p
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
Associate Professor Dr. Prachyanun Nilsook
พ.ศ.2557
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
ประวัติ 2557 (เต็ม) | ประวัติย่อ 2557

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567

 
รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     
น.ส.สุวรรณา แสงสุริยฉาย
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรรมการที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 8 ม.ค.2557)
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายณรงค์ วงษ์พานิช
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 8 ม.ค.2557)
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ดร.อภิชา แดงจำรูญ
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
(ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์รูปแบบ 10 ม.ค.2557)
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายอภิภู สิทธิภูมิมงคล
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บของมหาวิทยาลัยมหิดล
(ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์รูปแบบ 18 ม.ค.2557)
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายกฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์รูปแบบ 18 ม.ค.2557)
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส. อัญชิษฐา ตันติธนวุฒินันท์
นศ.ปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

การศึกษารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของชุมชนนักปฏิบัติเสมือน ในสถานประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย 25 ม.ค.2557)

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.ฐิติยา เนตรวงษ์
อาจารย์
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและทักษะชีวิต
ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตสำหรับเด็กปฐมวัย
(ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย 15 ก.พ.2557)

สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
น.ส.มณีนุช ทรวงสุรัตนกุล
นิสิตปริญญาเอก
การจัดการ

อิทธิพลของผู้บริหารระดับกลางในบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่ที่มีต่อ
การพัฒนาองค์กรเพื่อการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 19 ก.พ.2557)

สาขาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายทรงยศ อรัญยกานนท์
นิสิตปริญญาเอก
การจัดการ

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริหาร
ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีต่อนวัตกรรมองค์กร
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 19 ก.พ.2557)

สาขาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายภสิทธ เมตตพันธุ์
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนอุปกรณ์เคลื่อนท
ี่เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตและทักษะการจำแนกประเภทของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
(ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย 19 ก.พ.2557)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.วรรณนภา โพธิ์ผลิ
อาจารย์
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การสร้างบทเรียนออนไลน์วิชาการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย 20 ก.พ.2557)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นางสาวปิยาภา ศิริเวทิน
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
การส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 1 มี.ค.2557)
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวมณฑิชา จันทร์ทนต์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมและการสร้างความรู้ด้วยระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์
ของชุมชนนักปฏิบัติด้านการบริการการศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 1 มี.ค.2557)
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายกิตติศักดิ์ โชติกิติพัฒน์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบให้คำแนะนำการพัฒนาเว็บไซต์ตามหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้น
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 มี.ค.2557)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวดวงใจ พุทธเษม
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
รูปแบบเว็บฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษาของอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 4 มี.ค.2557)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.สีไพ ประดิษฐ์ภูมิ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ผลการใช้งานเว็บไซต์หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 8 มี.ค.2557)
ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายประวิทย์ สุดประเสริฐ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 14 มี.ค.2557)
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายเอกบุตร อยู่สุข
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์
ตามสมรรถนะอาชีพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 14 มี.ค.2557)
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางจักรีรัตน์ แสงวารี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษาในประเทศไทย
(ประธานกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 22 มี.ค.2557)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้แบบเบญจขันธ์ด้วยวิธีปุจฉาวิสัชนาบนโมบายเลิร์นนิ่ง
เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ
(ประธานกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 22 มี.ค.2557)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.ฉันทนา ปาปัดถา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะสื่อมวลชนดิจิทัลตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของนักศึกษาสื่อสารมวลชน
(ประธานกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 22 มี.ค.2557)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.ศรัณยา ใครบุตร
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 23 มี.ค.2557)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
น.ส.นิสา ครุฑจันทร์
อาจารย์
วิทยาลัยพยาบาล
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เนต เรื่อง การจัดการความเจ็บปวดสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 29 มี.ค.2557)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
จ. นครสวรรค์
นายเทิดศักดิ์ เนียมโสต
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
การสร้างบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 30 มี.ค.2557)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายดนุภพ มะมา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน

การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อใช้พลังงานแบบสมบูรณ์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์สำหรับ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมภาคใต้เขต 10
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 30 มี.ค.2557)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.เสาวภา สมจิตร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน

การสร้างแอพพลิเคชั่นช่วยสอนบนแท็ปเล็ตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง
งานบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 30 มี.ค.2557)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.วราภรณ์ ศรีวิรุฒ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน

การพัฒนาชุดสื่อโฆษณาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กรณีศึกษากลุ่มบ้าน จินตนา จังหวัดลพบุรี
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 30 มี.ค.2557)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสุปรีย์ บูรณะกนิษฐ
นิสิตปริญญเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผลการใช้เทคโนโลยีเสริมศักภาพที่แตกต่างกันในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ที่ส่งผลต่อ
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 4 เม.ย.2557)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ปภิญญา ทองสมจิตร
นิสิตปริญญเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระบบเทคโนโลยีขับเคลื่อนชุมชนสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางการคิดเชิงออกแบบและการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยนักพัฒนาชุมชนและนิสิตอาสา
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 9 เม.ย.2557)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายโกสินทร์ มีชูสิน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติลิเบอร์ตี้ในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 9 เม.ย.2557)

สาขาาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาวดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่มีความสามารถทางปัญญาต่างกัน
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 14 เม.ย.2557)
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายวัชรกร โสฬส
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการให้บริการของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 14 เม.ย.2557)
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางจุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
รูปแบบการจัดการความรู้ฟาร์มกุ้งทะเลเพื่อการส่งออกด้วยฟาร์มเสมือนจริง
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 22 เม.ย.2557)
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกในการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงของครูบรรจุใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 24 เม.ย.2557)
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสุรศักดิ์ สินประกอบ
นิสิตปริญญโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการสืบค้นข้อมูล
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 25 เม.ย.2557)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอนุชิต อนุพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ด้วยเทคนิควิศวกรรมความรู้บนสภาพแวดล้อมแบบคลาวด์ เพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
(ประธานกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 พ.ค.2557)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายนาวิน คงรักษา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การปริทัศน์ความรู้ตามแนวคิดการเชื่อมโยงนิยมบนคลาวด์เพื่อ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี
(ประธานกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 พ.ค.2557)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสุริยะ พุ่มเฉลิม
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการบริหารกระบวนการสหกิจศึกษาอัจฉริยะ บนคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
(ประธานกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 พ.ค.2557)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นท.ดร. ชมสุภัค ครุฑกะ
อาจารย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 1 พ.ค.2557)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ส.ปิยวรรณ ขาวพุ่ม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยอมรับโซเชียลโอแพค สำหรับห้องสมุดระดับอุดมศึกษา
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 12 พ.ค.2557)
ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ส.เสาวณีย์ ไตรวิทยาศิลป์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีเว็บโมบายต่อการเข้าถึงฐานข้อมูล
อีทีซิสของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 12 พ.ค.2557)
ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ร้อยเอกหญิง ศศต์ภรณ์ นิติอภัยธรรม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษบูรณาการวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนร่วมมือแบบแข่งขัน
โดยใช้เว็บเควสท์สำหรับนักเรียนเตรียมทหาร
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 20 พ.ค.2557 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายกันตภณ มะหาหมัด
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ
สำหรับการเรียนการสอนด้านเทคนิคศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 20 พ.ค.2557)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ศยามน อินสะอาด และคณะ
อาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีทีของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 22 พ.ค.2557)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.ส.อรนุช ใดงาม
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิทยาการจัดการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 27 พ.ค.2557)

หลักสูตรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายวัชระ ดวงใจดี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 30 พ.ค.2557)
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายณรงค์ วงษ์พานิช
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 31 พ.ค.2557 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
น.ส.สุวรรณา แสงสุริยฉาย
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 31 พ.ค.2557 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายคเชนทร์ กองพิลา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
แบบจำลองการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 3 มิ.ย.2557)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแก้ปัญหาร่วมกันและเทคนิคซินเนคติกส์
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 18 มิ.ย.2557)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายวรวุฒิ มั่นสุขผล
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้แบบร่วมกันเพื่อพัฒนาสมรรถนะการออกแบบอีเลิร์นนิ่ง
เพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 18 มิ.ย.2557)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายณรงค์วิทย์ อู่เงิน
ครูชำนาญการ
สาขาคอมพิวเตอร์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสารข้อมูล รหัสวิชา ง31202
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 4
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 9 ก.ค.2557)
ครูชำนาญการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
นายประเสริฐ ธงไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาก่อสร้าง
ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นสร้างประสบการณ์ให้มีสมรรถนะวิชาชีพงานระบบสุขาภิบาลอาคาร
แก่ผู้เรียนสาขาวิชาการก่อสร้างและสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 9 ก.ค.2557)
ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
น.ส.กิ่งกาญจน์ ทองงอก
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
ระบบต้นแบบสารสนเทศคุณภาพบัตรคะแนนสมดุลส่วนบุคคล
เพื่อสนับสนุนสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 9 ก.ค.2557 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา)
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายวรชัย ทรงศรีวิทยา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัมฤทธิผลของการจัดการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 22 ก.ค.2557)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายชัยวัฒน์ จิวพานิชย์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีการอภิปรายและถอดบทเรียนผ่านสังคมออนไลน์
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางครุศาสตร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 19 ส.ค.2557)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสันติ หุตะมาน
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
ไฟฟ้าศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับระบบให้คำปรึกษา
ตามแนวทฤษฎีคอนสตัคติวิซึมเรื่องการควบคุมระบบ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 25 ส.ค.2557)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายวิชาญ เพ็ชรทอง
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
ไฟฟ้าศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
เรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 25 ส.ค.2557)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.วรสิตา รักสกุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัมฤทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ Active Learning
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 11 ก.ย.2557)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสิทธิชัย ลายเสมา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันด้วยทีมเสมือนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำงานร่วมกัน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 11 ก.ย.2557)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายนพดล ผู้มีจรรยา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การเสริมศักยภาพในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบยูบิวิตัสโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการล่วงรู้บริบท
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 11 ก.ย.2557)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.ณัฐกานต์ ภาคพรต
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 12 ก.ย.2557 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

ตัวแบบระบบการติดตามโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยรหัสคิวอาร์
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 29 ก.ย.2557)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายจัตุชัย จำปาหอม
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
มวยไทยศึกษา

การจัดการความรู้ไม้มวยไทยโบราณ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 30 ก.ย.2557 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา)

สาขามวยไทยศึกษา
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
น.ส.วรรณิศา บัวแจ้ง
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ี่เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชนภาษาถิ่นใต้
ที่มีคำบรรยายใต้ภาพกับ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง กฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชนภาษาถิ่นใต้ ที่ไม่มีคำบรรยายใต้ภาพ
(ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์รูปแบบ 15 ต.ค.2557)

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.นรภัทร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ผู้ทรงคุณวุฒิ 20 ต.ค.2557)

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายจำรัส สอนกล้า
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การบริหารการศึกษา

การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้วยการฝึกอบรมผ่านเว็บ สำหรับครูชายขอบไทย-กัมพูชา
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือวิจัย 10 พ.ย.2557)

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชธานี
น.ส.เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา


(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือวิจัย 11 พ.ย.2557)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสุภาษิต เติมกล้า
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

การศึกษาโปรแกรมคอนเฟอร์เรนซ์ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือวิจัย 11 พ.ย.2557)

บัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ดร.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์
อาจารย์ สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามความคิดเห็นของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือวิจัย 15 พ.ย.2557)

บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อ.กรรณิกา ทองพันธ์
อาจารย์ สาขา
คอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการสอน 18 พ.ย.2557)

สถาบันพลศึกษาเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์
นายธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันแบบผสมผสานที่เสริมสมรรถนะนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาสำหรับนิสิตครู
(ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์รูปแบบ 19 พ.ย.2557)

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายบุญรัตน์ แผลงศร
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

A UBIQUITOUS MOOC INSTRUCTIONAL DESIGN MODEL BASED ON COGNITIVE DISSONANCE FOR ENHANCING
HIGHER EDUCATION STUDENT’S CROSS– CULTURAL COMPETENCE
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 20 พ.ย.2557)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การบริหารโครงการแบบคล่องตัว: MOO-การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเพื่อการศึกษาไทย
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 21 พ.ย.2557 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.วิภานันท์ ภวพันธ์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
อาชีวศึกษา

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 21 พ.ย.2557 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.ธิดารัตน์ สินสุพันธุ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงแบบเน้นการตอบสนองสำหรับการให้บริการระบบสารสนเทศ
(กรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 23 พ.ย.2557 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
นางวิลาวัณย์ เครือทิวา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาหัวข้อสอบทานแบบแนวขวางสำหรับการประเมิน
ความมั่นคงสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO270002

(กรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 23 พ.ย.2557 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
น.ส.พิมพ์นารา อาจคง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบจัดการขั้นตอนอัตโนมัติสำหรับการพัฒนาและบำรุ์ฟต์แวร์
(กรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 23 พ.ย.2557 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี
น.ส.พินันทา ฉัตรวัฒนา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบการสอนอัจฉริยะอย่างสร้างสรรค์บนเว็บเพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 25 พ.ย.2557 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายศรากร บุญปถัมภ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์รูปแบบ 28 พ.ย.2557)

บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น.ส.ธัญญ์พิชชา ธนบดีบุญญรัศมิ์
นิสิตปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจศึกษา

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 พ.ย.2557 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายกฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานนักสื่อสารมวลชนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการสอน
สาขานิเทศศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยไทย
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 2 ธ.ค.2557 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.อมรรัตน์ จินดา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 4 ธ.ค.2557)

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายสุรศักดิ์ สินประกอบ
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิต ปริญญาบัณฑิต

(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือวิจัย 4 ธ.ค.2557)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสิทธิชัย ลายเสม
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบการเรียนรู้ร่วมกันด้วยทีมเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบภควันตภาพ
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการทำงานร่วมกัน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 17 ธ.ค.2557 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายนพดล ผู้มีจรรยา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบการเรียนรู้ยูบิควิตัสแบบเสริมศักยภาพ โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการรับรู้บริบท
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 17 ธ.ค.2557 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสาวณปภัช วรรณตรง
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

ตัวแบบทั่วไปสำหรับการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือวิจัย 25 ธ.ค.2557)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     
 


 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 

Hit Counter


จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 14 เมษายน 2557
Copyright 2000-2019  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com
Last updated  : Wednesday, April 10, 2024 23:48