p
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
Associate Professor Dr. Prachyanun Nilsook
พ.ศ.2556
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
ประวัติ 2556 (เต็ม) | ประวัติย่อ 2556

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย


 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567


 

รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     
นายปิติภาคย์ ปิ่นรอด
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทางไกล
(ที่ปรึกษางานวิจัย 4 ม.ค.2556)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
นายชลิต กังวาราวุฒิ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนาการคิดในแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการสอนแบบไอเดียมาราธอนบนคราวด์คอมพิวติ้ง
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 13 ม.ค.2556)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายประทีป เลิศชัยประเสริฐ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนาแบบจำลองการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 13 ม.ค.2556)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวเกศิณี ทราบรัมย์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
รายวิชาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอัลกอริทึม
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 14 ม.ค.2556)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวสุทธวรรณ บุญราศรี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่องการใช้งานระบบงานทะเบียนประมวลผลและหลักสูตร
สำหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 14 ม.ค.2556)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวญาณิศา ทองหมื่นไวย์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบร่วมมือเรื่องการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สำหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 14 ม.ค.2556)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.อภิชยา มีเพียร
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนารูปแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ทางสังคมแบบสืบเสาะบนคลาวด์
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความร่วมมือในการเรียน
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 14 ม.ค.2556)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 14 ม.ค.2556)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายกฤษดา ทวีศักดิ์ศรี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานนักสื่อสารมวลชนดิจิตอล
เพื่อส่งเสริมการสอนสาขานิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยไทย
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 15 ม.ค.2556)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางพัชรีภรณ์ บางเขียว
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อการจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับการบูรณาการการสอน
นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ ตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 16 ก.พ.2556)
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายอภิชาติ อนุกูลเวช
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
บทเรียนช่วยฝึกทักษะแบบฐานสมรรถนะเรื่องการตรวจสอบอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำเบื้องต้น
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 ก.พ.2556)
ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางสาวณัฐกานต์ ภาคพรต
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการการศึกษาบันเทิงโดยใช้เลิร์นนิง
อ็อบเจ็กต์สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 2 มี.ค.2556)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวสุดารัตน์ สีมา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามหลักการจัดการคุณภาพโดยรวม
สำหรับโรงเรียนต้นแบบที่มีการปฏิบัติดีเลิศ
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 2 มี.ค.2556)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายก้องเกียรติ หิรัญเกิด
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ระบบสิ่งแวดล้อมเสมือนที่เน้นการคิดวิจารณญาณเพื่อสนับสนุน
กระบวนการเขียนบทความวิจัยสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 16 มี.ค.2556)
ภาควิชาเทคโนโลยและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสันติ โทอะรัญ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
บทเรียนช่วยฝึกทักษะแบบฐานสมรรถนะ เรื่อง การติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 มี.ค.2556)
ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายต่อยศ นาคะนาท
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครูสำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 29 ม.ค.2556)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายกุลธวัช สมารักษ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การเรียนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 29 ม.ค.2556)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.เอื้องฟ้า ยืนยั่ง
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

รูปแบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายแบบผสมผสานวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 2 เม.ย.2556)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายวุทธิศักดิ์ โภชนุกูล
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการศึกษา
การพัฒนาระบบพัฒนาสมรรถนะครูประจำการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
สำหรับครูประจำการผ่านเว็บเพื่อการเรียนรู้ทางไกล
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 3 เม.ย.2556)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายจิรัฏฐ์ สวัสดิพัชรกุล
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์บนเครือข่ายอาชีวศึกษาเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 4 เม.ย.2556)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวพินันทา ฉัตรวัฒนา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสร้างสรรค์บนเว็บ
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรีย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 เม.ย..2556)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวนิมารุนี หะยีวาเงาะ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการการศึกษาบันเทิงโดยใช้เลิร์นนิง
อ็อบเจ็กต์สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 25 เม.ย..2556)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายประพรรธน์ พละชีวะ
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันที่ใช้เทคนิคการระดมสมอง
และเทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(กรรมการที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 29 เม.ย.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาเทคโนโลยและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.อ.ภูวนาท แก้วปลั่ง
นิสิตปริญญาเอก สาขา
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
นวัตกรรมระบบการจัดการความรู้สาหรับการพัฒนาความสามารถเชิงแข่งขันสำหรับคลัสเตอร์กล้วยไม้ในประเทศไทย
(กรรมการที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 30 เม.ย.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
สหวิทยาการ
บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เชื่อมโยงนิยม
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูระดับอุดมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 1 พ.ค.2556)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายบุรินทร์ นรินทร์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนแท้ในสนามเรียนรู้ดิจิตอล
เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 2 พ.ค.2556)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ และคณะ
อาจารย์ประจำภาควิชา
เทคโนโลยการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนแท้ในสนามเรียนรู้ดิจิตอล
เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 3 พ.ค.2556)
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
น.ส.กรองแก้ว กิ่งสวัสดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
สารสนเทศศึกษา

การบูรณาการการสอนการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
โดยใช้สภาพแวดล้อมทางการเรียนเสมือนจริง
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 26 มิ.ย.2556)
สาขาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายจีรศักดิ์ แซ่โค้ว
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเทียบเคียงสมรรถนะอีเลิร์นนิ่งสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 27 มิ.ย.2556)
ภาควิชาเทคโนโลยและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสุทิน โรจน์ประเสริฐ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
นวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี
การพัฒนาสื่อนฤมิต โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองตามแนว Constructionism ในระดับอุดมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 2 ก.ค.2556)
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ดร.ฐาปนี สีเฉลียว
อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การศึกษาพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน
ของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 5 ก.ค.2556)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายสมฤทธิ์ โกมิตร์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 17 ก.ค.2556)
ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
สารสนเทศศึกษา

สถาปัตยกรรมชุมชนความรู้ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ของนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 26 ส.ค.2556)
สาขาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายคเชนทร์ กองพิลา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
แบบจำลองการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 27 ส.ค.2556)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายวัชรพล วิบูลยศริน
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคการเขียนรอบวงบนสื่อสังคม
เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการเขียนวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 29 ส.ค.2556)
ภาควิชาเทคโนโลยและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวสิริพร เอี่ยมวิลัย์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
วิจัยและพัฒนาเทคนิคศึกษา

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อหลายมิติแบบปรับตัวร่วมกับเทคนิคการให้คำปรึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 10 ก.ย.2556)
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางกมลพรรณ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เอกสารประกอบการสอนวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงาน 21 ก.ย.2556)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
นางอนงค์ธนางค์ พิมพ์ทนต์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้ด้วยผังความคิด
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาสุขศึกษา เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านโฆษณา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงาน 22 ก.ย.2556)
ภาควิชาเทคโนโลยและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
น.ส.กาญจนา โล่ห์นารายณ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงาน 28 ก.ย.2556)
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายสุรกิจ ปรางสร
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์โดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 9 ต.ค.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายธนะวัฒน์ วรรณประภา
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อพัฒนาทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 11 ต.ค.2556)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายรังสฤษฎิ์ ล้อเศวตอนันต์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรับรู้จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนและนักศึกษา
แผนกวิชาพณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15 ต.ค.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.ปิยฉัตร มูลสาร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียรู้และสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีของครู
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 5
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15 ต.ค.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.วรางคณา ประภาสะโนบล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความพร้อมของการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15 ต.ค.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายณัฎฐ์ พฤกษามาลา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเปรียบเทียบผลของกาารเรียนด้วยวิธีการสอนปกติกับการสอนออนไลน์เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15 ต.ค.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายประเสริฐ เพ็งเพชร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเปรียบเทียบผลของกาารเรียนด้วยวิธีการสอนปกติกับการสอนออนไลน์เรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15 ต.ค.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายอรรถพล รัตนบวรชัย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบการลงทะเบียนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 15 ต.ค.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.สุธามาศ เนียมรักษา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 16 ต.ค.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายจักรพันธ์ จันทลา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรับรู้จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 16 ต.ค.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายอนุชา ครองกลาง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 16 ต.ค.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.กนกอร ทอนเสาร์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเปรียบเทียบประสิทธิผลทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างการสอนปกติกับการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนเรื่องการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 16 ต.ค.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.ปิยะมาศ แสนบุญเมือง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเรื่องทวีปอเมริกาใต้
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 16 ต.ค.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายภาณุวัฒน์ สนธิวังตึก
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศบริหารงานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 16 ต.ค.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.สุมิตตา จันทร์ขำ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 16 ต.ค.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวพรพรรณ โสภาพล
ครู คศ.3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการปฏิบัติการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยกระบวนการของศูนย์การเรียนรู้ประกอบและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 16 ต.ค.2556)
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
นางสาวกรรณิกา ทองพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การพัฒนาระบบการเรียนโดยใช้กิจกรรมออนไลน์เป็นฐานตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกับ
การสร้างแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะครู
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 17 ต.ค.2556)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาระบบการสอนเสริมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
และการกำกับตนเองในการเรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยเปิด
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 6 พ.ย.2556)
ภาควิชาเทคโนโลยและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
หลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแก้ปัญหาร่วมกันและเทคนิคซินเนคติกส์
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 9 พ.ย.2556)
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
์มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสุมนา ธรรมจารี
อาจารย์สาขา
สาขาวิชาการตลาด
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาหลักการตลาด โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์CAI เข้าช่วย
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 11 พ.ย.2556)
ภาควิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ
์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
นายมหาชาติ อินทโชติ
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิร์นนิ่งเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 13 พ.ย.2556)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
หลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การคิดแก้ปัญหาและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 13 พ.ย.2556)
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
์มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส.วรัญชลี สุมิตไพบูลย์
นิสิตปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจศึกษา
กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยวตามกรอบแนวคิด AEC ของชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 26 พ.ย.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายกิตติศักดิ์ เกิดโต
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
ระบบสารสนเทศการนิเทศทางการการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 27 พ.ย.2556 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     
 


 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567
หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 

Hit Counter


จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 19 พฤษภาคม 2549 
Copyright 2000-2019  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com
Last updated  : Thursday, April 11, 2024 0:33