p
ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข  Prachyanun Nilsook. Ph, D.
พ.ศ.2551

รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ |  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     
น.ส.รัตนาภรณ์ กาศโอสถ
นิสิตปริญญาโท สาขา
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยรังสิต
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 6 ม.ค.2551)
ภาควิชาบรรณารักษ์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส.พรรณิภา วงษ์วชิรโชติ
นิสิตปริญญาโท สาขา
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การวิเคราะห์เนื้อหาเว็บไซต์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, 6 ม.ค.2551)
ภาควิชาบรรณารักษ์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส.อโนชา อรุณสวัสดิ์
นิสิตปริญญาโท สาขา
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รูปแบบการให้บริการวีดิทัศน์บนเว็บไซต์ของห้องสมุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, 6 ม.ค.2551)
ภาควิชาบรรณารักษ์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม
นิสิตปริญญาโท สาขา
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ความต้องการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, 6 ม.ค.2551)
ภาควิชาบรรณารักษ์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายประชา กันทรมงคล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การออกแบบและหาประสิทธิภาพชุดประสบการณ์สำหรับการฝึกอบรมเรื่อง
การประกอบอาชีพอิสระของผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
(ตรวจเครื่องมือวิจัย , 7 ม.ค.2551) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายวรัท พฤกษากุลนันท์ และคณะ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนาบุคลากรแกนนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เครือข่ายสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, 12 ม.ค..2551)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายนิธิธัช กิตติวิสาร
หัวหน้าโครงการวิจัย สำนักพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการจัดฝึกอบรมครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบ GURU Online ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
(ผู้เชี่ยวชาญ , 28 ม.ค.2551) 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ผศ.อัจฉรีย์ พิมพิมูล
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
(ผู้เชี่ยวชาญ , 29 ม.ค.2551) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.สำเนียง จอมเกาะ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาพ ปัญหาและความต้องการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
(ตรวจเครื่องมือวิจัย , 29 ม.ค.2551) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสมยศ แก้วประทุมรัสมี
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
วีดิทัศน์และ Powerpoint ประกอบการสอนวิชา งานฝึกผีมือ
เรื่อง การร่างแบบงานบนโต๊ะระดับ งานเเจาะ และการทำเกลียวด้วยมือ
(ตรวจประเมินผลงาน 30 ม.ค.2551)  
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นางผกาทิพย์ เตชวาทกุล
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
วีดิทัศน์และเอกสารประกอบการสอนวิชา
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
(ตรวจประเมินผลงาน 30 ม.ค.2551)  
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

น.ส.กัษมาภรณ์ ทรงประกอบ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงของบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน)
จังหวัดราชบุรี
(ตรวจเครื่องมือวิจัย , 31 ม.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.นวรัตน์ วิทยาคม
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ตรวจเครื่องมือวิจัย , 5 ก.พ.2551) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.ณัฎฐ์ อาสนสุวรรณ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดราชบุรี
(ตรวจเครื่องมือวิจัย , 5 ก.พ.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.ปิยะรัตน์ แสงมหะหมัด
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ด้วยเทคนิค
Naive Bayesian ในธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่

(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 6 ก.พ.2551)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นางอุบลศิลป์ โพธิ์พรม
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี

การประเมินผลการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ด้วยหลักการ
Balanced Scorecard เพื่อเสนอตัวแบบการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ผู้เชี่ยวชาญ , 8 ก.พ.2551) 
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
นายชาญ  กลิ่นซ้อน
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา


การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 12 ก.พ.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.ศุภกาญจน์ บัวเรือง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาห้องปฏิบัติเสมือนจริงเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสวิชาชีววิทยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
(ตรวจเครื่องมือวิจัย ,
13 ก.พ.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
น.ส.นิภา ศิริจร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผลการเรียนแบบร่วมมือผ่านการเรียนการสอนบนเว็บที่มีผลต่อ
การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ตรวจเครื่องมือวิจัย , 13 ก.พ.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายไพฑูรย์  กลั่นไพฑูรย์
นิสิตปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา


การศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการและแนวทางการพัฒนาการใช้โทรทัศน์ตามประสงค์
ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
(ตรวจเครื่องมือวิจัย , 14 ก.พ.2551)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Ms. Kesaraporn Wanajak
Doctoral Student
Nursing

Internet use and its impacts among secondary school students in Chiang Mai, Thailand
(ผู้เชี่ยวชาญ , 14 ก.พ.2551)
School of Nursing, Midwifery and Postgraduate Medicine,
Faculty of Computing, Health and Science,
Edith Cowan University, Australia
น.ส.ศิริวรรณ ศิริรักวงษา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขายุทธศาสตร์การศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทอผ้ากระเหรี่ยง
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15 ก.พ.2551)
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
จ.ราชบุร
นายรัตนชัย ถิรเถกิง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขายุทธศาสตร์การศึกษา

แนวทางการพัฒนาการป้องกันการทุจริตในการประมูลงานก่อสร้าง
ตามหลักธรรมาภิบาล อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, 15 ก.พ. 2551)
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
จ.ราชบุร
น.ส.รัสรินทร์ ตระกูลรัตนานนท์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต
วิชากราฟิกและมัลติมีเดียเบื้องต้น
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 20 ก.พ.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

น.ส.วรรณชนก สุนทร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา


การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่อง การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ
สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 20 ก.พ.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.สุพิดา แก้วอาจ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 ก.พ.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.วิระดา พลชัย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 ก.พ.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายยุทธนา ดอกบุก
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
ช่วงชั้นปีที่ 4 ระดับมั ธยมศึกษาปีที่ 4
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 ก.พ.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.สกายจิต เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาความพึงพอใจต่อเว็บไซต์บริการจัดการจัดหางานของผู้ใช้บริการ
ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ 29 ก.พ.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสุลักษณ์ สร้อยระย้า
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ 29 ก.พ.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสุรพล นามเสนา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียน
ในวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ 29 ก.พ.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายโรจน์ฤทธิ์ นพรัตน์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ 29 ก.พ.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายฉัตรชัย เพ็งวิชัย
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ TGT
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(ผู้เชี่ยวชาญ , 3 มี.ค.2551) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นางสุวรรณา สาสนรักกิจ
ครูชำนาญการ
ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาพืชศาสตร์
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการวิเคราะห์ดินและการแปลผลในระดับห้องปฏิบัติการและไร่นา
(ผู้เชี่ยวชาญ , 3 มี.ค.2551) 
ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร บางพูน
จ.ปทุมธานี
น.ส.วีระนัน ดังก้อง
นิสิตปริญญาโท สาขา
บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

การใช้กลุยทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการเพื่อส่งเสริมการเข้าใช้
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ตรวจเครื่องมือวิจัย , 5 มี.ค. 2551)
ภาควิชาบรรณารักษ์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส.อุทัยวรรณ นอบน้อม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการผลการเรียนสำหรับครูประจำชั้น
ระดับประถมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(ตรวจเครื่องมือวิจัย ,
6 มี.ค. 2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
างปริศนา กนกวรรณ
ครูชำนาญการ
โรงเรียนหนองสะแก


แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(ตรวจเครื่องมือวิจัย ,
12 มี.ค..2551)
โรงเรียนหนองสะแก
อ.แก่งกระจาน
จ.เพชรบุรี
ายอุทัย เสนารักษ์
ครูชำนาญการ
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม
Macromedia Flash สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ตรวจเครื่องมือวิจัย ,
12 มี.ค..2551)
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา
อ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่นและคณะ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผลการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้ปัญหาเป็นหลักเรื่องกฎหมายและจริยธรรม
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
(ตรวจเครื่องมือวิจัย ,
12 มี.ค..2551)
าควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางปิยวรรณ อินทานนท์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการจัดการฐานข้อมูล
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 4
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 14 มี.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.ลักษณา วาทิน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนในเครือตั้งตรงจิตร
(ตรวจเครื่องมือวิจัย ,
21 มี.ค. 2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.เสาวณีย์ ปรัชญาเกรียงไกร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนเรื่องดนตรี
สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 27 มี.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.รวีสวัสดิ์ สุวรรณสาธิต
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ฝึกอบรมเรื่องโยคะสำหรับการฝึกอบรม
กลุ่มแม่บ้านเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์27 มี.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายปรีชา พินชุนศรี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนพณิชยการตั้งตรงจิตร
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์27 มี.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนารูปแบบจำลองศูนย์ความรู้ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สำหรับครูมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้เชี่ยวชาญ , 31 มี.ค.2551) 
าควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายพิษณุ ประจงการ
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
การพัฒนาตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา
(ตรวจเครื่องมือวิจัย , 31 มี.ค.2551)         
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายดรัณภพ เพียรจัด
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมกันและการเรียนรู้
ด้วยกรณีศึกษาเพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ตรวจเครื่องมือวิจัย, 31 มี.ค.2551) 
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางกณัฐฐา จำลองกุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการใช้สื่อการศึกษาทางไกลของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 3 เม.ย.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายพนม บุญไพล
ครูชำนาญการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Leaerning)
วิชาฮาร์ดแวร์และยูติลิตี้เบื้องต้น

(ตรวจประเมินผลงาน, 3 เม.ย.2551)

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์
น.ส.นงลักษณ์ แสงโสดา
นิสิตปริญญาโท สาขา
บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ผลการรู้สารสนเทศจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้ห้องสมุดแบบมีการปฏิบัติสืบค้น
กับแบบไม่มีการปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 4 เม.ย.2551)
ภาควิชาบรรณารักษ์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวลวพร ทองอยู่เรือน
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา

ผลของการใช้กลวิธีการกำกับตนเองในบทเรียนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ในระบบบริหาร จัดการการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่มีแบบการเรียนต่างกัน (ตรวจเครื่องมือวิจัย, 6 เม.ย.2551) 
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.บุณยนุช สุขทาพจน์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
ครุศาสตร์เทคโนโลยี

