p
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
Associate Professor Dr. Prachyanun Nilsook
พ.ศ.2555
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
ประวัติ 2555 (เต็ม) | ประวัติย่อ 2555

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567

 
รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     
นายณัฐวุฒิ ประทุมชาติ
นิสิตปริญญาเอก สาขา
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 4 ม.ค.2555)
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายศักดา สิมเสมอ
ครูชำนาญการ
แผนกเทคนิคการผลิต
การพัฒนาใบงานวิชาเครื่องมือกล สำหรับนักศึกษาสาขาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 4 ม.ค.2555)
แผนกเทคนิคการผลิต
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
นายธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวสถานการณ์สมจริง (Anchored approach) ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 10 ม.ค.2555)
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นาย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 14 ม.ค.2555)

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายอานนท์ วรรณรัตน์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลยุทธ์การบริหารงานก่อสร้างตามแนวพระราชดำริแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 14 ม.ค.2555)

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นางอัจฉรียา ออสุวรรณ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทางไกลผ่านเว็บของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 14 ม.ค.2555)

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายสมชาย รัศมี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
รูปแบบการผสมผสานดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตกโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 18 ม.ค.2555)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางผ่องศรี แก้วชูเสน
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การประเมินการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
โดยใช้การประเมินแบบเสริมพลัง
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 9 ก.พ.2555)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางอภิดรี พุดเผือก
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิดที่มีการแข่งขันแบบทีมภายใต้สภาพแวดล้อม
ของการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างวิธีการเรียนรู้แบบออนไลน์และแบบออฟไลน์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 9 ก.พ.2555)
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.สุธาสินี ด้วงโต๊ด
นิสิตปริญญาโท สาขา
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

ผลของการประยุกต์การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อ
สมรรถนะครูในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 12 ก.พ.2555)
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.เอกญา แววภักดี
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
รูปแบบการสอนเชิงบูรณาการเครือข่ายสังคมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 13 ก.พ.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.กัลยา จงรัตนชูชัย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การศึกษาผลของเกมคอมพิวเตอร์แบบไขปริศนาที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 15 ก.พ.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสมใจ สืบเสาะ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบสร้างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บ
เพื่อส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 17 ก.พ.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.จตุพร ปานจ้อย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้ด้านการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 23 ก.พ.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.เสาวลักษณ์ พาทิดี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การศึกษาผลการจัดการความรู้โดยใช้ระบบบริหารจัดการความรู้ของสำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 23 ก.พ.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายศุภเชษฐ รสนานนท์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยคิวอาร์โค้ด
บนเครือข่ายอินทราเน็ท สำหรับสำนักวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 27 ก.พ.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวศิริรัตน์ เตชา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจำลองสถานการณ์
โดยใช้กรณีศึกษาสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 27 ก.พ.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวเบญจพร พุทธรรมมา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
บทเรียนบนเว็บโดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 27 ก.พ.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายนฤชิต ตันประยูร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 27 ก.พ.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวชนากานต์ ปิ่นวิเศษ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
สื่อฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง Facebook สำหรับการเรียนการสอน
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 27 ก.พ.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายอภิลักษณ์ จิตสุวรรณวานิช
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบร่วมมือ เรื่อง ISO9001 สำหรับพนักงานบริษัท เอเอสเอ กรุ๊ป
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 27 ก.พ.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม
โครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2555
ตามมติคณะรัฐมนตรี
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อการสร้างองค์ความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค
์สำหรับนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 2 มี.ค.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวสายฝน เป้าพะเนา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษาสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนของ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 8 มี.ค.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายอายุธ ยิ่งขวัญเจริญ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสานวิชาถ่ายภาพ
เรื่องการจัดแสงการถ่ายภายในสตูดิโอ
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 8 มี.ค.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายศักดา พันธุ์เพ็ง
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
บริหารการศึกษา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 9 มี.ค.2555)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นายอนุรักษ์ กลางแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ สาขา
ไฟฟ้ากำลัง
เอกสารประกอบการสอนวิชา ดิจิตอลประยุกต์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานวิชาการ 9 มี.ค.2555)

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

นายนฤชิต ตันประยูร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
กาพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 21 มี.ค.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.จตุพร ปานจ้อย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้ด้านการเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 21 มี.ค.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายวรรณชัย วรรณสวัสดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนประเภทเกมการศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 28 มี.ค.2555)

ภาควิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวพรสวรรค์ อินศร
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
การพัฒนารูปแบบการแนะนำผู้เรียนแบบปรับเปลี่ยนได้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงตรรกะ
ในการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 28 มี.ค.2555)

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสุริยันต์ พยัคฆ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมความรู้สินค้ากระเบื้องเรื่อง "การคำนวณกระเบื้องปูพื้นและปูผนัง"
สำหรับพนักงานขายบริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 28 มี.ค.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางพัชรี จำปาทอง
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนงานแพทยศาสตร์ศึกษา กลุ่มงานศัลยกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 2 เม.ษ.2555)

ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

นางพรเพ็ญ เอกเอี่ยมวัฒนกุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเว็บช่วยสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ของโรเบิร์ตกาเย่
วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติบนระบบ Moodle
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 2 เม.ษ.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายปาณพล แสนฤทธิ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการการพัฒนาซอฟแวย์เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรเข้าสู่มาตราฐาน CMM
ส่วนศึกษาและวิจัย สำนักอุทธานแห่งชาติ
(กรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 7 เม.ย.2555)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี

น.ส.วรินทร เหมะ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสัมมนาระยะไกลแบบเสมือน
ด้วยนวัตกรรมสื่อผสม Hologram
(กรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 7 เม.ย.2555)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี

นายสุรพงษ์ บูญชูชีพ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 G บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
(กรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 7 เม.ย.2555)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี

นายสำราญ กรอบมุข
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบการจองรถผ่านโทรศัพท์มือถือของส่วนกลาง บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
(กรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 7 เม.ย.2555)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธนบุรี

นางนภาพร ชูเกิด
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผูกพันของผู้เรียน การยอมรับเทคโนโลยี
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เว็บเป็นฐานการสอน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 10 เม.ย.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายทองใบ ทองมาก
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การบริหารการศึกษา
รูปแบบการนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนขนาดเล็ก
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 23 เม.ย.2555)

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นายเอกรินทร์ ศรีผ่อง
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา
ผลของเว็บคอมไพเลอร์ที่ใช้เครื่องมือทางปัญญาที่แตกต่างกันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา
การเขียนโปรแกรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีระดับผลการเรียนแตกต่างกัน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 23 เม.ย.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสุขใจ ตอนปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาบัญชี
การพัฒนา e-Learning วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือและผลงาน 27 เม.ย.2555)

สาขาวิชาบัญชี
แผนกการบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

นายวิชัย หงษ์สุภางค์พันธ์
ครูชำนาญการ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกอบการสอนวิชาดิจิตอลเบื้องต้น
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือและผลงาน 27 เม.ย.2555)

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

นายณรงค์ วงษ์พานิช
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 1 พ.ค.2555)

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายศรัณย์ ชูคดี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
ไฟฟ้าศึกษา
การพัฒนารูปแบบการคำนวณวงจรไมโครเวฟในท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมสำหรับประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 10 พ.ค.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ศรีสุดา ด้วงโต๊ด
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์การสอนวิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการคณิตศาสตร์
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 21 พ.ค.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.มัชมน สถาพร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 25 พ.ค.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.เนตรชนก เต็งการณ์กิจ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงโม่หินของ
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 25 พ.ค.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางพิมผกา แดงสุวรรณ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล
กับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 31 พ.ค.2555)

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นางพิมผกา แดงสุวรรณ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล
กับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 31 พ.ค.2555)

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายทองแท่ง ทองลิ่ม
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 3 มิ.ย.2555)

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายจรูญ เตชะเจริญกิจ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 3 มิ.ย.2555)

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

น.ส.กนกกาญจน์ ทองศฤงคลี
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาชุดเครื่องมือสำหรับการประเมินสื่อการเรียนการสอนสำหรับการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 5 มิ.ย.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

นายศักย์ศรณ์ ศรีมังกรแก้ว
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
หลักสูตรและการสอนอาชีวศึกษา
ตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 13 มิ.ย.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.กฤตพร อุดมโภชน์
นิสิตปริญญาโท สาขา
พัฒนอาชีวศึกษา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 19 มิ.ย.2555)

ภาควิชาอาชีวศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายสุทธิพร กรุงกาญจนา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการพัฒนานวัตกรรมของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 24 มิ.ย.2555)

สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นายต่อยศ นาคะนาท
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครูสำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 28 มิ.ย.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสุนันทา สังขทัศน์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การบริหารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard (BSC)
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 28 มิ.ย.2555)

