ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
Prof. Prachyanun Nilsook, Ph.D.
พ.ศ.2564
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
ประวัติ 2565 (เต็ม) | ประวัติย่อ 2565 | ประวัติภาษาอังกฤษ 2022

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา | วารสารอาชีวะก้าวไกล | บทความหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567
รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     

ผศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอน บัวกนก
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 5 ม.ค.2564)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นายอภิวัฒน์ มีอุปการ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษาใช้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 18 ม.ค.2564)
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ.จงจิตร์ จันทร์แจ่ม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
วิทยาลัยดุสิตธานี

แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเพิ่มสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ กรณีศึกษาโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 27 ก.พ.2564)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
วิทยาลัยดุสิตธานี

นายเอกภพ อินทรภู่
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้การคิดเชิงออกแบบร่วมกันด้วยอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงพฤติกรรม
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์และอาทรดิจิทัล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 9 มีนาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายพงศธร ปาลี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบทำนายอาชีพอัจฉริยะฐานเทคโนโลยีเชิงปัญญาเพื่อการผลิตบัณฑิตสู่กำลังคนดิจิทัล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 9 มีนาคม 2564 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวนภาจิตร ดุสดี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบชุมชนการฝึกอบรมทางวิชาชีพเสมือนเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูดิจิทัล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 9 มีนาคม 2564 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสจีวรรณ ปราชญ์ศรี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การเรียนรู้การปฏิบัติระยะไกลด้วยผู้ฝึกปัญญาเสริมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิทยาการข้อมูล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 10 มีนาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายนพดล สายคติกรณ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้การคิดเชิงออกแบบประสบการณ์ผ่านพื้นที่ทำงานร่วมกันเสมือน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการดิจิทัล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 10 มีนาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ศุทธินี ศรีสวัสดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไร้รอยต่อด้วยโรงประลองต้นแบบวิศวกรรมเสมือนจริง
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักประดิษฐ์
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 10 มีนาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายนำพล มากสอน
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การเรียนรู้แบบนวัตจินตวิศวกรรมด้วยชุมชนการเรียนรู้สร้างสรรค์เสมือน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรหุ่นยนต์
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 11 มีนาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พระมงคลรัตน์ ไชยเดช
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบนิเวศการเรียนรู้พุทธภควันตภาพเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาเชิงรุกของพลเมืองดิจิทัล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 11 มีนาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสันติ โสภาประดิษฐ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้แบบเปลี่ยนผ่านด้วยโรงประลองดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 11 มีนาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายผณินทร เสือแพร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบที่ปรึกษาอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีทางปัญญาเพื่อการคงอยู่ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 11 มีนาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.กชพรรณ วิลาพันธ์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพฤติกรรมด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภัณฑ์แบบวิจัยเป็นฐานบนเครือข่าย
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรมแพทยศาสตรศึกษาของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
(ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 16 มีนาคม 2564)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายกรกรต เจริญผล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบสถาปัตยกรรมเชิงบริการสังคมด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่รับผิดชอบต่อสังคม
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 17 มีนาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายกฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพยากรณ์อาชีพพหุระดับสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 17 มีนาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี
อาจารย์
คณะบริหารธุรกิจ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของคณาจารย?และนักศึกษาในอนาคต
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 24 มี.ค.2564)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

น.ส.มัทนิน พฤติธนาภัทร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โปรแกรมฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหาร
ของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นธุรกิจดูแลสุขภาพภาคเอกชน
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2564)

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส.มณฑาทิพย์ เพ็ชร์สีสม
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูไทยในศตวรรษที่ 21
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 29 มีนาคม 2564)

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส.ศิริลักษณ์ พึ่งรอด
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การจัดการความสัมพันธ์นักศึกษาด้วยแพลตฟอร์มเอเจนต์สนทนาอัจฉริยะ
เพื่อส่งเสริมความภักดีของนักศึกษาต่างชาติในระดับอุดมศึกษา
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 8 เมษายน 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.นราญา สิรภาณุวัต
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้ความเป็นจริงเสริมและการเรียนรู้การออกแบบนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 8 เม.ย.2564)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส.นงนุช ล่วงพ้น
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการบริหารการศึกษา

นวัตกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในทศวรรษหน้า
(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 9 เมษายน 2564)

ภาควิชาบริหารการศึกษา
คณศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางนภาพร ศรีสุคันธพฤกษ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 20 เมษายน 2564)

สาขาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม

น.ส.นภาจิตร ดุษฎี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบชุมชนการฝึกอบรมทางวิชาชีพเสมือนเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูดิจิทัล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 26 เมษายน 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายพงศธร ปาลี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบทำนายอาชีพอัจฉริยะฐานเทคโนโลยีเชิงปัญญาเพื่อการผลิตบัณฑิตสู่กำลังคนดิจิทัล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 27 เมษายน 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

MR. PUTHYROM TEP
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี

The Development of GDT model via Virtual Learning to Enhance Undergraduate Students' Creative Ideation
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 17 พฤษภาคม 2564)

สาขานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายกฤษดา ด่านประสิทธิ์พร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์
เพื่อพยากรณ์อาชีพพหุระดับสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 18 พฤษภาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.นวรัตน์ วิทยาคม
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะตีมแบบเปิดมหาชนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 19 พฤษภาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.บุษบา สังข์วรรณะ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบพยากรณ์ผลการเรียนอัจฉริยะเพื่อลดการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 19 พฤษภาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ลักษณา รมยะสมิต
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการพึ่งตนเองร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะหาความรู้เสมือน
เพื่อเสริมทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช?การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 31 พฤษภาคม 2564)

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายอธิปัตย์ พัฒน์นาวิน
นิสิตปริญญาโท
สาขาสารสนเทศศึกษา

การประเมินความต้องการจำเป็นทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 14 มิถุนายน 2564)

สาขาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายคมกริช แสงสุรินทร์
ครูเชี่ยวชาญ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 30 มิถุนายน 2564)

แผนวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

น.ส.พัชรินทร์ กล่อมสุริวงศ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุ่มไตรรัตน์สัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
(ปรธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 6 กรกฎาคม 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายธัชฏ์พงศ์ โชตินันท์โภคิน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
(ปรธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 6 กรกฎาคม 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.นุชนารถ แสนเกื้อ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ในกลุ่มโรงเรียนอ่าวน้อยนิคม อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ปรธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 6 กรกฎาคม 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายนิรุตต์ รุ่งเรือง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การใช้แอปพลิเคชันไลน์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของครูในกลุ่มโรงเรียนธงชัย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
(ปรธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 6 กรกฎาคม 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายกรีธา นามทิพย์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ทัศนะของครูที่มีต่อการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม
ในเขตอำเภอหัวหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
(ปรธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 6 กรกฎาคม 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.กนกวรรณ ภูฆัง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
(ปรธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 6 กรกฎาคม 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายธาวิน เรืองวิเศษ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

ความพร้อมในการใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1
(ปรธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 6 กรกฎาคม 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.ปกศร ธรรมทัตตริยา
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

ระบบการประเมินความเสี่ยงการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์
(กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 12 กรกฎาคม 2564)

สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายธนสาร รุจิรา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนาตัวบ่งชี้สถาปัตยกรรมองค์กรดิจิทัลสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่องค์การดิจิทัลสมรรถนะสูง
(กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 20 กรกฎาคม 2564 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

MR. SOKHOM CHAN
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี

TEACHER EDUCATORS’ INSTRUCTIONAL BEHAVIOURS AND PRE-SERVICE TEACHERS’ LEARNING MOTIVATION, ACADEMIC ENGAGEMENT, CONTENT KNOWLEDGE, AND TEACHING SELF-EFFICACY
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 20 กรกฎาคม 2564)

สาขานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส.ชนินทร์ ตั้งพานทอง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