การสร้างบทเรียนออนไลน์แบบแอนิเมชั่นเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 18 เม.ย.2551) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.อุทัยวรรณ นอบน้อม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการผลการเรียนสำหรับครูประจำชั้น
ระดับประถมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 18 เม.ย.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายประชา กันทรมงคล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การออกแบบและหาประสิทธิภาพชุดประสบการณ์สำหรับการฝึกอบรมเรื่อง
การประกอบอาชีพอิสระของผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 24 เม.ย.2551) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายธนพล ธนบำรุงศักดิ์
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจำลองสถานการณ์เรื่อง
การวัดค่าความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, สอบป้องกัน 24 เม.ย..2551)
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยลัยบูรพา
นายชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ ศึกษา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการฝึกอบรมเรื่อง
การออกแบบและสร้างบทเรียนบนเว็บ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 25 เม.ย.2551) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายไพรศาล ลุนใต้
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การศึกษาทัศนคติของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เกี่ยวกับการนำระบบอีเลิร์นิ่งมาใช้ในการเรียนการสอน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 25 เม.ย.2551) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.วิไลลักษณ์ ชาติวิเชียร
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานบนเว็บ เพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 25 เม.ย.2551) 
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายชาตรี เชื้อสกุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปัญหาและความต้องการการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศทางการบริหาร
เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดสมุทรสงคราม
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ , สอบป้องกัน 27 เม.ย.2551)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายธีระวัฒน์ ทับทิมศรี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สภาพและความต้องการการใช้บริการแคทอินเทอร์เน็ตเซอร์วิส
ของบริษัทกสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 27 เม.ย.2551) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
น.ส.กตวรรณ บุญปลูก
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าต่อการให้บริการ
ของร้านเอสบีซัพพลาย จังหวัดสมุทรสงคราม
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 27 เม.ย.2551) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางสุวรรณี พุกภิญโญ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
การบริหารอาชีวศึกษา
สภาพและปัญหาการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา.
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 29 เม.ย.2551) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
น.ส.ทิพพาภรณ์ ขักขะโร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค Buzz Group วิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ , สอบป้องกัน 1 พ.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.เบญจวรรณ จินดา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยเทคนิควิธีแบบ Alert วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ , สอบป้องกัน 1 พ.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.กมลอร เดชประดิษฐ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบปฏิสัมพันธ์โต้ตอบด้วยจาวาคริปต์ 3 แบบเรื่องการออกแบบและสร้างเว็บไซต์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ , สอบป้องกัน 1 พ.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายเลิศทิวัส ยอดล้ำ
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพการเรียนรู้ในการฝึกอบรมผ่านเว็บ
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 16 พ.ค.2551)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายครรชิต เชิญทอง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 18 พ.ค.2551)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายปัญญา เทียมปาน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 18 พ.ค.2551)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางธัญพร ทองอยู่
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของเครือสหวิริยา
จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 18 พ.ค.2551)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายเรวัต กำบัง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เจตคติของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 18 พ.ค.2551)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายถารนัน ปี่แก้ว
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาเทคนิคการผลิตตามความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 18 พ.ค.2551)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายณรงค์ ศรีทอง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รูปแบบการพัฒนาศูนย์บริการล้างอัดฉีดรถยนต์เทคนิคคาร์แคร์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 25 พ.ค.2551)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จ่าสิบตรีปิยะเดช ปาสะจะ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกศึกษาของนักเรียนนายสิบ โรงเรียนนายสิบทหารบก
ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 25 พ.ค.2551)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายนิยม รักยิ่ง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเรื่องการบำรุงรักษารถยนต์
ของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 25 พ.ค.2551)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายวีรศักดิ์ วงษ์แหวน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
ในวิทยาลัยเทคนิค สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 25 พ.ค.2551)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
น.ส.บุณยนุช สุขทาพจน์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
ครุศาสตร์เทคโนโลยี
การสร้างบทเรียนออนไลน์เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 พ.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.รัตนพร หีบจันทร์กรี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนเรื่องพื้นฐานทักษะภาษาไทย
สำหรับเด็กออทิสติกก่อนวัยเรียน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 พ.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.กมลวรรณ บุญญธรรม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝายวิเคราะห์
และแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 พ.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสิทธิชัย ลายเสมา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินผลการฝึกอบรมพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการเสริ์ฟ
ของบริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 พ.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสิทธิศักดิ์ วิจิตร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องยาเสพติด
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 พ.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางวรวรรณ โพธิ์จำเริญ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การรู้สารสนเทศเพื่อการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 30 พ.ค.2551)
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
น.ส.พรพรรณ กันสิงห์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รูปแบบที่พึงประสงค์ของงานบริการ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 30 พ.ค.2551)
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.ส.สนิดา ชูปานกลีบ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 มิ.ย.2551)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
.ส.น้ำฝน ลักษณะภู
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสำหรับเกษตรกร
ในจังหวัดเพชรบุรี
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 มิ.ย.2551)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
างพวงทอง วงษ์ทองดี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 มิ.ย.2551)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ายชัยยศ แบ่งลาภ
ิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 9 มิ.ย.2551)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ายยุทธพงษ์ แจ้งจำรัส
ิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรม
มาโครมีเดียแค็ปติเวทร่วมกับโปรแกรมมูเดิล
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 9 มิ.ย.2551)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ายดรัณภพ เพียรจัด
ิสิตปริญญาโท
สาขา
โสตทัศนศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
และการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาเพื่อสร้างค่านิยมด้านการมีเหตุผลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 10 มิ.ย.2551)
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
างณัฎฐ์สิตา ศิริรัตน์
ิสิตปริญญาเอก
สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคิดการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง
เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 10 มิ.ย.2551)
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.ส.ปณิตา วรรณพิรุณ
ิสิตปริญญาเอก
สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบัณฑิต
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 10 มิ.ย.2551)
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุลและคณะ
รองเลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การพัฒนาศูนย์วิทยุอาชีวศึกษา (R-Radio) เพื่อการเรียนรู้และ
การพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนในท้องถิ่น
(ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, 12 มิ.ย.2551)
สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดร.ชนิษฐา จงพิพัฒน์วณิชย์และคณะ
สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางด้านอาชีวศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, 12 มิ.ย.2551
สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
.ส.สุมาลี เชื้อชัย
ิสิตปริญญาโท
สาขา
โสตทัศนศึกษา

