ภารกิจผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
Prof. Prachyanun Nilsook, Ph.D.
พ.ศ.2567

รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
ประวัติ 2567 (เต็ม) | ประวัติย่อ 2567 | ประวัติภาษาอังกฤษ 2024

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา | วารสารอาชีวะก้าวไกล | บทความหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา | สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567
รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     

น.ส.ยุธิดา ชายปรุ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาการจัดการการบิน

การพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาการทดสอบแบบไม่ทำลายโดยใช้เกม
(กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 มกราคม 2567)

สาขาการจัดการการบิน
สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยสุรนารี

นายศรายุทธ ญาณะศร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาการจัดการการบิน

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการบินตามมาตรฐาน ISO9001: 2015
(กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มกราคม 2567)

สาขาการจัดการการบิน
สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยสุรนารี

น.ส.มุทิตา ทาคำแสน
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาปฐมวัยศึกษา

การพัฒนารูปแบบการใช้พื้นที่การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและพื้นที่เสมือน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการสร้างเสริมความอดทนพากเพียรของเด็กปฐมวัย
(กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 มกราคม 2567)

สาขาปฐมวัยศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายจักรวรรดิ วงษ์มา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของการบริหารงานวิชาการในยุคศตวรรษที่ 21
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 11 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.จันทร์ฤดี พุ่มดียิ่ง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 11 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายพงศิจิตต์ อินทราพงษ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 11 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.มยุรี ไพฑูลย์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 11 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายกัมปนาท ทับล้อม
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษาผ่านเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าแผนกวิชาในอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 11 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวยุวดี เพ็งดี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การนิเทศงานวิชาการตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 12 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวรภัทร เตชเมธาพงศ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูและบุคลากรของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 12 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวโยธิกา สุวรพันธ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

สมรรถนะผู้บริหารตามทัศนะของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 12 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวปวีณา คงสวัสดิ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การประเมินความต้องการจำเป็นในการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นนทบุรี
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 12 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายศิริชัย บุญเพ็ง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 12 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวอาภาภรณ์ ทองสัมฤทธิ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 12 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรืออากาศตรีหญิงศิรดา วัชรจินดา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารงานวิชาการด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ของหลักสูตรการฝึกนักบินกองทัพอากาศตามมาตรฐานสากล
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 12 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายสราวุฒิ รักษาศิริ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ความเป็นองค์กรนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 12 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาววันเพ็ญ ชื่นสุวรรณ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามวงจรคุณภาพ
ของโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 12 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาววิไลวรรณ ทัดวอน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 12 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางจิรัสยา นาคราช
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 12 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายณัฐวุฒิ นักรำ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรในโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 12 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.จารุวรรณ กาฬภักดี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสานแบบยืดหยุ่นด้วยการสืบหามาราธอนโดยใช้ระบบนิเวศการเรียนรู้
จักรวาลนฤมิตเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบและนวัตกรรม
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 14 มีนาคม 2567)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

สถาปัตยกรรมองค์กรดิจิทัลแบบกระจายเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรการศึกษาสมรรถนะสูง
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 14 มีนาคม 2567)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.นงนฺช ล่วงพ้น
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการบริหารการศึกษา

นวัตกรรมการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐในทศวรรษหน้า
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 17 มีนาคม 2567)

สาขาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายระเด่น ธรรมเนียม
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริการจัดการงานอาชีวศึกษา
ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 19 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายณัฐวัสส์ สุขเกษม
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 19 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวขนิษฐา อาจอ่ำ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 19 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวสุภัสสร อินทร์แสง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคคิจิทัล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 19 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวดมิศรา อินต๊ะลาศ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 19 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวชะมัยพร นาคสิงห์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การยอมรับนวัตกรรมทางการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 19 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวจันจีรา สุจา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การใช้นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษายุคดิจิกัลของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 19 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายกุลพัทธ์ กุลชาติดิลก
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพองค์การแห่งนวัตกรรมการศ฿กษาของสถาบันอุดมศึกษา
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 19 มีนาคม 2567)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายนวัฒกร โพธิสาร
นิสิตปริญญาเอก
สาขาสื่อนฤมิตร

มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวสำหรับคลังจดหมายเหตุดิจิทัลแบบมีชีวิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 มีนาคม 2567)

สาขาวิชาสื่อนฤมิต
คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายสันติ โสภาประดิษฐ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้แบบเปลี่ยนผ่านด้วยโรงประลองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 22 มีนาคม 2567 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายผณินทร เสือแพร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบที่ปรึกษาอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีทางปัญญาเพื่อการคงอยู่ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 22 มีนาคม 2567 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พระมงคลรัตน์ ไชยเดช
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบนิเวศการเรียนรู้พุทรภควัตภาพเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาเชิงรุกของพลเมืองดิจิทัล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 มีนาคม 2567 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายบัวลา หมื่นโสพา (Bouala Muensopha)
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การออกแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการเรียนรู้กิจกรรมเป็นฐานผ่านจักรวาลนฤมิตเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2567 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายอะพินัน สุวันดี (Aphinanh Suvandy)
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จุลภาคผ่านจักรวาลนฤมิตเพื่อส่งเสริมการรู้ดิจิทัลและอาทรดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2567 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวจันทรรัสม์ แก้วสมบุญ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของความมุ่งมั่นขับเคลื่อนการทำงานของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชันใหม่
ที่ปฏิบัติงานในสายงานอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ในประเทศไทย
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2567 สำเร็จการศึกษา)

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นาวาอากาศตรี สมชาย เกตุไหม
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนารูแบบองค์กรสมรรถนะสูงของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2567 สำเร็จการศึกษา)

