หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ


บทความของ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข

รูปแบบของศูนย์สื่อการเรียนการสอน
วารสารวิทยบริการ  ปีที่ 9   ฉบับที่ 3  กันยายน-ธันวาคม 2541   หน้า 19-30

ศูนย์สื่อการเรียนการสอนไร้พรมแดน 
ศูนย์สื่อการเรียนการสอนไร้พรมแดน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีที่ 3   ฉบับที่1  พฤษภาคม-สิงหาคม 2541   หน้า 63-80

การวิจัยทางเทคโนโลยีอาชีวะและเทคนิคศึกษา : กรอบความคิด  ตอนที่ 1
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  ปีที่ 11  ฉบับที่ 27   กรกฏาคม-กันยายน 2541 

การวิจัยทางเทคโนโลยีอาชีวะและเทคนิคศึกษา : กรอบความคิด  ตอนที่ 2
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  ปีที่ 11  ฉบับที่ 28  ตุลาคม-ธันวาคม 2541

บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในศูนย์วิทยบริการ
วารสารสำนักวิทยบริการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2541

เว็บช่วยสอนเชิงวิศวกรรม (Web-Based Instruction for Engineering)   
เว็บช่วยสอนเชิงวิศวกรรม
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  ปีที่ 11 ฉบับที่ 29  มกราคม-มีนาคม 2542

การควบคุมโดยผู้เรียนกับการควบคุมโดยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Learner Control and Program Control  in Computer Assisted Instruction
วารสารวิทยบริการ   ปีที่ 10  ฉบับที่ 2  พฤษภาคม-สิงหาคม 2542  หน้า 21-28

WBT : Web-Based Training เทคโนโลยีการฝึกอบรมครูในอนาคต
WBT : Web-Based Training เทคโนโลยีการฝึกอบรมครูในอนาคต
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์  ปีที่ 14  ฉบับที่ 2  พฤษภาคม-สิงหาคม 2542  หน้า 79-88

การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Learner Center in Computer Assisted Instruction
เอกสารทางวิชาการ เทคโนฯ-ทับแก้ว  ฉบับที่ 2  มิถุนายน-ตุลาคม 2542 หน้า 33-44

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบจำลองสถานการณ์ (Computer Based Simulation ( CBS)
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พ.ย. 2542-มี.ค. 2543) หน้า 47-58.              

นิยามเว็บช่วยสอน
นิยามเว็บช่วยสอน
(Definition of Web-Based Instruction)
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  ปีที่ 12  ฉบับที่ 34  เมษายน-มิถุนายน 2543  หน้า 53-56

การประเมินเว็บช่วยสอน
(Evaluation of Web-Based Instruction)
เอกสารทางวิชาการ เทคโนฯ-ทับแก้ว  ฉบับที่ 3  มิถุนายน-ตุลาคม 2543  หน้า 48-52

กระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยงและรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้ปัญหา และการถ่ายโยงการเรียนรู้

วารสารวิทยบริการ   ปีที่ 13  ฉบับที่ 1  มกราคม-เมษายน 2545  หน้า 19-30         

พื้นฐานผู้ออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ
วารสารวิทยบริการ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2545 หน้า 21-28            

เทคโนโลยีการศึกษายุคอีนำไอ
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 45 มกราคม-มีนาคม 2546 หน้า 72-75 

เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับคนตาบอด   
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 47  กรกฎาคม-กันยายน 2546 หน้า 58-62  

การประเมินคุณภาพเว็บข้อมูลสารสนเทศ
วารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2546   หน้า 19-27

e-Library เพื่อก้าวสู่ e-University
วารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2546   

E-Inspection  รูปแบบการตรวจราชการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 17 ฉบับที่ 52 ตุลาคม-ธันวาคม 2547 หน้า 61-64

อีเลินนิ่ง (E-Learning)
วารสารวิทยบริการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2-3 พฤษภาคม – ธันวาคม 2547 หน้า 1-16 

การใช้ ICT พัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ  
วารสารวิทยบริการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2548 หน้า 48-61

การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ  และดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ปีที่ 18 ฉบับที่ 56 ตุลาคม-ธันวาคม 2548 

การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา
วารสารวิทยบริการ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2549 หน้า 1-9

อีเลินนิ่งสำหรับอุดมศึกษาและฝึกอบรม
วารสารร่มโพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –ธันวาคม พ.ศ. 2550  หน้า 26-32.

