รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
Associate Professor Dr. Prachyanun Nilsook
พ.ศ.2559
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
ประวัติ 2559 (เต็ม) | ประวัติย่อ 2559

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567

รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     

น.ส.กานต์มณี ราชเสนา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาชุดการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์ ที่ส่งผลต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 9 ม.ค.2559)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

น.ส.ปิยาภา ศิริเวทิน
นิสิตปริญญาเอก สาขา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

การส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 17 ม.ค.2559)
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นางดรุณี ปัญจรัตนากร
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาระบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์การวิจัยการตลาดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 22 ม.ค.2559)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
์มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายกิตติพงษ์ พุ่มพวง
นิสิตปริญญาเอก สาขา
หลักสูตรและการสอน (เทคโนโลยีการศึกษา)
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่งด้วยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์รูปแบบ 22 ม.ค.2558)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส.ธัญญาพร เจียศิริพันธ์
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผลของการเรียนรู้จากการจัดกระทำสื่อความเป็นจริงเสริมในสถานการณ์จำลอง
ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 12 ก.พ. 2559)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.น้องนาง ผูกดวง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ความคาดหวังการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 17 ก.พ. 2559)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นายจักรพงษ์ วารี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ผลของกลวิธีการกำกับตนเอง วิธีการฝึกปัญญาจากต้นแบบ และระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการเรียนบนโมบายเทคโนโลยีที่มีต่อทักษะการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียของนักศึกษาครู
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 17 ก.พ. 2559)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสำราญ สร้อยจิตร
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ผลการใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H บูรณาการกับเทคนิค KWL-Plus แบบร่วมมือบนออนไลน์ที่มีต่อ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 17 ก.พ. 2559)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
น.ส.สุเทียน ดาศรี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการคิดกับรูปแบบเทคนิคการช่วยเสริมศักยภาพที่มีต่อระดับทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ในการเรียนแบบ Blended Learning ที่ใช้เทคนิค KWDL บูรณาการกับเทคนิค SSCS สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 17 ก.พ. 2559)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
น.ส.จรรยา ทองหอม
นิสิตปริญญาเอก สาขา
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตรจินตวิศวกรรมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม
(ประธานกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 26 ก.พ. 2559)
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย
์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
น.ส.สุภาพร สุขเกษม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอลสำหรับหอเฉลิมพระเกียรติฯ ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ศิลปวัฒนธรรม
ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ประธานกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 2 มี.ค.2559)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายจตุรงค์ เสริมสุข
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

การพัฒนาเกมการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา การเก็บขยะบริเวณชายหาดชะอำ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 26 มี.ค.2559 สำเร็จการศึกษา)

บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายศักดิ์ดา สิมเสมอ
ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ชุดการสอนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเประเมินสื่อการสอน 31 มี.ค.2559)
ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ
แผนกเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
น.ส.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

ระบบการสอนจุลภาคอิงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการสอน
สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 18 เม.ย.2559)
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส.ขนิษฐา หินอ่อน
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

ระบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสอนภาคทฤษฎีทางออนไลน์
สำหรับอาจารย์นิเทศครูช่างระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 18 เม.ย.2559)
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายสงคราม มีบุญญา
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
โดยใช้โครงงานบริการสังคมที่ใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกัน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 18 เม.ย.2559)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามหลักการเรียนรู้ 9 ขั้นของกาเย่ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีภาพประกอบเสริมบทเรียนตามทฤษฎีพหุปัญญา
ด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 18 เม.ย.2559)
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
นายสยาม จวงประโคน
นิสิตปริญญาเอก สาขา
ดุริยางคศิลป์

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หลักสูตรดุริยางคศิลป์ ระดับปริญญษตรี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 3 พ.ค.2559 สำเร็จการศึกษา)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

น.ส.ธิดา แซ่ชั้น
นิสิตปริญญาเอก
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

แบบจำลองระบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือเว็บ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 11 พ.ค.2559)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ฐาปนี สีเฉลียว
อาจารย์
ทุนวิจัย

