ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข  Prachyanun Nilsook. Ph,D.
 
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ |  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2564
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564กรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์  ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
รายชื่อ ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สถาบัน
 
นายสมควร ศรีภูสิตโต
นิสิตปริญญาโท 
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์การสอนซ่อมเสริมวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ของนักเรียนระดับประกาศ
นียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช 1)โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบรายบุคคล
และแบบร่วมมือกัน                                                 (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
น.ส.พรทิพย์ คมรัตนปัญญา
นิสิตปริญญาโท 
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลชุดวิชาช่างท่อประปาพีวีซีและสุขภัณฑ์ 
และช่างเหล็กดัด สำหรับนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นายอดุลย์ อยู่พรหม
นิสิตปริญญาโท 
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
การพัฒนาวีดิทัศน์ชุดงานสารวัตรนักเรียน เพื่ออบรมครูฝ่ายปกครอง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์
นิสิตปริญญาโท 
สาขาอุตสาหกรรมศึกษา
คุณลักษณะของผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ตามทัศนะของผู้บริหารและอาจารย์ กองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
น.ส.ธีตา เธียรกุลไพบูลย์
นิสิตปริญญาโท 
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลการใช้รายการวีดิทัศน์ประกอบกิจกรรมการศึกษา แบบรายบุคคลและแบบกลุ่มร่วมมือ
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นายขจรพงษ์ เยี่ยมสวัสดิ์
นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาการบริหารอาชีวศึกษา
การบริหารหลักสูตรวิชาลูกเสือในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคกลาง กรมอาชีวศึกษา (2540)
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
ร้อยเอกสุธี สมรรถกิจขจร
นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาการบริหารอาชีวศึกษา
การศึกษาจุดคุ้มทุนและค่าใช้จ่ายต่อหัวในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 1  (ตรวจเครื่องมือวิจัย) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
นางอุมาพร สุขสุเมฆ
นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาการบริหารอาชีวศึกษา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางชัน    (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
นายอำพร ทองนุช
นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาการบริหารอาชีวศึกษา
การศึกษาสาเหตุพฤติกรรมบกพร่องต่อระเบียบวินัยของนักศึกษาตามทัศนะของนักศึกษา
ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 5   (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
น.ส.จันทร์เพ็ญ    งามพรม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO9000   (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
นายคมกฤช ขำยัง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
ครุศาสตร์ไฟฟ้า
การพัฒนาเนื้อหาเรื่องระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับการเรียนการสอน
วิชาวิทยาการก้าวหน้าเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
นายสิทธิมนต์  นาคะประวิง
นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาการบริหารอาชีวศึกษา
การบริหารงานสื่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิค  (ตรวจเครื่องมือวิจัย) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 
นายมนต์ชัย   ตั้งพรโชติช่วง
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาครุศาสตร์ไฟฟ้า
การสร้างบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง อุปกรณ์  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
ไมโครเวฟประเภทพาสซีฟ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
นางฉันท์ทิพย์  ลีลิตธรรม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างใบงานการเขียนโปรแกรมวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ กรมอาชีวศึกษา                        (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 
นายไพศาล  ทรักษา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาครุศาสตร์ไฟฟ้า
การพัฒนาบทเรียนเรื่อง การทดลองวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์      (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายเชษฐา  คงพลปาน
นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาการบริหารอาชีวศึกษา
การบริหารโครงการโรงเรียนสีขาวของวิทยาลัย  ในกลุ่มภาคกลาง
กรมอาชีวศึกษา  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
นายปรเมศร์ ผ่องศิริ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน    (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายวิโรจน์  รอดเด็น
นิสิตปริญญาโท 
สาขาโสตทัศนศึกษา
การนำเสนอรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
นักเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน   (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
ภาควิชาโสตทัศนศึกษา  คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางวิภารัตน์  พุกเงิน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ กรมอาชีวศึกษา                  (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.น้ำมนต์  เรืองฤทธิ์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บวิชา เทคโนโลยีการถ่ายภาพ เรื่อง
กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ สำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส.ดารารัตน์  มีสีผ่อง
นิสิตปริญญาโท
สาขาธุรกิจศึกษา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจตามความต้องการของ
ผู้บริหารสถานประกอบการในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
น.ส.วิมลมาศ  ปทุมธำมรงค์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษารูปแบบการเข้าถึงโดยตรงในเว็บเพจ 2 รูปแบบของการเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                      
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายสุวินต์  พงศ์พุทธชาติ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบการควบคุมการเรียนภายในและ
รูปแบบการควบคุมการเรียนภายนอก   (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส.มูนีเร๊าะ   ผดุง
นิสิตปริญญาโท 
สาขาโสตทัศนศึกษา
การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาภาษาไทย
ตามการจัดกระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจของกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
ภาควิชาโสตทัศนศึกษา  คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายบุญธง  วสุริย์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาอาชีวศึกษา
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อการถ่ายโยงทักษะปฏิบัติสำหรับ
อาชีวศึกษาอุตสาหกรรม  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.โสภิต   จันทร์ชลอ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์บน WEB เรื่อง "บทประยุกต์"
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
นายสุเมธ ภิญโญสิริธร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การวัดละเอียด ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรียนจากเว็บช่วยสอนแบบชี้นำและแบบไม่ชี้นำ
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายเชษฐ์นรินทร์ จุ่นเกตุ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนการสอนด้วยเว็บช่วยสอน
กับการเรียนการสอนปกติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายอิสรชัย  ลาวรรณา
นิสิตปริญญาโท 
สาขาโสตทัศนศึกษา
การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านเว็บ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
ภาควิชาโสตทัศนศึกษา  คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.ดวงสมร ฉิมครู
นิสิตปริญญาโท 
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษาแนวความคิดในการออกแบบเว็บเพจ เพื่อพัฒนาเว็บช่วยสอนรายวิชา
สังคมศึกษาสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นายประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ
นิสิตปริญญาโท 
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
การศึกษาผลการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สถาบันราชภัฎ  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
นายศักดิ์สิทธิ์ บุญรังศรี
นิสิตปริญญาโท 
สาขาการบริหารการศึกษา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาสาขาวิชาการก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
ภาควิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
น.ส.สรญา  เปรี้ยวประสิทธิ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบริหารกายด้วยท่าฤาษีดัดตน
                                                                                    (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.สมควร  เพียรพิทักษ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ทางการศึกษา          (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายประดิษฐ   ประกอบเส้ง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