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้
โดยการสังเกตผ่านเครือข่าย สำหรับนิสิตนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 18 มิ.ย.2551)
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
างอารยา โพธิพันธุ์
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

เอกสารประกอบการสอนวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
รหัสวิชา 3204-2009
(ตรวจผลงาน, 18 มิ.ย.2551)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
.ส.สมสุข แขมคำ
ักศึกษาปริญญาเอก
สาขา
การจัดการเทคโนโลยี

รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของศูนย์ศึกษาห้วยทราย
ตามโครงการพระราชดำริ
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, 21 มิ.ย. 2551)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ายไพศาล จันทรังสี
ักศึกษาปริญญาเอก
สาขา
การจัดการ

รูปแบบระบบการจัดการวางแผนองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพสำหรับ
อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 24 มิ.ย.2551)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ายทองสุข คำแก้ว
ิสิตปริญญาโท
สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 26 มิ.ย.2551)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายถาวร ปี่แก้ว
ักศึกษาปริญญาโท
สาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ตามความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 16 ก.ค.2551)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางจตุพร รัศมีสุนทรางกูล
ักศึกษาปริญญาโท
สาขา
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้จัดการศูนย์ตามความคิดเห็นของพนักงานบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน)
ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 1
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 16 ก.ค.2551)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางสุขใจ ตอนปัญญา
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

การสร้างและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาการเงินส่วนบุคคล
สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 20 ก.ค.2551)
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก
นายชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

การสร้างและพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง
สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 20 ก.ค.2551)
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก
.ส.วรรรัตน์ เลิศสัฒนนท์
ักศึกษาปริญญาโท
สาขา
การบริหารอาชีวศึกษา

การบริหารงานประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 22 ก.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

การสร้างและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรียนรู้ด้วยตนเอง
รายวิชาการโปรแกรมเว็บ 1 กรณีศึกษา ภาษา HTML

(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 28 ก.ค.2551)
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
จ.ชลบุรี
น.ส.เพิ่มพร จิตตระชี
ักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของโปรแกรมเมอร์
ในสถานประกอบการ (ตรวจเครื่องมือวิจัย, 1 ส.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.สุจินดา ประชาชัย
ักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ช่วงชั้นที่ 2 ในเขตบางกอกใหญ่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 1 ส.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.รัตติยา วานิชกลาง
ักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร (ตรวจเครื่องมือวิจัย, 1 ส.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสนิท หฤหรรษวาสิน
ักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในโรงเรียนเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร (ตรวจเครื่องมือวิจัย, 1 ส.ค.2551)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.มนัสวีร์ มณีแสง
ิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนาวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตำบล วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 11 ส.ค.2551)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายธนวรรณ ปลงไสว
ิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 11 ส.ค.2551)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายสุทธิพงษ์ สุวรรณสุข
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี

การพัฒนาสมรรถนะด้านการควบคุมคุณภาพของพนักงานฝ่ายผลิต
ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15 ส.ค.2551)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นายบัณฑิต หมั้นทรัพย์
นักศึกษาปริญญาเอก
การจัดการ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจการออกแบบระบบสารสนเทศ
ประเเภทธุรกิจซอฟท์แวร์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, ุ21 ส.ค.2551)