เทคนิคการสอนแบบบริษัทจำลองสำหรับช่างอุตสาหกรรม
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 20 (64) : 16-21 ; ตุลาคม – ธันวาคม 2550.

เกียรติศักดิ์ วจีศิริ, ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2550) แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ : เครื่องมือวัดและประเมิน
ตามสภาพจริง. วารสารรังสิตสารสนเทศ. 13(1) : มกราคม-มิถุนายน 2550 ; หน้า 11-16.
http://www.prachyanun.com/2008/scan0002.pdf

โสภาพันธ์ สอาด, ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2550) การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก. วารสารวิทยบริการ. 18(2) : พฤษภาคม-สิงหาคม 2550 ; หน้า 2-17.
http://www.prachyanun.com/2008/scan0001.pdf


ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2550) เทคนิคการสอนแบบบริษัทจำลองสำหรับช่างอุตสาหกรรม. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา.
20 (64) : ตุลาคม-ธันวาคม 2550. หน้า 16-21.
http://www.prachyanun.com/2008/scan0005.pdf

ลัดดา เจียมจิตต์ตรง, ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2550). เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ในองค์การ.
วารสารวิทยบริการ. 18(2) : พฤษภาคม-สิงหาคม 2550 ; หน้า 57-69.
http://www.prachyanun.com/2008/scan0006.pdf

ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2550) อีเลนนิ่ง 2.0 การเรียนการสอนผ่านเว็บยุคที่สอง.
วารสารรังสิตสารสนเทศ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-ธันวาคม 2550. หน้า 19-29.
http://www.prachyanun.com/pdf/e-learning2.0.pdf

ปรัชญนันท์ นิลสุข และทิพภากร รังคสิริ. (2551) การบริการสารสนเทศเชิงรุกด้วยกลยุทธ์การตลาด : กรณีศึกษา.
วารสารวิทยบริการ. 19 (1) : มกราคม-เมษายน 2551 ; หน้า 13-22.
http://www.prachyanun.com/2008/scan0004.pdf

ปรัชญนันท์ นิลสุข, พรทิพย์ เอกมหาราช, กณัฐฐา จำลองกุล และมัทธนา ตะเคียนทอง (2551)
รูปแบบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยครูต้นแบบของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2551 ; หน้า 52-62
http://www.prachyanun.com/2008/scan0014.pdf

ปรัชญนันท์  นิลสุข. (2551). เอ็มเลินนิ่ง (m-Learning) การเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่.
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 20 ฉบับที่ 66 เมษายน-มิถุนายน 2551.  หน้า 25-30.
http://www.prachyanun.com/artical/mLearning2551.pdf

ทิพพาภรณ์ ขักขะโร และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2551) การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค บัซซ์กรุ๊ป (Buzz Group).
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ. 4(8) : กรกฎาคม-ธันวาคม ; 2551. หน้า 27-33.
http://202.44.34.134/journal/pdf/vol8/ch05.pdf
http://www.prachyanun.com/2008/BuzzGroup.pdf

เบญจวรรณ จินดา และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2551) การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดย เทคนิควิธีอัลเลิร์ทวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม.
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
. 4(8) : กรกฎาคม-ธันวาคม ; 2551. หน้า 34-41.
http://202.44.34.134/journal/pdf/vol8/ch06.pdf
http://www.prachyanun.com/2008/Alert.pdf

ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2551) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ : เครื่องมือการพัฒนาประเทศไทย.
วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2551, หน้า 34-46.
http://www.prachyanun.com/2008/it_management.pdf

ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2551) E-Petition : การรับข้อร้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์.
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. 21 (68) : ตุลาคม-ธันวาคม 2551 ; 16-23.
http://www.prachyanun.com/ppt/e-petition.pdf
http://www.prachyanun.com/ppt/e-petition2.pdf

ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552) เว็บบล็อก : เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้.
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 21 ฉบับที่ 69 มกราคม-มีนาคม 2552 , หน้า 18-24.

http://www.prachyanun.com/ppt/weblog.pdf

ปรัชญนันท์ นิลสุข และวรัท พฤกษากุลนันท์. (2551) เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์การ.
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2551. หน้า 22-28.
http://www.prachyanun.com/ppt/hpt2008.pdf

