบอัจฉริยะพหุระดับสากลเพื่อการประเมินผลบัณฑิตแห่งชาติ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 24 เมษายน 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ปราณี สร้อยประไพ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี

The cloud-based MIAP Remote Learning model to enhance
undergraduate students’ engineering economic problem-solving skills
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1 พฤษภาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส.หฤทัย สมศักดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

รูปแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 10 พฤษภาคม 2566)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.พีรญา สุขขีวรรณ
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้อัจฉริยะในการคิดเชิงออกแบบร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
ที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมของผู้เรียนอาชีวศึกษา
(ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 19 พฤษภาคม 2566)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายพิสิฐ พรพงศ์เตชวาณิช
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบลิขิตการศึกษาอัจฉริยะโดยใช้องค์รวมประสบการเกมเมอร์และแรงจูงใจในการเล่นเพื่อการศึกษาด้านกำลังพลดิจิทัล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 พฤษภาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ศิรินุช ศรารัชต์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

Agile Enterprise Architecture Framework Towards Success of Digital Transformation for Sustainable Higher Education Institutions
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 พฤษภาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายศุภชัย กุดคำ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมโดยใช้ผังมโนทัศน์ด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 30 พฤษภาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวสุพัตรา เสภัยยันต์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การออกแบบการเรียนรู้จินตวิศวกรรมรังสรรค์ผ่านจักรวาลนฤมิตเพื่อเสริมสร้างนวัตกรยุวชน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 30 พฤษภาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายเกียรติศักดิ์ สีสมุทร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การออกแบบการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานโดยใช้การคิดเชิงออกแบบผ่านจักรวาลนฤมิตเพื่อเสริมสร้างพุทธนวัตกร
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 30 พฤษภาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายธนะรัตน์ กิ่งช้าง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

แพลตฟอร์มแนะแนวการศึกษาอัจฉริยะด้วยจักรกลโอภาปราศรัยตามความถนัดของผู้เข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 30 พฤษภาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ชนิตา สัตตบุรุษ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบการคัดเลือกนักกีฬาด้วยเทคนิคการถักทอข้อมูลด้วยสถิติกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาแห่งชาติ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 9 มิถุนายน 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายอนุสรณ์ ดำรงธรรม
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการสอนเป็นทีมครูสะเต็มศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์
สนับสนุนการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูสะเต็มศึกษา
(ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 14 มิถุนายน 2566)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายปรเมศวร์ เบญจวรรณ
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยการโค้ชและส่งเสริมศักยภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบเปิด
เพื่อการปรับทักษะของนักบริหารจัดการระบบสารสนเทศในการแปลงรูปทางดิจิทัล
(ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 14 มิถุนายน 2566)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.จันทร์จิราพร ทองประสิทธิ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้เอ็มเมียบผ่านจักรวาลนฤมิตเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิศวกรรมของนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 19 มิถุนายน 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายอดิศักดิ์ สร้อยสูงเนิน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนแบบโลกเสมือนจริงร่วมกับการเรียนรู้แบบสถานการณ์เป็นฐานด้วย Four-D Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ
(กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 26 มิถุนายน 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายวิสิทธิ์ ฟุ้งกีรติ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

รูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21
ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 27 มิถุนายน 2566)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นางสาวสุชีวัน อยู่คง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

สมการพยากรณ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 27 มิถุนายน 2566)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

น.ส.รุ่งกานต์ สืบสุธา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

รูปแบบการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 4
(ประธานกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 29 มิถุนายน 2566)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

น.ส.ณัฐมน ศรีสุข
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาโมไบล์ช่วยการเรียนรู้ภาษาด้วยการฟังและการพูดอย่างกว้างขวางร่วมกับการให้ผลป้อนกลับ
เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 12 กรกฎาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.พรรณิสรา จั่นแย้ม
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับฐานการช่วยเหลือด้วยแชทบอท
เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศของนิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 12 กรกฎาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้สุนทรียภาพแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
เพื่อส่งเสริมความสามารถประพันธ์เพลงเด็กปฐมวัยสำหรับผู้เรียนอุดมศึกษา
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 กรกฎาคม 2566)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อกสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

น.ส.ผกาทิพย์ อักษรนันทน์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

แพลตฟอร์มนวัตกรรมสำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาการสอบระดับมัธยมปลาย
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 กรกฎาคม 2566)

สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสุรัตน์วดี ปานโพธ์ทอง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการด้วยหลักพรหมวิหารธรรม
เพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
(ประธานกรรมการป้องกันวิทยานิพนธ์ 24 กรกฎาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

