p
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
Assistant Professor Dr. Prachyanun Nilsook
พ.ศ.2553
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ |  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567


 กรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์  ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2540-2547 
 กรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์  ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2548 
 กรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์  ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิณ พ.ศ.2549
 กรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์  ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2550

กรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2551
กรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2552
กรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2553
กรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2554
กรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2555

กรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2556
กรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2557
กรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2558

รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     
นายเอกนฤน บางท่าไม้และคณะ
อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ พัฒนาความรับผิดชอบ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 11 ม.ค.2553)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายเอกนฤน บางท่าไม้
นิสิตปริญญาเอก
สาขาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนสำหรับนิสิตปริญญาตรี
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 11 ม.ค.2553)
สาขาหลักสูตรและการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายเสกสรรค์ แย้มพินิจ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
โมเดลการสร้างความรู้ตามแนวคอนสครัคติวิสต์ที่ส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา
ที่มีโครงสร้างซับซ้อนของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 13 ม.ค.2553)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส.วัชราภรณ์ วังมนตรี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เทคนิค
Problem-based Learning
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 13 ม.ค.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายสมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การศึกษาทางไกล
การพัฒนารูปแบบการศึกษาทางไกลสำหรับ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 13 ม.ค.2553)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางเวธกา กลิ่นวิชิต
นิสิตปริญญาเอก สาขา
การบริหารการศึกษา
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 14 ม.ค.2553)
ภาควิชาบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายเอกรินทร์ ศรีผ่อง
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
ผลของเว็บคอมไพเลอร์ที่นำเสนอคอคนิทีฟทูลแตกต่างกันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีระดับผลการเรียนต่างกัน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 20 ม.ค.2553)
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.หทัยรัตน์ ลิ้มกุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งตามรูปการสอนของกาเย่เรื่องหลักการใช้ภาษา
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 20 ม.ค.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.ชาตินีย์ จิตรีธาตุ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การออกแบบบทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยอาศัยระบบการจัดการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 20 ม.ค.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นางอินทิรา รอบรู้
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 20 ม.ค.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นางสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีการค้นพบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแนวคิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนนักปฏิบัติและชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชน
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 28 ม.ค.2553)
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.อมรรัตน์ ชีวังกูร
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ผลของการเรียนการสอนด้วย 4MAT โดยใช้การเรียนรู้เชิงวัตถุบนเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การคิดอย่างมีตรรกะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน

(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3 ก.พ.2553 )
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.พรสวรรค์ จันทะคัด
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่าบนอินเทอร์เน็ต
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 3 ก.พ.2553)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.ทัศนีย์ อภิญ
นิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีผสมผสาน 2 แบบ
(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 8 ก.พ.2553)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส.นงลักษณ์ แสงโสดา
นิสิตปริญญาโท
สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ผลการเรียนรู้สารสนเทศด้านทักษะการสืบค้นสารสนเทศจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีการฝึกปฏิบัติ
การสืบค้นกับแบบไม่มีการฝึกปฏิบัติการสืบค้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัยธมพระราชทานนายาว
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 8 ก.พ.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส. ศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา
นิสิตปริญญาเอก สาขา
การบริหารการศึกษา
กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจในการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแนวคิดบรรษัทบริบาล
(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 9 ก.พ.2553)
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็น
ผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวิษณุ คงสำรวย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

