ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์   ปัญญาที่เฉียบแหลม   กำลังกายที่สมบูรณ์
ในพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก
พระราชปรารภ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
9 มิถุนายน 2539

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | การอาชีวศึกษา | รวมบทความ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อร่วมในการปฏิรูปการศึกษาไทย อยู่ในระหว่างพัฒนาและดำเนินการให้สมบูรณ์เท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ก็หวังจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในวาระแห่งชาติครั้งนี้ อย่าได้ปล่อยให้อนาคตของลูกหลานเป็นไปตามยถากรรม การศึกษาไทยจะได้มีรุ่งอรุณหลังจากการปฏิรูปในครั้งนี้ ทำเพื่อลูกเพื่อหลาน  โปรดส่งเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับการศึกษาของท่านเพื่อจัดรวบรวมหรือแสดงความคิดเห็นของท่านผ่านเว็บไซต์นี้ ขอบพระคุณ

นักการศึกษาไทย

กล้วยไม้มีดอกช้า .....ฉันใด
การศึกษาเป็นไป...... เช่นนั้น
แต่ดอกออกคราวไร .งามเด่น
งานสั่งสอนปลูกปั้น..เสร็จแล้วแสนงาม

ม.ล.ปิ่น  มาลากุล
http://www.thaitv3.com/becnews/backissue/f_famous/pin-malakul.html
http://www.lib.nu.ac.th/His_nu/Files1/y1_f3.htm

คนเป็นครูต้องมีปัญญาดุจปราชญ์  มีมารยาทประดุจผู้ทรงศีล
"การศึกษาคือ ความเจริญงอกงาม"

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
http://www.swu.ac.th/buasri/saroch/

ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
http://www.stou.ac.th/Thai/info/Stou/info05.html  

ดร.รุ่ง  แก้วแดง.
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

http://www.drrung.com 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
http://www.chaiyongvision.com  
ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์  เกตุทัต
http://www.nesdb.go.th/Interesting_menu/ptf/PTFdata/Shippanon.htm
ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน
ภาควิชาวิจัยการศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~jutumpor/

นักเทคโนโลยีการศึกษา

รศ.เกื้อกูล  คุปรัตน์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://www.on-space.net/3k/

ดร.ไพฑูรย์  ศรีฟ้า  เว็บไซต์ศรีไทย
http://www.srithai.com/inside.html

ดร.รุจิโรจน์ แก้วอุไร 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
http://www.edu.nu.ac.th/techno/rujroadk  
ครู

ชมรมครูอินเทอร์เน็ต
http://www.thaiteachers.net 

ครูออนไลน์
http://www.kruonline.com 

คุณครูดอทคอม   เน้นการประถมศึกษาแห่งชาติ
http://www.kunkroo.com
อาจารย์ออนไลน์
http://www.ajarnonline.com
ครูมนตรีดอทคอม
http://www.krumontree.com
บ้านครูน้อย 
http://www.moobankru.com

การศึกษาไทย

การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
การมัธยมศึกษา
การอาชีวศึกษา
การอุดมศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาสงฆ์
การศึกษาพิเศษ

http://www.onpec.moe.go.th 
http://www.thaigoodview.com
    เน้นมัธยมศึกษา
http://www7.brinkster.com/prachyanun/vocation/vocation.html  การอาชีวศึกษาไทย
http://www.uthaionline.com  
http://www.nfe.go.th 
http://www.mcu.ac.th/      /มหาวิทยาลัยสงฆ/     http://www.mbu.ac.th 
http://se-ed.net/thaieducate/

การปฏิรูปการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  ข้อมูลทางการศึกษาไทย  กระบวนการเรียนรู้  ฯลฯ
http://www.onec.go.th 

กระทรวงศึกษาธิการ
แหล่งข้อมูลที่รวบรวมหน่วยราชการเกี่ยวกับการศึกษาเอาไว้อย่างมากมาย  
สามารถค้นหาได้และติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่นี่
http://www.moe.go.th 

Thailearn.org องค์กรแห่งการเรียนรู้
พัฒนาโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งรวบรวมความรู้ต่างๆ งานวิจัย 
และแนวปฎิบัติของครูที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
จนได้รับยกย่องว่าเป็น ครูต้นแบบ และครูแห่งชาติ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆอีกมากมายหลายท่าน 

การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์  
 http://thaiedu.tfb.co.th
เว็บไซต์ทางการศึกษาไทย   ตามโครงการ การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์
ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย จำกัด

Head.jpg (13619 bytes)

โครงการ SchoolNet
ความพยายามที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดมากมายของหน่วยงานรัฐอย่าง NECTEC  
ที่มุ่งหวังให้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อเพื่อการศึกษา  นำพาเด็กไทยไปสู่โลกกว้าง
http://www.school.net.th
SchoolNet Thailand logo

โครงการอุทยานไอทีซีมีโอ-ดาราคาม ๒๐๐๐  
ไม่ใช่แค่ภายในประเทศ  แต่ระดับระหว่างประเทศประเทศเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
สนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ( Learning Society ) ขึ้นทั้งในสังคมไทย และประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดำเนินการโดยองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ( Southeast Asian Ministers of Education Organization ) 
หรือเรียกโดยย่อว่า ซีมีโอ ( SEAMEO )    http://www.thaischool.net 

เอ็นทรานซ์ Entrance 
การศึกษาดอทคอม 
เว็บการศึกษาที่บ่งบอกชัดว่าเป็นเรื่องการศึกษาเน้นการเอ็นทรานซ์ http://www.kanzuksa.com 

ติวเตอร์ทูยู
แค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเน้นการติวเข้ามหาวิทยาลัยมีรายวิชาเรียนออนไลน์
http://www.tutor2you.com 

การศึกษาไทยออนไลน์

LearnOnline
มิติใหม่แห่งการศึกษาไร้พรมแดนศูนย์รวมแหล่งความรู้ทางวิชาการทางอินเทอร์เน็ต
และการศึกษาผ่านดาวเทียมแห่งแรกของประเทศไทย  เข้าว่าของเขาอย่างนั้น
http://www.learn.in.th 

Web-Based Learning : Learn on the Internet
เว็บไซต์ที่รวบรวมลิงก์ทางการศึกษาดำเนินการโดย NECTEC   เน้นการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต
http://www.nectec.or.th/courseware/

EDU NET  Thailand     http://www.edunet.ksc.net
เว็บไซต์ไทย หน้าตาทำแบบฝรั่งของเครือข่าย KSC NET ยังไม่เด่นแต่ลิงก์เอาไว้ก่อนเผื่อจะดัง

Thai2 Learn
โครงการเรียนรู้แบบออนไลท์ ของสวทช. 
http://www.thai2learn.com

Thailand Education Center
อีกหนึ่งความพยายามของหนุ่มไทยหัวใจไม่ยอมแพ้  เว็บที่หวังเป็นศูนย์กลางการศึกษา
http://www.thaied.com

จุฬาออนไลน์ดอทคอม (CHULAONLINE)
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่แรก และที่เดียว ที่ทำการสอนคุณ ด้วยระบบ MultiMedia อย่างเต็มรูปแบบ 
http://www.chulaonline.com

เทคโนโลยีการศึกษา

กระดานดำออนไลน์  *****
http://www.kradandum.com
 
http://clik.to/medtech2

ความพยายามของนักเทคโนโลยีการศึกษาไทยผู้กินอุดมการณ์
จักรพงษ์  เจือจันทร์   กรรมการชมรมเว็บมาสเตอร์ ประเทศไทย

ศรีไทย *****
นักเทคโนโลยีการศึกษา
ความพยายามของนักเทคโนโลยีการศึกษาไทยที่เปิดเว็บไซต์สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา
และนักการศึกษาทั้งหลายสามารถเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลได้  เขาคือใคร ?  ไปติดตามดู
http://www.srithai.com 

เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction) 
http://www.thaiwbi.com
เว็บช่วยสอนแบบไทยความพยายามของนักเทคโนโลยีการศึกษารุ่นใหม่  ระดับออกทีวีมาแล้ว
มีการอบรมในแบบออนไลน์ให้สมัครเรียน  ฝีมือคนไทยไม่เชื่ออย่าลบหลู่

