p
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
Assistant Professor Dr. Prachyanun Nilsook
พ.ศ.2554
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
ประวัติ 2554 (เต็ม) | ประวัติย่อ 2554

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567

 รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     
น.ส.อมรรัตน์ เรืองสกุลพัฒนา
นิสิตปริญญาเอก สาขา
อุดมศึกษา
การพัฒนาต้นแบบบริษัทจำลองที่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านนิเทศศาสตร์
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 6 ม.ค.2554)
ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเป็นผู้นำการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ธัชกร สุวรรณจรัส
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยการเรียนจากประสบการณ์บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 14 ม.ค.2554)
ภาควิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาออนไลน์ แบบเรียลไทม์เรดิโอและเรดิโอออนดีมานด์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 19 ม.ค.2554)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.ศัชชญาส์ ดวงจันทร์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 19 ม.ค.2554)
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสนิท หฤหรรษวาสิน
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงาน
สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 19 ม.ค.2554)
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายจิระศักดิ์ วิตตะ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักจัดการความรู้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย (Focus Group) 21 ม.ค.2554)
ภาควิชาบริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสุวัฒน์ นิยมไทย
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพแบบผสมผสานโดยใช้โครงานเป็นฐานในสถานประกอบการ
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 24 ม.ค.2554)
ภาควิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส. ภัทรพร อุณหเศรษฐ์
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปัจจัยจากการบูรณาการอีเลิร์นนิ่งที่ส่งผลต่อความใฝ่รู้ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 26 ม.ค.2554)
ภาควิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายฐัศแก้ว สีสด
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนาซอฟแวร์รูปแบบการประเมินการใช้สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอย
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 9 ก.พ.2554)
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นายสุปรีย์ บูรณะกนิษฐ
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผลของเทคโนโลยีเสริมศักยภาพที่แตกต่างกันในการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ในการโปรแกรมหุ่นยนต์
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 11 ก.พ.2554)
ภาควิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายประพรรธน์ พละชีวะ
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน
ที่ใช้เทคนิคการระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 11 ก.พ.2554)
ภาควิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายภมร ศิลาพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
ไฟฟ้าศึกษา

การพัฒนาการสอนวงจรขยายความนำถ่ายโอนต่างกระแสที่สามารถควบคุม
ด้วยกระแสที่ทำงานในช่วงอิ่มตัวและการประยุกต์ใช้งาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 11 ก.พ.2554)
ภาควิชาบริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.เจิดจันทร์ พลดงนอก
นิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาระบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงานที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผู้ใช้เทคโนโลยีธนาคารพานิชย์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 16 ก.พ.2554)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางจิราภรณ์ หนูสวัสดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านเว็บตามแนวทฤษฎีการขยายความคิดเพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 28 ก.พ.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายคมสัน เอียการนา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 1 มี.ค.2554)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบนำตนเองบนเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 2 มี.ค.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.อัญชนา กลิ่นเทียน
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา

ผลของการมอบหมายบทบาทในการเรียนแบบแก้ปัญหาด้วยสถานการณ์จำลองบนเว็บที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีระดับเชาวน์ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ต่างกัน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 14 มี.ค.2554)
ภาควิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
และ ผศ.ดร.สุกัญญา แสงเดือน
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รูปแบบการจัดการความรู้เชิงสร้างสรรค์
สู่สังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 18 มี.ค.2554)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้เป็นทีมของนิสิตปริญญาบัณฑิตด้วยรูปแบบการเรียนแบบแผสมผสาน
ที่ใช้เทคนิคึการเรียนร่วมมือด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกัน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 18 มี.ค.2554)
ภาควิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสัณชัย ยงกุลวณิช
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
ระบบบูรณาการสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 มี.ค.2554)
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นางกิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการไวน์ในประเทศไทย
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 28 มี.ค.2554)
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นายทัศนัย กีรติรัตนะ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการเรียนการสอนผ่านเว็บของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 28 มี.ค.2554)
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
น.ส.อมรรัตน์ ชีวังกูร
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย 4 MAT โดยใช้การเรียนรู้เชิงวัตถุบนเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดอย่างมีตรรกะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน
(ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 31 มี.ค.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายขจรศักดิ์ สงวนสัตย์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยการทำโครงงานตามทฤษฎีกิจกรรมที่ใช้แบบการแสดงตัวตนในบล็อก
และการประเมินโดยเพื่อนที่แตกต่างกันของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 4 เม.ย.2554)
ภาควิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวนวลพรรณ ไชยมา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 11 เม.ย.2554)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายภูวนาถ แก้วปลั่ง
นิสิตปริญญาเอก สาขา
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

นวัตกรรมระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถเชิงแข่งขัน
ของคลัสเตอร์กล้วยไม้ในประเทศไทย
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 18 เม.ย.2554)
สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
สหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวกนกรัตน์ จีรสัจจานุกูล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ระบบการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคการจำแนกคำแอบแผงและการจัดกลุ่มข้อความ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 19 เม.ย.2554)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ส. หทัยรัตน์ ลิ้มกุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาบทเรียน e-Learning ตามรูปแบบการสอนของกาเย่
เรื่องหลักการใช้ภาษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 เม.ย.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางโสภาพรรณ สอาด
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล

(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 25 เม.ย.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายปิยพจน์ ตัณพะผลิน
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจยอมรับการจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสานของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 25 เม.ย.2554)
ภาควิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายประทีป นานคงแนบ
นักศึกษาปริญญาเอก
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนารูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสม สำหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 26 เม.ย.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายจำนง นิคมรัมย์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์กลางการให้บริการล้างรูปและอัดรูปออนไลน์
อีโฟโต้เซนเตอร์โดยใช้เว็บแอ็ปพลิเคชั่น
(กรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 26 เม.ย.2554)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
นายธวัชชัย รอดคง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพยากรณ์การขาย
กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาวิศวกรรม
(กรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 26 เม.ย.2554)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
นายอนันต์ อนุรักษ์ไพร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การออกแบบและพัฒนาระบบการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรประจำตัวพนักงานในโรงงาน
กรณีศึกษา : บริษัทนิธิกรอุตสาหกรรม จำกัด
(กรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 26 เม.ย.2554)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
นางสาวเนตรทราย สิทธิมงคล
นิสิตปริญญาโท สาขา
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

นวัตกรรมสื่อพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งด้วยแนวคิดพหุสัมผัสและระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS)
กรณีศึกษาเมืองโบราณ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 28 เม.ย.2554)
สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
สหสาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวโสภิษฐ์ อ่อนแก้ว
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ของกระทรวงยุติธรรม
ตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 1 พ.ค.2554)
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นางสาวทักษิณา กล่อมเกลี้ยง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่นภาษามือวิชาภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้บกพร่องทางการได้ยิน

(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 6 พ.ค.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวสุธิดา ชัยชมชื่น
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การพัฒนาระบบปรับกิจกรรมการเรียนแบบออนไลน์บนพื้นฐานกระบวนการ
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรครูช่างอุตสาหกรรม
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 10 พ.ค.2554)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสมพงษ์ พนมชัย
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา

การสังเคราะห์สัดส่วนของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 10 พ.ค.2554)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวนุชจรี บุญเกต
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผลของวิธีกำกับการเรียนบนเว็บและวิธีสอนเสริมในการเรียนแบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะการกำกับตนเองในการเรียนของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 พ.ค.2554)
ภาควิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวธีรภัทร สุดาทิศ
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 พ.ค.2554)
ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เว็บชุมขนนักปฏิบัติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 พ.ค.2554)
ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
นายสินธุ์ มังคลาด
นักศึกษาปริญญาโท
บริหารการศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการภายในสถานศึกษา
.สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 พ.ค.2554)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นายบุญชู บุญลิขิตศิริ
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนากระบวนการการสร้างความรู้ในชุมชนการเรียนรู้เชิงเสมือน
สำหรับชุมชนนักวิชาการออนไลน์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 พ.ค.2554)
ภาควิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายพิทยา รักพรหม
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การบริหารการศึกษา
การพัฒนาระบบการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 6 มิ.ย.2554)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ว่าที่ ร.ต. พิชิต ทศนัยธาดา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การจัดการเทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูลการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 11 มิ.ย.2554)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายสุรกิจ ปรางศร
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักด้วยเว็บเควสท์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 13 มิ.ย.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายบัณฑิต รุ่งเจริญพร
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบเว็บฝึกอบรมอัจฉริยะด้วยระบบที่ปรึกษาโดยการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 15 มิ.ย.2554)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวทิพวรรณณ์ ฉิมพาลี
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาเลิร์นนิ่งอ๊อบเจกต์เกี่ยวกับโภชนาการผู้ป่วยเบาหวาน
สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 มิ.ย.2554)
ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
นางแจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใช้ทัศนศึกษาเสมือนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสวนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 มิ.ย.2554)
ภาควิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์
นิสิตปริญญาโท สาขา
พัฒนอาชีวศึกษา
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 22 มิ.ย.2554)
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายจิระ จิตสุภา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนากลยุทธ์การฝึกอบรมออนไลน์ด้วยบทบาทสมมุติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
(ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 26 มิ.ย.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายฐัศแก้ว สีสด
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนาซอฟแวร์รูปแบบการประเมินการใช้สารสนเทศจากแฟ้มร่องรอย
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 27 มิ.ย.2554)
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นายสยาม ประจุดทะศรี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาความคิดเห็นในการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
(กรรมการสอบการศึกษาพิเศษ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 28 มิ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายวุฒิชัย สุรินทร์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
ในวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
(กรรมการสอบการศึกษาพิเศษ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 28 มิ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาววราภรณ์ เต็มแก้ว
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการปฏิบัติการท่าอากาศยาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์เครื่องมือวิจัย 1 ก.ค.2554)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวจันทร์เพ็ญ รักสัตย์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายวิชาสถิติเพื่อการวิจัย
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 19 ก.ค.2554)
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นางสัมพันธ์ สมประสงค์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 19 ก.ค.2554)
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นายจัตุชัย จำปาหอม
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
มวยไทยศึกษา
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาไทยด้านไม้มวยไทยโบราณ
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 15 ส.ค.2554)
สาขามวยไทยศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นายโอภาส เกาไศยาภรณ์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาเครือข่ายสังคมเชิงเสมือนสำหรับห้องเรียนพหุวัฒนธรรมเพื่อการสร้างความรู้และความตระหนักในคุณค่า
ทางวัฒนธรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 19 ส.ค.2554)
ภาควิชาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ยุภาพร แหเลิศตระกูล
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 22 ส.ค.2554)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
น.ส.พิมสหรา ยาคล้าย
นิสิตปริญญาโท สาขา
ธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ระบบระบุตำแหน่งและนำทางภายในอาคารด้วยสมาร์ทโฟนในงานแสดงสินค้า
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 19 ก.ย.2554)
วิทยาลัยการจัดการธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สหสาขาวิชา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.วชิราภรณ์ สังข์ทอง
นิสิตปริญญาเอก สาขา
พัฒนาศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้สำหรับเครือข่ายทางสังคมเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม สำหรับเด็กและเยาวชน
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 27 ก.ย.2554)
สาขาพัฒนาศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายเติมเพชร สุขคณาภิบาล
นิสิตปริญญาเอก สาขา
พลศึกษา
การพัฒนาการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิชาเทเบิลเทนนิสโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 29 ก.ย.2554)
สาขาพลศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายธรรมธร บัญชาบุษบง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
วีดิทัศน์ช่วยฝึกการออกเสียงสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการพูดแบบดิสอาร์เทรีย (Dysarthria)
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 29 ก.ย.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายประกาศิต ช่างสุพรรณ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การพัฒนาแบบฝึกหัดแบบปรับเปลี่ยนตามความรู้และความมั่นใจของผู้เรียน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 3 ต.ค.2554)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.มัชมน สถาพร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 7 ต.ค.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.ศรีสุดา ด้วงโต้ด
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการคณิตศาสตร์
(ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 7 ต.ค.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสิทธิศักดิ์ ชมจันทร์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดียแบบภาพสองมิติและสามมิติ
เรื่อง รูปเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 7 ต.ค.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.รัตนาพร เจียงคำ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนานิทรรศการเสมือนจริง เรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย
ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
(ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 7 ต.ค.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายอัครพัฒน์ อาภาอดุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ระบบบริการภายในองค์กรที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมและทักษะการแก้ปัญหาของบุคลากรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 7 ต.ค.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายประสิทธิชัย มั่งมี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP
เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(กรรมการที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 7 ต.ค.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสูตรทิน อินทร์ขำ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
รูปแบบระบบสารสนเทศงานบริการทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมัยธม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(กรรมการที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 15 ต.ค.2554)
