ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข  Prachyanun Nilsook. Ph,D.
พ.ศ.2550

รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ |  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567

 

 

รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     
น.ส.มานีรัตน์  อัศวบุญญาเดช
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความคาดหวังในโปรแกรมการเรียนการสอน
แบบยืดหยุ่น  ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)         
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอนิรุทธ์  สติมั่น
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่อการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)             
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
น.ส.ปทุม  วงค์ดวง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผลของกรณีศึกษาของการสื่อสารในเวลาเดียวกันผ่านเว็บช่วยสอนที่มีต่อผลการเรียนรู้
และความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)          
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายนัฐชัย  โตมงคล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผลการเรียนแบบร่วมมือบนการฝึกอบรมผ่านเว็บที่มีต่อผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)          
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ  ศรีพรหมทัต
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบ MMS (Multimedia Message)
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)          
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายเอกชัย  เซ็งมณี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม)        
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นางสาวณัญจณา กชกานน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหาและความต้องการในการฝึกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นายสมหวัง ทรัพย์อนันต์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลชุมชน
ในจังหวัดราชบุรี
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นายกิติศักดิ์ อาจละกะ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อการจ้างบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าทำงานในสถานประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมซอฟแวร์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)          
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
น.ส.มะลิวรรณ  ทับทิมแดง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาพปัจจุบัน สภาพยอมรับได้และความคาดหวังต่อทักษะและลักษณะนิสัย
การใช้คอมพิวเตอร์ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาในส่วนภาคกลาง
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)          
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นายมารุต  อัตตโชติ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

(ตรวจเครื่องมือวิจัย)         
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นางกุสุมา  ชนะสุข
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความกระตือรือร้นในการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)         
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นายพุฒ  อภัยศิลา
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผลการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาไทยในชนบท  ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้วิธีการจัดกลุ่มการเรียนต่างกัน
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 
นายประสพสุข   รัตนสิริลักษณ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขายุทธศาสตร์การศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโปรแกรมบัตรคิวของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาจอมบึง  จังหวัดราชบุรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
จ.ราชบุรี
นายชาญ  กลิ่นซ้อน
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.ภูษณิศา  มากแก้ว
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเกี่ยวกับการนำ
ระบบ e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายวีระชัย   คอนจอหอ
นักศึกษาปริญญาเอก
การจัดการเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
นางสาวจารุรินทร์ ภู่ระย้า
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
การออกแบบและพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)  
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางธัชพรรณ  หนูเนียม
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาช่างอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการ ตำบลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสงครต้องการ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
น.ส.สุนันทา   แก้วสีโท
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการเช่ารถเครน
ของบริษัทแก้วสีโทเครนจำกัด

(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าที่ ร.ต.เหมันต์  สุขใส
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเลือกใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมในการผลิตสุราขาวของห้างหุ้นส่วนจำกัด
สุขใสเจริญรุ่งเรืองทรัพย์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายเสริมศักดิ์  สัตตบงกช
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความคิดเห็นของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าที่มีต่อกิจกรรมทางการตลาดของตลาดสนามหลวง 2
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายเศรษฐบุตร  ลิ่มสกลเศรษฐ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่ยอมรับได้ และความคาดหวังเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานกองบังคับการ สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

(ตรวจเครื่องมือวิจัย)         
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นายแสงทอง  แก้วล้อมทรัพย์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร

(ตรวจเครื่องมือวิจัย)  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางสาวจิรายุ  หงวนเสงี่ยม
นักศึกษาปริญญาโท
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การอ่านภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นางสาวจรรยา  เทศพุก
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลยุทธ์การจัดการร้านจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในห้างสรรพสินค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางบุศรินทร์  พลบุตร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานศูนย์ธุรกิจตามทัศนะของผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าที่ ร.ท.ธรรมศักดิ์   ทองคำอ่อน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การศึกษาความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายพิเชษฐ์  ตนะวัฒนา
นิสิตปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำลองเรื่อง เครื่องวัดค่า VSWR
สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)  
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส.สุพิศ  บายคายคม
นิสิตปริญญาโท
สาขาบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
การรู้สารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ภาควิชาบรรณารักษ์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายนิติ  สมคิด
นิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนสำหรับการเรียนการสอนผ่านเว็บเรื่องพื้นฐานการออกแบบกราฟิก
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายบุญเลิศ  แข็งกล้า
นิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส.นิตยา  สอนสุข
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นายวิทยา แจ่มใส
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นายพินิจ  ประจันตวนิช
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาเทคนิคการสอนและการศึกษาพื้นฐาน
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นายสุริยัน   บุพศิริ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นายพงศ์เทพ  คงอุเทน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นายเอก  บำรุงศรี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนารูปแบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัย กรณีศึกษาเว็บไซต์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสยาม
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
น.ส.ชนิชดา ชนะกิจจานุกิจ
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
ผลของการเรียนแบบสืบสอบบนเว็บด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือที่แตกต่างกันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)         
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายไพศาล  จันทรักษี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการ
รูปแบบการวางแผนทรัพยากรเพื่อการจัดการสารสนเทศในอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
น.ส.สุดารัตน์  เทียนน้อย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของผู้บริหาร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันตก
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
น.ส.ชมัยภรณ์  หยุดแก้ว
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับของผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตโครงการส่งเสริม
ร้านอินเทอร์เน็ต GoodNet ในเขตภาคตะวันตก
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
น.ส.อรรธนิศา  สายบัว
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ตามนโยบายป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
น.ส.เพ็ญนภา  ตั้งประเสริฐ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตกรุงเทพมหานคร
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นางลีนา  ทองมาก
ครู ค.ศ.2
การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สถาบันการพลศึกษาชุมพร
นางปทุมารียา  ธัมมราชิกา
ครู ค.ศ.2
การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สถาบันการพลศึกษาชุมพร
นายภิญโญ  เต่งภู่
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครูสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง1
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นายอนุรักษ์  กลางแก้ว
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้านวัตกรรมและการวิจัย
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นายยุทธการ  ตั้งปัญญาศักดิ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการประกันคุณภาพภายนอกด้านนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้
ของอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
น.ส.พัชรี  ลิขิตวงศ์ตรีศรี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปัญหาและความคาดหวังในการใช้บริการศูนย์ล้างอัดฉีดรถยนต์ในเขตจังหวัดเพชรบุรี

(กรรมการสอบภาคนิพนธ์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายปกานต์  เดชะรัฐ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนาแรงงานเพื่ออุตสาหกรรมของหน่วยงานฝึกอาชีพนอกระบบการศึกษา
และสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี

(กรรมการสอบภาคนิพนธ์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายจักรพงษ์  ชมเชย
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความคิดเห็นและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีต่อ
บริษัทกังวานโพลีเอสเตอร์จำกัด

(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายไพรัตน์  ภู่กระจ่าง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ความคาดหวังในภาวะผู้นำ กรณีศึกษา  ความคาดหวังต่อผู้บริหารระดับต้นของพนักงาน
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารเขตตะวันตก

(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางอภิรดี  ทองพลอย
นิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ศึกษาสภาพและปัญหาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาในชั้นเรียนของครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษากรุงเทพมหานคร
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายมนต์ชัย  ตั้งพรโชติช่วง
ครูชำนาญการ
เอกสารประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
(ประเมินเอกสารการสอน)
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
นายไพฑูรย์  กลั่นไพฑูรย์
นิสิตปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาวีดิทัศน์วิชาวาดเส้นเรื่องทักษะพื้นฐานการวาดเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ผู้เชี่ยวชาญ ประชุมกลุ่ม และตรวจเครื่องมือวิจัย)  
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายประยุทธ  นงนวล
นิสิตปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
การนำเสนอรูปแบบการจัดการความรู้ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชบุรี ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
(ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ)  
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส.ทิพพาภรณ์ ขักขะโร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค Buzz Group วิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.เบญจวรรณ จินดา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยเทคนิควิธีแบบ Alert วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.กมลอร เดชประดิษฐ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บช่วยสอนแบบปฏิสัมพันธ์โต้ตอบด้วยจาวาคริปต์ 3 แบบเรื่องการออกแบบและสร้างเว็บไซต์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นางกณัฐฐา  จำลองกุล
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาบริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา
การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษาทางไกลของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.อัญชุลี สุวัฑฒน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา เซรามิกส์เบื้องต้น
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
น.ส.ศศิธร ชูแก้
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนเรื่อง การสอนโดยทีมเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
นายอดีศร แสงส่องฟ้า
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา คณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชั่น
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
น.ส.วิชิตา แนบถนอม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา ระบบโทรคมนาคม
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
น.ส.ศศิธร ชูแก้
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
น.ส.รัสรินทร์ ตระกูลรัตนานนท์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การพัฒนาบทเรียนตอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต
วิชากราฟิกส์และมัลติมีเดียเบื้องต้น
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.ชุติรัตน์ ประสงค์มณี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 8 เรื่องโมเมนตัม ของนักศึกษาที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่แสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแบบภาพนิ่งและแบบภาพเคลื่อนไหวหยุดเป็นระยะ
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.สิริมนต์ โกมลนิมิ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่องการให้รหัสโรค และรหัสหัตถการทางจักษุวิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่เวชสถิติ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.มธุวัลย์ ศรีคง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการวินิจฉัยโรคจากการใช้เครื่องมือ Direct Ophthalmoscope โดยใช้
ปัญหาเป็นหลักของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยระบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วย Moodle
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.รัตนา สุขเฉลิมศรี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การศึกษาความต้องการบริการข้อมูลสารสนเทศผ่านโทรศัพท์มือถือสำหรับ
อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.นันทรัตน์ พ่วงมงคล
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสุนทรียภาพที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในวิชาศิลปวิจักษ์
ของนักศึกษาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายจีรยุทธ กนกพจนานนท์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต โดยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
เพื่อประเมินทักษะปฏิบัติ วิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 1
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
น.ส.ภรภัทร โชติภาวริศ
ครูชำนาญการ
โรงเรียนศรัทธาธรรม

การศึกษาผลของการฝึกอบรมด้วยชุดกิจกรรมวอร์คแรลลี่เพื่อการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรัทธาธรรม
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)  
โรงเรียนศรัทธาธรรม.
จังหวัดสมุทรสงคราม
นายบุญสืบ โพธิ์ศรี
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

เอกสารตำราวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมการเรียนการสอนบทเรียคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ตรวจประเมินผลงาน)  
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
นายศักดิ์สิทธิ์ บุญรังศรี
ครูชำนาญการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

เอกสารประกอบการสอนวิชางานเขียนแบบก่อสร้าง 1
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
(ตรวจประเมินผลงาน)  
แผนกช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
น.ส.โสภิดา รัตนแก้ว
ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านทรายขาว

นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(ตรวจประเมินผลงาน)  
โรงเรียนบ้านทรายขาว
อ.คลองท่อม
จ.กระบี่
น.ส.ภัทรานิษฐ์ ทองบัว
นักศึกษาปริญญาโท
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ตำบลเจดีย์หัก
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
จ.ราชบุร
น.ส.รุ่งวดี กลิ่นหอม
นักศึกษาปริญญาโท
สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่
แบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (ADP) ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
จ.ราชบุร
น.ส.สุชญา สังข์จรูญ
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
ผลของการเรียนบทเรียนบนเว็บโดยใช้เว็บล็อกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความคงทนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)         
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางจินตนาภรณ์ นาคสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผลการเรียนรู้ด้วยข้อความสั้น (SMS) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายอภิชาติ อนุกูลเวช
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สำหรับนักเรียนอาชีวศึ
กษา
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
นายรัฐกรณ์ คิดการ
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการสอนบนเว็บโดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้
รายวิชาเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
นางณัฐฏิญา ขำอ่อน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาการจัดการทั่วไป
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจ
ในการทำงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
น.ส.เรืองระวี พูลละม้าย
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาการจัดการทั่วไป
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ทำงานกับ
คอมพิวเตอร์ในจั
งหวัดสมุทรสงคราม
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
;ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ใจเย็น
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
         
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
น.ส.ธิดารัตน์ เริงพงศ์พันธุ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผลของภาพพาโนรามาเสมือนและภาพพาโนรามาผ่านการเรียนการสอนบนเว็บที่ส่งผลต่อ
ทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายสมชาย สุริยะไกร
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยหลักจัดการเรียนแบบ
รู้แจ้งเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์

(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
   
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567


หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

Hit Counter


จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 19 พฤษภาคม 2549 
Copyright 2000-2013  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com 
Last updated  : Thursday, 11-Apr-2024 1:58