นายยงยุทธ ขุนแสง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

แบบจำลองสำนักเทคโนโลยีการศึกษายุคเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 25 กรกฎาคม 2566)

สาขาทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายจักรชลัช น้อยเคลือบ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบไมโครเลินนิ่งเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางไซเบอร์ของผู้สูงอายุไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 25 กัยายน 2566)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายศักดิ์ชัย ไชยรักษ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การเรียนรู้อารยอัจฉริยะเสมือนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาครูดิจิทัล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 25 กันยายน 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายวรุฒ บุญประยงค์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบประเมินทักษะทางการพยาบาลเพื่อพยากรณ์ความถนัดทางการพยาบาลเฉพาะทางด้วยจักรกลการเรียนรู้
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 25 กันยายน 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ภัทรา สวนโสกเชือก
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้วิศวกรรมการคิดเชิงออกแบบบนระบบนิเวศคลาวด์เพื่อ
ส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 3 ตุลาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.อัจจิมา มั่นทน
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบการจัดการความสัมพันธ์นักศึกษาเชิงทำนายโดยใช้แนวคิดธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 3 ตุลาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.กุหลาบ อารีวงศ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการบริหารการศึกษา

รูปแบบภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 16 ตุลาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการบริหารการศึกษา

รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21ของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 16 ตุลาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นายวิสิทธิ์ ฟุ้งกีรติ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการป้องกันวิทยานิพนธ์ 27 ตุลาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

น.ส.สุชีวัน อยู่คง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

สมการพยากรณ์การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการป้องกันวิทยานิพนธ์ 27 ตุลาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

น.ส.นิตยา เทียนนาค
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

แนวทางการพัฒนาทักษะของผู้บริหารในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 27 ตุลาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

นายศฤงคาร จันทร์ประทีป
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียภายใต้สังกัดศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 1 (ชัยเกษม) อำเภอบางสะพาน
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 27 ตุลาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

น.ส.อารีรัตน์ เกตุสุข
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

บทบาทการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเขต 2
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 27 ตุลาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

น.ส.อารีรัตน์ กว้างขวาง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

นวัตกรรมการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 27 ตุลาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

นายเศรษฐพงษ์ จงอ่อน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต2
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 27 ตุลาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

นายสิทธิศักดิ์ ชมจันทร์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

พิพิธภัณฑ์จักรวาลนฤมิตรอัจฉริยะตามหลักอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และผลงานการออกแบบอย่างดื่มด่ำ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 2 พฤศจิกายน 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายชวินทร์ ชูกุศล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การเรียนรู้ท้าทายแบบไฮบริดโดยใช้แพลตฟอร์มบอร์ดเกมเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 2 พฤศจิกายน 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ศุทธินี ศรีสวัสดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไร้รอยต่อด้วยโรงประลองต้นแบบวิศวกรรมเสมือนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักประดิษฐ์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 9 พฤศจิกายน 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายมนตรี ชินสมบูรณ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบข้อมูลมหัตเพื่อจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตบัณฑิตครู
ด้วยการวิเคราะห์แนะนำของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 9 พฤศจิกายน 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายเด่นชัย พันธุ์เกตุ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

แพลตฟอร์มอัจฉริยะการจัดการโซ่อุปทานสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 9 พฤศจิกายน 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายจักรวรรดิ วงษ์มา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของการบริหารงานวิชาการในยุคศตวรรษที่ 21
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 พฤศจิกายน 2566)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

น.ส.จันทร์ฤดี พุ่มดียิ่ง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 พฤศจิกายน 2566)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

นายพงศิจิตต์ อินทราพงษ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 พฤศจิกายน 2566)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

นายกัมปนาท ทับล้อม
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษาผ่านเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าแผนกวิชาในอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 พฤศจิกายน 2566)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

นางสาวมยุรี ไพฑูลย์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 พฤศจิกายน 2566)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

นายไชยฉัตร โรจน์พลทามล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

กลยุทธ์บริหารจัดการความปลอดภัยด้านมลภาวะทางอากาศของสถานศึกษา
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤศจิกายน 2566)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

นายณรงค์ ครุฑฒา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

นวัตกรรมนิเวศน์การเรียนรู้ยุคดิจิทัลของเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤศจิกายน 2566)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

นายนันทภูมิ เกษลา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้

การออกแบบและพัฒนาโมเดลชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดเชิงออกแบบและความภูมิใจแห่งตน
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 ธันวาคม 2566)

สาขานวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวศุภลักษณ์ ชัยอาวุธ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้

การพัฒนาโมเดลนวัตกรรมการเรียนรู้บนดิจิทัลแพลตฟอร์มตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงบริหารทางคณิตศาสตร์
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 ธันวาคม 2566)

สาขานวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายพิเชษฐ์ สกุณา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการบริหารการศึกษา

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำดิจิทัลเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 12 ธันวาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

น.ส.ภัทราภรณ์ แต้มสุวรรณ
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาเว็บฝึกอบรมด้วยโมเดลการโค้ชแบบโกรวร่วมกับเทคนิคการตลาดไอดา
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 23 ธันวาคม 2566 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     
     
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (2552-2555) [ pdf ]  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2553-2556)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2554-2557),(2558-2561)  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี (2556-2559),(2560-2564)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2558-2561)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2561-2565)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2561-2565)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2563-2566)  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (2566-2566)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (2566-2568)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา (2566-2568)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2566-2568)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (2552-2553)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2555-2559),(2560-2563)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2557)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2556-2559),(2560-2564)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2558-2559)(2560-2564)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2562-2566)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2562-2563),(2564-2566)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2564-2566  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2564-2566  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2565-2567  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2565-2567)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (2566-2568)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2565-2568  
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการเฉพาะกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด (ศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ 2563)

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
คณะทำงานพิจารณาจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา พ.ศ..... สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
คณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 12 กันยายน 2564 สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่างทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านการสอน 7 มีนาคม 2565
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา บรรณาธิการ
วารสารอาชีวะก้าวไกล บรรณาธิการ
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Journal of Information and Learning [JIL] กองบรรณาธิการ
International Journal of Educational Communications and Technology (IJECT) กองบรรณาธิการ
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (TCI) กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กองบรรณาธิการ
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองบรรณาธิการ
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร กองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กองบรรณาธิการ
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองบรรณาธิการ
วารสารราชนครินทร์ กองบรรณาธิการ
PBRU Science Journal กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย กองบรรณาธิการ
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองบรรณาธิการ
วารสาร Journal of Engineering Technology Access ม.นครพนม กองบรรณาธิการ
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารรังสิตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์ คุรุสภา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Walailak Journal of Science and Technology
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Maejo International Journal of Science and Technology
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Naresuan University, Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
กรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ มจพ.
คำสั่งมหาวิทยาลัย มจพ.
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 19 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 7 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลและสื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 11 ต.ค.2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ) วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตรกลาง) วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25612 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันที่ 15 ตุลาคม2562 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 28 มีนาคม 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกตมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 9 เมษายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี หมวดการศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาคธุรกิจและภาครัฐ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 17 พฤศจิการยน 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 23 มีนาคม 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2567 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษฒ วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
International committes
The 9th International Conference on Computer and Communications Management July 16-18, 2021 | Singapore Technical Committee
DGTI-Con 2021 The International Conference on Digital Government Technology and Innovation 2021 August 30-31, 2021, Bangkok, Thailand. Advisory Committee
8th International Conference on Technical Education (ICTechEd8). July 8-9, 2021 Bangkok, Thailand Session Chair, Local Technical Committes
 


 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 ภารกิจการจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาปริญญาเอก (DICT)/นักศึกษาปริญญาโท (MICT) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มจพ.

DICT#1 | DICT#2 | DICT#3 | DICT#4 | DICT#5 | DICT#6 | DICT#7 | DICT#8 | DICT#9 | DICT#10 | DICT#11 | DICT#12 | DICT#13
SDICT#1 | SDICT#2 | SDICT#3| SDICT#4 | SDICT#5 | SDICT#6 | SDICT#7 | SDICT#8 | SDICT#9 | SDICT#10 | SDICT#11
MICT#1 | MICT#2 | MICT#3 | MICT#4 | MICT#5
SMICT#1
| SMICT#2 | SMICT#3 | SMICT#4 | SMICT#5 | SMICT#6

นักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

DET#1 | DET#2 | DET#3 | GDET | DET#5 | SDET#1
MET#27 | MET#28 |

นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 6 | รุ่นที่ 7 | รุ่นที่ 8/2 | รุ่นที่ 8/1 | รุ่นที่9/1 | รุ่นที่ 9/2 | รุ่นที่ 10/1 | รุ่นที่ 10/2
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี | eLearning บัณฑิตวิทยาลัยหน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
Copyright 2000-2024  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com
Last updated  : Wednesday, April 10, 2024 22:45