ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
Professor Prachyanun Nilsook, Ph.D.
พ.ศ.2563
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
ประวัติ 2563 (เต็ม) | ประวัติย่อ 2563 | ประวัติภาษาอังกฤษ 2020

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา | วารสารอาชีวะก้าวไกล | บทความหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2563
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563
รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     

นายสุทัศน์ เวชาพานิช
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ตัวแบบการจัดการองค์กรในธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์รองรับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 9 ม.ค.2563)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายภานุรุจ คงศิริวัฒนา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล
ของบริษัทพีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 25 ก.พ..2563)
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร.มนธิรา บุญญวินิจ
อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

การศึกษาผลการเรียนเชิงรุกด้วยเครื่องมือทางปัญญาผ่านแอปพลิเคชัน ร่วมกับกิจกรรมการเรียนร่วมมือ
ที่มีต่อความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและผลงานการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือวิจัย 11 มี.ค.2563)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.มาลินี คำเครือ
อาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือวิจัย 29 มี.ค.2563)
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผศ.ดร.ฐาปนี สีเฉลียว
อาจารย์
โครงการวิจัย

ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับสื่อสังคม
เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาสำหรับนิสิตวิชาชีพครู
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 1 เม.ย.2563)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาวศุภัทรพร อุปพงษ์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาระบบการเปลี่ยนผ่านสู่โรงเรียนดิจิทัลสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 24 เม.ย.2563)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

การพัฒนารูปแบบการเรียนรูปแบบผสมผสานในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
สำหรับพยาบาลวิชาชีพ โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 4 พ.ค.2563)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สถาบันพระบรมราชชนก

นายเทพยพงษ์ เศษคึมบง
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้ในโลกเสมือนด้วยการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพื่อเสริมสร้าง
การคิดสร้างสรรค์ร่วมกันสำหรับนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 5 พ.ค.2563)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.ศิริพร ช่วยเหลื่อม
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้สร้างสรรค์ร่วมกับการตลาดเชิงประสบการณ์แบบดื่มด่ำ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการดิจิทัล
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 18 พ.ค.2563 สำเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.วิลาสินี พลพุทธา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ด้วยการเล่าเรื่องดิจิทัล
ผ่านคลาวด์เลิร์นนิ่งเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 18 พ.ค.2563 สำเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสุรเชษฐ์ สังขพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบจัดการรถบัสอัจฉริยะโดยใช้สถาปัตยกรรมบริการและเครือข่ายแอป
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยสูงในจังหวัดชายแดนใต้
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 18 พ.ค.2563 สำเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสุรเชษฐ์ จันทร์งาม
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้วยกระแสงานดิจิทัลโดยเทคนิคการรู้จำใบหน้า
เพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสู่กำลังคนดิจิทัล
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 19 พ.ค.2563 สำเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายกิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ชาญฉลาดในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 19 พ.ค.2563 สำเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายธนพล นามนวล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การจัดการคลังปัญญาดิจิทัลเชิงอรรถศาสตร์ด้วยกระบวนการถอดบทเรียนบ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการดิจิทัล
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 20 พ.ค.2563 สำเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.นวลศรี สงสม
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การจัดการความสัมพันธ์กับนักศึกษาด้วยอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
เพื่อการจัดเก็บร่องรอยดิจิทัลสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 20 พ.ค.2563 สำเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายจิรากร เฉลิมดิษฐ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้อัจฉริยะแบบกราฟิกส์ด้วย
เทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสมองกลฝังตัว
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 20 พ.ค.2563 สำเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายเอกเทศ แสงลับ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบกัมมันตะด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมคู่แฝด
เพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 21 พ.ค.2563 สำเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายวรพงษ์ น่วมอินทร์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาพหุระดับบนสถาปัตยกรรมเชิงบริการเพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐสำหรับรัฐบาลดิจิทัล
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 21 พ.ค.2563 สำเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสองเมือง กุดั่น
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รูปแบบการจัดการโครงการสู่สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาด้าน
การประกอบอาชีพของสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 25 พ.ค.2563)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

น.ส.ปุณยวีร์ พวงโต
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนารูปแบบตามกระบวนการการจัดการความรู้
สำหรับข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด
ปรธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 8 มิ.ย.2563 สำเร็จการศึกษา
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส.ภูมิธนาพร เกษตรเอี่ยม
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ปรธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 8 มิ.ย.2563 สำเร็จการศึกษา
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พันตรีปิยพันธ์ พันธุ์วิโรจน์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นในกำลังพล
นายทหารชั้นประทวนของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ปรธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 8 มิ.ย.2563 สำเร็จการศึกษา
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายกฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางอารมย์สังคมด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติและความฉลาดทางอารมณ์ดิจิทัลสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 16 มิ.ย.2563 สำเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวชไมพร อินทร์แก้ว
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 16 มิ.ย.2563)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางพชรมน ซื่อตรง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาบริหารการศึกษา

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 18 มิ.ย.2563)
แขนงบริหารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายวชิระ โมราชาติ
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
เพื่อเสริมสร้างการรู้ดิจิทัล
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 25 ส.ค.2563)
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     
     
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (2552-2555) [ pdf ]  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2553-2556)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2554-2557),(2558-2561)  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี (2556-2559)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2558-2561)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2561-2563)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2561-2565)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (2552-2553)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2555-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2557)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2556-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2558-2559)(2560-2564)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2562)  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา บรรณาธิการ
วารสารอาชีวะก้าวไกล บรรณาธิการ
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองบรรณาธิการ
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (TCI) กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กองบรรณาธิการ
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองบรรณาธิการ
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร กองบรรณาธิการ
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองบรรณาธิการ
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารรังสิตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Walailak Journal of Science and Technology
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Maejo International Journal of Science and Technology
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
กรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ มจพ.
คำสั่งมหาวิทยาลัย มจพ.
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 19 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 7 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลและสื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 11 ต.ค.2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ) วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตรกลาง) วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25612 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันที่ 15 ตุลาคม2562 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 28 มีนาคม 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกตมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 9 เมษายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
 


 
ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2563
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Hit Counter


จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 14 เมษายน 2557
Copyright 2000-2020  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com
Last updated  : Tuesday, October 6, 2020 18:44