p
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
Associate Professor Dr. Prachyanun Nilsook
พ.ศ.2558
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
ประวัติ 2558 (เต็ม) | ประวัติย่อ 2558

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย


 
 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567

รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     

น.ส.ณปภัช วรรณตรง
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

ตัวแบบทั่วไปสำหรับการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 4 ม.ค.2558)
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นาวาโทหญิง กิตติมา สาธุวงษ์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้บทเรียนมัลติมีเดียเชิงสถานการณ์และวิธีการฝึกทางปัญญา
จากต้นแบบเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 12 ม.ค.2558)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายธนกฤต พราหมน์นก
นิสิตปริญญาเอก สาขา
บริหารการศึกษา
รูปแบบภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนมัธรมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์รูปแบบ 22 ม.ค.2558)
ภาควิชาบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส.ดวงใจ พุทธเษม
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
รูปแบบเว็บฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยี
การศึกษาของอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์รูปแบบ 27 ม.ค.2558)
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.อนาฐีตา กัปปา
นิสิตปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจศึกษา
ธุรกิจขนมไทยทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 9 ก.พ.2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางนิตยา มณีวงศ์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
รูปแบบการจัดการห่วงโซอุปทานเนื้อแพะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 12 ก.พ.2558)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นายคเชนทร์ กองพิลา
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
แบบจำลองการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
เป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรูปแบบ 19 ก.พ.2558)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางทักษิณา สุขพัทธี
อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การออกแบบสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคนิคโมชั่นกราฟิกส์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือวิจัย 20 ก.พ.2558)
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
น.ส.ธิติพร ชาญศิริวัฒน์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาสารสนเทศศึกษา
การพัฒนาเว็บต้นแบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงเว็บของผู้สูงอายุไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเค้าโครง 21 ก.พ.2558)
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส.วิรฉัตร บานเย็น
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองผ่านโซเชียลเลิร์นนิงเน็ทเวิร์ค
เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือวิจัย 4 มี.ค.2558)
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายเศรษฐวิทย์ แสงทิพย์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการระบุเอกลักษณ์แก๊สโครมาโตกราฟิคของอัลคิลเอสเทอร์
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 5 มี.ค.2558)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นายนพนันท์ เมืองเหนือ
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการประมาณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเอทิลไบโอดีเซล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 5 มี.ค.2558)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
น.ส.รุ่งอรุณ ประจักจิตร์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
ตัวแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวางแผนและงบประมาณ สถาบันการอาชีวศึกษา
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 13 มี.ค.2558)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
น.ส.อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
การพัฒนาเว็บพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคนิคการสืบค้นทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการจัดอันดับเว็บ
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 13 มี.ค.2558)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
น.ส.สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
ตัวแบบระบบการติดตามโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยรหัสคิวอาร์
(กรรมการที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 13 มี.ค.2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายปิยะ ถิรพันธุ์เมธ
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสำหรับบริการเฟรมเวิร์คธนาคารข้อสอบ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 20 มี.ค.2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายเอกบุตร อยู่สุข
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
การจัดการเทคโนโลยี
รูปแบบการฝึกปฏิบัติผ่านคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์แบบปฏิสัมพันธ์
ตามสมรรถนะวิชาชีพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 23 มี.ค.2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายประวิทย์ สุดประเสริฐ
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
(กรรมการที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 23 มี.ค.2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายพีรสิชฌ์ อินทร์ทอง
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาสมรรถนะหัวหน้างานกะที่ปฏิบัติการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ขั้นปลายในภาคตะวันออกของประเทศไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเครื่องมือวิจัย 26 มี.ค.2558)
ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.สิริพร เอี่ยมวิลัย
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
การวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อหลายมิติแบบปรับตัวร่วมกับการให้คำปรึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 27 มี.ค.2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
สาขาวิจัยและพัฒนาเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Ava Chen
นิสิตปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
A Strategic Planning Model for Developing Open Educational Resources (OER)
(ผู้ทรงคุณวุฒิ Focus group interview 7 เมษายน 2558)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายจักรพงษ์ สร้างสวน
นักศึกษาปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
การศึกษาคุณลักษณะใน Moodle ที่เหมาะสมสำหรับครูสอนออนไลน์
ตามกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 14 เมษายน 2558)
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
น.ส.พรชนก ตรีพรม
นักศึกษาปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาการฝึกอบรมด้วยแอปพลิเคชัน iTunes U เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 15 เมษายน 2558)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางจักรีรัตน์ แสงวารี