แบบจำลองสมการโครงสร้างความสำเร็จของระบบสารสนเทศในการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษา
(กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 22 กรกฎาคม 2564 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายชเนศ รัตนอุบล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบจัดการร่องรอยหลักฐานดิจิทัลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยการรู้จำใบหน้าผ่านเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้เชิงบริการ
(กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 23 กรกฎาคม 2564 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายภูดิท กรรณิการ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมฐานสรรถนะพหุวัฒธรรมสำหรับนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
(กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 29 กรกฎาคม 2564 สำเร็จการศึกษา)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายธนชัย รุ่งเรือง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

บทบาทผู้นำในอนาคติด้านการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลในยุคโลกาภิวัฒน์สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ระหว่างปี ค.ศ.2020-2035
(ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย 28 กันยายน 2564)

สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายเมฆินทร์ วรศาสตร์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

การผนึกกำลังทางสังคมด้วยเกมิฟิเคชันผ่านชุมชนนักปฏิบัติร่วมหลายมิติเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 ตุลาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.นภัสนันท์ สุวรรณวงศ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการให้คำปรึกษาเชิงปัญญารายบุคคลผ่านเกมสุขภาพทางไกลเสมือนเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพดิจิทัลสำหรับพลโลก
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 ตุลาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.มธุวัลย์ ศรีคง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบจัดการคลังปัญญาตกผลึกอัจฉริยะด้วยจักรกลโอภาปราศรัยเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาแพทย์ดิจิทัล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 ตุลาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ศิวพร ลินทะลึกง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบนิเวศอัตโนมิติด้วยเกมิฟิเคชันโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะนักวิจัยดิจิทัล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 1 ตุลาคม 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ภาชญา เชี่ยวชาญ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาสารสนเทศศาสตร์

การพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมดิจิทัลของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 4 ตุลาคม 2564)

แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา

รูปแบบการพัฒนาครูอาชีวศึกษาด้านสมรรถนะดิจิทัลวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐ
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 7 ตุลาคม 2564)

สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม

นายศิวัฒน์ กมลคุณานนท์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการเทคโนโลยี

การพัฒนาระบบควบคุมกระบวนการผลิตเห็ดสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 16 ตุลาคม 2564)

สาขาการจัดการเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นส.หฤทัย สมศักดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

รูปแบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 18 ตุลาคม 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายปรีชา ศรีซองเชศ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทยด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
(ปรธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 พฤศจิกายน 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายสุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Six Sigma เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางเลือกในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปรธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 พฤศจิกายน 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายสุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Six Sigma เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางเลือกในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปรธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 พฤศจิกายน 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายสุทธิรักษ์ แสงจันทร์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาผู้ช่วยการเรียนรู้ส่วนบุคคลตามแนวคิดการเรียนรู้คอนเนคติวิสม์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะพัฒนาโปรแกรม
และความใฝ่รู้ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ประธานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 5 พฤศจิกายน 2564)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.วิภาภรณ์ แก้วเมืองกลาง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การศึกษาระดับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความเห็นของครูสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กรณีศึกษาเขตพื้นที่สามพรานและปริมณฑล
(ปรธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 8 พฤศจิกายน 2564 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.ธนาภรณ์ จงรักษา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุโรงเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต2
(ปรธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 8 พฤศจิกายน 2564 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายวรุฒน์ ม่วงนาค
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์เพื่อการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต2
(ปรธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 8 พฤศจิกายน 2564 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.ทิพวรรณ ใจปราศัย
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในทัศนะของบุคลากรในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2
(ปรธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 8 พฤศจิกายน 2564 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.วินิดา ทองกลอง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

กลยุทธ์การวางแผนด้านวิชาการยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
(ปรธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 8 พฤศจิกายน 2564 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.กริชนาฎ สมพงษ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การจัดการเชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศในการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
(ปรธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 8 พฤศจิกายน 2564 สำเร็จการศึกษา)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.สุรัตน์วดี ปานโพธิ์ทอง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการตามหลักพรหมวิหารธรรม
(ประธานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 15 พฤศจิกายน 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

