รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
Associate Professor Dr. Prachyanun Nilsook
พ.ศ.2560
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
ประวัติ 2560 (เต็ม) | ประวัติย่อ 2560 | ประวัติภาษาอังกฤษ 2017

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567

 
รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     

นางทักษิณา สุขพัทธี
นิสิตปริญญาเอก
สาขาทัศนศิลปและการออกแบบ

ดิจิทัลอาร์ตเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 4 ม.ค.2560)
สาขาทัศนศิลปและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

นางขวัญเรียม นิมสุวรรณ์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการทางปัญญา

การพัฒนาโปรแกรมนวดผสมผสานการนวดไทยแบบราชสำนักกับการนวดกดจุดแบบจีนสำหรับผ่อนคลายความเครียด
และเพิ่มคุณภาพการนอนหลับในผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับชนิดปฐมภูมิ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 5 ม.ค.2560)
สาขาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการทางปัญญา
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส.วรรณยุพา กาญจนพงศ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา

การพัฒนาชุดฝึกอบรมสัปปุริสธรรม 7 สำหรับผู้นำเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 9 ม.ค.2560)
สาขาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

น.ส.จารุวรรณ กาฬภักดี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบนำทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 9 ม.ค.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายเกรียงไกร พละสนธิ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบคลาวด์เลิร์นนิ่งแบบสะตีมด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างและนวัตกรรม
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 9 ม.ค.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางไพเราะ ราชสมบูรณ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสอนเสริมด้วยสื่อออนไลน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 12 ม.ค.2560)
สาขาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

น.ส.ศิริกัญญา เนตรธานนท์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาแบบจำลองทักษะการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 13 ม.ค.2560)
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.ณภัชชา ประดับทอง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 13 ม.ค.2560)
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.ธิติพร ชาญศิริวัฒน์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาสารสนเทศศึกษา

การพัฒนาเว็บต้นแบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงเว็บของผู้สูงอายุไทย
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 31 ม.ค.2560)
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส.รัตตมา รัตนวงศา
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รูปแบบการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมแบบเกมมิฟิเคชั่นโดยใช้การออกแบบเป็นฐานร่วมกับเครื่องมือทางทัศนะ
เพื่อส่งเสริมการรู้ทางทัศนะและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 8 ก.พ.2560)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวิษณุ นิตยธรรมกุล
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับเยาวชน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 14 ก.พ.2560)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส.สุดารัตน์ สีมา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามหลักการจัดการคุณภาพโดยรวม
สำหรับโรงเรียนต้นแบบที่มีการปฏิบัติดีเลิศ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 23 ก.พ.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายธนะวัชร จริยะภูมิ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดมโนทัศน์ล่วงหน้าทางธุรกิจบนสังคมคลาวด์
เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ทักษะชีวิตและการทํางาน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 15 มี.ค.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายจักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบการจัดการเรียนรู้แบบท้าทายในสภาพแวดล้อมภควันตภาพบนคลาวด์เพื่อส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาเชิงความจริงของนักศึกษาปริญญาตรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 15 มี.ค.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสนิท หฤหรรษวาสิน
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี

รูปแบบการเสริมศักยภาพทางการเรียนในบริบทการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 28 มี.ค.2560)
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายชูบุญเย็น คุปตะนาวิน
ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาเทคนิคการผลิต

การศึกษาความต้องการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาแผนกวิชาเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 30 มี.ค.2560)
สาขาเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยอุตสาหกรรมยานยนต์

นายอรรถพล จันทร์สมุด
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบสารสนเทศการบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อการจัดการหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 30 มี.ค.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.วัชรพล วิบูลย์ศริน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศตามแนวคิดการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารบนสื่อสังคมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาของผู้เรียนชาวต่างประเทศ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 1 เม.ย.2560)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาวพิมสหรา ยาคล้าย
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ตัวแบบเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีผลต่อนวัตกรรมในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์ ของประเทศไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 1 เม.ย.2560)
สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
คณะการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบโมบายเลิร์นนิงแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลคลาวด์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 14 เม.ย.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระบบพัฒนาครูออนไลน์วิถีพุทธ เพื่อเสริมสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 23 เม.ย.2560)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายอนล สวนประดิษฐ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

การศึกษารูปแบบการสื่อสารในสภาพแวดล้อมในการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีลักษณะผู้เรียนแตกต่างกัน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 27 เม.ย.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