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม

น.ส.ศรัณยา ใครบุตร
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูมัธยมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 9 ก.ค.2555)

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นายทวีศักดิ์ หงสาภินันท์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การบริหารการศึกษา
กลยุทธ์การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประสิทธิผล
ในการจัดการของโรงเรียนในเครือสารสาสน์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 9 ก.ค.2555)

วิทยาลัยครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

น.ส.ศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา
นิสิตปริญญาเอก สาขา
การบริหารการศึกษา
การพัฒนากลยุทธ์การบริการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจ
ในการบริหารสถาานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดบรรษัทบริบาล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 9 ก.ค.2555)

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวัชพล คงมนต์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการภาครัฐและเอกชน
การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมจริยธรรมกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารส่วนภูมิภาค
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 15 ก.ค.2555)

สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นายชัยณรงค์ เย็นศิริ
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
รูปแบบการฝึกอบรมครูช่างด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สำหรับการเรียนการสอนวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 25 ก.ค.2555)

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.วาสนา แสงศรี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บช่วยสอนแบบการเรียนรู้เป็นทีมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 25 ก.ค.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายสมชาย โพธิกำพล
ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนงานเขียนแบบก่อสร้าง 2
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 25 ก.ค.2555)

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์ ชูกลิ่น
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากระบี่
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 31 ก.ค.2555)

ศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

น.ส.โสภิษฐ์ อ่อนแก้ว
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้กระทรวงยุติธรรม
ตามการบริหารบ้านเมืองแบบธรรมาภิบาล
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 1 ส.ค.2555)

โครงการผนึกกำลังปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

น.ส. ทองปาน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์
การเปรียบเทียบวิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการอินเทอร์เน็ตและแบบดั้งเดิม:
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 5 ส.ค.2555)

ภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายสุริโยทัย สุปัญญาพงศ์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในด้านอาชีวศึกษาจากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 10 ส.ค.2555)

ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.จุฑามาส สุกใส
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาเว็บไซต์ชุมชนนักปฏิบัติเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 ส.ค.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางวัชรี มูลทองสุข
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผลการใช้ชุดการสอนอิงประสบการณ์ เรื่องการใช้โปรแกรมตารางคำนวณสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 ส.ค.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาเว็บไซต์ชุมชนนักปฏิบัติเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 20 ส.ค.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายโกวิท ยอดมงคล
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการใช้ระบบ NPU e-Learning
ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 25 ก.ย.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางกรรณิกา สายสิญจน์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลาการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 25 ก.ย.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส.ฤตินันท์ บุญกอง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 25 ก.ย.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายภมร บุตรสีทัด
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 25 ก.ย.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายชานนท์ อรรคนิตย์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 25 ก.ย.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส.จีรพรรณ จเรรัชต์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความต้องการการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการปฏิบัติงานของบุคคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 25 ก.ย.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายศิริศักดิ์ ประพฤติ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบประเมินผลตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 25 ก.ย.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายณัฐพล เศรษฐ์สกล
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบบันทึกและประมวลผลข้อมูลเวลาเข้าและออกงาน
บริษัทอุดรเซ่งหลีไถ่มอเตอร์จำกัด
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 25 ก.ย.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายทวีศักดิ์ ธาตุชัย
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 26 ก.ย.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายทวีศักดิ์ พุฒิสันติกุล
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 26 ก.ย.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายพิสิษฐ์พงศ์ หล่อยดา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบทะเบียนหนังสือส่งอัตโนมัติ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 26 ก.ย.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายสงกรานต์ ชำนิยันต์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนโรงเรียนบ้านดงปอ
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 26 ก.ย.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายอิสราวุธ สุลา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสำรวจความต้องการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 26 ก.ย.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จ่าอากาศเอกวัชรากร ทรัพย์สอาด
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาปัญหาและความต้องการการใช้บริการของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง
ต่อการให้บริการของบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครพนม
(ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 26 ก.ย.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส.พิมลพรรณ ไพรแก่น
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผลของเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ที่มีต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 28 ก.ย.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางภูริตา เบาเนิด
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบยูบิควิตัสสำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 28 ก.ย.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวรวุฒิ นำสุวิมลกุล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
รูปแบบการจัดการฟาร์มไก่เนื้อสำหรับพื้นที่จังหวัดราชบุรี,นครปฐมและเพชรบุรี
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 2 ต.ค.2555)

สาขาการจัดการเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นายจิรศักดิ์ แซ่โค้ว
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเทียบเคียงสมรรถนะอีเลิร์นนิ่งสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 2 ต.ค.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเทียบเคียงสมรรถนะอีเลิร์นนิ่งสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 2 ต.ค.2555)

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส.กัลยา จงรัตนชูชัย
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์แบบไขปริศนาสำหรับส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาล 2
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 8 ต.ค.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายดรัณภพ เพียรจัด
โครงการวิจัยทุนงบประมาณ วช.
พศ.2554
การพัฒนารูปแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 8 ต.ค.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นายดรัณภพ เพียรจัด
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้สำหรับโรงเรียนเครือข่ายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 8 ต.ค.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.รัตนาพร เจียงคำ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนานิทรรศการเสมือน 3 มิติเรื่องพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย
ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 10 ต.ค.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.พรทิพย์ เล่หงส์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนแอนนิเมชั่นบนแท็ปเล็ตเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 10 ต.ค.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.แสงเดือน บำรุงภูมิ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบห้องสมุดเสมือนจริงเพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศ
โดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการใช้สารสนเทศในห้องสมุด
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 11 ต.ค.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายประสิทธิชัย มั่งมี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP
เรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 11 ต.ค.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายบัญชา เกิดมณี
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
การจัดการเทคโนโลยี
การพัฒนากระบวนการจัดการเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ของมหาวิทยาลัยเอกชน
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 11 ต.ค.2555)

สาขาการจัดการเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ร้อยโทหญิงกรรณิการ์ นิติอภัยธรรม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษบูรณการวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนร่วมมือแบบแข่งขัน
โดยใช้เว็บเควสท์สำหรับนักเรียนเตรียมทหาร
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 11 ต.ค.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ร้อยเอกหญิงสุธาศินี เจริญยิ่ง
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการออกแบบบทเรียนสถานการณ์จำลองบนเว็บ
เพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนเตรียมทหาร
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 12 ต.ค.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
พัฒนอาชีวศึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมกัน
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 15 ต.ค.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายจิระ จิตสุภา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาแบบจำลองกลยุทธ์การฝึกอบรมออนไลน์ด้วยบทบาทสมมุติ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 25 ต.ค.2555)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสุรชัย โพธิ์คำ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาพปัญหาและความคาดหวังเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 30 ต.ค.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 30 ต.ค.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางปราณี เชื้อหอม
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาปัญหาของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศของเทศบาลอุดรธานี
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 30 ต.ค.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส.ทิวาพร ศิริสวัสดิ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้แผนภาพจัดระเบียบตนเอง
เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 30 ต.ค.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางเยาวลักษณ์ ร่องพืช
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
(ประธานกรรมการสอบภาคนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 30 ต.ค.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวมณฑา อาสนชัย
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
(ประธานกรรมการสอบภาคนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 30 ต.ค.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางจิราพร กตารัตน์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนของข้าราชการครู
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
(ประธานกรรมการสอบภาคนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 31 ต.ค.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายมนัสพงษ์ พลภูมี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับการยอมรับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
(ประธานกรรมการสอบภาคนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 31 ต.ค.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวทิพวัลย์ คำศิริ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบขายสินค้าและของที่ระลึกสำหรับปิยธรรมมูลนิธิวัดป่าภูก้อน
(ประธานกรรมการสอบภาคนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 31 ต.ค.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวดาริน สาโถน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ หลักสูตรประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ประธานกรรมการสอบภาคนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 31 ต.ค.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวดาริน สาโถน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชา การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ หลักสูตรประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(ประธานกรรมการสอบภาคนิพนธ์ สอบปากเปล่า สำเร็จการศึกษา 31 ต.ค.2555)

สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวเจิดจันทร์ พลดงนอก
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาระบบการฝึกอบรมออนไลน์แบบสอนงานที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผู้ใช้เทคโนโลยี ธนาคารพาณิชย์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 28 พ.ย.2555)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวจุฑารัตน์ สว่างชัย และ
ดร.นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ
อาจารย์วิทยาลัยพยาบาล
เปรียบเทียบผลการเรียนการสอนบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ
ไขสันหลัง สำหรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 4 ธ.ค.2555)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์

นายกัมปนาท คูศิริรัตน์
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบเกมคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 11 ธ.ค.2555)

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 


 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | การจัดการความรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 

Hit Counter

จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 19 พฤษภาคม 2549 
Copyright 2000-2013  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com
Last updated  : Thursday, April 11, 2024 0:47