เป็นเว็บไซต์ที่มีการเรียนการสอนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยเน้นเนื้อหาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
http://www.onlinetraining.in.th/
ไทยซีเอไอ
แหล่งความรู้เกี่ยวกับ CAI, e-Learning, และ Macromedia Authorware
http://www.thaicai.com
ผู้ให้บริการการเรียนแบบ E-Learning เรียนออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต  เป็นบริษัทนะต้องเข้าใจ
http://www.iknow.co.th
Pre-Entrance  สำหรับคนเตรียมเอ็นทรานซ์นำเสนอบทเรียนออนไลน์ (E-Learning) 
พร้อมตัวอย่างบทเรียน หนังสือออนไลน์ ตลุยโจทย์    ตอบปัญหาวิชาการผ่านเว็บไซต์
http://www.pep.co.th

ไทยไซเบอร์คลาส  (Thaicyberclass)
http://www.thaicyberclass.com

เว็บไซต์สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา ของ อ.รัฐกรณ์  คิดการ สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

การเรียนการสอนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียนไทย
Thai E-mail Classroom Connections ( TECC )
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/5551/index.html 
ความพยายามใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน  ด้วยความร่วมมือหลายหน่วยงาน

Educational Technology 
http://www.nong.i-p.com 

เว็บไซต์สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาทุกท่าน  ออกแบบสวยงาม มีเนื้อหาเน้นเทคโนโลยีการศึกษา
ฝีมือนักศึกษาปริญญาโทภาคเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   สมควรได้รับการยกย่องในความพยายาม

ข้อสอบออนไลน์
http://www.examcybernet.com 
เทคโนโลยีการทำข้อสอบบนอินเทอร์เน็ต โดยบริษัท exam cybernet จำกัด
มีลิงก์เกี่ยวข้องกับการศึกษาเยอะ  น่าสนใจติดตาม
ExamCybernet

Classroom 2000 คือ เทคโนโลยี สำหรับ อนาคต ที่ สร้าง ขึ้น มา เพื่อ ช่วย ใน การ เรียน รู้ โครง การ นี้ เป็น ส่วน หนึ่ง ของ การ ฉลอง
ครบ รอบ 10 ปี ของ ศูนย์ เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ  มีเรื่องให้เรียนรู้เยอะ
http://ntl.nectec.or.th/classroom/index.html

เครือข่ายการฝึกอบรม  HRD THAI
http://www.hrdthai.com 
ถ้าเรียนวิชาเทคโนโลยีฝึกอบรม  เว็บไซต์นี้ไม่ควรพลาด  HRD แท้ ๆ ทำได้ดีทีเดียว
โดย กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอบรม   สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์    กรมราชทัณฑ์
วิชา สื่อการสอน
การเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาสื่อการสอน ของภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://mail.edu.cmu.ac.th/~media400/index.htm 

คอมพิวเตอร์

Found Com Ed    คอมพิวเตอร์ทางการศึกษาเบื้องต้น   http://www.media.academic.chula.ac.th
เว็บช่วยสอนวิชา คอมพิวเตอร์ทางการศึกษาเบื้องต้น ของ ดร.ใจทิพย์  ณ สงขลา
ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศและฐานความรู้   http://dit.rid.ac.th 
ฝีมือของ  ผศ. ฐัศแก้ว  ศรีสด  หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏธนบุรี
มีเนื้อหาให้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์อยู่หลายเรื่อง  ทีเด็ดอยู่ที่มีแบบทดสอบวัดความรู้วิชาคอมพิวเตอร์อยู่หลายวิชา

ฝ่ายศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ  NECTEC
เรียนคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ต้องเรียนเอาเองไม่เสียค่าใช้จ่าย
http://ite.nectec.or.th/document/index.html 

 BRAINBENCH  brainbench.com 
เป็นเว็บไซด์สำหรับให้ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ 
ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิชาไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาโปรแกรม เว็บโปรแกรมมิ่ง โปรแกรมฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำนักงาน ระบบเครือข่ายประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบด้านอื่นๆ อีก เช่น ด้านการเงิน ด้านภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์ดีด เป็นต้น
โดยข้อสอบจะเป็นแบบปรนัย   อ้อ!  เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะจ๊ะ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ วิชาที่ต้องเรียนพิเศษโดยเฉพาะเหมาะสำหรับผู้ที่ได้เปรียบตลอดกาล   ในขณะที่คนไม่มีโอกาสคงต้องอาศัยเรียนจากเว็บไซต์ต่อไปนี้
The Nation Education  เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์    http://www.nationmultimedia.com/edu 
FreeEnglish.com  http://www.freeenglish.com 
English Club  http://www.englishclub.net
English Practice http://www.englishpractice.com
English Town   http://www.englishtown.com 
Tokistudio  ชื่อเป็นเว็บญี่ปุ่น ทำโดยคนไทย แต่สอนภาษาอังกฤษ http://www.geocities.com/tokistudio  นี่แหละคือ banner ของผม มาแลกลิงค์กันนะ

