ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข  Prachyanun Nilsook. Ph,D.
พ.ศ.2548
 
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ |  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 ภารกิจวิทยานิพนธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567
รายชื่อ ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สถาบัน
 
นายธำรงค์  สว่างเดือน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ต่อรูปแบบวิธีการฝึกงาน
ของนักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546                                             (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
นายรุ่งโรจน์  ควรประเสริฐ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความพึงพอใจจากการเปลี่ยนองค์กรจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย
เป็นบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ของพนักงานและผู้ใช้บริการ
                                                                                             (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายเสริมศักดิ์  ธรรมปรก
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สภาพการดำเนินงานและแนวทางในการพัฒนาการผลิตรายการโทรทัศน์
การเรียนการสอนสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์        (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นางสาวชื่นฤดี  สากิยะ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาบทเรียนเพื่อการสอนทางไกล  โดยใช้เครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ
วิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์ไทย สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
                                                                                   (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นางสาวรวิภา  เจริญยิ่ง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนสำหรับนักเรียนตาบอด
วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องแผนภูมิแท่ง (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายจักรพันธ์  แต้ยินดี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

บุคลากรทางเทคโนโลยีการศึกษาที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2551)                           (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายวัชระ  สังโขบล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3     (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
นายขจรพงษ์  เยี่ยมสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

การศึกษากิจกรรมที่พึงประสงค์ของลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง                                      (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ตรวจเครื่องมือวิจัย
เพื่อขอปรับตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ 8
นายกฤตย์ษุพัช  สารนอก
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การศึกษาเชิงคุณภาพและการประเมินตามสภาพจริงจากการใช้วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายจิรศักดิ์   พระสงฆ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การออกแบบระบบการเรียนการสอนโดยใช้วีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.ดวงรัตน์  อาบใจ
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา

สมรรถภาพที่พึงประสงค์สำหรับครูมัธยมศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  สำหรับโรงเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                        (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ผกามาศ  วรรณจรูญ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศงานฝึกอบรมบุคลากร  กรณีศึกษา : ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา           (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายพิมพ์  ค้ากำยาน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การสร้างเว็บช่วยสอนวิชาสังคมศึกษาเรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                              (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

สาขาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายรัฐพร  เดชกุลทอง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง
เทคโนโลยีการบัดกรีด้วยลมร้อน สำหรับฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานใน
บริษัทแคลคอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)    (ตรวจเครื่องมือวิจัย)  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นางคนึงนิตย์  ปาลีเรียม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการวิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่อง วิชาช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร                                                 (ตรวจเครื่องมือวิจัย) 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายพิพัฒน์  วัฒนกุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า                                                         (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
นายมาโนชน์  เผื่อนโภคา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

การพัฒนาแบบทดสอบภาคปฏิบัติงานวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                        (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
นายปรีชา  พังสุบรรณ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล
ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันราชภัฏยะลา                            (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายพงศกร  ปกป้อง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจการใช้ระบบติดตามและควบคุม
สภาพการทำงานอุปกรณ์โทรคมนาคมระยะไกลของบริษัท กสท
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)                          
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายชาตรี  เชื้อสกุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปัญหาและความต้องการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสมุทรสงคราม 
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายหาญรบ  ตุงคะเสน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาการให้บริการอินเทอร์เน็ตของ
บมจ. กสท.โทรคมนาคมในพื้นที่ศูนย์บริหารเขตตะวันตก
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายสุดจิต  หมั่นตะคุ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง การแก้ไขปัญหาและ
การบำรุงรักษาไมโครคอมพิวเตอร์                                (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายธนกร   สมอฝาก
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ                                       (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายทรงวุฒิ  ภุมรา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผลกระทบของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่มีต่อเกษตรกร             (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
น.ส.สุกัญญา  อินทวาด
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สภาพและปัญหาการใช้เครื่องจักรกลของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์              (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายศรีอนันต์  มาฆะโว
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สภาพและปัญหาการดำเนินงานด้าน มอก.18000 ของบริษัทแคล-คอมพ์ 
อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)               (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นางสุรีย์รัตน์  อนุสนธิ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานหลักสูตรและการสอน
กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี                           (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายธีรพงษ์  เอี่ยมยัง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถทางการเรียนและรูปแบบการเรียน
การสอนบนเว็บ 2 รูปแบบที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิชา ดิจิตอลเบื้องต้น      (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายนพดล  ทิยะมุข
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การรับรู้ของประชาชนท้องถิ่นต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการผลิตไฟฟ้า : 
กรณีศึกษา บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด                                (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายธนชล  พิรุณสาร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในตลาดรถยนต์พีเซ็นเตอร์
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร                                                 (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
น.ส.ภัทราภรณ์  ประสงค์สุข
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบบริหารการเรียนการสอนแบบออนไลน์
                                                                                            (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
นายบุญประเสริฐ  แต้สวัสดิ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

บทเรียนบรรยายอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง การสร้างภาพของเครื่องรับโทรทัศน์                     (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
นายณัฐพรชัย  อุ่นซ้อน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

การพยากรณ์จำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเทคนิค
การทำให้เรียบแบบเอกซโพเนนเชียล                              (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
น.ส.ลักคณา  น้อยสว่าง
นิสิตปริญญาโท สาขา
บรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศฯ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคำศัพท์เฉพาะสาขาบริหารธุรกิจสำหรับ
ห้องสมุดดิจิตอล โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน             
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายวีระชัย  คอนจอหอ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบการยกเว้น
วิชาเรียนด้วยตนเอง  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ             
(กรรมที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

์ 
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
นายอรุณ  วัฒนประดิษฐ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
การบริหารการศึกษา

การประเมินโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร                          (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์,
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง
นายศุภกร เนียมถนอม
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา

การนำเสนอรูปแบบเว็บไซต์โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางระบบอินเทอร์เน็ต                        (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.วราภรณ์   นิลสาขา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
                                                                                    (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.สุพีร์ญา  นิตยภูติพัฒน์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
ครุศาสตร์เทคโนโลยี

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา การออกแบบและจัดองค์การโรงพิมพ์
                                                                                    (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

การศึกษารูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับครู
ประจำการ                                                                          (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
พันเอกธนกร  จงอุตส่าห์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนเรื่อง การเคลื่อนที่และพลังงาน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
                                                                                    (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
พันเอกศักดา   เปรุนาวิน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา การอ่านแผนที่
                                                                                    (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นางพรรณทิพา  พูนทรัพย์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ประเภทต่อสู้ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครราชสีมา
                                                                       (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าที่ ร.ต.ไพรัช   กลัดสำเนียง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                  (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นางศศิวิมล   งามเกษม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาปัจจัยความเครียดของเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงาน
ทำงานกับคอมพิวเตอร์   กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครราชสีมา                 (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.นงลักษณ์   เข็มรัตน์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาคณิตศาสตร์
เรื๋องปริมาตร พื้นที่ผิว เส้นขนานและความคล้าย                                                    (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายประยงค์  จันทพันธ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 1-6                (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นางภาวิณี  ด่านธิติ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาสภาพ ความต้องการและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียน
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา               (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นางวิไลลักษร์  พัดศรีเรือง
นิสิตปริญญาโท สาขา
การสอนภาษาอังกฤษฯ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา อ.025 ก เรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนถาวรานุกูล
จังหวัดสมุทรสงคราม          (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรีและคณะ

รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน           
(ผู้เชี่ยวชาญ)

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลาการทางการศึกษา
นายสุวิทย์  เจริญพานิช
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การบริหารอาชีวศึกษา

การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาใน
วิทยาลัยพณิชยการ               (ผู้เชี่ยวชาญ)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
น.ส.กนกพร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอน
แบบร่วมมือในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ผู้เชี่ยวชาญ)

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางศรีสมวงษ์  สุขคันธรักษ์
นิสิตปริญญาโท สาขา
หลักสูตรและการนิเทศ

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1  ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิกซอร์ 2 กับเทคนิคกลุ่มแข่งขัน          (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส.วิลัยพร  ไชยสิทธิ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหาร
ของสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคตะวันตก  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)                                                 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

 
    ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

Hit Counter


Site Counters

จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 19 พฤษภาคม 2549
Copyright 2000-2013  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com 
Last updated  : Thursday, 11 April, 2024 1:45