รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
Associate Professor Dr. Prachyanun Nilsook
พ.ศ.2562
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
ประวัติ 2562 (เต็ม) | ประวัติย่อ 2562 | ประวัติภาษาอังกฤษ 2019

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา | วารสารอาชีวะก้าวไกล | บทความหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567
รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     

นายธนะ จันทรอ่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์และเครื่องทำความเย็น
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 10 ม.ค.2562)
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

นายนิพนธ์ จิตตำนาน
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเกษตรในระดับมัยธมศึกษาตอนต้นตามหลักการสะเต็มศึกษา
(ประธานกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 30 ม.ค.2562)
สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ฐาปนี สีเฉลียว
อาจารย์
โครงการวิจัย

รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับสื่อสังคม
เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาสำหรับนิสิตวิชาชีพครู
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 15 ก.พ.2562)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายชัชรินทร์ เลิศยศบดินทร์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยี

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางวิทยาการคำนวณโดยใช้กระบวนการออกแบบวิศวกรรม
ร่วมกับการจำลองสถานการณ์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 15 ก.พ.2562)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้
ทุนอุดหนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ


การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูประถมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 28 ก.พ.2562)
ทุนอุดหนุนการวิจัย
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

น.ส.วันเพ็ญ ผลิศร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบคลาวด์เลิร์นนิงอัจฉริยะเพื่อพัฒนาการรู้ดิจิทัลและทักษะการเรียนแบบร่วมมือกัน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 28 ก.พ.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายปรีชา พังสุบรรณ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากแฟ้มร่องรอยด้วยจักรกลการเรียนรู้
(กรรมการสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 28 ก.พ.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายวาฤทธิ์ กันแก้ว
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบทีมงานเสมือนแบบวิทยาเขตบนคลาวด์เพื่อสนับสนุนงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(กรรมการสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 28 ก.พ.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ศุภรางค์ เรืองวานิช
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

แบบจำลองสมการโครงสร้างการยอมรับคลาวด์เลิร์นนิ่งเพื่อการใช้งานที่ยั่งยืนในสถาบันอุดมศึกษา
(กรรมการสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 28 ก.พ.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายชัยวัฒน์ การรื่นศรี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาระบบการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิทัลทางการศึกษาตามหลักการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
(กรรมการสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 28 ก.พ.2562)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางวิจิตรา โพธิสาร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

การเปรียบเทียบลำดับการประมวลผลข้อมูลของคนและรูปแบบการคิดในการเรียนการสอนออนไลน์
ด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(ประธานกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 5 มี.ค.2562 สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

น.ส.ศิริลักษณ์ หวังชอบ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

ผลของการเรียนแบบสะท้อนคิดโดยใช้แผนผังความคิดออนไลน์แบบมีโครงสร้าง
และแบบอิสระที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน
(ประธานกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 5 มี.ค.2562 สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

น.ส.ปุณฑริกา เภสัชชา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

ปฏิสัมพันธ์ของระดับคำถามกับรูปแบบการเรียนรู้ที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเรียนการสอนออนไลน์
ด้วยการเรียนรู้แบบสืบสอบแนะนำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกัน
(ประธานกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 5 มี.ค.2562 สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

น.ส.พัชรินทร์ เฉลยไกร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคนิคศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 10 มี.ค.2562)
สาขาเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายธัญยบูรณ์ ชูลาภ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้จินตวิศวกรรมเกมมิฟิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 10 มี.ค.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายฉัตรชัย พ่วงพลับ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาระบบในการวิเคราะห์ความถนัดและความสามารถของนักเรียนที่เล่นเกมออนไลน์
เพื่อประกอบการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนหลาย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 29 มี.ค.2562)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายณัฐพล ธนเชวงสกุล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนาระบบจัดการคลังปัญญาแบบวิศวกรรมความรู้ดิจิทัลด้วยจักรกลการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 26 มี.ค.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ดาราวรรณ ญาณะนันท์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 29 มี.ค.2562)
สาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

น.ส.วรรณพร ชูจิตารมย์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้สะตีมการ์ฟิลด์เพื่อส่งเสริมความเพียร
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 4 เม.ย.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบการจัดการนักศึกษาสัมพันธ์บนคลาวด์เทคโนโลยีเพื่อการให้คำปรึกษาวิชาการ
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 11 เม.ย.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายปรีชา พังสุบรรณ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากแฟ้มร่องรอยด้วยจักรกลการเรียนรู้
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 18 เม.ย.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายวาฤทธิ์ กันแก้ว
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนาระบบทีมงานเสมือนแบบวิทยาเขตบนคลาวด์เพื่อสนับสนุน
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 18 เม.ย.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางต่วนนูรีซันน์ สุริยะ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสูงด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่งสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 24 เม.ย.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ฐิติมา คิดดี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำนักงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สังกัดกรมการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 25 เม.ย.2562)
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

