ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข  Prachyanun Nilsook. Ph,D.
พ.ศ.2549
 
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ |  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 ภารกิจวิทยานิพนธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567
รายชื่อ ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สถาบัน
 
อ.สุขุม  แป้นศรี
งานวิจัยวิทยาลัยเทคนิค

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วยโปรแกรม Moodle
เรื่องการใช้งานมัลติมีเดียบนเว็บเพจ วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บสำหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา (ที่ปรึกษางานวิจัย)

วิทยาลัยเทคนิคยะลา
นายชัยณรงค์  พุ่มเชื้อ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาปัญหาการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทรวงมหาดไทยใน
การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม (ตรวจเครื่องมือวิจัย)                                                 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายบัณฑิต  มีแก้ว
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การศึกษาสมรรถภาพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพณิชยการ
ในสถาบันการอาชีวศึกษาเอกชน เขตภาคกลาง 1  
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายภัทราวุธ  จันทร์เล็ก
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมโทรคมนาคม

บทเรียนสำหรับการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์วิชาการประมวลสัญญาณเชิงเลข
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สุวรรณา วงศ์พิมพ์รัศมี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ตรวจเครื่องมือวิจัย)  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.สุดารัตน์  เทียนน้อย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อการบริหารงานของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันตก (ตรวจเครื่องมือวิจัย)                                                 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.อรรธนิศา  สายบัว
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของตำรวจสังกัด
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (ตรวจเครื่องมือวิจัย)                                                 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.ชมัยพร หยุดแก้ว
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาการยอมรับของผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตต่อโครงการ
ส่งเสริมร้านอินเทอร์เน็ต Goodnet ในเขต 6 จังหวัดภาคตะวันตก (ตรวจเครื่องมือวิจัย)                                                 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายจิราวุธ  สุปัญญา
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา

การนำเสนอรูปแบบหน่วยบริการสื่อการศึกษาดิจิทัลเคลื่อนที่สำหรับ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน (ตรวจเครื่องมือวิจัย)                                                 

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ลักคณา  น้อยสว่าง
นิสิตปริญญาโท สาขา
บรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศฯ

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคำศัพท์เฉพาะสาขาบริหารธุรกิจสำหรับ
ห้องสมุดดิจิตอล โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  

(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
นางชริยา จันทร์อินทร์
นิสิตปริญญาโท สาขา
บรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศฯ

ความพร้อมและทัศนคติในการนำระบบการจัดการความรู้มาใช้ใน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส.สุพิศ  บายคายคม
นิสิตปริญญาโท สาขา
บรรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศฯ

การรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
นาวาอากาศตรีวรวุฒิ สันติเวชกุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การประเมินหลักสูตรนายทหารช่างอากาศชั้นเรืออากาศ โรงเรียนรวมสายวิทยาการ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)                                       

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.สายรุ้ง ทองคลี่
นักศึกษาปริญญาโท
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
ที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ประเภทเกมวางแผนกับเกมประเภทไซด์สกอร์ลิงแอ็คชั่น
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นางศิริรัตน์ ศรีสม
นักศึกษาปริญญาโท
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัญหาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่นำส่งข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ณ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายวีระวัฒน์ ศรีสม
นักศึกษาปริญญาโท
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานและเตือนการชำระค่าธรรมเนียม
โรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา:สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายสมควร สากำ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการผสมเทียมสุกร (ตรวจเครื่องมือวิจัย)                                                 

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายสัญชัย  ครบอุดม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การศึกษาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครู
ผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 1 (ผู้เชี่ยวชาญ)                                                 