แนวทางการพัฒนาสถานีวิทยุชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 10 ก.พ.2553)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส. อัญชนา กลิ่นเทียน
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
ผลของการเน้นบทบาทของผู้เรียนที่มีระดับเชาวน์ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ต่างกันในการเรียนแบบแก้ปัญหา
ด้วยสถานการณ์จำลองผ่านเว็บที่มีต่อผลลัพธ์ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 11 ก.พ.2553)
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอนุชา วาประโคน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 22 ก.พ.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายวุฒินันท์ จันทะพันธ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 22 ก.พ.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสายัณห์ จ่าทัน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ช่วงชั้นที่ 2)
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 22 ก.พ.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวชลิตกัลยณัฐ เอื้อวิจิตรอรุณ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา การบัญชีชั้นสูง 1
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 22 ก.พ.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวณัฐธิดา มนตรีบริรักษ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 22 ก.พ.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางพิมผกา แดงสุวรรณ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลกับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 28 ก.พ.2553
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายกรัณย์ สุทธารมณ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
การจัดการเทคโนโลยีในห้องพักของโรงแรมขนาดเล็ก
ภาคกลางตอนล่างประเทศไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2553)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
น.ส.ดารารัตน์ มากมีทรัพย์
นิสิตปริญญาโทสาขา
าเทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนเครือข่ายแบบผสมผสาน
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาวิชาการเลือกและการใช้สื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 3 มี.ค.2553)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส.สิริมนต์ โกมลนิมิ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่องการให้รหัสโรค และรหัสหัตถการทางจักษุวิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่เวชสถิติ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 4 มีนาคม 2553 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.รัตนา สุขเฉลิมศรี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การศึกษาความต้องการและพัฒนาโปรแกรมบริการข้อมูลสารสนเทศผ่านโทรศัพท์มือถือ
สำหรับอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 4 มีนาคม 2553 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายสุชาติ ยอดเกลี้ยง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาไฟฟ้า
การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนแบบบูรณาการเรื่องการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น
วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 8 มีนาคม 2553 สอบปากเปล่าสำเร็จการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายกฤษณพงศ์ จำลองกุล
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาบริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา
การศึกษาสภาพปัญหาในการติดต่อสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 10 มี.ค.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นางสาวฐิติยา เนตรวงษ์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนร่วมเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 12 มี.ค.2553)
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวยูวารียะห์ ดอเลาะ
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บ โดยวิธีการเรียนแบบรายบุคคลและการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 14 มี.ค.2553)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
นางทัศนีย์ ตีระกิจวัฒนา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบการจัดการสื่อการเรียนรู้เชิงวัตถุตามรูปแบบการเรียนการสอน TCT-IDM
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 17 มี.ค.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นางศยามน อินสะอาด
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบอ็อปเจกต์เลิร์นนิ่งเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 19 มี.ค.2553)
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางกัลยาณี เจริญช่าง
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมผ่านชุมชนการเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับเยาวชนมุสลิม
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 20 มี.ค.2553)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางจิราภรณ์ หนูสวัสดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านเว็บตามแนวทฤษฎีการขยายความคิดเพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 20 มี.ค.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นางสมปอง ตรุวรรณ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
การพัฒนารูปแบบการสอนการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนารีนุกูล
(ตรวจเครื่องมือ 22 มี.ค.2553)
โรงเรียนนารีนุกูล
จังหวัดอุบลราชธานี
น.ส.วัชราภรณ์ วังมนตรี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเป็นฐาน
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิาชีพชั้นสูง
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 8 เม.ย.2553 สำเร็จการศึกษา)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายณัฐกร สงคราม
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักด้วยเครื่องมือทางปัญญาแบบไฮเพอร์มีเดีย
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 12 เม.ย.2553)
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.นุชนาถ ชูกลิ่น
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
ผลของการใช้กิจกรรมการอภิปรายแบบผสมผสานและกระดานสนทนาในการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษา
ที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 12 เม.ย.2553 สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.วิภาวี บุตรธรรม
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 12 เม.ย.2553 สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางทัศนีย์ ตีระกิจวัฒนา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาระบบการจัดการสื่อการเรียนรู้เชิงวัตถุตามรูปแบบ
การเรียนการสอน TCT-IDM
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 เม.ย.2553 สำเร็จการศึกษา)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.มธุวัลย์ ศรีคง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวินิจฉัยโรคจากการใช้เครื่องมือ Direct Ophthaimoscope
โดยใช้ปัญหาเป็นหลักของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยระบบการจัดการความรู้ Moodle
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 29 เม.ย. 2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.ชุติรัตน์ ประสงค์มณี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 8 เรื่อง โมเมนตัมของนักศึกษาที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่แสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแบบภาพนิ่งและแบบภาพเคลื่อนไหวหยุดเป็นระยะ
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 29 เม.ย. 2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายทองสุข คำแก้ว
นิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 30 เม.ย.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส.มณีรัตน์ พงษ์สุวรรณ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อกแบบชุมความรู้โดยเทคนิคเมต้าเดต้า
สำหรับครูสังกัดสำนังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 3 พ.ค. 2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.วรรณชนก สุนทร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่อง การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
ในประเทศไทย
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 4 พ.ค. 2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายวิฑูรย์ ชาติสุทธิ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาหนังสือเสียงปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อดิวีดี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ 4 พ.ค. 2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.ชวนิดา สุวานิช
นิสิตปริญญาเอก สาขา
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบระบบบริหารการจัดการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่
ผ่านเครื่องช่วยงานดิจิทัลส่วนบุคคล
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 5 พ.ค.2553)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
นายจีรยุทธ กนกพจนานนท์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต โดยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อประเมินทักษะปฏิบัติ วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 1
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 7 พ.ค. 2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
พระมหาวรพงษ์ นามปักใต้
นิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บเรื่องมารยาทชาวพุทธและศาสนพิธี
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 14 พ.ค.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นางวัลยา วงศ์ณรัตน์
นิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อการทำงานเป็นทีมสำหรับผู้นำนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 14 พ.ค.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นางอัจฉรา วงษา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 26 พ.ค.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นางนารีรัตน์ สร้อยศรี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วยเว็บเควสท์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 26 พ.ค.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นางสาวภาษิณี ปานน้อย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 26 พ.ค.2553)
คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายสุภะ ไวทยารักษ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
สาขาการจัดการ
A CAUSAL MODEL OF ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN ENERGY SECTOR :
STOCK EXCHANGE OF THAILAND
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 พ.ค.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
บันฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
นายสุทธิพงษ์ นันทเกษตร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพบนเครือข่ายอิเนทอร์เน็ต
สำหรับนักศึกษาทวิภาคี สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 30 พ.ค.2553)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางธนพร นฤนาทวัฒนา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการอบรมแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 18 มิ.ย.2553)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส.ธัญญามาศ ดุษฎี
นิสิตปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษาสภาพปัญหาและความคาดหวังต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อกสารในการเรียนการสอน
ของอาจารย์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 21มิ.ย.2553)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายก่อสิทธิ์ ดีวงศ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการศึกษา
กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาเอกชน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 23 มิ.ย.2553)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
น.ส.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 8 ก.ค.2553)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายดลฤทธิ์ คำก้อน
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโดยใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
ในการฝึกอบรมสำหรับผู้นำชุมชน
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 13 ก.ค.2553)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ร.ต.ธนัท ณัทธพงศ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การให้รหัสทางการแพทย์ของวิทยาลัยทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 29 ก.ค.2553)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระ
น.ส.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์
นิสิตปริญญาโท สาขา
อาชีวศึกษา
วิธีการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ที่สอดคล้องกับแบบการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 6 ส.ค.2553 สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางพรศรัณย์ อาภาประเทือง
ครูชำนาญการ
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(ตรวจเครื่องมือวิจัย 16 ส.ค.2553)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นายพจน์ อนุกูลเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ชุดการสอนวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี (3105-2003)
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 16 ส.ค.2553)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
นายบุญสืบ โพธิ์ศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาฃุดการสอนสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 16 ส.ค.2553)
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นายวีระ สุภะ
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รูปแบบการสนับสนุนการศึกษาทางไกลในการศึกษาเชิงพุทธของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ดี เอ็ม ซี
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

(ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 19 ส.ค.2553)
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายกมล เรืองจุ้ย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
การจัดการอุตสาหกรรม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้และเจตคติเกี่ยวกับระบบ E-Learning สำหรับการฝึกอบรมบุคลากร
กรณีศึกษา : บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
(ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 20 ส.ค.2553)
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
น.ส.อภิชา แดงจำรูญ
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการทำโครงงานคุณธรรมโดยใช้แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือบนเว็บ
และการเขียนสะท้อนความดีผ่านบล็อกเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเคารพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 2 ก.ย.2553)
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.แสงเดือน บำรุงภูมิ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบห้องสมุดเสมือนจริงโดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการใช้สารสนเทศในห้องสมุดเพื่อพัฒนา
การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 8 ก.ย.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.พรทิพย์ เล่หงส์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ด้วยการ์ตูนแอนนิเมชันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 9 ก.ย.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.ณภัทร แสงทอง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

(ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 11 ก.ย.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายศักดา พันธุ์เพ็ง
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การบริหารการศึกษา
การศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 13 ก.ย.2553)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นายโสภณ ผลประพฤติ
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานบนเครือข่ายตามแนวทฤษฎี
สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง

(ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 13 ก.ย.2553)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายสยาม แกมขุนทด
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาโดยการวิเคราะห์อภิมาน
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 17 ก.ย.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นางสาวเนตรทราย สิทธิมงคล
นิสิตปริญญาโท สาขา
ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
นวัตกรรมสื่อพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งด้วยแนวคิดพหุสัมผัสและระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS)
กรณีศึกษาเมืองโบราณ
(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 17 ก.ย.2553)
บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายนิรันดร์ เทพมณฑา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่การให้บริการในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 22 ก.ย.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางศรีรัตน์ แสงดิษฐ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนในตำบลแก้มอ้น
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 22 ก.ย.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวผาสุข โฉมศรี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาผลกระทบต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกอบรมของข้าราชการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 จังหวัดราชบุรี
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 22 ก.ย.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวขวัญกันยา วิบุลศิลป์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในเทศบาลเมืองราชบุรี
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 22 ก.ย.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวนพวรรณ นาคใหญ่
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 22 ก.ย.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายกวิล ณ นคร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนหลักสูตรผู้มีความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนราชโบริการนุเคราะห์ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 22 ก.ย.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายอาณัติ หน่อทองคำ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 22 ก.ย.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ เคลือบสุวรรณ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของครูโรงเรียนในอำเภอหนองหญ้าปล้อง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 22 ก.ย.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.วราภรณ์ สินถาวร
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานแบบร่วมมือตามแนวคิดการใช้แหล่งข้อมูลเป็นหลักในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศ
และทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

(ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 24 ก.ย.2553)
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.สุนันทา ภักดีโยธิน
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรเพื่อการเรียนรู้
ของพนักงานธนาคารภาคตะวันตก
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 26 ก.ย.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางภานุมาศ สัตยาพิทักษ์
ครูชำนาญการ
วิชาสามัญ
เอกสารประกอบการสอน
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 27 ก.ย.2553)
แผนกวิชาสามัญ
ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร
นายนัฐชัย โตมงคง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1

(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 29 ก.ย.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
น.ส.พิมลพรรณ ไพรแก่น
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผลของเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ที่มีต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 29 ก.ย.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางภูริตา เบาเนิด
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบยูบิควิตัสสำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2

(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 29 ก.ย.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายภูวดล บัวบางพลู
นิสิตปริญญาเอก สาขา
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายระดับอุดมศึกษา
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 29 ก.ย.2553)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
นายกมล เรืองจุ้ย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้และเจตคติกับระบบอีเลินนิ่งสำหรับการฝึกอบรมบุคลากร.
กรณีศึกษา : บริษัทพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิลแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 22 ต.ค.2553)
วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
นางสราณีย์ สุทธิศรีปก
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบนำตนเอง โดยใช้เว็บแคสต์
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำ
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 22 ต.ค.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายปราโมทย์ พรหมขันธ์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รูปแบบเครือข่ายกัลยาณมิตรนิเทศด้วยใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 โดยการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง.
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

(ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 22 ต.ค.2553)
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายนพพร เบ็ญพาด
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 25 ต.ค.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางกนกวรรณ เพ็งคำปั้ง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาปัญหาการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 25 ต.ค.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางชฎาธาร สาวะรีพล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้โปรแกรมระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ภายในหน่วยงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 25 ต.ค.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางแสงอรุณ สิงห์มหาไชย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 25 ต.ค.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวอรพิน ชนภักดี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่
ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาโพนพิสัย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 25 ต.ค.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวสุวิญชา จิตรักษ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 29 ต.ค.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางศศิญา ศรีธนบุตร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรระดับปฏิบัติการ
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 29 ต.ค.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวศฎิญญา วรคันธ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาความคิดเห็นต่อระบบการใช้ฐานข้อมูล 18 แฟ้มของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 29 ต.ค.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวลลิตา เตนากุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการเว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 29 ต.ค.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวชนิดา หล้าจางวาง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี
(ประธานกรรมการสอบการศึกษาพิเศษ 29 ต.ค.2553 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายพรจิต ประทุมสุวรรณ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
ไฟฟ้าศึกษา
การพัฒนาชุดการสอนการควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้าแบบฟัซซี่ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 8 พ.ย.2553)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นางสาวเพชราภรณ์ ภาณุพิณทุ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ
(กรรมการสอบภาคนิพนธ์ 16 พ.ย.2553 สำเร็จการศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
นางสาวกอบกุล จิตตินันทน์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับกระบวนการวิธีบริหารโครงการแบบเน้นขอบเขต
(กรรมการสอบภาคนิพนธ์ 16 พ.ย.2553 สำเร็จการศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
นางสาววันทนา ซามาตย์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่องการเคลื่อนที่
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 18 พ.ย.2553)
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวเพ็ญศรี ชัยสุกรณ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา วิทยาศาสตร์ 7
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 18 พ.ย.2553)
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายธวัชชัย พัลวัฒน์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา การศึกษางาน
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 18 พ.ย.2553)
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางจิราภร คุ้มมณี
ครูชำนาญการ
แผนกคอมพิวเตอร์
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ
(ตรวจเครื่องมือ 7 ธ.ค.2553)
แผนกคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
นางสาวกนกรัตน์ จีรสัจจานุกูล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคการจำแนกคำและจัดกลุ่มคำ
(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 9 ธ.ค.2553)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวดารรัตน์ ลี้เสริมสุขสิริ
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รูปแบบการจัดการความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างพลวัตการเรียนรู้
สำหรับพนักงานธนาคารพาณิชย์

(ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 11 ธ.ค.2553)
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายพิชิต ทศนัยธาดา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL
บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)
(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 18 ธ.ค.2553)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางสาวจิราพร ทัดพินิจ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะวิชาชีพสาขางานอาหารและโภชนาการด้านครัวโรงแรม
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 18 ธ.ค.2553)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางวราภรณ์ ผ่องสุวรรณ
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการสร้างความรู้ร่วมกันด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุน
การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย 24 ธ.ค.2553)
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 


Hit Counter

จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 19 พฤษภาคม 2549 
Copyright 2000-2013  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanunn@gmail.com
Last updated  : Thursday, April 11, 2024 1:20