เปรียบเทียบความคิดเห็นการใช้เครื่องมือตัดต่อเทปโทรทัศน์ แบบลิเนียร์กับนอน-ลิเนียร์ของเจ้าหน้าที่ตัดต่อในสถานีโทรทัศน์ประเทศไทย
                                                                                      (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
นายศราวุธ  เย็นกาย
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

การออกแบบการเรียนการสอนเรื่อง โปรแกรมประมวลผลคำ ตามคุณลักษณะพึ่งประสงค์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  กรมอาชีวศึกษา
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายบุญสม  อนันต์เกษมสันต์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
การบริหารอาชีวศึกษา

ความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 
สาขาวิชาการจัดการงานบุคคล  ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมยุทธศึกษา
ทหารบกกับกรมอาชีวศึกษา  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
น.ส.สิริกาญจน์ ปรีชาหาญ
นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา

การศึกษาความร่วมมือของสถานศึกษากับสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1

ภาควิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
น.ส.ศุภกฤตา  สายทองคำ
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา

แนวทางการเลือกวิธีการฝึกอบรมผ่านเว็บ  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาโสตทัศนศึกษา  คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายวิจารณ์  สงคราม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง โครงสร้างข้อมูลแบบอะเรย์ เรคคอร์ต และสแตก
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
นายไชยรัช  เมฆแก้ว
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องทฤษฎีงานเชื่อมแก๊ส  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
                                                                                   (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
นายสุพัฒน์  แววเพชร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
บริหารการศึกษา

สภาพและปัญหาการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษา
ของผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพกลุ่มภาคกลาง  สังกัดกรมอาชีวศึกษา
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์
สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
นายดุสิต  ขาวเหลือง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ด้านการบริหารงาน (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นางศุภรา  ฉันทรักษ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
บริหารอาชีวศึกษา

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยสารพัดช่าง กรมอาชีวศึกษา
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การสร้างและหาประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
การใช้คำสั่งการสร้างภาพ 3 มิติ 
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
นายสมชาย  โพธิกำพล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
บริหารอาชีวศึกษา

อันตรายจากโรงฝึกงานช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคในสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
นายปรีชา  สงวนตัด
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง การใช้และ
บำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                           (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี
นายถาวร รุ่งอวัสดา
นิสิตปริญญาโท 
สาขาบริหารการศึกษา

คู่มือการบริหารงานนิเทศการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
นายชัยนาม  ฤทธิรักษ์
นักศึกษาปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
"ภาษาและวัฒนธรรม" มาตรฐานช่วงชั้นปีที่ 4 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ภาคเหนือตอนบน           (ตรวจเครื่องมือวิจัย)        
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น.ส.รัตนทิพย์   มงคลวัจน์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
ครุศาสตร์เทคโนโลยี

การศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมทางด้านรูปแบบของการสื่อสารผ่านเครือข่าย
ในประเทศไทย ช่วงระยะเวลา พ.ศ.2545-2550  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี
น.ส.สมสุข  แขมคำ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี                                                  (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
นายจรูญ  เตชะเจริญกิจ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสอนในสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
                                                                                   (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
น.ส.นาถวดี  นันทาภินัย
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผลของการมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนผ่านเครือข่ายและเมตาคอคนิชั่น
ในการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาที่มีผลต่อการแก้ปัญหา  
ในวิชาโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอภิศักดิ์  รุ่งแสง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตร้านอินเทอร์เน็ตและเกมคอมพิวเตอร์ : 
กรณีศึกษาร้านoj.com                                               (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
นายศรากร บุญปถัมภ์
นักศึกษาปริญญาโทสาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ระบบการเรียนการสอนผ่านนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านวิชาชีพ
สำหรับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ   (ตรวจเครื่องมือวิจัย)
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายบุญชุบ  หลั่งทรัพย์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา โดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
                                                                                    (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
นายพิสรรค์  เอกดำรงกิจ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นในรายวิชา งานไม้ไผ่เรื่องการสานชะลอม                                         (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
นางสาวอัญชลิกา  อับดุลลา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
ครุศาสตร์เทคโนโลยี

บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา เทคโนโลยีภาพสี          (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี
นายปิติกร ขำอ่อน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชาการวิเคราะห์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
                                                                                    (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี
นางพรพิมล  พวงปรึก
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
บริหารอาชีวศึกษา

การพัฒนาตัวบ่งชี้ศักยภาพเกี่ยวกับการฝึกและพัฒนาอาชีพระยะสั้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
นายเสถียร อุตวัต
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รูปแบบการส่งนักศึกษาฝึกงาน ของสถาาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
นางสาวจุรีรัตน์  สืบตระกูล
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผลของแบบการเรียนและผังมโนทัศน์ในบทเรียนไฮเปอร์มีเดียตามวงจร
การเรียนรู้แบบโฟร์แมทที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตเรื่อง "ไฟฟ้า" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สังกัดกรุงเทพมหานคร  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวกรกช รัตนโชตินันท์
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา

การนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนจริง
ในการเรียนการสอนบนเว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3   (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวชนากานต์  สายหมี
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บเรื่อง "ยาเสพติด" สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายประสาน  อิ่มอาดูร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดควบคุมเครื่องหยอดกาวอัตโนมัติ 
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
นายหาญศึก  เล็กครุฑ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การศึกษาสภาพปัญหาและการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3                                 (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นางจีราภา  สุทธหลวง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประเมินรูปแบบ Computer-Based Education
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี
นางปัญจพร  จันทร์เชย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพอนาคตคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
(ปี พ.ศ.2547-2556)  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี
นางสาวหทัยชนก  พึ่งยนต์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อการสอนของอาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร 2  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายวงศ์วัฒน์  ศิริวรรณ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

การดำเนินงาน ปัญหาและความต้องการในการใช้ศูนย์วิทยบริการ
สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออก 1-2   (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายประทีป  ผลจันทร์งาม
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
(ตรวจเครื่องมือวิจัย) 

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวน้องนุช  สาละกุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอสารสนเทศ
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
                                                                           (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายรัฐชัย  พานแก้ว
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูโรงเรียน
ที่สอนภาษาจีน สังกัดกองโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ                     (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี
นางสาววชิราพันธ์ แก้วประพันธ์
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา

ผลของการนำเสนอแผนผังมโนทัศน์ในการเรียนการสอนผ่านเว็บ
เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน
ในการจำของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแบบการคิดแบบไม่อิสระ (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายสุพจน์ เอ็นดู
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชางานข่ายสายตอนนอก
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
นางสาวอรดี สุขศรีพล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่                                            (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวพฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฎในเครือรัตนโกสินทร์
                                                                           (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
นางสาวสุรีพร  พูลประเสริฐ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
การสอนภาษาไทย

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
โดยชุดการสอนมินิคอร์สกับการสอนปกติ             (กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายสุริยา  เมธาวรากร
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
ครุศาสตร์เทคโนโลยี

บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา เทคโนโลยีการศึกษา   (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี
นายนิพัฒน์  เอี่ยมสมบูรณ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
ครุศาสตร์เทคโนโลยี

บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนวิชา โทรทัศน์เพื่อการศึกษา  (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี
นายภัทร  ทองสามสี
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบสื่อสารดิจิตอล เรื่อง
ดิจิตอลมอดูเลชั่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2546   (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
นางสาวศศิรักษ์  ไกรถิ่น
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณลักษณะของหัวหน้างานที่พนักงานบริษัทแม่กลองฟู้ดส์ จำกัด ต้องการ
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
นายธนะ  วิสุทธาจาร
อาจารย์ 2 ระดับ 7

วีซีดีศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(ตรวจผลงานอาจารย์ 3)  (ตรวจเครื่องมือ)