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
นายสมมารท ขำเกลี้ยง
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
ไฟฟ้าศึกษา

การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยวิธีการวนรอบของคลื่น
เพื่อประยุกต์ใช้กับการศึกษาวงจรคลื่นระนาบไมโครเวฟ
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 21 ส.ค.2551)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์
รองผู้อำนวยการูชำนาญการ
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

การศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษา
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 25 ส.ค.2551)
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
จ.สมุทรสงคราม
น.ส.วิไลพร พรมตา
นิสิตปริญญาโท
โสตทัศนศึกษา

ผลของการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอน แบบร่วมมือในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน

(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 25 ส.ค.2551)

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล
นิสิตปริญญาเอก
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อสร้างพฤติกรรมการสร้างความรู้ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 25 ส.ค.2551)

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายจรูญ เตชะเจริญกิจ
นักศึกษาปริญญาเอก
การจัดการเทคโนโลย

รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, 31 ส.ค.2551)

บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
น.ส.สุนันทา ภักดีโยธิน
นักศึกษาปริญญาเอก
การจัดการเทคโนโลย

การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรเพื่อการเรียนรู้
ของพนักงานธนาคารภาคตะวันตก

(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, 31 ส.ค.2551)

บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายเชิดชัย ธุระแพง
นักศึกษาปริญญาเอก
การจัดการเทคโนโลย

รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, 31 ส.ค.2551)

บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายครรชิต เชิญทอง
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 3 ก.ย.2551)

บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายวันชาติ พร้อมพันธ์
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรู้ละประสบการณ์ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2546 ในวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 5 ก.ย.2551)

บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายภราดร วงษ์ราช
ครู คศ.2
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง " Maesot : Local FoodW
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(ตรวจผลงาน, 10 ก.ย.2551)

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
อ.แม่สอด
จ.ตาก
นางสุกัญญา แสงเดือน
นิสิตปริญญาเอก
เทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการเรียนการสอนผ่านเว็บ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 10 ก.ย.2551)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.แสงเดือน แก้วประสม
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ของฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี
(กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์, สอบป้องกัน 11 ก.ย.2551)

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
นางศิริประกาย พงศ์สุวรรณ
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของนักเรียน
(กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์, สอบป้องกัน 11 ก.ย.2551)

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
นางวาสนา จันทรอุไร
นักศึกษาปริญญาเอก
การจัดการเทคโนโลยี

รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์, 13 ก.ย.2551)

บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายสูตรทิน อินทร์ขำ
นักศึกษาปริญญาเอก
การจัดการเทคโนโลยี

การพัฒนาระบบสารสนเทศบริการการศึกษาสำหรับโรงเรียนสาธิตมัธยม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของประเทศไทย

(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, 13 ก.ย.2551)

บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายชาตรี จำปาศรี
ครู ค.ศ.2
ตรวจผลงาน

เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2214-2004)

(ตรวจประเมินผลงาน, 15 ก.ย.2551)

แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
น.ส.เมธาวดี วิจิตต์เจริญวัฒนา
นักศึกษาปริญญาโท
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะกับพนักงาน
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลั
ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 23 ก.ย.2551)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายศุภศักดิ์ เวียนสาว
นักศึกษาปริญญาโท
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่ยอมรับได้ และความคาดหวังเกี่ยวกับสมรรถนะการใช้คอมพิวเตอร์
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน กรมสารบรรณทหารบก สังกัดกองทัพบก

(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 23 ก.ย.2551)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางศรีสมพร ทรวงแก้ว
และนายโสภณ จาเลิศ
อาจารย์วิทยาลัยพยาบาล

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-Learning
กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

(ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, 25 ก.ย.2551)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข

นายสมพงษ์ พนมชัย
นักศึกษาปริญญาเอก
คอมพิวเเตอร์ศึกษา

การพัฒนาระบบสังเคราะห์สัดส่วนและรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, ุ6 ต.ค.2551)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสุเมธ ใจเย็น
นักศึกษาปริญญาโท
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การศึกษาปัจจัยที่มีต่อการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 21 ต.ค.2551)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.ลักษณา วาทิน
นักศึกษาปริญญาโท
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนในเครือตั้งตรงจิตร
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 21 ต.ค.2551)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ
นักศึกษาปริญญาเอก
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบนำตนเองบนเว็บเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การคิดวิเคราะห์

(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, ุ 27 ต.ค.2551)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางวรพร เกียรติศักดิ์โสภณ
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์
(ตรวจประเมินผลงาน, 28 ต.ค.2551)

แผนกวิชาสามัญ
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นายกัมพล ทองเรือง
นักศึกษาปริญญาเอก
การจัดการเทคโนโลยี

การจัดการเรียนรู้เรื่อง หลักการทำงานของระบบปรับอากาศโดยใช้วิธี 4 MAT บนอินเทอร์เน็ต
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีการเรียนรู้ตามแนวคิดของคอล์บ
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 10 พ.ย.2551)

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
น.ส.สนิดา ชูปานกลีบ
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 10 พ.ย.2551)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายไพบูลย์ เกตุแก้ว
นักศึกษาปริญญาเอก
การจัดการเทคโนโลยี

รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของโรงเรียนเครือข่ายกัลยาณมิตรเพื่อยกระดับ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 15 พ.ย.2551)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
น.ส.ณัฐกานต์ มิ่งศิริธรรม
นักศึกษาปริญญาเอก
เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนบทเว็บเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยการนำตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 25 พ.ย.2551)

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายปัญญา เทียมปาน
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 2 ธ.ค.2551)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายพิษณุ คมขำ
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบจุดระเบิด
วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
(ตรวจประเมินผลงาน, 2 ธ.ค.2551)

แผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ผศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม
อาจารย์ประจำ
เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมและกระบวนการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ์เพื่อสร้างนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 10 ธ.ค.2551)

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.มณฑิรา พันธุ์อ้น
นิสิตปริญญาโท
เทคโนโลยี
การศึกษา

การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือ
โดยใช้เว็บบล็อกของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 11 ธ.ค.2551)

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางลัดดา เจียมจิตต์ตรง
นักศึกษาปริญญาเอก
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้สำหรับกลุ่มบริหารองค์กร
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, ุ 16 ธ.ค.2551)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายประทีป นานคงแนบ
นักศึกษาปริญญาเอก
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนารูปแบบการนิเทศฝึกงานไฮบริด สำหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ , 16 ธ.ค.2551)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางจินตนา กลิ่นเล็ก
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคน
ิคเพชรบุรี

บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย วิชาภาษาไทยเพื่ออาฃีพ 2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2545
(ตรวจประเมินผลงาน, 18 ธ.ค.2551)

แผนกวิชาสามัญ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
นางวิภารัตน์ พุกเงิน
ครูชำนาญการ
วิทยาลัย
เทคนิคสมุทรสงคราม

เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2545
(ตรวจประเมินผลงาน, 18 ธ.ค.2551)

แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
นายวินัย ใจกล้า
นักศึกษาปริญญาเอก
ไฟฟ้าศึกษา

การสังเคราะห์และออกแบบวงจรขยายความนำถ่านโอนผลต่างกระแสที่สามารถควบคุม
ด้วยกระแสและการประยุกต์การใช้งานกับการศึกษาด้านการออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
(ตรวจเครื่องมือวิจัย, 26 ธ.ค.2551)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567


หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย


Hit Counter


จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 19 พฤษภาคม 2549 
Copyright 2000-2013  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com 
Last updated  : Thursday, 11-Apr-2024 1:27