คลังเก็บหมวดหมู่: Research

Distributed Digital Enterprise Architecture for Transformation of Educational Organizations

Abstract – Enterprise architecture is of essential significance for organizations currently adapting to the digital transformation era. It is the application of modern digital technology in various organizational departments to drive efficiency. This research presents the development of a distributed digital enterprise architecture framework for education organizations that have applied the enterprise architecture concepts of The Open Group Architecture Framework, Zachman, and the Federal Enterprise Framework using an online questionnaire as a tool to collect data from 520 samples. The results revealed that the distributed digital enterprise architecture for education organizations is divided into seven dimensions: business architecture, data architecture, application architecture, technology architecture, security architecture, human capital architecture, and infrastructure architecture. The experts’ evaluation of the architecture found that the overall appropriateness was at the highest level in all aspects. The research results indicate that enterprise architecture is essential for systematically integrating digital technology with an organization’s workflow or mission for it to become a distributed digital enterprise.

Keywords – Digital transformation, distributed digital enterprise architecture, education organization, enterprise architecture.

Surasak Srisawat, Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook
Distributed Digital Enterprise Architecture for Transformation of Educational Organizations. TEM Journal. Volume 13, Issue 2, pages 1645-1657, May 2024.
https://doi.org/10.18421/TEM132-77

การอ้างอิงผลงานการตีพิมพ์สูงสุด 4 อันดับ พ.ศ.2567

ขอแนะนำผลงานการวิจัยทางด้านครุศาสตร์เทคโนโลยี 🧑🏻‍🏫 ของศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุขดูผลงานวิจัยทั้งหมด ของศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข จากฐานข้อมูล Scopus🔸https://bit.ly/3SvETHu#libkmutnb มัดรวมมาให้แล้ว กับผลงานวิจัยที่มีการอ้างถึงมากที่สุด 4 ลำดับแรก จากฐานข้อมูล Scopus 🔍📍 A web-based learning system using project-based learning and Imagineeringhttps://bit.ly/42fueDR📍 Digital Learning Ecosystem by Using Digital Storytelling for Teacher Profession Studentshttps://bit.ly/49oNzFh📍 A learning process model to enhance digital literacy using critical inquiry through digital storytelling (CIDST)https://bit.ly/42aYLme📍 The development of STEM literacy using the learning process of scientific imagineering through ARhttps://bit.ly/42b8SHO⭐️ คู่มือการตั้งค่า Proxyhttps://qrgo.page.link/w4sHi🌐 ใช้งานผ่าน OpenAthenshttps://my.openathens.net

Transformative Learning Model with Digital Fabrication Laboratory to Enhance Innovation Competency and Creative Product

ABSTRACT
This research’s objectives were 1. To develop system of transformative learning with digital fabrication laboratory to enhance innovation competency and creative product. 2. To study the results of the
demonstration system. The study included 2 process: 1) the development system of transformative learning with digital fabrication laboratory to enhance innovation competency and creative product, and 2) the result of the demonstration system. The use of transformative learning with digital fabrication laboratory was demonstrated to students in Southeast Bangkok College who registered for the ‘Industry Innovation Laboratory’ subject in their first semester of B.E. 2565. The findings revealed that the scores with regard to 1) the curriculum, 2) the context quality, 3) the quality of the lecturing media, and 4) the quality of the learning system were rated as being at the highest level. Moreover, after studying the subject, the experimental group had greater innovation competency scores than they exhibited prior to the learning process. In addition, the experimental group had higher scores with regard to innovation competency and creative product after studying than the control group and the criteria. A system of transformative learning with digital fabrication laboratory to enhance innovation competency and creative product is a new teaching model that can develop students’ skills in the 21st century. Therefore, it should be applied to other subjects in this field by only subjects that are practiced so that students can develop their own skills.

Keywords: Transformative Learning, Digital Fabrication Laboratory, Innovation Competency, Creative Product

Sunti Sopapradit, Prachyanun Nilsook and Panita Wannapiroon (2024)
Transformative Learning Model with Digital Fabrication Laboratory to Enhance Innovation Competency and Creative Product.
Journal of Theoretical and Applied Information Technology.Volume 102, Issue 6, Pages 2370 – 2380.
https://www.jatit.org/volumes/Vol102No6/10Vol102No6.pdf

ATHLETE SELECTION MODEL USING SPORTS STATISTICS DATA FABRIC TECHNIQUES FOR NATIONAL SPORTS EXCELLENCE.

