รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 
Associate Professor Dr. Prachyanun Nilsook
พ.ศ.2561
รหัสนักวิจัยแห่งชาติ  48-12-0122
ประวัติ 2561 (เต็ม) | ประวัติย่อ 2561 | ประวัติภาษาอังกฤษ 2018

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา | วารสารอาชีวะก้าวไกล | บทความหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ

 

 ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567
รายชื่อ

ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์

สถาบัน

     

นายไพรัตน์ สาอุดม
นักศึกษาปริญญาเอก
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนารูปแบบการบริหารสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่เอื้อต่อผลิตภาพองค์กร
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 4 ม.ค.2561)
ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.บุญญลักษณ์ ตำนานจิตรและ ผศ.สายสุดา ปั้นตระกูล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แนวทางการพัฒนาการจัดการสารสนเทศประเภทห้องสมุดโรงเรียนในฝันของประเทศไทย
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 5 ม.ค.2561)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นายภัควี หะยะมิน
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องโปรแกรมจำลองพฤติกรรมมอเตอร์และกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานมอเตอร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 25 ม.ค.2561)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.ดุสิต ขาวเหลือง
ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สามมิติแบบมีปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงโดยใช้เทคนิค AR
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่มีระดับการคิดแบบมีวิจารณญาณต่างกัน
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 25 ม.ค.2561)
ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์
ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล

การพัฒนารูปแบบการใช้สื่ออีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน
โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะทางไอซีทีของครู ในศตวรรษที่ 21 เขตภาคกลาง
(ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 25 ม.ค.2561)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางกัญญารัตน์ รอดแก้ว
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา


รูปแบบการจัดการนวัตกรรมชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 22 ก.พ.2561)
สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

น.ส.ญาดา อรรถอนันต์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี


การพัฒนาห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งอนาคตสำหรับผู้เรียนที่บกพร่องการได้ยิน

(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 ก.พ.2561 สำเร็จการศึกษา)
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างชาญฉลาดด้วยการจัดการข้อมูลเชิงความหมาย
ผ่านเทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่งสู่องค์กรการศึกษาสมรรถนะสูง
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 29 มี.ค.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายวรพงษ์ น่วมอินทร์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาพหุระดับบนสถาปัตยกรรมเชิงบริการ
เพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐสำหรับรัฐบาลดิจิทัล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 29 มี.ค.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายกฤตย์ษุพัช สารนอก
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลด้วยการเล่าเรื่องแบบดิจิทัล
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 29 มี.ค.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.วรรณพร ชูจิตารมย์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


รูปแบบการเรียนรู้สะตีมการ์ฟิลด์เพื่อส่งเสริมความเพียร

(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 29 มี.ค.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ศุภรางค์ เรืองวานิช
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


แบบจำลองสมการโครงสร้างการยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์เลิร์นนิ่งสำหรับความยั่งยืนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 29 มี.ค.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พระมหาสมเกียรติ วุฒิธรรมาภิวัฒน์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างจริยธรรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมตามแนวจิตตปัญญาศึกษา

(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 30 มี.ค.2561)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสวิต ฉิมเรือง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้วยปัญญาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 30 มี.ค.2561)
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายสุธิวัชร ศุภลักษณ์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระบบการเรียนรู้บนคลาวด์ตามแนวคิดวิศวกรรมผันกลับร่วมด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อส่งเสริมความคิดเชิงคำนวณ

(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 11 เม.ษ.2561)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางกัญญาณัฐ เอี่ยมสุรนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

(ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 19 เม.ษ.2561)
ครูชำนาญการพิเศษ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

นายรักถิ่น เหลาหา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


การจัดการความสัมพันธ์นักศึกษาด้วยแฟ้มกิจกรรมดิจิทัลโดยเทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่ง
เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 19 เม.ย. 2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายธาดา จันตะคุณ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดื่มด่ำเสมือนจริงด้วยการเล่าเรื่องดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกของนักศึกษาปริญญาตรี
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 19 เม.ย. 2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ภูริตา สายะวารานนท์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


