p
ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข  Prachyanun Nilsook. Ph, D.
พ.ศ.2552
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ |  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567


 

รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     
น.ส.ชนิตา ไกรเพชร
อาจารย์สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอ่างทอง
การศึกษาเกณฑ์ความพร้อมของสถาบันการพลศึกษาในการนำ ICT มาใช้
เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน
(ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 14 ม.ค.2552)
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอ่างทอง
นายอำพน ชุมยวง
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
ผลของการเรียนการสอนบนเว็บด้วยวิธีการสืบสอบเพื่อพัฒนาการคิด อย่างมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีแบบการคิดต่างกัน
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 20 ม.ค.2552)
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.พัชรินทร์ เอื้ออิฐผล
นิสิตปริญญาโท สาขา
วิจัยการศึกษา
การประยุกต์ใช้เทคนิคแผนที่ผลลัพธ์เพื่อการพัฒนาความสามารถด้าน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูประถมศึกษา
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 22 ม.ค.2552)
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายไพฑูรย์ บุญพามี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการบริการทางการศึกษา
ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1 ก.พ.2552)
บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายธีระพล อนรรฆเมธี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1 ก.พ.2552)
บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายชยุทธร ใจดี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปัญหาและความต้องการของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีต่อ
บริษัทนิวคอนเซฟท์ โปรดัคท์ จำกัด
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1 ก.พ.2552)
บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายบุญรัตน์ แผลงศร
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
ผลของการเรียนแบบสถานการณ์จำลองบนเว็บโดยใช้บล็อกเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติวิชาสุขศึกษา เรื่องยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 2 ก.พ.2552)
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.สุดารัตน์ ทองหวาน
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาการฝึกอบรมผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซท์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Dreamweaver
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 2 ก.พ.2552)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.มัณฑนา คงเอียด
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษารูปแบบบทเรียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 3 ก.พ.2552)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายโสภัทร นาสวัสดิ์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการฝึกทักษะปฏิบัติเรื่อง การดำเนินรายการวิทยุ
กระจายเสียงสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในสถาบันอุดมศึกษา
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 4 ก.พ.2552)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นางโสภาพรรณ สอาด
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล

(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, 4 ก.พ.2552)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.นาจรี ถือศิลป์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบสื่อหลายมิติแบบปรับตัว
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 5 ก.พ.2552)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.วิรงรอง วงษ์วัฒนะ
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการศึกษานอกสถานที่แบบใช้ความเป็นจริงเสมือน
กับแบบการใช้ความเป็นจริงเสมือนและการเรียนเป็นคู่

(ตรวจเครื่องมือวิจัย 10 ก.พ.2552)
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายหาญรบ ตุงคะเสน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การพัฒนาการให้บริการอินเทอร์เน็ตของ บมจ.กสท.โทรคมนาคมในพื้นที่
สำนักงานบริการลูกค้า กสท. โทรคมนาคม เขตตะวันตก
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 15 ก.พ.2552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายพงศกร ปกป้อง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจระบบติดตามและควบคุมสภาพการทำงาน
อุปกรณ์โทรคมนาคมระยะไกล ของบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 15 ก.พ.2552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
บัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายวิสุทธิ ภาคสุวรรณ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
อาหารบำบัดโรค เรื่อง โรคเบาหวาน
(ตรวจเครื่องมือวิจัย 23 ก.พ.2552)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.ชุติมา จันทรจิตร
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย 23 ก.พ.2552)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางพรสวรรค์ บุญรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 2 มี.ค.2552)
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
นางเพียรวิทย์ ขำทวี
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 2 มี.ค.2552)
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
นายเกษมใส โพธิกลาง
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
การพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 8 มี.ค.2552)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นางรานี ศิลปชัย
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
บทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย
สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 8 มี.ค.2552)
แผนกวิชาสามัญ
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
นางสาลินันท์ เทพประสาน
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน
ที่มีระบบสแคฟโพลด์สนับสนุน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 13 มี.ค.2552)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายกัมพล ทองเรือง
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การจัดการการเรียนรู้เรื่องหลักการทำงานของระบบปรับอากาศโดยวิธี 4MAT
บนอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีการเรียนรู้ตามแนวคิดของคอล์บ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 20 มี.ค.2552)
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
นายนิชนัย พูลศิลป์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ปัญหาการใช้ M-Learning ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 27 มี.ค.2552)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.ธิตินันท์ ธานีรัตน์
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
การนำเสนอรูปแบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิดการเรียนด้วยการนำตนเอง
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 27 มี.ค.2552)
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายดุสิต สูรย์ราช
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
บทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 28 มี.ค.2552)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
นายณรงค์ฤทธิ์ รัตนอัมพรโสภณ
ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนเรื่อง งานช่างในบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 28 มี.ค.2552)
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
สพท.สมุทรปราการ เขต 1
นางทิพภากร รังคสิริ
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้สุดท้ายของชิวิตด้วยสื่อสันทนาการหลากผัสสะ
สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายวัยเด็ก
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 9 เม.ย.2552)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.ศรัญญา ไพรวันรัตน์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม
การศึกษาปัจจัยทำนายและแนวทางการปรับลดพฤติกรรมติดเกมส์
ออนไลน์ของวัยรุ่นในจังหวัดชลบุรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 10 เม.ย.2552)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายสุชาติ ยอดเกลี้ยง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
ไฟฟ้า
การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนแบบบูรณาการ เรื่องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น
วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ระดับ ปวช. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 10 เม.ย.2552)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก และคณะ
หัวหน้าโครงการวิจัย
รูปแบบการจัดการความรู้ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคม
(ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองรูปแบบ 10 เม.ย.2552)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
นางอภิรดี  ทองพลอย
นิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ศึกษาสภาพและปัญหาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาในชั้นเรียนของครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษากรุงเทพมหานคร
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 20 เม.ย.2552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายมานิตย์ อาษานอก
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบร่วมมือโดยใชืสื่อประสมเป็นฐาน
ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 21 เม.ย.2552)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.กานดา ไทพาณิชย์
หัวหน้าโครงการวิจัย
คุณภาพข้อมูลบริษัทธุรกิจทุนจดทะเบียนสูงที่ลงทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 23 เม.ย.2552)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
นางศยามน อินสะอาดและคณะ
หัวหน้าโครงการวิจัย
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรายวิชา
วิศวกรรมพื้นฐาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 24 เม.ย.2552)
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายวิสุทธิ ภาคสุวรรณ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
อาหารบำบัดโรค เรื่อง อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 4 พ.ค.2552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.จันทร์เพ็ญ รักสัตย์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิจัยและประเมินผลการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 7 พ.ค.2552)
บัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
นายธนวรรณ ปลงไสว
นิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 12 พ.ค.2552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส.ปิยะรัตน์ แสงมะหมัด
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ด้วยเทคนิค
Naive Bayesian ในธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่