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษาในประเทศไทย
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 17 เมษายน 2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายอดิเรก เยาว์วงศ์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานระห่างสถาบันอุดมศึกษา
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 30 เมษายน 2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.ฉันทนา ปาปัดถา
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะนักสื่อสารมวลชนดิจิทัลตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของนักศึกษาสื่อสารมวลชน
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 พฤษภาคม 2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายพิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
หลักสูตรและการสอน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้
แบบสืบสอบ เพื่อเสริมสร้างความคาดหวังวิชาฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 3 พฤษภาคม 2558)
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส.รุจิรา เรือนเหมย
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้
แบบสืบสอบ เพื่อเสริมสร้างความคาดหวังวิชาฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 4 พฤษภาคม 2558)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
น.ส.ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
หลักสูตรและการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีความสามารถทางปัญญาต่างกัน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 6 พฤษภาคม 2558)
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางดาวประกาย ระโส
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
การบริหารการศึกษา
การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศที่ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 7 พฤษภาคม 2558)
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายสุพิศ กองชัย
นักศึกษาปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
การศึกษาไอซีทีเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 12 พฤษภาคม 2558)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นายกนกศักดิ์ มุธิโก
นักศึกษาปริญญาโทสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ชุดทดลองเครื่องขยายเสียงแบบ OCL วิชาเครื่องขยายเสียง
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 12 พฤษภาคม 2558)
สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นางฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 14 พฤษภาคม 2558)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายนพดล โตวิชัยกุล
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
การจัดการ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการบริหาร
บริการสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาไทย
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2558)
สาขาการจัดการ
คณะการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายกอบเกียรติ สระอุบล
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ระบบการจัดการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ด้วยหนังสือเสมือนเพื่อสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 19 พฤษภาคม 2558)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางกวิตา ปานล้ำเลิศ
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ระบบการจัดการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์มัลติยูสเซอร์ในสังคมคลาวด์
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 19 พฤษภาคม 2558)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายจักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ระบบการจัดการเรียนรู้แบบท้าทายในสภาพแวดล้อมภควัตภาพบนคลาวด์
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเชิงความจริงของนักศึกษาปริญญาตรี
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 19 พฤษภาคม 2558)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสุภาษิต เติมกล้า
นักศึกษาปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
ระบบการจัดการเรียนรู้แบบท้าทายในสภาพแวดล้อมภควัตภาพบนคลาวด์
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเชิงความจริงของนักศึกษาปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 25 พฤษภาคม 2558)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นายพินิจ เนื่องภิรมย์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
การพัฒนาอัลกอรึทึมของการวนรอบคลื่อนสำหรับการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 25 พฤษภาคม 2558)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.จินตนา ถ้ำแก้ว
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา
รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 26 พฤษภาคม 2558)
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.ณัฐริกา ก้อนเงิน
นิสิตปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผลการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานบนเว็บด้วยเทคนิคดอกบัวบาน
เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 4 มิถุนายน 2558)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายภาณุพงษ์ ปุญญมาโนชญ์
นิสิตปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผลของการใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยบนเว็บโดยใช้อินโฟกราฟิกที่มีต่อความสามารถ
ในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่แบบการคิดต่างกัน
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 4 มิถุนายน 2558)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายกุลชัย กุลตวนิช
นิสิตปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระบบการเรียนบนห้องเรียนเสมือนที่มีคลาวด์เป็นฐานตามแนวคิดคอนเน็คติวิสม์ เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
และการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 4 มิถุนายน 2558)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.วันวิสา อินทร์พันธ์
นักศึกษาปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงด้วยการเรียนรู้ร่วมกันที่ส่งผลต่อ
ผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 4 มิถุนายน 2558)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายปรีชา พังสุบรรณ
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ระบบประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากแฟ้มร่อยรอยด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 6 มิถุนายน 2558)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายสมศักดิ์ เตชะโกสิต
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้จินตวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อพัฒนาการรู้สะเต็ม
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 6 มิถุนายน 2558)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.จารุมน หนูคง
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรมหาวิทยาลัยสีเขียนด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 6 มิถุนายน 2558)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางเมธาวี อู่เงิน
ครูชำนาญการ
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