Title:ATHLETE SELECTION MODEL USING SPORTS STATISTICS DATA FABRIC TECHNIQUES FOR NATIONAL SPORTS EXCELLENCE
Author:CHANITA SATTABURUTH, PALLOP PIRIYASURAWONG, PRACHYANUN NILSOOK
Abstract:Physical fitness factors that significantly impact athletes’ performance. This research objective is to analyze and develop a model for the successful selection of athletes based on physical fitness factors. The sample comprises data from high-potential athletes who attend sports schools affiliated with the Thailand National Sports University. The research methodology combines Multi-Layer Perceptron and Multiple Linear Regression as data analysis techniques to identify suitable models for successful competitive athletes. The results of the model evaluation indicate that the accuracy is 72.73% and the R-squared value is 0.665. The experiment shows that analyzing the athlete selection model could reveal the factors that influence the selection of athletes. These factors will be described in this article.
Keywords:Data Mining, Neural Network, Data Fabric Technique, Aquatic Athletes, Physical Fitness
Source:Journal of Theoretical and Applied Information Technology
29th February 2024 — Vol. 101.  No. 4– 2024

Sattaburuth, C. Piriyasurawong, P. Nilsook, P. (2024)
ATHLETE SELECTION MODEL USING SPORTS STATISTICS DATA FABRIC TECHNIQUES FOR NATIONAL SPORTS EXCELLENCE.
Journal of Theoretical and Applied Information Technology, (2024), 1565-1573, 102(4)
https://www.jatit.org/volumes/Vol102No4/22Vol102No4.pdf

Synthesize a Conceptual Framework for Athlete’s Selection with Data Fabric Sports Statistical Technique

Abstract

The purpose of this research is to present an overview of the conceptual framework of sports statistical data fabric techniques as an approach for using information technology systems for analyzing sports statistical data to develop athletes’ potential. This literature review shows that the development of advanced statistical methods for match prediction and selection of athletes by using sports statistical data to analyze the correlation and correlation of the data creates an information system with sports statistics data fabric techniques provide excellent cognitive results. The information obtained is accurate and accurate. From the results of the study, it was born as a new body of knowledge with in-depth conceptual frameworks in sports and scope of information as a basis for development sports with specific characteristics of physical fitness. The knowledge gained from the conceptual framework, this research can create new norms and knowledge in sports toward the development of athletes to their highest potential. © 2023 Published by the ISTES Organization

Author keywords

Data Fabric; Decision Support System; Physical Fitness; Sport Statistics; Sports Technical Skills

Chanita Sattaburuth, Pallop Piriyasurawong and Prachyanun Nilsook,
Synthesize a Conceptual Framework for Athlete’s Selection with Data Fabric Sports Statistical Technique.
Proceedings of International Conference on Research in Education and Science.Volume 9, Issue 1 ; 2023. pp.2191 – 2201.

Needs Assessment in the use of Digital Technology for Learning Loss Recovery of Students at the Basic Education Level

Abstract

Globally, COVID-19 has disrupted educational practices, causing basic education institutions in Thailand to close temporarily. Schools in Thailand as well as the world over have switched to online learning environments to guarantee students’ educational continuation. The purposes of this study were firstly  to determine whether digital technology is required for learning loss recovery; secondly, to conduct a systematic literature review using bibliometric keywords; thirdly, to assess the need for using digital technology to recover students’ learning losses at the basic education level, both during and after the COVID-19 pandemic, and finally, to summarize data in an infographic landscape format pertaining to this topic. A questionnaire survey was conducted with 600 online respondents from throughout Thailand. The respondents included 56 educational supervisors, 40 school administrators, and 504 teachers. The results show that the following can be used: (a) student communication websites and applications, (b) student work acceptance websites and applications, (c) learning management systems, (d) digital media libraries, (e) online assessment tools, and (f) teaching methods and tools for future use. The respondents indicated that students have learning loss relating to (a) morality, ethics and manners, (b) good citizenship, (c) imagination and creativity, (d) health promotion, and (e) mathematical processes.

Kitiya Promsron, Prachyanun Nilsook, jira Jitsupa, Watcharee Sangboonraung, Orawan Saeung and Wilawan Jinwan (2024)
Needs Assessment in the use of Digital Technology for Learning Loss Recovery of Students at the Basic Education Level.
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.
Vol. 23, No. 1, pp. 59-83, January 2024. https://doi.org/10.26803/ijlter.23.1.4

IoT, 6G and Digital Twin For Smart Campus

Tanapeak Pexyean, Kobkiat Saraubon and Prachyanun Nilsook (2023)
T. Pexyean, K. Saraubon and P. Nilsook, “IoT, 6G and Digital Twin For Smart Campus,”
2023 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovative Electricals and Electronics (RI2C), Bangkok, Thailand, 2023, pp. 46-50,
https://doi.org/10.1109/RI2C60382.2023.10355994.