(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 12 พ.ค.2552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.สุหัถยา ไชยรัมย์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เชิงวัตถุของกรมพัฒนาที่ดิน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 12 พ.ค.2552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
เรืออากาศตรีธนัท ณัทธพงศ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเรื่องการให้รหัสทางการแพทย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเกษ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 14 พ.ค.2552)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
น.ส.ฐานปนี สีเฉลียว
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การนำเสนอรูปแบบการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักการการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรคของนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 11 มิ.ย.2552)
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.ส.สมสุข แขมคำ
ักศึกษาปริญญาเอก
สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของศูนย์ศึกษาห้วยทราย
ตามโครงการพระราชดำริ
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, 4 ก.ค. 2552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายสุรพร พงษ์สุวรรณ
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาแบบจำลองการเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยยึดกระบวนการเรียนอย่างมีความหมาย
ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 10 ก.ค.2552)
ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.ปิยะพงษ์ ไชยโสภณและคณะ
อาจารย์
ภาควิชาอาชีวศึกษา มก.
ผลกระทบของระบบการลงทะเบียน online ที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่ม 15 ก.ค.2552)
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.สุพรรณี คำนันท์
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบค้นพบด้วยวิธีอุปนัยและนิรนัยที่มีต่อ
การรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่างกัน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 15 ก.ค.2552)
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.พิจิตรา ธรรมสถิตย์
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
ผลของการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บโดยใช้กรณีตัวอย่างด้วยการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแข่งขันระหว่างกลุ่ม
ด้วยเกมที่มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 17 ก.ค.2552)
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
การวิเคราะห์องค์ประกอบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 22 ก.ค.2552)
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายยุทธนา วงศ์ใหญ่
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
บริหารการศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 22 ก.ค.2552)
สาขาบริหารการศึกษา
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
น.ส.ศศิวรรณ ชำนิยนต์
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
ผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บ ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพที่แตกต่างกัน
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 27 ก.ค.2552)
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา
อาจารย์
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการศึกษาทางไกล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 27 ก.ค.2552)
คณบดี
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
นางกัลยาณี นุชมี
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมผ่านชุมชนเสมือนจริงสำหรับเยาวชนมุสลิม
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการทำวิจัย 5 ส.ค.2552)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.จารุมน หนูคง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิควิธีการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา
ราคายางพาราด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม สมการถดถอยแบบโพลิโนเมียล และซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชัน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 5 ส.ค.2552)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายณัฎฐกรณ์ ปะพาน
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามแนวทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผู้เรียนเองสำหรับครู
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการทำวิจัย 18 ส.ค.2552)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายสนิท หฤหรรษาวาสิน
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
นวัตกรรมการเรียนรู้
สมรรถนะของพนักงานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน
เพื่อการจัดการเอกสาร
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการทำวิจัย 26 ส.ค.2552)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นายขจรพงษ์ เยี่ยมสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาระบบทวิภาคีหลักสูตรสาขางานแม่พิมพ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติก
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการทำวิจัย 4 ก.ย.2552)

ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

นายสมชาย โพธิกำพล
ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาช่างก่อสร้าง
สื่อวิดิทัศน์เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเขียนแบบก่อสร้าง 2
สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างก่อสร้าง
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการทำวิจัย 4 ก.ย.2552)
แผนกช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นายกิตติ จันทรา
ครูชำนาญการ
สาขาไฟฟ้ากำลัง
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร็เน็ตวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า
สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการทำวิจัย 4 ก.ย.2552)
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
นายบุญสืบ โพธิศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์อาชีพตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการทำวิจัย 4 ก.ย.2552)
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นายศรีธัญญา ตันสกุล
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
ผลของความเร็วจังหวะของเสียงดนตรีประกอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสอน เนื้อหา ที่มีต่อการรู้คำศัพท์ และความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีสมาธิบกพร่องและมี พฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 8 ก.ย.2552)
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอภิชาติ เนินพรหม
ครูชำนาญการ
สาขาช่างกลโรงงาน
การประเมินโครงการศึกษาดูงานบูรณาการการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้เรียนสาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการทำวิจัย 11 ก.ย.2552)
แผนกช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
นายอรรถพล อรุณ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปัจจัยความสำเร็จต่อการประมาณราคากลางของงานก่อสร้างอาคาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชุมพร
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 13 ก.ย.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายบุญรุ่ง ชุ่มชิต
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านของเทศบาลตำบลทุ่งตะไคร
อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 13 ก.ย.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายธัชพงศ์ นาคอุดม
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปัญหาในการประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
ในจังหวัดชุมพร
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 13 ก.ย.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายสิทธิพจน์ ตังสุรัตน์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดชุมพร
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 13 ก.ย.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายศุภชัย เกตุนุ้ย
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แนวทางการบริหารจัดการงานก่อสร้างของส่วนโยธาในองค์การส่วนตำบล
ในจังหวัดชุมพร
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 13 ก.ย.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายปรวัฒ ยุติมิตร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนตามภารกิจของส่วนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 13 ก.ย.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
น.ส.จารุมน หนูคง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิควิธีการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา
ราคายางพาราด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม สมการถดถอยแบบโพลิโนเมียล และซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชัน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 16 ก.ย.2552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายวีระชัย   คอนจอหอ
นักศึกษาปริญญาเอก
การจัดการเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 2 ต.ค.2552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
น.ส.ทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาการจัดการทั่วไป
การศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการของฝ่ายการเงินสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 8 ต.ค.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายพรชัย สินสวัสดิ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนมัยธมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง จังหวัดกาญจนบุรี
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 9 ต.ค.2552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
น.ส.วรลักษณ์ เพ็งภิญโญ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษา 3 จังหวัดกาญจนบุรี
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ 9 ต.ค.2552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
น.ส.นวลพรรณ ไชยมา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อ
พัฒนาการคิดขั้นสูงของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา
(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 22 ต.ค.2552)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จั่นผ่อง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผลของเกมเบสอีเลิร์นนิ่งที่ใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกันแบบสืบเสาะหาความรู้และการเรียนรู้แบบค้นพบ
ที่ส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีแบบการเรียนต่างกัน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 26 ต.ค.2552)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายวรวัฒน์ บุญดี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเว็บเพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ
และการทำงานแบบร่วมมือของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 26 ต.ค.2552)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
น.ส.ทัศนีย์ ทองพู
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนเรืองภาวะผู้นำ
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 27 ต.ค.552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายนัฐวุฒิ แสนสุข
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาสถาปัยกรรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสาขา
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 ต.ค.552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.ปาณชนิน ตรีพรหม
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 ต.ค.552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายวุฒิภัทร บุตรธนู
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนนอกเวลาครู
กรณีศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 ต.ค.552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.อุไรวรรณ โพธินักขา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 ต.ค.552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายนราวิทย์ กิจเจริญ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์และอินเทอร์เฟส
สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 ต.ค.552 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายณัฐกร สงคราม
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลักด้วยเครื่องมือทางปัญญาแบบไฮเพอร์มีเดีย
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 28 ต.ค.2552)
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายพิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมสำหรับการดำเนินงานขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพในสถาบันอุดมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 28 ต.ค.2552)