คณิตศาสตร์

MATHERMATICS  โครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย  
ในกลุ่มดิจิตอลไลบารี่ของสคูนเน็ต     สุดยอดเว็บไซต์คณิตศาสตร์   *****   คำเตือน ไม่ควรเข้าเกินวันละ 2 ครั้ง
http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet2.htm

เว็บไซต์พันธุ์ไทยแท้ ชื่อฝรั่งเพื่อช่วยให้ดูเท่ห์  The Ultimate Math  
โจทย์คณิตศาสตร์ของเขาค่อนข้างโหด เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเลียนแบบ   
 เด็กประถมอย่าเข้าไป  สตรีมีครรภ์รับไม่ไหว ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์
 http://www.geocities.com/ultimatemath/index.html 
MATHCENTER ประกาศตัวเป็นศูนย์คณิตศาสตร์มีบทเรียน ข้อสอบคณิตศาสตร์เอ็นทรานซ์เก่าให้ทำ
และข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิค ฝีมือคุณพงศ์ทอง แซ่เฮ้ง  อีกหนึ่งความพยายามของคนไทยที่ตั้งใจให้คนปวดหัว
http://mathcenter.hypermart.net 
ยาขมตลอดกาล เลขคณิต เรขาคณิต พีชคณิต เว็บไซต์ฝรั่ง
Algebra  http://www.algebra.com
Algebrahelp http://www.algebrahelp.com

วิทยาศาสตร์

 ี     

วิชาการ.คอม  http://www.vcharkarn.com 
เว็บไซต์ชื่อไม่น่าพิศมัยสำหรับเด็กไม่ค่อยชอบเรียน  วิชาการ.คอม   
ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   บ้านวิดยา  หรือบ้านวิทยาศาสตร์
http://www.homevidya.com
ออกแนวไปทางคิขุ  เป็นความรู้รอบ ๆ ตัวทางวิทยาศาสตร์  ไม่หนักหนาสาหัสนัก  จึงแนะนำให้ไปดูเอา
โครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
http://sis.nstda.or.th
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน รากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน เว็บไซต์โครงการของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บัณฑิตศึกษา

ฐานข้อมูล

ThaiPostgrad.com เป็นแหล่งรวมข้อมูลการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาของรัฐ ภายใต้ความรับผิดชอบของ ที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) 
http://www.thaipostgrad.com 

ERIC 
ฐานข้อมูลเอกสารและงานวิจัยภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุด  ข้อมูลมากที่สุด  พิมพ์เป็นเล่มขายไม่หวาดไม่ไหว
สร้างเป็นเว็บไซต์แล้วให้เข้าไปดูได้ฟรี  เมื่อเข้าไปแล้วค้นหาข้อมูลได้ฟรี  แต่ภาษาอังกฤษควรจะแข็งแรงพอสมควร.. 
The Educational Resources Information Center (ERIC) Clearinghouse on Assessment and Evaluation is a project of the National Library of Education, US Department of Education directed by the Department of Measurement, Statistics, and Evaluation at the University of Maryland in College Park. 
http://www.ericae.net

ProQuest Digital Dissertations
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยในอเมริกา  ให้เข้าไปค้นบทคัดย่อได้
แต่ถ้าต้องการของจริงที่มีข้อมูลเต็มต้องสั่งซื้อ 
Welcome to ProQuest Digital Dissertations! As a visitor, you will be able to freely access 
the most current two years of citations and abstracts in the Dissertation Abstracts database. 
To search the entire database of more than 1.6 million titles, you will need to connect from a subscription institution
http://wwwlib.umi.com/dissertations/search 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ยังบอกข้อมูลไม่ได้เพราะเข้าไปค้นยังไม่เจออะไรเลย 
http://server2.tiac.or.th/thesis/form.htm
 