Abstract:Smart Campus This research aims to present the use of the Internet of Things and smart technologies that work with 6G networks to intelligently improve the energy management capabilities of campuses. Whether it’s personal. Teachers and students, including those with disabilities, have a better quality of life. Within the university, energy consumption data is collected. Organizations to manage energy management systems Reduce energy consumption Reduce management by using technology to manage and reduce campus costs, transparently monitor energy consumption and use of campus educational equipment, especially cost and expense management, and sustainable energy use. Control usage data, energy consumption results, and estimate budget allocation related to educational institutions. IoT and Cloud Computing are also integrated into 6G networks embedded in state-of-the-art devices for use in environmental management and intelligent energy management, as well as creating new energy models and management that can solve future emergencies with external on-premises virtual energy control anytime, anywhere. Smart Building Management with twin technologies helps to intelligently manage and control indoor energy systems, such as automation for temperature control in buildings. Air conditioner energy consumption control system Electricity consumption control in lighting system This saves energy and increases the usability of buildings within smart campuses.

System Architecture of Electronic Asset Supply Chain Intelligent Platform for Digital Higher Education

Denchai Panket, Panita Wannapiroon & Prachyanun Nilsook (2024)
System Architecture of Electronic Asset Supply Chain Intelligent
Platform for Digital Higher Education.
Higher Education Studies; Vol. 14, No. 1; 2024, pp.22-32.
https://doi.org/10.5539/hes.v14n1p22

Abstract

This research aims to design an intelligent platform architecture for electronic asset supply chains for digital higher education and to evaluate the architecture of the intelligent platform for electronic asset supply chains for digital higher education. The sample group consists of evaluations of the intelligent platform architecture for the electronic asset supply chains for digital higher education by experts. These experts assess and certify the appropriateness of the architecture, evaluating the content’s suitability and the management processes. The evaluations were conducted by 5 experts who have experience in managing assets in higher education or relevant areas. The research results indicate that the designed intelligent platform architecture for electronic asset supply chains for digital higher education, on average, scored 4.43, which is considered ‘good’. The evaluation of its developmental trend from architecture to platform has an average score of 4.80, considered ‘very good’. Following that, both the system (Administrators) and the (Webserver and Database Server) evaluations yielded the same average score of 4.60, which is also ranked as ‘very good.’

Distributed Communicative Language Training Platform Using Automatic Speech Recognition Technology for Smart University

Keywords: 

Distributed Enterprise, Communicative Language Teaching, Automatic Speech Recognition, Smart University

ABSTRACT

The purpose of this research is to achieve the following objectives: 1) Synthesize documents and international research on the characteristics of a smart university. 2) Synthesize the processes of distributed communicative language training (DCLT). 3) Design the system architecture of a DCLT platform that utilizes automatic speech recognition (ASR) technology for a smart university. 4) Evaluate the appropriateness of a DCLT platform that utilizes ASR technology for a smart university. Nine experts were selected for this research. They were required to have more than five years of relevant experience in the field, including expertise in system architecture, distributed enterprise, language teaching, and ASR. The research instruments included a suitable assessment form for evaluating the system architecture of a DCLT platform that utilizes ASR technology for a smart university. The results of this research indicate that the DCLT platform, which utilizes ASR technology, was considered suitable for a smart university.

Phuengrod, S., Wannapiroon, P., & Nilsook, P. (2023). Distributed Communicative Language Training Platform
Using Automatic Speech Recognition Technology for Smart University.
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET),
18(24), pp. 96–111. https://doi.org/10.3991/ijet.v18i24.40619

Coordination Mechanisms and Systems to Enhance Thai Early Childhood Development Management Efficiency

Abstract

Objective: The study aimed to enhance the efficiency of Thai early childhood development management by developing coordination mechanisms and systems.

Theoretical framework: A mixed-methods approach was utilized, including an online structured interview of six ECDM policymakers, content analysis of the data, and four focus group discussions with ten individuals from various sectors.

Method: A draft handbook for coordination mechanisms and systems was processed using an online connoisseurship seminar, and an opinion questionnaire was collected from 200 executives and practitioners in four Thai regions using Google Forms.

Results and conclusion: The results identified four mechanisms for driving an effective early childhood development management coordination system: national, provincial, subdistrict, and coordination. These mechanisms comprised an information and communication technology system, a management system, a resource management system combined with budget planning, and a supervision, monitoring, and evaluation system. In conclusion, three stages of policy recommendations were proposed: urgent, intermediate, and long-term.

Implications of the research: The study provides valuable insights into how a developing nation in Southeast Asia can direct critical resources in developing early childhood management efficiency at all levels.

Originality/value: The study gives a unique insight into early childhood development management in a developing Southeast Asian nation and significantly contributes to the literature because of its uniqueness.

Werayut Chatakan, Phanagrid Boonpob, Nopparat Chairueang, Julalax Sutra, Naruporn Thitipraserth and Prachyanun Nilsook. (2023)
Coordination Mechanisms and Systems to Enhance Thai Early Childhood Development Management Efficiency. Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology. Vol. 44 No. 5 (2023) ; pp.830-842.
https://www.propulsiontechjournal.com/index.php/journal/article/view/2699