การพัฒนารูปแบบชุมชนนักปฏิบัติเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีพัฒนาความสามารถมนุษย์
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะนวัตกรรมและนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 19 เม.ย. 2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.สิริกานต์ ไชยสิทธิ์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนระบบนวัตกรรมอัจฉริยะ
เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 30 เม.ย. 2561)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พันตำรวจโทหญิงสิวาภรณ์ เจริญวงศ์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจำลองแบบเสมือนเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความสามารถในตนเองและสมรรถนะทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 30 เม.ย. 2561)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายฉัตรชัย พ่วงพลับ
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


การพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเล่นเกมเพื่อใช้ประกอบ
การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 2 พ.ค.2561)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

ระบบการสอนจุลภาคอิงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการสอน
สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(ผู้ทรงคุณวฒิประเมินระบบ 2 พ.ค.2561)
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

นายอนันต์ วรธิติพงศ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


อนาคตภาพดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรรมการสอบก้าววิทยานิพนธ์ 4 พ.ค.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายธนพล นามนวล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


การจัดการคลังปัญญาดิจิทัลเชิงอรรถศาสตร์ด้วยกระบวนการถอดบทเรียนบ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการดิจิทัล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 4 พ.ค.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสุรเชษฐ์ สังขพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


ระบบจัดการรถโรงเรียนอัจฉริยะโดยใช้สถาปัตยกรรมบริการและเครือข่ายแอป
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยสูงในจังหวัดชายแดนใต้
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 4 พ.ค.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.กนิษฐิกา โปษกานนท์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

การศึกษากรอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
(ผู้ทรงคุณวฒิประเมินระบบ 4 พ.ค.2561)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายสุมิตร์ ผูกพานิช
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเทคนิคการเขียนสะท้อนความคิด
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครปฐม
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 8 พ.ค.2561 สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางกรกมล เลาหบุตร
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา


ผลการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมออนไลน์แบบเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 8 พ.ค.2561 สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายสุโกศล วโนทยาพิทักษ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


การพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สหกิจศึกษาแบบบล็อกเชนบนคลาวด์
เพื่อประเมินสมรรถนะดิจิทัลสู่ตลาดแรงงานดิจิทัลแบบเปิด
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 9 พ.ค.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.สุวรรณา ตรงต่อศักดิ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ร่วมกันโดยใช้ตลาดกลางพาณิชย์ดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 9 พ.ค.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางอรวรรณ แซ่อึ่ง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา


การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสำหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่
เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับบุคลากรวิสาหกิจชุมชน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 11 พ.ค.2561 สำเร็จการศึกษา)
สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

น.ส.สิริวัจนา แก้วผนึก
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


รูปแบบการพัฒนามรดกดิจิทัลด้วยกระบวนการเล่าเรื่องดิจิทัลแบบสืบสอบอย่างมีวิจารณญาณบนเว็บ 3.0
เพื่อส่งเสริมการรู้ดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์ปริญญาบัณฑิต
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 21 พ.ค.2561 สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. จิตรลดา คำนวนศิลป์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระบบการเรียนแบบปรับเหมาะบนคลาวด์ตามเอสเอสซีเอสโมเดล
เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
(ผู้ทรงคุณวฒิประเมินระบบ 24 พ.ค.2561)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายนพดล โตวิชัยกุล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการ


แบบจำลองเชิงโครงสร้างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการบริการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 24 พ.ค.2561 สำเร็จการศึกษา)
สาขาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นายธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

การพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดยใช้เทคนิคการฝึกอบรม
(ผู้ทรงคุณวฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 25 พ.ค.2561)
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


แบบจำลองสมการโครงสร้างการยอมรับโมบายคลาวด์เลิร์นนิ่งสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 30 พ.ค.2561 สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายรัชต ไตรมาลัย
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาการอุดมศึกษา


การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็นประเทศไทย 4.0
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 5 มิ.ย.2561 สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางนุจรี บุรีรัตน์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 6 มิ.ย.2561)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.ฐาปนี สีเฉลียว
อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับสื่อสังคม
เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาสำหรับนิสิตวิชาชีพครู
(ผู้ทรงคุณวฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 19 มิ.ย.2561)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายอนันต์ วรธิติพงศ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


อนาคตภาพดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 20 มิ.ย.2561 สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ชนินท์ ตั้งพานทอง
นิสิตปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการเรียนการสอน
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 25 มิ.ย.2561 สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.นาถวดี นันทาภินัย
อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การวิจัยและพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 26 มิ.ย.2561)
โรงเรียนมัธยมสาธิตแห่ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

น.ส.บุศรา ทับทิมศรี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา

รูปแบบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล
(ผู้ทรงคุณวฒิในงานวิจัย 2 ก.ค.2561)
สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

น.ส.วัจนารัตน์ ควรดี
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


ระบบบริหารจัดการโซ่อุปทานสินทรัพย์ด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงสรรพสิ่งเพื่อธรรมาภิบาลสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 10 ก.ค.2561 สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา


การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับ
นักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 16 ก.ค.2561 สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พระมหาสมเกียรติ วุฒิธรรมภิวัฒน์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา


การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา
เพื่อสร้างจริธรรมวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 22 ก.ค.2561 สำเร็จการศึกษา)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.วรรณากร พรประเสริฐ
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา

การพัฒนาแบบวัดและเกณฑ์ปกติความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 10 ก.ค.2561)
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล
อาจารย์
ทุนวิจัยภายนอก

การพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการศึกษาสะเต็มแบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 17 ก.ค.2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายชัชรินทร์ เลิศยศบดินทร์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางวิทยาการคำนวณโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ร่วมกับการจำลองเสมือนผ่านกลุ่มเมฆเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 17 ก.ค.2561)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ต.ท.หญิงปาริชาติ สุขสวัสดิพร
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้การตัดสินใจทางคลินิกด้านการพยาบาล
สูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
(ผู้ทรงคุณวฒิในงานวิจัย 14 ส.ค.2561)
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ระบบการออกแบบหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การเล่าเรื่องแบบดิจิทัล
ในสภาพแวดล้อมเกมมิฟิเคชั่นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความสุขในการเรียน
(ผู้ทรงคุณวฒิในงานวิจัย 20 ส.ค.2561)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.พิมประภา พาลพ่าย
นิสิตปริญญาเอก
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์โดยใช้การเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน
ในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(ผู้ทรงคุณวฒิในงานวิจัย 20 ส.ค.2561)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายคชา โกศิลา
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
(ผู้ทรงคุณวฒิในงานวิจัย 23 ส.ค.2561)
สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

น.ส.กานต์พิชา กชกานนท์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี


การพัฒนารูปแบบการสอนแบบทีมบูรณาการผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษฐานวิทยาศาสตร์
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 23 ส.ค.2561 สำเร็จการศึกษา)
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส.ธนพร ไชยมงคล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการด้วยระบบการจัดการเรียนรู้สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 ส.ค.2561 สำเร็จการศึกษา)
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น.ส.ณิชชารีย์ จิตต์ทิพย์กุล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะการบริการที่ดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
(ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 ส.ค.2561 สำเร็จการศึกษา)
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายสันติ ครองยุทธ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา

การศึกษาแนวทางความเป็นเลิศเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษาประเทศอาเซียน
(ผู้ทรงคุณวฒิในงานวิจัย 30 ส.ค.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

น.ส.ภูริตา สายะวารานนท์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีพัฒนาความสามารถมนุษย์
เพื่อพัฒนาสมรรถนะนวัตกรรมและนวัตกรรมเพื่อองค์กรสมรรถนะสูง
(ผู้ทรงคุณวฒิในงานวิจัย 18 ก.ย.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายอรรณพ ทองมา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