แสงเดือน แก้วประสม และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552) การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของ มหาวิทยาลัยธนบุรี.
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ. 5(9) : มกราคม-มิถุนายน ; 2552. หน้า 34-42.
http://www.prachyanun.com/pdf/eStudent.pdf
http://202.44.34.134/journal/pdf/vol9/ch05.pdf

ศิริประกาย พงศ์สุวรรณ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552) การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของนักเรียน.
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ. 5(9) : มกราคม-มิถุนายน ; 2552. หน้า 43-51.
http://www.prachyanun.com/pdf/internet_service.pdf
http://202.44.34.134/journal/pdf/vol9/ch06.pdf

รัตนาภรณ์ กาศโอสถ และปรัชญนันท์ นิลสุข (2552) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มสำหรับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต.
วารสารรังสิตสารสนเทศ.ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 หน้า 32-61.

http://www.prachyanun.com/2011/e-library_rungsit.pdf

ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2550) อีเลนนิ่ง 2.0 การเรียนการสอนผ่านเว็บยุคที่สอง.
วารสารรังสิตสารสนเทศ. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-ธันวาคม 2550. หน้า 19-29.
http://www.prachyanun.com/pdf/e-learning2.0.pdf

ธานินทร์ คงศิลา และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552) M@xlearn ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 21 ฉบับที่ 71 กรกฎาคม-กันยายน 2552. หน้า 33-39.
http://www.prachyanun.com/pdf/maxlearn.pdf

ลัดดา เจียมจิตต์ตรง , พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552) การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้
จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้สำหรับกลุ่มบริหารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
วารสารวิทยบริการ. 20(3) ; กันยายน-ธันวาคม 2552. หน้า 42-54.
http://www.prachyanun.com/2010/EGAT2.pdf

ณัฎฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2553) Learning Objects : สื่อการเรียนรู้ในโลก ICT
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553 หน้า 127-137.

หาญศึก เล็บครุฑ และปรัชญนันท์ นิลสุข. แนวคิดการใช้สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิด กระบวนการคิด.
วารสารวิทยบริการ. 21(1) : มกราคม-เมษายน 2553 ; หน้า 1-9.
http://www.prachyanun.com/2010/det3_2.pdf

กุลกนิษฐ์ ทองเงา และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2553) วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาบนโลกแห่งเทคโนโลยี.
วารสารวิทยบริการ. 21(1) : มกราคม-เมษายน 2553 ; หน้า 10-22.
http://www.prachyanun.com/2010/det3_3.pdf

นวพรรษ เพชรมณี และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2553) Ubiquitous Learning อัจฉริยะแห่งการล่วงรู้บริบท.
วารสารวิทยบริการ. 21(1) : มกราคม-เมษายน 2553 ; หน้า 23-32.
http://www.prachyanun.com/2010/det3_4.pdf

เสาวคนธ์ ชูบัว และปรัชญนันท์ นิลสุข (2553) อาณาจักรแห่งความรู้แบบปัญญารวมหมู่
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน 2553. หน้า 50-55.

หริพล ธรรมนารักษ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2553) M-Learning เครื่องมือสำหรับห้องเรียนเสมือนจริงแห่งอนาคต.
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2553. หน้า 3-10.

ปรัชญนันท์ นิลสุข และนวพรรษ เพชรมณี. (2553) สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553 หน้า 107-118.
http://www.prachyanun.com/2010/2010_1.pdf

สมใจ สืบเสาะ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2553) E-Commerce : การประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษา
วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553 หน้า 38-45.
http://www.prachyanun.com/2010/2010_2.pdf

ลัดดา เจียมจิตต์ตรง ,พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2553) การศึกษาเครื่องมือส่งเสริมการจัดการความรู้
สำหรับกลุ่มบริหารองค์กรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553 หน้า 119-128.
http://www.prachyanun.com/2010/2010_3.pdf

เสาวคนธ์ ชูบัว และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2553) กลุ่มรู้คิดในทีมงานเสมือนเพื่อวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา.
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. ปีที่ 23 ฉบับที่ 76 ตุลาคม-ธันวาคม 2553 หน้า 26-32.
http://www.prachyanun.com/2011/Group_Cognition.pdf

หริพล ธรรมนารักษ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2553) M-Learning เครื่องมือสำหรับห้องเรียนเสมือนจริงแห่งอนาคต.
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2553. หน้า 3-10. new

ปรัชญนันท์ นิลสุข และนวพรรษ เพชรมณี. (2553) สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้.
วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2553 หน้า 107-118. new

ภริตพร จันทร์อินทร์ ปรัชญนันท์ นิลสุข นเรศ สุรสิทธิ์ และสมชาย หิรัญพานิช. (2553) ผลการจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อกของอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.

วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553. หน้า 1-16. new

อมรรัตน์ ชีวังกูร, ปรัชญนันท์ นิลสุข, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, และณมน จีรังสุวรรณ (2553) การพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บด้วยการเรียนรู้เชิงวัตถุ.

วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 หน้า 21-27. new

อมรรัตน์ ชีวังกูร, ปรัชญนันท์ นิลสุข, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, และณมน จีรังสุวรรณ (2554) รูปแบบการเรียนการสอนด้วย 4MAT โดยใช้การเรียนรู้เชิงวัตถุบนเว็บ

วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554 หน้า 35-47. new

ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข (2554) ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วารสารวิทยบริการ
. ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2554 หน้า 1-12. new

โสภาพันธ์ สอาด, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, ปรัชญนันท์ นิลสุข และณมน จีรังสุวรรณ (2554) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาล ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.

วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2554 หน้า 150-162. new

ประทีป นานคงแนบ, ปรัชญนันท์ นิลสุข และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ (2554) รูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสม สำหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม สถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วารสารวิทยบริการ. ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2554 หน้า 163-177. new


บทความวิจัย

ปิยะรัตน์ แสงมะหมัด และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ ด้วยเทคนิค Naive Bayesian ในธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่.
การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3
28 -29 กรกฎาคม 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 240-246.

ลัดดา เจียมจิตต์ตรง ,พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552). การจัดการความรู้กลุ่มบริหารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การประชุมวิชาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. หน้า 400-408.

โสภาพันธ์ สะอาด ,พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข .(2552) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.
การประชุมวิชาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. หน้า 422-428.

วีระชัย คอนจอหอ, ปรัชญนันท์ นิลสุข ,ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร และ วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์. (2552) ความต้องการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการด้านการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก. การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 10-11 กันยายน 2552

โสภาพันธ์ สอาด, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 10-11 กันยายน 2552

ไพศาล จันทรังษี , ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ, วินัย รังสินันท์ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2551) การพัฒนารูปแบบระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรในกระบวนการผลิตที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย. วารสารวิชาการเนคเทค. 9 (21) : กรกฎาคม - ตุลาคม 2552 ; 281-293

ชาญชัย ยมดิษฐ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2553) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง.
การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ.2553. หน้า 1-6.

ปรัชญนันท์ นิลสุข และณมน จีรังสุวรรณ. (2553) การพัฒนาโปรแกรมการบริการข้อมูลสารสนเทศผ่านโทรศัพท์มือถือสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ : การจัดประชุมระดมสมองการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย ทอมก : วิถีวิจัยกับการพัฒนาประเทศ ประจำปี พ.ศ.2553 - 25 มิถุนายน 2553 โรงแรมเอเชียราชเทวี กรุงเทพมหานคร. หน้า 195-208. new

พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ. (2553) การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่อง การประดิษฐ์คิดค้นสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง National e-Learning Conference 2010.new
วันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ.2553 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ กรุงเทพมหานคร. หน้า 199-206.

สุนันทา ภักดีโยธิน ทองประวิทย์ จำปาเงิน และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552) การวิเคราะห์กรอบแนวคิดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับพนักงานธนาคาร. new
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 1(2) : กรกฎาคม - ธันวาคม 2552. หน้า 37-45.

ปิยะรัตน์ แสงมะหมัด และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ ด้วยเทคนิค Naive Bayesian ในธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่.
การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3
28 -29 กรกฎาคม 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 240-246.

ลัดดา เจียมจิตต์ตรง ,พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552). การจัดการความรู้กลุ่มบริหารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การประชุมวิชาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. หน้า 400-408.

โสภาพันธ์ สะอาด ,พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข .(2552) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.
การประชุมวิชาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. หน้า 422-428.

วีระชัย คอนจอหอ, ปรัชญนันท์ นิลสุข ,ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร และ วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์. (2552) ความต้องการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการด้านการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก. การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 10-11 กันยายน 2552

โสภาพันธ์ สอาด, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 10-11 กันยายน 2552

ไพศาล จันทรังษี , ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ, วินัย รังสินันท์ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2551) การพัฒนารูปแบบระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรในกระบวนการผลิตที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย. วารสารวิชาการเนคเทค. 9 (21) : กรกฎาคม - ตุลาคม 2552 ; 281-293.