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายอมรเทพ ทองเพชร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รูปแบบการสร้างองค์กรนวัตกรรมสำหรับกรมบัญชีกลาง
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2567 สำเร็จการศึกษา)

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส.จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รูปแบบการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2567 สำเร็จการศึกษา)

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายสุภวัช เชาวน์เกษม
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาคหกรรมศาสตร์

รูปแบบสมรรถนะครูคหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบสอบถาม 8 เม.ย.2567 สำเร็จการศึกษา)

สาขาคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นางสาวพีรญา สุขขีวรรณ
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้อัจฉริยะในการคิดออกแบบร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาอาชีวศึกษา
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 2 พฤษภาคม 2567 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายจารุวิทย์ นันทวิโรจน์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สาหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15 พฤษภาคม 2567 สำเร็จการศึกษา)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายปรมินทร์ เณรลัพท์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อบริการจัดการงานพัสดุครุภัณฑ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15 พฤษภาคม 2567 สำเร็จการศึกษา)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จินตนา เหล่าอินทร์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาการบริหารการศึกษา

รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อดิจิทัลสำหรับครูประถมศึกษาขนาดเล็ก
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2567 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาบริหาร วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

     
     
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (2552-2555) [ pdf ]  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2553-2556)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2554-2557),(2558-2561)  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี (2556-2559),(2560-2564)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2558-2561)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2561-2565)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2561-2565)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2563-2566)  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (2566-2567)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (2566-2568)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา (2566-2568)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2566-2568)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (2552-2553)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2555-2559),(2560-2563)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2557)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2556-2559),(2560-2564)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2558-2559)(2560-2564)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2564-2568)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับมาตรฐานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2567-2568)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2566-2568)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2562-2566)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2562-2563),(2564-2566)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2564-2566  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2564-2566  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2565-2567  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2565-2567)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (2566-2568)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2565-2568  
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการเฉพาะกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด (ศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ 2563)

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
คณะทำงานพิจารณาจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา พ.ศ..... สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
คณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 12 กันยายน 2564 สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่างทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านการสอน 7 มีนาคม 2565
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 4 มกราคม พ.ศ.2567 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
คณะทำงานกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ 10 มกราคม พ.ศ.2567 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา บรรณาธิการ
วารสารอาชีวะก้าวไกล บรรณาธิการ
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Journal of Information and Learning [JIL] กองบรรณาธิการ
International Journal of Educational Communications and Technology (IJECT) กองบรรณาธิการ
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (TCI) กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กองบรรณาธิการ
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองบรรณาธิการ
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร กองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร กองบรรณาธิการ
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองบรรณาธิการ
วารสารราชนครินทร์ กองบรรณาธิการ
PBRU Science Journal กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองบรรณาธิการ
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองบรรณาธิการ
วารสาร Journal of Engineering Technology Access ม.นครพนม กองบรรณาธิการ
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารรังสิตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารคุรุสภาวิทยาจารย์ คุรุสภา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Walailak Journal of Science and Technology
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Maejo International Journal of Science and Technology
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Naresuan University, Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
กรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ มจพ.
คำสั่งมหาวิทยาลัย มจพ.
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 19 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 7 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลและสื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 11 ต.ค.2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ) วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตรกลาง) วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25612 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันที่ 15 ตุลาคม2562 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 28 มีนาคม 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกตมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 9 เมษายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี หมวดการศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาคธุรกิจและภาครัฐ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 17 พฤศจิการยน 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 23 มีนาคม 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2567 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษฒ วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ.2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขานวัตกรรมสื่อใหม่ พ.ศ.2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ พ.ศ.2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ.2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
International committes
The 9th International Conference on Computer and Communications Management July 16-18, 2021 | Singapore Technical Committee
DGTI-Con 2021 The International Conference on Digital Government Technology and Innovation 2021 August 30-31, 2021, Bangkok, Thailand. Advisory Committee
8th International Conference on Technical Education (ICTechEd8). July 8-9, 2021 Bangkok, Thailand Session Chair, Local Technical Committes
9th International Conference on Technical Education (ICTechEd9). July 9-10, 2022 Bangkok, Thailand Session Chair, Local Technical Committes
10th International Conference on Technical Education (ICTechEd10). July 8-9, 2022 Bangkok, Thailand Session Chair, Local Technical Committes
 


 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 ภารกิจการจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาปริญญาเอก (DICT)/นักศึกษาปริญญาโท (MICT) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มจพ.

DICT#1 | DICT#2 | DICT#3 | DICT#4 | DICT#5 | DICT#6 | DICT#7 | DICT#8 | DICT#9 | DICT#10 | DICT#11 | DICT#12 | DICT#13
SDICT#1 | SDICT#2 | SDICT#3| SDICT#4 | SDICT#5 | SDICT#6 | SDICT#7 | SDICT#8 | SDICT#9 | SDICT#10 | SDICT#11
MICT#1 | MICT#2 | MICT#3 | MICT#4 | MICT#5
SMICT#1
| SMICT#2 | SMICT#3 | SMICT#4 | SMICT#5 | SMICT#6

นักศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

DET#1 | DET#2 | DET#3 | GDET | DET#5 | SDET#1
MET#27 | MET#28 |

นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 6 | รุ่นที่ 7 | รุ่นที่ 8/2 | รุ่นที่ 8/1 | รุ่นที่9/1 | รุ่นที่ 9/2 | รุ่นที่ 10/1 | รุ่นที่ 10/2
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี | eLearning บัณฑิตวิทยาลัยหน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
Copyright 2000-2024  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com
Last updated  : Friday, May 17, 2024 15:54