น.ส.ณัฏฐนิธ กาลพัฒน์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

รูปแบบการโค้ชของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาตามหลักกัลยาณมิตรธรรม
(ประธานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 15 พฤศจิกายน 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายธณพิชญ์ เป็กเยียน
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ระบบการจัดการพลังงานดิจิทัลคู่แฝดด้วยเทคโนโลยีปัญญาเชื่อมโยงสรรพสิ่งสู่วิทยาเขตอัจฉริยะ
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 17 พฤศจิกายน 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายพนิตย์ ทองดี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้บทบาทสมมติกายวัฒน์เพื่อส่งเสริมการเป็นนักสารสรรค์ดิจิทัล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 17 พฤศจิกายน 2564)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.วิรวรรณ อำนวยโชคอนันต์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงคำนวณ
โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเขียนโปรแกรมด้วยบล็อกคำสั่ง
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 18 พฤศจิกายน 2564)

สาขานวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส.ณัฐมน ศรีสุข
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนาโมไบล์ที่ช่วยในการเรียนรู้ภาษาด้วยการฟังและการพูดอย่างกว้างขวางร่วมกับ
การป้อนกลับเพื่อส่งเสริมความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 14 ธันวาคม 2564)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

รูปแบบการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงทางด้านดิจิทัลของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 15 ธันวาคม 2564)

งานวิจัยระดับเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

นายกิตติภัค วรชินา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีออนไลน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคของโคดาย
(ประธานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 23 ธันวาคม 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวพชรมน ฉุยแช่มชื่น
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารแฟลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง
วิชานาฏศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(ประธานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 23 ธันวาคม 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายนิติณัฐ รักจ้อย
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ประธานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 23 ธันวาคม 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวสิริมาตย์ เจริญศรี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประธานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 23 ธันวาคม 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นางสาวนพรัตน์ ยุคเกษมวงศ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การบริหารแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานออนไลน์
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(ประธานสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 23 ธันวาคม 2564)

สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

     
     
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (2552-2555) [ pdf ]  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2553-2556)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2554-2557),(2558-2561)  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี (2556-2559),(2560-2564)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2558-2561)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2561-2563)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2561-2565)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2563-2565)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (2552-2553)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2555-2559),(2560-2563)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2557)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2556-2559),(2560-2564)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2558-2559)(2560-2564)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2562-2563)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2562-2563),(2564-2565)  
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการเฉพาะกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด (ศาสตราจารย์ ครุศาสตร์ 2563) ลิงก182536e5-5ac3-4bbb-9ccc-6f062d9404c0.pdf (mua.go.th)

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.
)
คณะทำงานพิจารณาจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา พ.ศ..... สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
คณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 12 กันยายน 2564 สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา บรรณาธิการ
วารสารอาชีวะก้าวไกล บรรณาธิการ
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองบรรณาธิการ
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (TCI) กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กองบรรณาธิการ
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองบรรณาธิการ
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร กองบรรณาธิการ
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองบรรณาธิการ
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กองบรรณาธิการ
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองบรรณาธิการ
วารสาร Journal of Engineering Technology Access ม.นครพนม กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารรังสิตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Walailak Journal of Science and Technology
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Maejo International Journal of Science and Technology
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Naresuan University, Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
กรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ มจพ.
คำสั่งมหาวิทยาลัย มจพ.
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 19 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 7 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลและสื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 11 ต.ค.2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ) วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตรกลาง) วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25612 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วันที่ 15 ตุลาคม2562 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 28 มีนาคม 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกตมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 9 เมษายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี หมวดการศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาคธุรกิจและภาครัฐ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 17 พฤศจิการยน 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
International committes
The 9th International Conference on Computer and Communications Management July 16-18, 2021 | Singapore Technical Committee
DGTI-Con 2021 The International Conference on Digital Government Technology and Innovation 2021 August 30-31, 2021, Bangkok, Thailand. Advisory Committee
8th International Conference on Technical Education (ICTechEd8). July 8-9, 2021 Bangkok, Thailand Session Chair, Local Technical Committes
 


 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567


หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

free website counters


จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
Copyright 2000-2022  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com
Last updated  : Wednesday, April 10, 2024 22:46