ชาญชัย ยมดิษฐ์ และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2553) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง.
การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี วันที่ 13-14 พฤษภาคม พ.ศ.2553. หน้า 1-6.

ปรัชญนันท์ นิลสุข และณมน จีรังสุวรรณ. (2553) การพัฒนาโปรแกรมการบริการข้อมูลสารสนเทศผ่านโทรศัพท์มือถือสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. กรุงเทพฯ :
การจัดประชุมระดมสมองการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย ทอมก : วิถีวิจัยกับการพัฒนาประเทศ ประจำปี พ.ศ.2553 - 25 มิถุนายน 2553 โรงแรมเอเชียราชเทวี กรุงเทพมหานคร. หน้า 195-208.

มณีรัตน์ พงษ์สุวรรณ ปรัชญนันท์ นิลสุขและปณิตา วรรณพิรุณ. (2553) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อกแบบขุมความรู้โดยเทคนิคเมทาดาตาสำหรับครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3. 25-26 สิงหาคม 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. หน้า 461-466.

ชุติรัตน์ ประสงค์มณี ปรัชญนันท์ นิลสุขและพัลลภ พิริยะสุรวงศ์. (2553) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 8 เรื่องโมเมนตัมของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่แสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแบบภาพนิ่งและแบบภาพเคลื่อนไหวหยุดเป็นระยะ. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3. 25-26 สิงหาคม 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. หน้า 595-600.

พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ (2553) การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องการประดิษฐ์คิดค้นสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมวิจัย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
The Proceedings of การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง National e-Learning Conference 2010 "Enhancing the Quality of e-Learning". ณ โรงแรมวินเซอร์สวิทส์
กรุงเทพฯ วันที่ 10-11 สิงหาคม 2553. หน้า 199-206.

ภาณุภณ พสุชัยสกุล ปรัชญนันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ (2554) ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนด้วยสื่อการเรียนรู้เชิงวัตถุตามมาตรฐานสกอร์ม.
การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ครั้งที่ 4. ณ โรงแรมชลจันทร์รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2554. หน้า 158-165.

เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ ปรัชญนันท์ นิลสุข และสุพัตรา ธิชัย (2554) ผลการเรียนรู้แบบผสมผสานกิจกรรมด้วยเว็บบล็อกวิชาสัมมนากรอบแนวคิด และการออกแบบการวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยคริสเตียน.
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง : "Open Learning - Open the World" 9-10 สิงหาคม 2554 Impact Muang Thong Thani (Hall 9), Bangkok, Thailand. หน้า 77-84.

ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข (2554) ผลการฝึกอบรมบนเว็บด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง : "Open Learning - Open the World" 9-10 สิงหาคม 2554 Impact Muang Thong Thani (Hall 9), Bangkok, Thailand. หน้า 277-284.

ทักษิณา กล่อมเกลี้ยง ปณิตา วรรณพิรุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข . (2554) การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่นภาษามือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้บกพร่องทางการได้ยิน
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง : "Open Learning - Open the World" 9-10 สิงหาคม 2554 Impact Muang Thong Thani (Hall 9), Bangkok, Thailand หน้า 262-269.

ปรัชญนันท์ นิลสุข ณมน จีรังสุวรรณ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ และปณิตา วรรณพิรุณ. (2554) ผลการใช้ประโยชน์ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง : "Open Learning - Open the World" 9-10 สิงหาคม 2554 Impact Muang Thong Thani (Hall 9), Bangkok, Thailand. หน้า 270-276International Conference and Journal


Nilsook, P. and the others (2008) A Model for the Development of e-Learning by the Role Model Teachers of the Office of Vocational Education Commission, Thailand.
International e-Learning Conference 2008: "e-Learners in the Generation 2.0" .
November 20-21, 2008 l Impact Muang Thong Thani (Hall 9), Bangkok, Thailand

Nilsook, P. and Sriwongkol, T. (2009) The Development of Multi-weblog with Knowledge Management for Thailand’s Higher Education.
2009 International Conference on Information and Multimedia Technology (ICIMT 2009) December 18-19, 2009 : Jeju Island, South Korea. p. 315-318.


