นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี รุ่นที่ 6 พ.ศ.2563

942009 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาและการเรียนรู้
Innovation and ICT for Educational Administration and Learning
รหัสวิชา 942009 3(2-2-5)
ภาคเรียนที่ 1/2563 ห้องเรียน 301
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ ดร.มังกร หริรักษ์
อาจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

อรพรรณ สมศรี

ชนารัญช์ สุวรรณน้อย

ชรันดา พานโฮม

ฉัตรชัย แจ่มพลาย

จันทร์พนา ทองโสม

จุฑามาศ พุ่มไสว

กนกวรรณ จันทรวงศ์

เกศวลี เนียมอุทัย

กิตติพล พุ่มไสวคุณัญญา ตนะทิพย์

เมธาวีร์ เยาวสังข์

นาตยา พิมสอน

นิชาภา เหว่ย

ภาสินี อาเก๊ะ

ภัทร์ณฤนท์ สุวรรณน้อย

พงศพัศ รัตนะ

ปิยวุฒิ เยี่ยมสวัสดิ์

พระมหาภัทรเมธ จำปา

สหทัศน์ จินดายูส่งศรี บุญรอด

สุภาพร ธูปเทียนทอง

สุรภา ตรีเจริญ

สุธิดา จามพัฒน์

วิชชุลดา นามสง่า

วรชา ยุกตานนท์


รายชื่อนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี รุ่นที่ 6
นางสาวเมธาวีร์ เยาวสังข์ ร.ร.อนุบาลวัดเกาะใหญ่ พนักงานราชการ คณิตศาสตร์
นางสาวชนารัญช์ สุวรรณน้อย ร.ร.ลาดเป้ง คศ.1 นาฎศิลป์
นางสาวเกศวลี เนียมอุทัย ร.ร.สมเด็จพระปิยะฯ กาญจนบุรี คศ.1 คณิตฯ
นายปิยวุฒิ เยี่ยมสวัสดิ์ ร.ร.ศรีสำราญ คศ.2 พละ
นางสาวภัทร์ณฤนท์ สุวรรณน้อย ร.ร.สมเด็จพระปิยะฯ กาญจนบุรี คศ.1 นาฎศิลป์
นางสาวกนกวรรณ จันทรวงศ์ ร.ร.เอกชัย คศ.1 สังคม
นายฉัตรชัย แจ่มพลาย ร.ร.เอกชัย คศ.1 ภาษาไทย
นางสุรภา ตรีเจริญ ร.ร.เอกชัย คศ.1 วิทยาศาสตร์
นางสาวสุภาพร ธูปเทียนทอง ร.ร.เอกชัย คศ.1 วิทยาศาสตร์
นางสาวจันทร์พนา ทองโสม ร.ร.สามพรานวิทยา คศ.1 สังคม
นางคุณัญญา ตนะทิพย์ ร.ร.สามพรานวิทยา คศ.3 คณิตศาสตร์
นายวรชา ยุกตานนท์ ร.ร.ฑีปังกรวิทยพัฒน์ ทวีวัฒนา คศ.1 สังคมฯ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชาภา เหว่ย ร.ร.สหกรณ์นิคมเกลือ คศ.1 สังคมฯ
นายสหทัศน์ จินดายู ร.ร.บ้านบางประแดง คศ.1 ภาษาไทย
นางสาวจุฑามาศ พุ่มไสว ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี คศ.1 คณิตฯ
นางสาวภาสินี อาเก๊ะ ร.ร.เอกชัย คศ.1
นางสาวส่งศรี บุญรอด ร.ร.วัดน่วมกานนท์ สมุทรสาคร ครูผู้ช่วย ปฐมวัย
นายกิตติพล พุ่มไสว ร.ร.ป่าไม้อุทิศ15 กาญจนบุรี คศ.1 สังคม
พระมหาภัทรเมธ จำปา วัดห้วยจระเข้ นครปฐม รปศ.
นายพงศพัศ รัตนะ ร.ร.บ้านบางประแดง คศ.1 พละฯ
นางสาวชรันดา พานโฮม ร.ร.วัดบางปิ้ง ครูผู้ช่วย คณิตฯ
นางสาวอรพรรณ สมศรี ร.ร.วัดอ้อมน้อย คศ.1 ภาษาอังกฤษ
นางสาวนาตยา พิมสอน วท.สมุทรปราการ คศ.1 ภาษาไทย
นางสาวสุธิดา จามพัฒน์ ร.ร.อนุบาลยุวธัช สช.เพชรเกษม 91
นางสาววิชชุลดา นามสง่า ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ สมุทรปราการ คศ.1

นักศึกษาปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 6 | รุ่นที่ 7 | รุ่นที่ 8/2 | รุ่นที่ 8/1 | รุ่นที่9/1 | รุ่นที่ 9/2 | รุ่นที่ 10/1 | รุ่นที่ 10/2
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี | eLearning บัณฑิตวิทยาลัย


หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


Created by Photo2Web Publisher