การอ่านและพิจาณาวรรณกรรม รหัสวิชา ท31201 วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 9 มิถุนายน 2558)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
นายวชิระ ดวงใจดี
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
หลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 16 มิถุนายน 2558)
สาขาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางฐิติมา ช่วงชัย
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นหลักที่มีการเสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอภิปัญญา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 22 มิถุนายน 2558)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.ปิยาภา ศิริเวทิน
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
การพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นหลักที่มีการเสริมศักยภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอภิปัญญา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 24 มิถุนายน 2558)
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นางญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบถ่ายโยงการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานทางคอมพิวเตอร์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 26 มิถุนายน 2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.ประกายฉัตร ขวัญแก้ว
นิสิตปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจศึกษา
การพัฒนาคุณลักษณะความคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีการสอนแบบโครงการ
สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเลขานุการ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 มิ.ย.2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.มณีรัตน์ ภารนันท์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนาเว็บปัญญาประดิษฐ์เพื่อบริหารหลักสูตรแบบผลลัพธ์เป็นฐาน
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติบนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 30 มิถุนายน 2558)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายวิชัย ตรีเล็ก
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านโลกเสมือนผสานโลกจริง
บนเอ็มเลิร์นนิ่งเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานประชาคมอาเซียนระหว่างนักเรียนไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 30 มิถุนายน 2558)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.ศุภรา คล้ายเพ็ญ
นักศึกษาปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
การพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเรื่องข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน
(กรรมการสอบสารนิพนธ์ 4 ก.ค.2558)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายประทีป เลิศชัยประเสริฐ
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนาแบบจำลองการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 10 กรกฏาคม 2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายวาฤทธิ์ นวลนาง
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบโค้ชชิ่งในการสอนออนไลน์ที่มีต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 14 กรกฏาคม 2558)

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
น.ส.ธัญญาพร เจียศิริพันธ์
นิสิตปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผลของการเรียนรู้จากการจัดกระทำสื่อความเป็นจริงเสริมในสถานการณ์จำลอง
ต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ต่างกัน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 20 กรกฏาคม 2558)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายทรงยศ อรัญยกานนท์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
การจัดการา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการยอมรับนวัตกรรมองค์การขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 20 กรกฏาคม 2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
สาขาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายชลิต กังวาราวุฒิ
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบไอเดียมาราคอนผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 23 กรกฏาคม 2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายอนุชาติ ศรีศิริวัฒน์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
การพัฒนาชุดกิจกรรมสำหรับครูช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมเพื่อฝึกทักษะการทำงาน
ของนักศึกษาด้วยวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 23 กรกฏาคม 2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายอำนาจ สวัสดิ์นะที
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสาน
ด้วยแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 23 กรกฏาคม 2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
รูปแบบโมบายเลิร์นนิ่งแบบเบญจขันธ์ด้วยวิธีปุจฉาวิสัชนาเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 24 กรกฏาคม 2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร
อาจารย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการกำกับตนเองร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
ในการเรียนแบบผสมผสานสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 25 กรกฏาคม 2558)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนเรศวร
ดร.ชุลีวรรณ โชติวงษ์
อาจารย์
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 25 กรกฏาคม 2558)
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายศุภักษร ฟองจางวาง
นิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง
การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานด้วยภาษาจาวาสคริปต์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 31 สิงหาคม 2558)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางวิชุดา วงษาราษฎร์
ครูชำนาญการ
สาขาพณิชยการ
เอกสารประกอบการเรียนวิชา โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 31 สิงหาคม 2558)
แผนกพณิชยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
น.ส.วัฒนาพร นิเวศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.รามคำแหง
ศึกษารูปแบบโครงสร้างการบริหารงานของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 31 สิงหาคม 2558)
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวถวิกา เมฆอัคฆกรณ์
นิสิตปริญญาเอกสาขา
การอาชีวศึกษา