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
น.ส.ร่มไทร ดีสอน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาความคิดเห็นการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัดของจังหวัดสมุทรสงคราม
(กรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 20 ต.ค.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายวรปรัชญ์ อินทรนิล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 20 ต.ค.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.สิริพร นันยา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาพฤติกรรมการรับส่งข่าวสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 20 ต.ค.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.สุนิดา เมืองสมบัติ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 20 ต.ค.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.สุพรรณี แสงเทศ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎ์รังสฤษฏ์
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 20 ต.ค.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสุภควัต อ่อนน้อม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาหญิงและชายโรงเรียนบ้านคาวิทยา
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 20 ต.ค.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
ผลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบอีเลิร์นนิ่งแบบชี้แนะที่มีผลต่อการเรียนรู้
และผลการปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 ต.ค.2554)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายกล้าณรงค์ ศรีวาปี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บเพื่อการประเมินผลงานกิจกรรมลูกเสือ
ของนักเรียนในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 8 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายธนชิต พานแก้วชูวงศ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ที่มีต่อกรีนไอที
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 8 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายวัชระ บุญมี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 8 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายวรพจน์ พรหมจักร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 8 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายชัชวาลย์ ศิริถาวร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 8 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.วรรณิศา พิทักษ์กุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 8 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายวิจัย สมอ้าย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานบริษัททรูมูฟจำกัด
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 8 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางหทัยรัตน์ แสนธิ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
เทศบาลนครอุดรธานี
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 8 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายกฤษฎา ชาวพรอน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนคำที่ใช้ ฤ ฤา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 9 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสันทนา สงครินทร์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทเรียนออนไลน์วิชาไมโครโปรเซสเซอร์โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 9 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายจตุพล จิตติยพล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลคลีนิกเฉพาะทางโรคข้อและภูมิแพ้โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 9 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายศรีสมพร โคตะคำ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นงานนิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 9 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสมนึก อุ่นแก้ว
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 9 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายวีระสัก วีระวงศ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการสอนออนไลน์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 9 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.ชลิดา มาใหญ่
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเทศบาลนครอุดรธานี
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 10 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางนวลนภา ริมโพธิเงิน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สังกัดวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 10 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายประยุทธ รัตนปัญญา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 10 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางพจนีย์ ธิติธรกุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 10 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.วรชยา กันทะวงษ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 10 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสารชา ประเสริฐกุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานบริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน)
ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุดรธานี
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 10 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณทรัพย์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
ของศุลากรจังหวัดหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 10 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายเชี่ยวชาญ ทองคำ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 10 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายโกวิทย์ เหล่าโยธี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความพร้อมของครูต่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 10 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.นงลักษณ์ คุณมี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความคิดเห็นของครูผู้สอนในอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคายต่อความพร้อมในการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 10 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายธราธร เฉยฉิว
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาการใช้สารสนเทศเครือข่ายอินทราเน็ตเพื่อการสื่อสารในองค์กรของพนักงาน
บริษัททีโอทีจำกัด (มหาชน) จังหวัดอุดรธานี
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 10 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายบุญพม เกี่ยวเมพิท
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาในนครหลงเวียงจันทร์
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 10 พ.ย.2554)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส. น้ำหนึ่ง ทรัพย์สิน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ผลการใช้บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 พ.ย.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.รัชนู บุษบาบาล
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาด้วยเว็บเซอร์วิสสำหรับ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(กรรมการที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 27 พ.ย.2554)
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
น.ส. เสาวคนธ์ ชูบัว
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาระบบทีมงานเสมือนเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 2 ธ.ค.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายอาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาระบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 7 ธ.ค.2554)
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายเจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 7 ธ.ค.2554)
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายพงษ์พิทักษ์ สุคำ
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมศิลปะเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับผู้ต้องขังในทัณฑสถานจังหวัดพิษณุโลก
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 8 ธ.ค.2554)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายอาคม ลักษณะสกุล
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
ไฟฟ้าศึกษา
การพัฒนาโปรแกรมจำลองเพื่อการสอนเรื่องตัวควบคุมแบบออโตจูนตามแนวการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้นิยม
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 9 ธ.ค.2554)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.นวรัตน์ ประทุมตา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
(กรรมการที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา18 ธ.ค.2554 )
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
น.ส.สุวรรณา แสงสุริฉาย
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรรมการที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 25 ธ.ค.2554 )
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 


Hit Counter

จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 19 พฤษภาคม 2549 
Copyright 2000-2013  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanunn@gmail.com
Last updated  : Thursday, April 11, 2024 1:19