ฐานข้อมูลวิจัย ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา    ทบวงมหาวิทยาลัย
http://www.uni.net.th/html_file/ThaiLIS/database1.htm
ฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมาคมห้องสมุดวิจัยและวิทยาลัย สหรัฐอเมริกา  มีเครื่องสืบค้นเฉพาะ
http://www.library.ucsb.edu/istl/index.html

Online Computer Library Center (OCLC)
ศูนย์ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ค้นหาข้อมูลห้องสมุดทั่วโลก
http://www.oclc.org

วัดผลจุดคอม
เว็บไซต์ของ ฉัตรศิริ   ปิยะพิมลสิทธิ์  นักศึกษาปริญญาเอกการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา  มศว.ประสานมิตร
http://measurement.hypermart.net

Link ทางการวัดผลและวิจัยการศึกษา  ****
เว็บหนึ่งในกลุ่มของเครือข่ายฝึกอบรม  รวมโปรแกรมทางการวัดผลและวิจัยการศึกษาหลากหลายโปรแกรมที่
ท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยของท่านได้
http://www.hrdthai.com

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
เว็บไซต์วิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ  สำหรับนักศึกษาปริญญาโท บริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน
http://www7.brinkster.com/prachyanun/imm/i&im.html

สถาบันอุดมศึกษาไทย

มหาวิทยาลัย ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ศูนบรรณสารสนเทศ คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ห้องสมุดวิทยพัฒน์
หอสมุด มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หอสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หอสมุดกลางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
หอสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หอสมุดแห่งชาติสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันราชภัฏ 41 แห่ง
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล


การศึกษาในต่างประเทศ

องค์การยูเนสโก  สหประชาชาติ
http://www.unesco.org
 วารสารทางการศึกษาที่รายงานข่าวการศึกษาผ่านเว็บไซต์
http://www.edweek.org
โลกการศึกษา  มีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ข่าวสารระดับโลก
 http://www.education-world.com 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจิปาถะทุกเรื่อง  และจำหน่วยสินค้าเกี่ยวกับการศึกษา
http://www.edu.com
 
เว็บไซต์แหล่งข้อมูลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งอิลินอยส์
College of Education  University of Illinois  ๊Urbana Campaigh
http://www.ed.uiuc.edu/EPS/ed_resources/index.html  

สภาวิจัยทางการศึกษาออสเตรเลีย  มีแบบวัดทางการศึกษาและแบบทดสอบจำหน่ายทั่วโลก
http://www.acer.edu.au 
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ( Southeast Asian Ministers of Education Organization ) หรือซีมีโอ ( SEAMEO ) 
http://www.seameo.org
สมาคมอเมริกันเพื่อพัฒนาการฝึกอบรม The American Society for Training Development (ASTD)
http://www.astd.org 
สมาคมการวิจัยทางการศึกษาอเมริกัน  American Educational Research Association (AERA)
http://www.aera.net 

มาบัดนี้  การปฏิรูปการศึกษายังไม่เห็นทางแห่งความสำเร็จ  โปรดอ่านกระทู้หรือร่วมตั้งกระทู้โดยการคลิก >>>  ขอร่วมปฏิรูปการศึกษาและแสดงความคิดเห็น
ทำเอาไว้เล็ก ๆ เพราะต้องการเฉพาะคนที่อึดอัดกับการศึกษา รักและห่วงใยการศึกษา รากฐานการพัฒนาของประเทศ  ไม่รับคนผ่านทาง
เวทีอภิปรายการศึกษาไทย   การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา การมัธยมศึกษา การอาชีวศึกษา   การอุดมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาเอกชน การศึกษาพิเศษ   การศึกษาสงฆ์   การปฏิรูปการศึกษา   ตรงนี้เรารับทุกประเด็น 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

FastCounter by LinkExchange

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | การอาชีวศึกษา | รวมบทความ

ขอเชิญแวะเซ็นสมุดเยี่ยม  การศึกษาไทย : รุ่งอรุณหลังการปฏิรูป
copyright 1999 - 2003 : Prachyanun Nilsook
comments to prachyanun@hotmail.com
URL this site is : http://members.fortunecity.com/prachyanun/edu/thaiedu.htm
Last updated : 11/07/49