ภารกิจผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
Prof. Prachyanun Nilsook, Ph.D.
พ.ศ.2565

รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
ประวัติ 2565 (เต็ม) | ประวัติย่อ 2565 | ประวัติภาษาอังกฤษ 2022

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา | วารสารอาชีวะก้าวไกล | บทความหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2565
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565
รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     

น.ส.อภิญญา ปานชาลี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การสร้างและการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์วิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 7 มกราคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นายทองคาน สุดทะบัวลี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านคลาวน์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริงแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างการรู้ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยครูปากเช สปป.ลาว
(กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 11 มกราคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.แสงดาวัน จุลาลัก
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
โดยใช้ประสบการณ์ผู้ใช้งานเชิงลึกเพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเชิงรุก
(กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 11 มกราคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน "หนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข"
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 12 มกราคม 2565)

ผอ.โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
จังหวัดสุรินทร์

นายสุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ระบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาทางเลือกในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 มกราคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายอดุลย์ ไชยเสนา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล
สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 มกราคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายปรีชา ศรีซองเชศ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย
ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 มกราคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.นราญา สิรภาณุวัต
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ความเป็นจริงเสริมและการเรียนรู้การออกแบบนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองผลงาน 7 ก.พ.2565)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส.มณีรัตน์ มั่นยืน
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี

การพัฒนารูปแบบชุมชนนักปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนของเกษตรกรดิจิทัล
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 16 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายกิติกร ทิพนัด
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาโมเดลสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้อัจริยะที่ส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรมและการรู้ดิจิทัล
สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ประธานกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 16 มีนาคม 2565)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายวิษณุ นิตยธรรมกุล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้บริบทมวลชนเป็นฐานผ่านเทคโนโลยีแวร์เอเบิลเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
(กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 21 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวชุติรัตน์ ประสงค์มณี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบฝึกอบรมฐานสมรรถนะแบบอิงประสบการณ์ ด้วยชุมชนนักปฏิบัติภควันตภาพเพื่อการเปลี่ยนผ่านของศึกษานิเทศก์ดิจิทัล
(กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 21 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวพัชราภรณ์ วัฒนสุข
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กระบวนการจัดการความรู้ของบริษัทในเครือสหพัฒน์ด้วยเทคนิคการออกแบบร่วม
(ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 22 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวสิรีพิชญ์ สุขผล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางการบริหารที่จำเป็น สำหรับผู้บริหารระดับต้นของรัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการ
(ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 23 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายศิระนันท์ บุญยะผลานันท์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบห้องปฏิบัติการขนาดเล็กติดตามตัวแบบโต้ตอบสูงเพื่อพัฒนาทักษะ
การแก้ไขปัญหาและทักษะการซ่อมบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม
(กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 24 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายกฤศณัฎฐ์ คล้ายขำ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 กลุ่ม4
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 25 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นาวสาวสัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 25 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวสุพัตรา ทันหนองแวง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การจัดการศึกษาปฐมวัยกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสาครบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสมุทรสาคร
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 25 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวจิราภรณ์ เทพคุ้มกัน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอนครชัยศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 25 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวพจนา ม่วงศรี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มบูรพาศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 25 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายจินดา สำเริง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่
อำเภอพุทธมณฑลและอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 25 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวกริชนาฏ สมพงษ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การจัดการเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศในการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 25 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายธนวัชร สิทธิชาติบูรณะ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 28 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวลลิตา จิ่วโต
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหารมืออาชีพของโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 28 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายศิลปิน ทิพย์นพคุณ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 28 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวนันทิยา ยิ้มรักษา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 28 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวณัฐริกา ประเสริฐ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต2
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 28 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายพงศ์พัทธ์ เจริญลาภลอย
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 28 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายสิทธิเดช สำลีแก้ว
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 28 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางวันทนา งามเนตร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 28 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายบรรลือศักดิ์ แสงราม
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา
กลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 28 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวสจีวรรณ ปราชญ์ศรี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การเรียนรู้การปฏิบัติระยะไกลด้วยผู้ฝึกปัญญาเสริม เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิทยาการข้อมูล
(กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 30 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวทิพวรรณ มีพึ่ง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสถาบันอุดมศึกษาสู่มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการดิจิทัลสมรรถนะสูง
(กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 31 มีนาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายอิศเรศ จิณฤทธิ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

โมเดลการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามหลักแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ดิจิทัล
สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(ประธานกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 4 เมษายน 2565)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

น.ส.ชมภูนุช พุฒิเนตร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี

การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 5 เมษายน 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส.ธณัชนันท์ พรหมแทนสุด
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการบริหารการศึกษา

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
(ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์รูปแบบ 11 เมษายน 2565)

สาขาบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นายสิทธิชัย มานะสม
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะทางการบริหารของผู้บริหารระดับกลางในเขตอุตสาหกรรมลาดกระบัง
(ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 19 เมษายน 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายพัฒนะ ดวงพัตรา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ

พฤฒสัมพันธ์ดิจิทัลกับกิจกรรมพหุสัมผัสสำหรับผู้สูงวัยรักบ้าน
(ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 21 เมษายน 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส.สุนิดา เพิ่มพูนศรีศิลป์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุน
ในธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศไทยยุคดิจิทัล
(ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 3 พฤษภาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวอัญมณี อุสสาร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

รูปแบบการเรียนแบบรอบรู้จุลภาคปรับเหมาะร่วมกับปัญหา
เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้เรียน วิทยาลัยชุมชน
(ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 6 พฤษภาคม 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวนวรัตน์ สิทธิมงคลชัย
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ร่วมกับแฟ้มสะสมผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาจินตนาการสร้างสรรค์และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 11 พฤษภาคม 2565)

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.ธณัชนันท์ พรหมแทนสุด
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการบริหารการศึกษา

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
(ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 2 มิถุนายน 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

น.ส.กิราณี สมเชื้อ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาการบริหารการศึกษา

การประเมินโครงการพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
(กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 2 มิถุนายน 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

น.ส.วีระนุช จารวัฒน์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาสมรรถนะครูไทยโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานคร
(ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 16 มิถุนายน 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส.กัลยารัตน์ ศิริมาเทพ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้โมบายด์เป็นฐานที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงคอมพิวเตอร์
สำหรับการเขียนโปรแกรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 18 มิถุนายน 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายกิตติภัค วรชินา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ออนไลน์วิชาดนตรีโดยใช้
เทคนิคของโคดายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 มิถุนายน 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวพชรมน ฉุยแช่มชื่น
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชานาฏศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 มิถุนายน 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายนิติณัฐ รักจ้อย
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 มิถุนายน 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวสิริมาตย์ เจริญศรี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของสังกัดสำนังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 มิถุนายน 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวนพรัตน์ ยุคเกษมวงศ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 มิถุนายน 2565 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

     
     
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (2552-2555) [ pdf ]  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2553-2556)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2554-2557),(2558-2561)  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี (2556-2559),(2560-2564)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2558-2561)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2561-2563)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2561-2565)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2563-2565)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (2552-2553)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2555-2559),(2560-2563)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2557)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2556-2559),(2560-2564)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2558-2559)(2560-2564)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2562-2563)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2562-2563),(2564-2565)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2564-2565  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2564-2566  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2565-2567  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2565-2568  
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการเฉพาะกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด (ศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ 2563) ลิงก182536e5-5ac3-4bbb-9ccc-6f062d9404c0.pdf (mua.go.th)

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.
)
คณะทำงานพิจารณาจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา พ.ศ..... สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
คณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 12 กันยายน 2564 สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่างทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านการสอน 7 มีนาคม 2565
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา บรรณาธิการ
วารสารอาชีวะก้าวไกล บรรณาธิการ
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Journal of Information and Learning [JIL] กองบรรณาธิการ
International Journal of Educational Communications and Technology (IJECT) กองบรรณาธิการ
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (TCI) กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กองบรรณาธิการ
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองบรรณาธิการ
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร กองบรรณาธิการ
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย กองบรรณาธิการ
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองบรรณาธิการ
วารสาร Journal of Engineering Technology Access ม.นครพนม กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารรังสิตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Walailak Journal of Science and Technology
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Maejo International Journal of Science and Technology
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Naresuan University, Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
กรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ มจพ.
คำสั่งมหาวิทยาลัย มจพ.
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 19 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 7 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลและสื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 11 ต.ค.2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ) วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตรกลาง) วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25612 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันที่ 15 ตุลาคม2562 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 28 มีนาคม 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกตมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 9 เมษายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี หมวดการศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาคธุรกิจและภาครัฐ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 17 พฤศจิการยน 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 23 มีนาคม 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
International committes
The 9th International Conference on Computer and Communications Management July 16-18, 2021 | Singapore Technical Committee
DGTI-Con 2021 The International Conference on Digital Government Technology and Innovation 2021 August 30-31, 2021, Bangkok, Thailand. Advisory Committee
8th International Conference on Technical Education (ICTechEd8). July 8-9, 2021 Bangkok, Thailand Session Chair, Local Technical Committes
 


 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2565
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565
หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
Copyright 2000-2022  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com
Last updated  : Tuesday, June 28, 2022 10:01