Jeerungsuwan, N. Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2009) An Analysis of Web Services and Design of Information Management on Vocational Education Websites in Thailand.
2009 International Conference on Information and Multimedia Technology (ICIMT 2009) December 18-19, 2009 Jeju Island, South Korea. p 319-322.


Piyapimonsit, C.,Srifa, P. and Nilsook, P.(2010) Electronic Learning for the Course in Principles of Testing and Evaluation in Education at the Faculty of Education, Kasetsart University.
2010 Third International Conference on Education Technology and Training (ETT 2010). November 27-28, 2010. Wuhan , China.

Nilsook, P. and Wannapiroon, P.(2010). Development of Web-based Training in Collaboration with Convenors of Pilot Colleges under the Office of Vocational Education Commission.
2010 Third International Conference on Education Technology and Training (ETT 2010). November 27-28, 2010. Wuhan , China.

Piriyasurawong, P. and Nilsook, P. (2010) Web-based Training on Knowledge Management for Vocational Teachers in Thailand.
Asian Journal of Distance Education. Vol 8, no 2, 2010. pp 65 - 71. available online : http://www.asianjde.org/2010v8.2.Piriyasurawong.pdf

Yomdit, C and Nilsook, P. (2011) The Development of Web-Based Instruction for Students at College of Muay Thai and Thai Traditional Medicine, Muban Chom Bueng Rajabhat University.
International e-Learning Conference 2011 (IEC2011). January 13-14, 2011, Impact Muang Thong Thani (Hall 9), Bangkok, Thailand.


Nilsook, P. , Takianthong, M., Arkmaharat, P., and Chumlongkul, K. (2011) A model for the operation of one college one innovation project, the office of vocational education commission.
International Journal of Vocational and Technical Education Vol. 3(1), January 2011 : pp. 1-4,

Available online at http://www.academicjournals.org/IJVTE

Khammapun Khantanapoka and Prachyanun Nilsook. (2011) New Concept of Strategy Instructional Design in Sport Science Education using Statistic Analysis Togeter with Game Simulation.
The 9th International Conference on Developing Real-Life Learning Experience: Innovation and Technology Education.
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand April 29th, 2011
http://202.44.43.230/prachyanun/2011/drle2011/BOOK_DRLE2011_INTER.pdf

บทความทางวิชาการน่าสนใจ

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร
ฐาปนีย์ ธรรมเมธา  
วารสารทับแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2540      


เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์   วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  ปีที่ 12 ฉบับที่ 34   เม.ย. - มิ.ย. 43

แนวทางการพัฒนาการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา.
อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, สุกรี รอดโพธิ์ทอง และวิชุดา รัตนเพียร  วารสารครุศาสตร์   ปีที่ 27 ฉบับที่ 1  หน้า 90-101   ก.ค. - ต.ค. 41      

แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์เบาใจ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสหัสวรรษใหม่
กรณี การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction : WBI)
ผศ.ดร. สรรรัชต์ ห่อไพศาล  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วรัท พฤกษากุลนันท์. (2550) สื่อหลายมิติแบบปรับตัว Adaptive Hypermedia. วารสารรังสิตสารสนเทศ.
13(1) : มกราคม-มิถุนายน 2550 ; หน้า 17-24.
http://www.prachyanun.com/2008/scan0003.pdf new


มัลติมีเดีย

มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์   วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา  ปีที่ 11 ฉบับที่ 28  ต.ค. - ธ.ค. 41      

มัลติมีเดีย ที่มา ของการ ขยาย เทคโนโลยี เครือข่าย       รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ 
เทคโนโลยีการส่งสัญญาณมัลติมีเดีย  สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
MULTIMEDIA หรือสื่อประสมเพื่อการศึกษา สถาพร สาธุการ
การพัฒนาและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทางการศึกษา สถาพร สาธุการ
(MULTIMEDIA COMPUTER) สื่อผสมกับการเรียนการสอน สถาพร สาธุการ 


คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อระบบการเรียนการสอน รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์


บทความของ รศ.วิไล  ตั้งสมจิตสมคิด
สถาบันราชภัฎธนบุรี
ที่มา http://come.to/wilai
หากมีข้อเสนอแนะ สามารถส่ง email: wilai64@hotmail.com 

ครูที่แท้จริง    http://geocities.com/zaros64/mom/kru.htm  
คุณธรรมที่กำลังมองหา    http://geocities.com/zaros64/mom/kun.htm
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมควรเป็นหน้าที่ของใคร  http://geocities.com/zaros64/mom/plug.htm

