ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข  Prachyanun Nilsook. Ph,D.

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษารวมรูปส่วนตัว 2549
ประวัติและผลงานไฟล์ (เต็ม) doc

รูปภาพกิจกรรมในชีวิต
รูปภาพครอบครัว
รูปภาพแห่งความทรงจำ

นายปรัชญนันท์ นิลสุข
เกิดวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2508
ชาวจังหวัดเพชรบุรี 
บุตรของ อาจารย์ชำนาญ-อาจารย์ประชัญ  นิลสุข
สมรสกับนางช้องมาศ  นิลสุข  มีบุตรชาย 1 คนและหญิง 1 คน
บุตรชาย นายปราชญวศิน  นิลสุข
บุตรสาว น.ส.ปรีชริน  นิลสุข

อาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
สถานที่ติดต่อได้ 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-5878256 
โทรห้องทำงาน 02-9132500 ต่อ 3298

มือถือ 081-7037515    

Homepage :  http://www.prachyanun.com 
E-mail         :  prachyanun@hotmail.com

prachyanunn@gmail.com
prachyanun.n@fte.kmutnb.ac.th
prachyanunn@kmutnb.ac.th


ประวัติโดยละเอียด 2565

ประวัติภาษาอังกฤษCURRICULUM VITAE2022 (English Version)

ประวัติวิทยากร2565 (แผ่นเดียว)

การศึกษา ระดับชั้น สถานศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
การศึกษามหาบัณฑิต
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
ป.4
ป.6
ม.3
ปวช. (อิเล็กทรอนิกส์)
ปวส. (อิเล็กทรอนิกส์)
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ร.ร.อนุบาลจังหวัดเพชรบุรี
ร.ร.เทศบาล 1 (วัดแก่นเหล็ก)
ร.ร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2520
2522
2525
2527
2530
2532
2538
2545
ที่ทำงาน  ที่อยู่
สถานที่ทำงาน
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2587 8256 
บ้านพักกรุงเทพมหานคร
159/466   พระรามหกแมนชั่น B 
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1  ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ  เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร (10700)
บ้านพักจังหวัดเพชรบุรี
96/36  หมู่ 2  ต.บ้านกุ่ม  อ.เมืองฯ
จ.เพชรบุรี  (76000)
โทรศัพท์    032-706810
เกียรติประวัติ
ประสบการณ์ทำงาน
การฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน
ผลงานทางวิชาการ

เว็บมาสเตอร์ : 

ประวัติในรูปแบบไฟล์เวิล์ดและรายวิชาที่สอน (doc)   รูปส่วนตัว 

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | สาขาICT เพื่อการศึกษา | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | บทความเพชรภูมิ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

Best viewed with Microsoft Internet Explorer 5 or higher with 800x600 screen resolution
Copyright(C) 2000-2022  by Prachyanun Nilsook : comments to : email  prachyanunn@gmail.com
Last update : Friday, 25-Feb-2022 11:37