น.ส.ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงเหตุผลบนคลาวด์เลิร์นนิงที่
ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 27 เม.ย.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายกิตติศักดิ์ โชติกิติพัฒน์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบให้คำแนะนำการพัฒนาเว็บไซต์ตามหลักการวิเคราะห์คำสำคัญ
(อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 15 พ.ค.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.จันทรัตน์ กิ่งแสง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผสมผสานแบบการคิดโดยใช้เครื่องมือทางปัญญา
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์และการคิดประเมิน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 18 พ.ค.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสมศักดิ์ เตชะโกษิต
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้จินตวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อพัฒนาการรู้สะเต็ม
(อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 18 พ.ค.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.พรรณพิลาศ เกิดวิชัย
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ออนไลน์ตามแนวคิดหุ้นส่วนภาคเอกชนที่เสริมสร้างพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของครูปฐมวัย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 22 พ.ค.2560)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.นุชนาฎ ชุ่มชื่น
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงฐานสมรรถนะด้านความคิดสร้างสรรค์สำหรับการฝึกสอนครูช่างครุศาสตร์ไฟฟ้า
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 29 พ.ค.2560)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
เชิงวิทยาศาสตร์บนสังคมคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 30 พ.ค.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสวิต ฉิมเรือง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 31 พ.ค.2560)
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ และ ผศ.ดร.อิทธิพันทธ์ สุวทันพรกูล
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของครูในศตวรรษที่ 21
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 2 มิ.ย.2560)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายวสันต์ ศรีหิรัญ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์แบบกลับด้าน
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 8 มิ.ย.2560)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางยุพา กูลประดิษฐ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 19 มิ.ย.2560)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส.จารุมน หนูคง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยซอฟต์แวร์บริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
(อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 25 มิ.ย.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางกวิตา ปานล้ำเลิศ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบการจัดการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์มัลติยูสเซอร์ในสังคมคลาวด์
(อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 25 มิ.ย.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายอุเทน สุขสิงห์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาการวิจัยและประเมินการศึกษา

การสร้างแบบประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 28 มิ.ย.2560)
ภาควิชาวิจัยและประเมินการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวจันทร์เพ็ญ งามพรม
นิสิตปริญญาโท
สาขาการวิจัยและและสถิติทางวิทยาการปัญญา

ระบบคลังคำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 14 ก.ค.2560)
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาววิภาดา วงศ์สุริยา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาไฟฟ้า

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ภายใต้การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษา C++
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 14 ก.ค.2560)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวนิพาดา ไตรรัตน์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบห้องเรียนกลับทางเสมือนจริงที่มีฐานความช่วยเหลือด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 16 ก.ค.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พระมหาเชษฐพล ทองเกล็ด
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

การศึกษาปัจจัยแหล่งความรู้ออนไลน์ที่มีต่อการเลือกใช้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 18 ก.ค.2560)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

น.ส.รัตนา จันทร์รวม
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาบริหารการศึกษา

นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนระบบทวิศึกษาตามแนวคิดหลักสูตรการศึกษาเชื่อมโยงสู่อาชีพ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 1 ส.ค.2560)
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายบุญรัตน์ แผลงศร
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รูปแบบการออกแบบยูบิควิตัสมูคโดยใช้วิธีทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดเพื่อส่งเสริมสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 8 ส.ค.2560)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย ดนัยศักดิ์ กาโร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาด้วยวิธีการาเรียนรู้ร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้อาชีพ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบนกลุ่มเมฆสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ก.ย.2560)
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.ปิยนุช วงศ์กลาง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกด้วยหลักการเรียนรู้รับใช้สังคม
เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ก.ย.2560)
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายธวัชชัย พงษ์สนาม
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การพัฒนารูปแบบการลดต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 ก.ย.2560)

สาขาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นางดาราวรรณ ญาณะนันท์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว
ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 ต.ค.2560)

สาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

น.ส.อธิฐาน คงช่วยสถิตย์
นิสิตปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจศึกษา

การเปรียบเทียบระดับสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้จัดการ
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของร้านบริษัทและร้านแฟรนไชส์ จังหวัดชลบุรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 27 พ.ย.2560)

ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายชนินทร์ ฐิติเพชรกุล
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติงตามแนวคิดคอนเน็คติวิสต์ซึม
เพื่อส่งเสริมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 28 พ.ย.2560)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.อมรรัตน์ คันชั่ง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การใช้สื่อออนไลน์อย่างมีจริยธรรม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 ธ.ค.2560)

สาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

น.ส.กิติยา ศิลาวรรณา
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบเกมสืบสอบที่มีการเสริมศักยภาพร่วมกับเครื่องมือภาพจำลองการเขียนโปรแกรม
เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธ.ค.2560)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายอนล สวนประดิษฐ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

การศึกษารูปแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีรูปแบบการเรียนแตกต่างกัน
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 24 ธ.ค.2560)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
     
     
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (2552-2555) [ pdf ]  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2553-2556)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2554-2557),(2558-2561)  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี (2556-2559)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2558-2560)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (2552-2553)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2555-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2557)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2558-2559)  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา บรรณาธิการ
วารสารอาชีวะก้าวไกล บรรณาธิการ
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองบรรณาธิการ
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (TCI) กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กองบรรณาธิการ
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองบรรณาธิการ
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารรังสิตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Walailak Journal of Science and Technology
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Maejo International Journal of Science and Technology
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 19 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 7 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
 


 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567
หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Hit Counter


จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 14 เมษายน 2557
Copyright 2000-2019  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com
Last updated  : Thursday, April 11, 2024 2:05