โรงเรียนวัดบางน้อย
อ.บางคนฑี
จ.สมุทรสงคราม
นางสาวอรอุมา  พูนสวน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
โดยใช้รูปแบบของเวิล์ดไวด์เว็บบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
นายธีระศักดิ์  ลักษณะวิลาศ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ
และแบบสอบถามบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์                   (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
นายรังสรรค์  ยังน้อย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย
เรื่องหลักการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์   สำหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ           (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
นายขจรศักดิ์  ปิ่นวิเศษ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องวัดแรงระบบดิจิตอล
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
นายชาญยุทธ ซิ้มสกุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การออกแบบระบบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
กรณีศึกษาบริษัทซีฟู้ดส์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
(ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายเสน่ห์ คำแพง
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงองบริษัท
ทศท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์         (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายวีรศักดิ์ วงแหวน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สาขาช่างอุตสาหกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษา ๑
(ตรวจเครื่องมือวิจัย)     

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายวรัท พฤกษาทวีกุล
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บเรื่อง การสร้างเว็บเพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช่วงชั้นปีที่ ๔  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
นายศิลา ชุณห์วิจิตรา
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (มัลติมีเดีย)

การรู้จำลายมือเขียนแบบออนไลน์
โดยใช้ Neuro Network และ Fuzzy Logic  
(กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ดร.ชนิษฐา จงพิพัฒน์วณิชย์และคณะ
งานวิจัยได้รับทุนอุดหนุนฯ

การจัดการเรียนการสอนบนเว็บ วิชา ดิจิตอล เรื่องโลจิกเกต ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
นายสิริวัฒน์ เกษตรทรัพย์สิน
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง วงจรเรียงกระแส
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 6  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
นายสราวุฒิ แช่มเมืองปัก
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา

การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว   (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางวิไลวรรณ  พ่วงลาภ
อาจารย์ 3 ระดับ 8
โรงเรียนพรหมานุสรณ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยบทเรียน
ออนไลน์รายวิชา งค.41201 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานกับการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงชั้นที่ 4  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ผลงานขอกำหนดตำแหน่ง
อาจารย์ 3 ระดับ 9
นายสยาม จวงประโคน
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนระบบเครือข่ายที่มีรูปแบบเว็บเพจต่างกัน
ในรายวิชาสังคีตนิยม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ระหว่างนิสิตที่เรียน
ในกลุ่มวิชาต่างกัน  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
น.ส.ผุสดี  จั่นสังข์
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สำหรับนักศึกษาที่พิการทางด้านการเคลื่อนไหว โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่
พัทยา จังหวัดชลบุรี  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)    

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายผดุงเดช  เนียมจำเริญ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลักษณะการให้บริการของช่างเทคนิคบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
ที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจ  กรณีศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นางสาวพรรณพิมล  เพียรรุ่งโรจน์
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา

การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สำหรับครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวนันทรัตน์  ศรีน้อย
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง กระบวนการผลิตเส้นใยแสง (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
นายสุขุม  สุขสำราญ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณลักษณะของสถานประกอบการที่มีผลต่อการฝึกงานสาขาอิเล็กทรอนิกส์
ของนักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดราชบุรี               (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายเสนีย์  ภูละมุล
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช่างอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาโรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
จังหวัดราชบุรี  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายศรีอนันต์  มาฆะโว
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สภาพและปัญหาการดำเนินงานด้าน มอก.18000 ของบริษัทแคล-คอมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                      (กรรมการสอบวิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นายกำธร  จิตศิริ
นักศึกษาปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของครูผู้สอนใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นางสาวนิตยา  โสรีกุล
นิสิตปริญญาเอก สาขา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ผลการใช้การสอนแนะในการเรียนรู้ด้วยกรณีศึกษาบนเว็บที่มี ต่อการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีรูปแบบการคิดต่างกัน  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายภูริช ผ่องแผ้ว
นิสิตปริญญาโท สาขา
โสตทัศนศึกษา

การนำเสนอแนวทางการประเมินโปรแกรมการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา  

(ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายผาสุก  ใจท้วม
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

การพัฒนาโครงสร้างช่วยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สำหรับระดับมัธยมศึกษา                  (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวฑีฆายุวรรณ   เอกบุตร
นิสิตปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา

รูปแบบการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
สำหรับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 1 (ตรวจเครื่องมือวิจัย)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา


 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2564
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 

หมดภาระกิจ 2540 - 2547   

ภาระกิจผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์และประธานวิทยานิพนธ์ ปี 2548 >>>>หน้าแรก | ผู้จัดทำ | การเรียนการสอนผ่านเว็บ | เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา | เทคโนโลยีสื่อประสมเพื่อการจัดการสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ | การอาชีวศึกษาไทย

Hit Counter


Site Counters
จำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 19 พฤษภาคม 2549 
Copyright 2000-2010  Prachyanun Nilsook. All right reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com 
Last updated  : 04/01/2550 09:23:16