แนวทางป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพฤติกรรมการรับรู้
ของนักศึกษาแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
(กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 20 ก.ย.2561 สำเร็จการศึกษา)
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

น.ส.วรรณวิศา วัฒนสินธุ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


รูปแบบการเรียนรู้โครงงานเชิงวิศวกรรมโดยใช้ห้องปฏิบัติการเสมือนผสมความจริงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรรมและนวัตกรรม
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 27 ก.ย.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ชนัญชิดา จันทร์ผึ้งสุข
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


รูปแบบการออกแบบย้อนกลับด้วยนิเวศการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อส่งเริมการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 27 ก.ย.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายศิระนันท์ บุญยะผลานันท์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


รูปแบบห้องปฏิบัติการขนาดเล็กติดตามตัวแบบโต้ตอบสูงในระยะไกลเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและ
ทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 27 ก.ย.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสุรเชษฐ์ จันทร์งาม
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


การจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้วยกระแสงานดิจิทัลโดยเทคนิคการรู้จำใบหน้าเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสู่กำลังคนดิจิทัล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 27 ก.ย.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายชเนศ รัตนอุบล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


ระบบจัดการร่องรอยหลักฐานดิจิทัลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้วยการรู้จำใบหน้าผ่านเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้เชิงบริการ
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 27 ก.ย.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.รติกร เพมบริดจ์
นิสิตปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการสนทนาในคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันตามแนวคิดสุนทรียสนทนา
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
(ผู้ทรงคุณวฒิในงานวิจัย 4 ต.ค.2561)
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายธวัชชัย พงษ์สนาม
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การพัฒนาโมเดลการลดต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์อุตสาหกรรมด้านชิ้นส่วนยานยนต์
(ผู้ทรงคุณวฒิในงานวิจัย 8 ต.ค.2561)
สาขาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

น.ส.พิมพ์พัชร พรสวรรค์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


รูปแบบจินตวิศวกรรมแบบร่วมมือด้วยเกมิฟิเคชันบนสังคมคลาวด์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนวัตกรและทักษะการคิดนวัตกรรม
(กรรมการสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 11 ต.ค.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายกฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


รูปแบบการเรียนรู้ทางอารมณ์สังคมด้วยเทคโนโลยีความจริงผสม
เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติและความฉลาดทางอารมณ์ดิจิทัลสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 11 ต.ค.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.วรรณพร ชูจิตตารมย์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้สะตีมการ์ฟิลด์เพื่อส่งเสริมความเพียร
(ผู้ทรงคุณวฒิในงานวิจัย 21 ต.ค.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ศิวพร ลินทะลึก
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

รูปแบบการเรียนรู้วิจัยเป็นฐานโดยใช้คลังปัญญาดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ผู้ทรงคุณวฒิในงานวิจัย 24 ต.ค.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายเทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารระดับผู้จัดการธนาคารพาณิชย์ไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
(ผู้ทรงคุณวฒิในงานวิจัย 25 ต.ค.2561)
ภาควิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.จินตนา ถ้ำแก้าว
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การพัฒนารูปแบบโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
(ผู้ทรงคุณวฒิในงานวิจัย 30 ต.ค.2561)
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายคฑาวุธ เกษสระ
นิสิตปริญญาโท
สาขาสารสนเทศศึกษา


ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 16 พ.ย.2561)
สาขาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

น.ส.เบญจวรรณ ใสหวาน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา


การจัดการความรู้เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สำหรับวิสาหกิจชุมชน
(กรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 22 พ.ย.2561)
สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นายธัญยบูรณ์ ชูลาภ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


รูปแบบการเรียนรู้จินตวิศวกรรมเกมมิฟิเคชันด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 25 พ.ย.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายอนุชา เฟื่องศรี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