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสุวัฒน์ชัย จันทร์เฮง
นิสิตปริญญาเอก สาขา
หลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานสำหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตา
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการทำวิจัย 29 ต.ค.2552)
ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายจิรวรรต ชวโรจน์ชานนท์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 31 ต.ค.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายสถาพร เผ่าจินดา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการประกอบอาชีพของแรงงานก่อสร้าง
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 31 ต.ค.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายรัตนพล มาเกิด
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 31 ต.ค.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายกฤติณภัทร เสียงใหญ่
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาเหตุการส่งมอบงานล่าช้าตามสัญญาการก่อสร้างในงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย
จังหวัดสมุทรสาคร ตามความเห็นของผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 31 ต.ค.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายนครา ปานเพชร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 31 ต.ค.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายเอกพล นาควิเชียร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล
ในจังหวัดเพชรบุรีตามความเห็นของฝ่ายบริหารกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 31 ต.ค.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ด.ต.ธงทอง เสียงใหญ่
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่มีการซ่อมสร้างถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของสถานีตำรวจนครบาลบางบอนตามความเห็นของผู้ประสบอุบัติเหตุ
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 31 ต.ค.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายกฤษณพงศ์ เพ็งนู
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความคิดเห็นของพนักงานส่วนโยธาที่มีต่อสาเหตุความขัดแย้งในส่วนงานโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสมุทรสงคราม
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 1 พ.ย.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายอลงกต เวชการ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สภาพปัญหาการบริหารงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ในจังหวัดสมุทรสงคราม
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 1 พ.ย.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
น.ส.ธนาวดี ผ่องศรี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในงานสถาปัตยกรรมของโรงแรมไดแอน
อ.เมือง จังหวัดเพชรบุรี
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 1 พ.ย.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายอภิรักษ์ ฉิมเฉย
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาเหตุความขัดแย้งจากการจัดการงานก่อสร้างในองค์การบริหารส่วนตำบล
จังหวัดเพชรบุรี
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 1 พ.ย.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายพิรุฬห์ บุญเป๋า
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
(กรรมการสอบโครงร่างภาคนิพนธ์ 1 พ.ย.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
น.ส.ณัฐกานต์ มิ่งศิริธรรม
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริม
การเรียนด้วยการนำตนเอง ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 2 พ.ย.2552)
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายภาณุภณ พสุชัยสกุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมด้วยการเรียนรู้เชิงวัตถุเรื่องโปรแกรมประมวลผลคำแบบเปิดเผยรหัสที่มีผลต่อการฝึกอบรม
และการถ่ายโอนความรู้ของพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 13 พ.ย.2552 )
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.มณีรัตน์ พงษ์สุวรรณ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ด้วยเว็บบล็อกแบบขุมความรู้โดยเทคนิคเมต้าเดต้า
สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 13 พ.ย.2552 )
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายเศกญาณ ผดุงสัตยวงศ์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องราวทางสังคมเพื่อเพิ่มทักษะทางสังคม
สำหรับบุคคลออทิสซึมที่มีความสามารถสูง
(ผู้ทรงคุณวุฒิในการทำวิจัย 18 พ.ย.2552)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางอำไพ ยงกุลวณิช
นักศึกษาปริญญาเอก
การจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศสำหรับประเมินและส่งผลการเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 18 พ.ย.2552)
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
นางณัฎฐพรรณ คชโสภณ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนาเทคโนโลยีธนาคารเพื่อการส่งเสริมการออมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 29 พ.ย.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายทองแท่ง ทองลิ่ม
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎในกำกับของรัฐ
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, 29 พ.ย.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
น.ส.กิติยา ดีรัตน์ตระกูล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยวีดีโอแชทแบบสนทนาคู่และแบบสนทนากลุ่ม
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา

(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 30 พ.ย.2552 )
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นางเกศินี งามยิ่ง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวงจรพัลศ์และดิจิตอล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 30 พ.ย.2552)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
นายศิริชัย นามบุรี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ระบบสนับสนุนการประเมินและการปรับพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของผู้เรียน
ในสภาพแวดล้อมแบบอีเลิร์นนิ่ง
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 3 ธ.ค.2552)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายปริญญา แก้วละเอียด
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
การนำเสนอรูปแบบเว็บไซต์สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติดนตรีไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 3 ธ.ค.2552)
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางศศิธร กุลสิริสวัสดิ์
ศึกษานิเทศชำนาญการ
เอกสารการนิเทศเรื่อง "การพัฒนาชุดการเรียนรู้"
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 8 ธ.ค.2552)
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวนวรัตน์ ประทุมตา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 28 ธ.ค.2552)
งานบัณฑิตศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
พระมหาวรพงษ์ วรวโส
นิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บเรื่องมารยาทในพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6
(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 29 ธ.ค.2552)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

 


 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 


Hit Counter


จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 19 พฤษภาคม 2549 
Copyright 2000-2013  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com 
Last updated  : Thursday, April 11, 2024 1:22