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
นายรัตนชัย  ชินานุปกรณ์
นักศึกษาปริญญาโท
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนอินเทอร์เน็ตเรื่องพิคเบสิคโปรคอมไพเลอร์
(PIC Basic PRO Complier)
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.ยุพา  โตนดไธสง
นักศึกษาปริญญาโท
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนอินเทอร์เน็ตวิชาระบบฐานข้อมูล
เรื่องการออกแบบฐานข้อมูล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.วาสิฎฐี  ศรีผ่อง
นักศึกษาปริญญาโท
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนอินเทอร์เน็ตวิชาการประมวลผล
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายพรพิทักษ์   ศรีแก้ว
นักศึกษาปริญญาโท
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่าย
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายเวชกร  วิรัชลาภ
นักศึกษาปริญญาโท
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนการจัดการวัตถุดิบ
กรณีศึกษาบริษัทอีดีไอ ดีเซลเอ็นจิ่น จำกัด
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายเที่ยง  เหมียดไธสง
นักศึกษาปริญญาเอก
การอาชีวศึกษา
ผลการเรียนรู้โดยการทำโครงงานเพื่อการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส์บล็อกสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยลัยราชภัฎเพชรบุรี
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายสุรศักดิ์ ศรีน้อย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
การศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลสายอาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
ตรวจรับรองผลงาน
ผู้อำนวยการระดับ 9
นายเสรี เมืองสง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
การบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามเพื่อความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
ตรวจรับรองผลงาน
ผู้อำนวยการระดับ 9
นายนายเลอพงษ์ พิไสยสามนต์เขต
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ภาพลักษณ์ของนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ตามความเห็นของสถานประกอบการ
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
ตรวจรับรองผลงาน
ผู้อำนวยการระดับ 9
นางนิตยา อำไพวรรณ
อาจารย์ 3
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง วาดภาพสวยด้วย Paint 
โรงเรียนอนุบาลบางคนที
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
โรงเรียนอนุบาลบางคนที
นายสมชัย  เจียมจำเริญสุข
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทัศนคติของประชาชนต่อการกำจัดขยะของเทศบาลเมืองเพชรบุรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ร.ต.ณัฐภูมิ  ฉัตรภูมิ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ
จังหวัดทหารบกเพชรบุรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นางณัฎฐ์ชุดา  พลบุตร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มงานศูนย์ธุรกิจ
ตามทัศนะของผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
น.ส.จรรยา  เทศพุก
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กลยุทธ์การจัดการร้านจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กรณีศึกษา
ศูนย์การค้าหัวหิน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายอภินันท์  บัณฑิตนุกูล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คอนกรีตเทคโนโลยีเรื่อง คอนกรีตสด
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)                                       

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายพินิตย์  ขุนทรง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การสร้างและศึกษาความคิดเห็นต่อสื่อประชาสัมพันธ์
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีระบบวีดิโอออนดีมานต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)                                  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายธีรยุทธ  จันทร์เขียว
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft
Visual Foxpro
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)                                       

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายพิศาล  วชิราชัย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนแบบแอนิเมชั่นเรื่อง
.เภสัชกรรมแผนไทย : ไพล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)                                       

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวขนิษฐา  พจนานุกูลกิจ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนเรื่อง
กีฬาเปตอง
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)                                       

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายสุชาติ  จำปาโพธิ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา
การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์)                                      

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายภูดินันท์  กัลยาณรัตน์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนแบบเล่าเรื่อง
ด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง.การโภชนาการและระบบย่อยอาหาร
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)                                       

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายกิติพงษ์   จันทร์ถาวร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายเรื่อง
.การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา PHP
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)                                       

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายเฉลิมพล  ภุมรินทร์
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บแบบผสมผสานวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "อายุทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์และการลำดับชั้นหิน
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)         
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)                      

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส.ทิญาดา ขุมทรัพย์
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

สภาพ ปัญหาและความต้องการ การใช้สื่อการสอนของครูผู้สอน
โรงเรียนดรุณานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)                      

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.ยุวดี อินทร์ไทร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพตามความคิด
เห็นของผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)                      

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นาย.ภิญโญ เต่งภู่
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคกลาง 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)                      

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นางสุจิตรา เขียวศรี
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์
โดยใช้การช่วยเสริมศักยภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)                      

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.กอบกุล คงมนัส
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา

การศึกษาสมรรภาพของนักบริหารจัดการความรู้ในองค์กรภาคเอกชน
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)                      

คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ภูษณิศา มากแก้ว
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การศึกษาทัศนคติของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เกี่ยวกับการนำระบบ e-Learning มาใช้ในการเรียน
การสอน
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)                      

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายวีรศักดิ์  วงษ์แหวน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  สาขาวิชาช่าง
อุตสาหกรรมในวิทยาลัยเทคนิค  สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)                      

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

 
 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

Hit Counter


Site Counters

จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 19 พฤษภาคม 2549 
Copyright 2000-2013  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com 
Last updated  : Thursday, 11 April, 2024 1:50