รูปแบบการเรียนรู้แบบตกผลึกทางปัญญาบนระบบการเรียนรู้แบบเปิดมหาชน
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 25 พ.ย.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวปภัสรา ใจซื่อ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


ระบบนิเวศดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมพหุภาษา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 25 พ.ย.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวพิชยา ศรีแสน
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


การจัดผังมโนทัศน์ล่วงหน้าแบบกราฟิกผ่านคลาวด์เลิร์นนิงเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบ
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 25 พ.ย.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวสรลักษณ์ ลีลา
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


การจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคด้วยหนังสือมีชีวิตเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงประมวลผล
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 25 พ.ย.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายวิทยา มนตรี
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


การเรียนรู้จินตวิศวกรรมผ่านคลาวด์เลิร์นนิงเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรม
และการยอมรับเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 25 พ.ย.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นางสาวสุจิตรา มัจฉาชีพ
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมมิฟิเคชันการเล่าเรื่องดิจิทัลแบบร่วมมือผ่านสังคมคลาวด์
เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนขั้นพื้นฐาน
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 25 พ.ย.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พันตำรวจโทสมชาย อิทธะรงค์
นักศึกษาปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


ระบบคลังความรู้ดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้แบบนำตนเอง
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในวิชาชีพของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 25 พ.ย.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.พิมพ์พัชร พรสวรรค์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


รูปแบบจินตวิศวกรรมแบบร่วมมือด้วยเกมิฟิเคชันบนสังคมคลาวด์
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนวัตกรและทักษะการคิดนวัตกรรม
(กรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 29 พ.ย.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.พุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา


รูปแบบการส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมด้วยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
ร่วมกับแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์
(ผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่ม 29 พ.ย.2561)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายสถาพร อยู่สมบูรณ์
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา


ระบบการเรียนรู้วิศวกรรมฝังตัวบนสังคมคลาวด์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลงานสร้างสรรค์
(กรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 4 ธ.ค.2561)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส.ชมพูนุช พุฒิเนตร
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

การพัฒนาทักษะการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
(ผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิจัย 11 ธ.ค.2561)
สาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส.จุฑาสกนภ์ บุญนำ
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

การพัฒนาต้นแบบการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(กรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษา 20 ธ.ค.2561)
สาขาการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นายภัทรพล ปลงไสว
นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาเทคนิคศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
ตามมาตรฐานอาชีพสาขางานแม่บ้านโรงแรม
(กรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 21 ธ.ค.2561)
สาขาเทคนิคศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
     
     
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (2552-2555) [ pdf ]  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2553-2556)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2554-2557),(2558-2561)  
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี (2556-2559)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (2558-2561)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2561-2563)  
  กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (2561-2565)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (2552-2553)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2555-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2557)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2556-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (2556-2559)  
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (2558-2559)(2560-2564)  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ
วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา บรรณาธิการ
วารสารอาชีวะก้าวไกล บรรณาธิการ
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กองบรรณาธิการ
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (TCI) กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กองบรรณาธิการ
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองบรรณาธิการ
วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร กองบรรณาธิการ
วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี (TCI) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารรังสิตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารเทคโนโลยีการศึกษาและมีเดียคอนเวอร์เจนซ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Walailak Journal of Science and Technology
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
Maejo International Journal of Science and Technology
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน 19 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 7 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 15 กันยายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาการเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยธนบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลและสื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 11 ต.ค.2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ) วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตรกลาง) วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร
 


  ภารกิจกรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ นับแต่ พ.ศ.2540-2567
ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมีส่วนรวมในงานของท่าน

2540-2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567


หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจำนวนผู้เข้าชมนับแต่ 14 เมษายน 2557
Copyright 2000-2019  Prachyanun Nilsook. All rights reserved.
comments to : prachyanun@hotmail.com
Last updated  : Wednesday, April 10, 2024 22:34