น.ส.ศรีสุดา ด้วงโต๊ด
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตัคติวิสต์โดยใช้เกมมิฟิเคชั่น
ที่ส่งเสริมการกำกับตนเองสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 28 เม.ย.2562)
สาขาเทคโนโลยการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายรักถิ่น เหลาหา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การจัดการความสัมพันธ์นักศึกษาด้วยแฟ้มกิจกรรมดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 2 พ.ค.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายธาดา จันตะคุณ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดื่มด่ำเสมือนจริงด้วยการเล่าเรื่องดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 2 พ.ค.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.ศุภฤกษ์ ทานาคและคณะ
ทุนวิจัย วช.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การพัฒนาคลิปวีดิโอสำหรับเยาวชนเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 14 พ.ค.2562)
ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.สรลักษณ์ ลีลา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคด้วยหนังสือมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงประมวลผล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 30 พ.ค.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายอนุชา เฟื่องศรี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้แบบตกผลึกทางปัญญาบนระบบการเรียนรู้แบบเปิดมหาชน
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 30 พ.ค.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ปภัสรา ใจซื่อ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบนิเวศดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมพหุภาษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 30 พ.ค.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.พิชยา ศรีแสน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การจัดผังมโนทัศน์ล่วงหน้าแบบกราฟิกบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบคลาวด์เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงระบบของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 7 มิ.ย.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายธัญยบูรณ์ ชูลาภ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้จินตวิศวกรรมเกมมิฟิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 7 มิ.ย.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.อภัสรา ไชยจิตร์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบการจัดเก็บความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ออนโทโลยีเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 17 มิ.ย.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายรณชัย เพชรรักษ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาด้วยสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญานในสภาพแวดล้อมห้องเรียนอัจฉริยะ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 21 มิ.ย.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.สุจิตรา มัจฉาชีพ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชั่นการเล่าเรื่องดิจิทัลแบบร่วมมือผ่านสังคมคลาวด์เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนขั้นพื้นฐาน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 21 มิ.ย.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายวิทยา มนตรี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การออกแบบการเรียนรู้จินตวิศวกรรมผ่านคลาวด์เลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมและการยอมรับเทคโนโลยี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 21 มิ.ย.2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.อินทิรา มีอินทร์เกิด
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาการจัดการ


แนวทางการบูรณาการการจัดการสหกิจศึกษาเชิงผู้ประกอบการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 12 กรกฎาคม 2562)
สาขาวิชาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม

น.ส.ทวิตียา พุทธมนต์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการพัฒนาผู้นำระดับสูงของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 19 ก.ย.2562)
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส.นันท์นภัส สินจนานุรักษ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รูปแบบการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมในกระทรวงการคลัง
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 19 ก.ย.2562)
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส.ภูริตา สายะวารานนท์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

Development of Virtual Community of Practice using Human Performance Technology Model
to Enhance Innovation Competency and Innovation for High Performance Organization
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 23 กันยายน 2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสุโกศล วโนทยาพิทักษ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สหกิจศึกษาแบบบล็อกเชนบนคลาวด์เพื่อ
ประเมินสมรรถนะทางดิจิทัลสู่ตลาดแรงงานดิจิทัลแบบเปิด
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 29 กันยายน 2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างชาญฉลาดด้วยการจัดการข้อมูลเชิงความหมายผ่าน
เทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่งสู่องค์กรการศึกษาสมรรถนะสูง
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 30 กันยายน 2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายกฤตย์ษุพัช สารนอก
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลด้วยการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล เพื่อพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลของนักศึกษาวิชาชีพครู
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 30 กันยายน 2562)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสันติ ครองยุทธ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การศึกษาแนวนโยบายชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของประเทศไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 24 ตุลาคม 2562)
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

น.ส.ชไมพร อินทร์แก้ว
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและละสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนาตัวบ่งชี้มรรถนะของนักเทคโนโลยีการศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 27 พฤศจิกายน 2562)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายคฑาวุธ เกษสระ
นิสิตปริญญาโท
สาขาสารสนเทศศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 17 ธันวาคม 2562)
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

น.ส.จรินทร อุ่มไกร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยวิศวกรรมการออกแบบเพื่อเสริมทักษะการคิดเชิงประมวลผลสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 26 ธันวาคม 2562)
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
     
     
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (2552-2555) [ pdf ]  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2553-2556)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2554-2557),(2558-2561)  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี (2556-2559)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2558-2561)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2561-2563)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2561-2565)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (2552-2553)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2555-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2557)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2556-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2558-2559)(2560-2564)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2562)  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา บรรณาธิการ
วารสารอาชีวะก้าวไกล บรรณาธิการ
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองบรรณาธิการ
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (TCI) กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กองบรรณาธิการ
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองบรรณาธิการ
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร กองบรรณาธิการ
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารรังสิตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Walailak Journal of Science and Technology
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Maejo International Journal of Science and Technology
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 19 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 7 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลและสื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 11 ต.ค.2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ) วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตรกลาง) วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25612 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันที่ 15 ตุลาคม2562 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
 


 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567


หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 


จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
Copyright 2000-2022   Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com
Last updated  : Wednesday, April 10, 2024 23:23