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุครูมืออาชีพทางอาชีวศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 6 กันยายน 2558)
ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายอภิศันย์ ศิริพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 24 กันยายน 2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
บัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นางสาวไพวัลย์ สีลาโครต
ครูชำนาญการ
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ 2010
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 2 ตุลาคม 2558)

โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร

นางสาวศิริกลม ประภาสพงษ์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

พัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 2 ตุลาคม 2558)

อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นายสุมิตร์ ผูกพานิช
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีการศึกษา

ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้วยเทคนิคการเขียนสะท้อนความคิดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดนครปฐม
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 7 ตุลาคม 2558)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางกรกมล เลาหบุตร
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีการศึกษา

ผลการฝึกอบรมออนไลน์แบบเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 7 ตุลาคม 2558)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวณัฐหทัย สร้างสุข
นิสิตปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิดโซสิโอ-คอนสตัคติวิสต์
เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการพัฒนาตนเองของครู
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 20 ตุลาคม 2558)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายสารุ่ง ตันตระกูล
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
ตัวแบบระบบแนะนำแบบมีส่วนร่วมการบริหารความเสี่ยงสำหรับการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 28 ตุลาคม 2558)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายยุทธการ อัครชัยมงคล
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

ผลของรูปแบบการทำงานของกลุ่มโดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนเว็บที่มีผลต่อทักษะการทำงานเป็นทีม
ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 6 พฤศจิกายน 2558)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

นายคมสัน สุพรรณภพ
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

ผลการใช้ Social Media เพื่อการศึกษาสังเกตงานในหน้าที่ครูรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1
นักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 6 พฤศจิกายน 2558)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

น.ส.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรมหาวิทยาลัยสีเขียนด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
(กรรมมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 25 พฤศจิกายน 2558 สอบป้องกัน สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.มณีนุช ทรวงสุรัตนกุล
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
การจัดการ

อิทธิพลของผู้บริหารระดับกลางในบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่มีต่อ
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 26 พฤศจิกายน 2558 สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา)
สาขาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายชวลิต สุขศรัทธา
นักศึกษาปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล 1 จ.กาญจนบุรี
(กรรมการสอบสารนิพนธ์ 27 พฤศจิกายน 2558 สอบป้องกัน สำเร็จการศึกษา)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
น.ส.พัชรินทร์ สุขสุรัตน์
นักศึกษาปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ตามตัวแบบการเรียนรู้แบบค้นพบ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 27 พฤศจิกายน 2558 สอบป้องกัน สำเร็จการศึกษา)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
น.ส.ปารย์พิชชา ก้านจักร
นักศึกษาปริญญาเอกสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านคลาวด์เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และความร่วมมือทางการเรียนรู้
(กรรมมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 9 ธันวาคม 2558 สอบป้องกัน สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางสุชาดา มุมทอง
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

ผลของการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้โปรแกรมสแครช ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 10 ธันวาคม 2558)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

     
     
 


 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 

Hit Counter


จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 14 เมษายน 2557
Copyright 2000-2019   Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com
Last updated  : Wednesday, April 10, 2024 23:10