การศึกษากลยุทธ์การเรียนการสอนที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอย่างสร้างสรรค์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 13 พ.ค.2559)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางมนัญชยา เรืองวงโรจน์
ครู
วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทบทวนรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 19 พ.ค.2559)
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคม

นายกอบเกียรติ สระอุบล
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบจัดการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์แบบตกผลึกทางปัญญาด้วยหนังสือเสมือนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 25 พ.ค.2559 สำเร็จการศึกษา)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.มณีรัตน์ ภารนันท์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนาเว็บปัญญาประดิษฐ์เพื่อบริหารหลักสูตรแบบผลลัพธ์เป็นฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 25 พ.ค.2559 สำเร็จการศึกษา)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายอนุชิต อนุพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้วยเทคนิควิศวกรรมความรู้บนสภาพแวดล้อมแบบคลาวด
์เพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 31 พ.ค.2559 สำเร็จการศึกษา)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสุริยะ พุ่มเฉลิม
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการบริหารกระบวนการสหกิจศึกษาอัจฉริยะบนคลาวด์คอมพิวติ้ง
เพื่อการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 31 พ.ค.2559 สำเร็จการศึกษา)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ณัฐริกา ก้อนเงิน
นิสิตปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผลการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานโดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้ร่วมกันออนไลน์
ด้วยเทคนิคดอกบัวบานที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 3 มิ.ย.2559 สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายภาณุพงษ์ ปุญญมาโนชญ์
นิสิตปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผลของการใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยบนเว็บโดยใช้อินโฟกราฟิกที่มีต่อความสามารถ
ในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีแบบการคิดต่างกัน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 3 มิ.ย.2559 สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายนฤศร มังกรศิลา
อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การรับรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือในระบบ e-Learning ของนักศึกษาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 7 มิ.ย.2559)
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นายวัชรธน ขอพรกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ชุดการสอนรายวิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักรกล 1 รหัสวิชา 2102-2008
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 8 มิ.ย.2559)
สาขาวิชาเครื่องกล
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

นางเสาวลักษณ์ วรครบุรี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาบริหารการศึกษา

โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดโครงการเป็นฐานสำหรับห้องเรียน
ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 8 มิ.ย.2559)
สาขาบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

น.ส.สิริวัจนา แก้วผลึก
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาระบบมรดกดิจิทัลด้วยกระบวนการเรียนแบบสืบสอบอย่างมีวิจารณญาณ
ผ่านการเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัลบนเว็บเพื่อส่งเสริมการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 9 มิ.ย.2559)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวิริกร แก้วภูมาวงศ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ต้นแบบระบบธนาคารข้อสอบแบบปรับเหมาะบนรูปแบบ การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะใกล้ : กรณีศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบาง
สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 12 มิ.ย.2559 สำเร็จการศึกษา)
บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

น.ส.พิมพ์ชนก โพธิปัสสา
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระบบสนับสนุนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนผ่านคลาวด์ด้วยการสืบสอบร่วม
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนแบบปรับเหมาะของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 13 มิ.ย.2559)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.พันทิพา อมรฤทธิ์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาแบบเปิดตามแนวคิดการให้เหตุผลโดยใช้กรณีเป็นฐานและปัญญารวม
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 18 มิ.ย.2559)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายเจษฎา นาจันทอง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสังคมเชิงรุกออนไลน์ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
สำหรับผู้เรียนมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 28 มิ.ย.2559)
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครูศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

น.ส.นิตยา บุญปริตร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการศึกษาทางไกล

ระบบการศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 28 มิ.ย.2559)
วิชาเอกการศึกษาทางไกล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางศุภลักคณา วิเศษรอด
รองผู้อำนาวยการ
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในฝ่ายวิชาการของสถานศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 7 ก.ค.2559)
วิทยาฐานะชำนาญการ
รองผู้อำนาวยการ
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
น.ส.สุภาพร สุขเกษม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอลสำหรับหอเฉลิมพระเกียรติฯ ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ศิลปวัฒนธรรม
ของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ 11 ก.ค.2559 สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายนาวิน คงรักษา
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การปริทัศน์ความรู้ตามแนวคิดการเชื่อมโยงนิยมบนคลาวด์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15 ก.ค. 2559 สำเร็จการศึกษา)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสุวุฒิ ตุ้มทอง
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ระดับสากล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15 ก.ค. 2559 สำเร็จการศึกษา)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายพรประเสริฐ บุญนะผล
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ต้นแบบแอพพลิเคชั่นโค้ชชิ่งกิจกรรมนักศึกษาหลายทางเลือก
ด้วยรูปแบบการใช้งานแบบปรับเหมาะ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 6 ส.ค.2559 สำเร็จการศึกษา)
บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผศ.ดร.ศยามน อินสอาด
อาจารย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การออกแบบบทเรียน อีเลิร์นนิ่งเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงระดับอุดมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 11 ส.ค.2559)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายธนาวุฒิ นิลมณี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อปรับเหมาะกับผู้เรียนตามรูปแบบวีเออาร์เคโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับ
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบทุกหนทุกแห่ง
(ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย 15 ส.ค.2559)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายนฤเทพ สุวรรณธาดา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย 15 ส.ค.2559)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.กอรวี ศิริโภคาภิรมย์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบออนไลน์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค Three Stay One Stray ที่จัดกลุ่มตามบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมงาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย 15 ส.ค.2559)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ทักษิณา สุขพัทธี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ดิจิทัลอาร์ตเพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน
(ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย 29 ส.ค.2559)
ภาควิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

นายอดิศักดิ์ เมฆสมุทร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน

การพัฒนาการอ่านคำควบกล้ำโดยใช้เทคโนโลยีผสานความจริง
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เทคนิคเกมมิฟิเคชั่นสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3
(ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย 14 ก.ย.2559)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ณิชชา ชำนิยนต์
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ตัวช่วยเสริมศักยภาพบนเว็บ รายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย 9 ต.ค.2559)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

น.ส.กิ่งไพลิน ศรีธาตุ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาหลักสูตรและการสอน

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นฐาน
ที่มีต่อทักษะการรู้เท่าทันสื่อสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 15 ตุลาคม 2559)
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายชัยวัฒน์ จิวพานิชย์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีการอภิปรายและถอดบทเรียนผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางครุศาสตร์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 27 ต.ค.2559 สำเร็จการศึกษา)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.อิสรียา ออสุวรรณ
นิสิตปริญญาโท
สาขาบริหารการศึกษา

แนวทางการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระบบทวิภาคี ในเขตกรุงเทพมหานคร
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 4 พ.ย.2559)
ภาควิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.นันทพร บุ้งเที่ยง
นิสิตปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจศึกษา

การศึกษาทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชางานธุรกิจ
ตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุขสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 11 พ.ย.2559 สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาบริหารธุรกิจศึกษา

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุครูมืออาชีพทางอาชีวศึกษา
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 14 พ.ย.2559 สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายอุดมศักดิ์ มีสุข
นิสิตปริญญาเอก
สาขาการอาชีวศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 22 พ.ย.2559 สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายธวัชชัย ก้านศรีรัตน์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการสร้างไอเดียสำหรับการออกแบบกราฟิก
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 7 ธ.ค.2559 สำเร็จการศึกษา)
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     
     
 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (2552-2555) [ pdf ]  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2553-2556)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2554-2557),(2558-2561)  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี (2556-2559)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2558-2560)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (2552-2553)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2555-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2557)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2558-2559)  
 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ
 
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา บรรณาธิการ
วารสารอาชีวะก้าวไกล บรรณาธิการ
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองบรรณาธิการ
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (TCI) กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารรังสิตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 29 มิถุนายน 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล จ.อุดรธานี วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ตุลาคม 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พฤศจิกายน 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 15 ธันวาคม 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาสะเต็มศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 29 ธันวาคม 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
 


 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567


หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

Hit Counter


จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 14 เมษายน 2557
Copyright 2000-2019  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com
Last updated  : Wednesday, April 10, 2024 23:14