รวมบทความทางวิชาการ จากเว็บของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปฏิรูปการศึกษา
ดร.ไพรัช  สู่แสนสุข และ ดร.บรรเจอดพร  รัตนพันธุ์
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ความมั่นใจในการปฏิรูปการศึกษา      
http://www.moe.go.th/main2/article/reform_learn.htm 
ครูอาชีพตามแนวปฏิรูปการศึกษา     อารีรัตน์  วัฒนสิน   
http://202.29.141.18/eats/quality/techer.html 


 วิทยานิพนธ์
อิทธิพลของแบบการคิด และโครงสร้างของโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี   คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายณัฐกร  สงคราม  (ค.ม.โสตทัศนศึกษา)  จุฬาฯ

บทคัดย่องานวิจัย
การสำรวจปัญหาการผลิตและการใช้บทเรียนช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษ
ธีระ ตั้งวิชาชาญ , ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ , นิรมล รุ่งปัจฉิม , จุฑารัตน์ นกแก้ว (มสธ) 
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
สรรรัชต์ ห่อไพศาล


บทความ E-learning ผ่านเว็บ

e-Learning เมื่อการเรียนการสอนเข้าสู่ยุคออนไลน์    รองศาสตราจารย์ ยืน  ภู่วรวรรณ
e-learning : การเรียนรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้      ผศ.ดร. บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2544 หน้า 7-15
Internet & E-Learning การเรียนรู้ไร้พรมแดน   ประวิทย์ สิมมาทัน
E-Learning ทางเลือกใหม่ของการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง


สารสนเทศ

สังคมสารสนเทศแห่งทศวรรษหน้า   สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ และนิตย์ จันทรมังคละศรี
รายงานทีดีอาร์ไอ  ฉบับที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2538. 
IT เพื่อการศึกษาในประเทศสิงคโปร์   
นักวิชาการศึกษา 8 ว ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ


เอกสารการสอน

สื่อการสอน    รศ.สมเชาว์  เนตรประเสริฐ      ภาควิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการผลิตสื่อการสอน   รศ.ดร.อรจรีย์  ณ ตะกั่วทุ่ง    ภาควิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รวมบทความทางการศึกษา 

รวมบทความจากวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2543
วารสารศึกษาสาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เมษายน 2545
รวมบทความทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รวมบทความทางวิชาการ การประเมินคุณภาพ ของสำนักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)
รวมเอกสาร การประเมินคุณภาพ ของสำนักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (สมศ)
จุลสาร ของสำนักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (สมศ)
รวมบทความ  กรมวิชาการ

รวมบทความอีเลินนิ่ง ของ ThaiCAI.com
รวมบทความของสุรเชษฐ  เวชชพิทักษ์   
รวมบทความทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวมบทความทางการศึกษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรการศึกษา 
 

รวมบทความ วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
รวมบทความ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รวมบทความ วารสารโดมทัศน์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รวมบทความของ ดร.รุ่ง แก้วแดง  
รวมบทความของ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์  
รวมบทความบ้านครูน้อย  
รวมบทความ กองวิชาการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
รวมบทความ อักษรเจริญทัศน์  
บทความทางวิชาการ โดย รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์

รวมบทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

รวมบทความวารสารวิทยบริการ มอ.ปัตตานี
รวมบทความวารสาร ICT เพื่อการเรียนรู้

รวมบทความวิชาการ วารสารในสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)

http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal)
วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (Journal of Public and Private Management)
วารสารพัฒนาสังคม (Journal of Social Development)
วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA Business Journal)
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Economic Review)
NIDA Language and Communication Journal
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Thai Journal of Environmental Management)
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ (Thai Journal of Public Administration)
http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php

ข้อมูลและบทความเพิ่มเติม   การอาชีวศึกษาไทย   ไม่ควรพลาด ......................


 หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  การอาชีวศึกษาไทยนับตั้งแต่มิถุนายน 2552


Best viewed with Microsoft Internet Explorer 5 or higher with 800x600 screen resolution
Copyright(C) 2000-2011  by Prachyanun Nilsook : comments to : email  prachyanun@hotmail.com
Last update : Sunday, 20-Nov-2011 16:14
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  Sunday, 20-Nov-2011 16:14    เว็บมาสเตอร์  ปรัชญนันท์  นิลสุข