การจัดการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมบนฐานสมรรถนะ

บรรยายพิเศษ “การจัดการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมบนฐานสมรรถนะ”
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 5
ประจำปี 2564”
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-248663895

การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง

“การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง”
(Management in Disruptive Technologies Era)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 (Online Presentation)
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Reseach 2021

C. Tungpantong, P. Nilsook and P. Wannapiroon, “A Conceptual Framework of Factors for Information Systems Success to Digital Transformation in Higher Education Institutions,” 2021 9th International Conference on Information and Education Technology (ICIET), 2021, pp. 57-62, http://doi.org/10.1109/ICIET51873.2021.9419596.
(IEEE)

T. Rujira, P. Nilsook and P. Wannapiroon, “Vocational Education Digital Enterprise Architecture Framework (VEDEAF),” 2021 9th International Conference on Information and Education Technology (ICIET), 2021, pp. 63-67, http://doi.org/10.1109/ICIET51873.2021.9419576. (IEEE)

Siriluk Phuengrod, Panita Wannapiroon & Prachyanun Nilsook. (2021).
The Student Relationship Management System Process with Intelligent Conversational Agent Platform.
Higher Education Studies; Vol. 11, No. 2; 2021 ; pp. 147-154. (ERIC)
https://doi.org/10.5539/hes.v11n2p147

Sathiya, P., Prachyanun, N., Jarumon, N. (2021). Effects of AL-MIAP-based learning
management to promote digital intelligence for undergraduate students. Multidisciplinary Journal for
Education, Social and Technological Sciences, 8(1), 13-29.
https://doi.org/10.4995/muse.2021.14048.

Kittisak Singsungnoen, Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook (2021)
Development of Smart Human Resource Planning System within Rajabhat University.
Higher Education Studies; Vol. 11, No. 2; 2021 ; pp. 129-138. (ERIC)
http://doi.org/10.5539/hes.v11n2p139

Prachyanun Nilsook, Pinanta Chatwattana & Thapanee Seechaliao (2021)
The Project-based Learning Management Process for Vocational and Technical Education.
Higher Education Studies; Vol. 11, No. 2; 2021 ; pp. 20-29. (ERIC)
http://doi.org/10.5539/hes.v11n2p20

Suvanna Trongtorsak, Kobkiat Saraubon, and Prachyanun Nilsook (2021)
Collaborative Experiential Learning Process for Enhancing Digital Entrepreneurship.
Higher Education Studies ; Vol. 11, No. 1 ; 2021, pp. 137-147.
https://doi.org/10.5539/hes.v11n1p137

Chanate Ratanaubol, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook (2020)
Digital Forensic Management System using Facial Recognition for Student’s Participation and Registration on School Activities. International Journal of Education and Information Technologies. Vol 14, 2020, pp. 142-152.
http://doi.org/10.46300/9109.2020.14.17

Profile

CURRICULUM  VITAE
Prachyanun Nilsook, Ph.D.
Professor
Division of Information and Communication Technology for Education
Faculty of Technical Education
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB) 

Office  : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
1518 Pracharat 1 Road, Bangsue, Bangkok (10800)
Address :  159/466 Soi 96/1 Charansanitwong Road, Bangplad , Bangkok (10700)
Mobile :  081-7037515

e-mail  :  prachyanunn@kmutnb.ac.th , prachyanun@hotmail.com , prachyanun.n@fte.kmutnb.ac.th 

Homepage : http://www.prachyanun.com/en

EDUCATION :

1975 : Grade 4 , or Prathom suksa 4  Anuban Phetchburi  School.
1977 : Grade 6 , or Prathom suksa 6  Wat Kanlek School
1981 : Grade 9 , or Muttayom suksa 3 Prommanusorn Phetchburi School.
1984 : Vocational Certificate in Electronic , Phetchburi  Technical  College
1986 : High Vocational Certificate in Electronic , Patumwan Institute of Technology, Bangkok.
1989 : B.Ed. Audio-Visual Education , Ramkhamhang University , Bangkok.
1995 : M.Ed. Educational Technology , Srinakarinwirot University  Prasarnmitra  ,Bangkok
2001 : Ph.D.  Educational  Communications and  Technology,  Chulalongkorn University, Bangkok.

EMPLOYMENT:

1986    Technician , Ramkhamhang University ,Bangna Campus

1988    Instructor,  Electronic Department , Samutsongkhram Technical College, Samutsongkhram  Province

1994    Chief  officer  of  Instructional Media , Samutsongkhram Technical College

1998    Dean, Faculty  of  Technical Education , Samutsongkhram Technical College

2001    Head  of  Internet Center , Samutsongkhram Technical College

2002    Head of  ICT Center, Samutsongkhram Technical College

2004    Dean, Faculty of Information and Communication Technology,

Samutsongkhram Technical College  

2006    Lecturer ,  Department of Technological Education
Faculty of Technical Education
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

2008    Head of Vocational Education Technology Research Center
            Science and Technology Research Institute
            King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

2016    Head of Technological Education Department

            Faculty of Technical Education
            King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

2020    Coordinator of Information and Communication Technology for Education
Department of Education Technology and Information

Faculty of Technical Education

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE:

Lecturer           M.Ed., Ph.D. Program in Technical Education Technology , Department of Technological Education., Faculty of Technical Education (KMUTNB) (2007-present)
Lecturer           Ph.D. Program in  Electrical Engineering Education   , Department of Teacher Training in Electrical., Faculty of Technical Education (KMUTNB) (2010-present)
Lecturer           Ph.D. Program in Information and Communication Technology for Education. ,Division of Information and Communication Technology for Education, Faculty of Technical Education. (KMUTNB)    (2011-present)
Guest Lecturer            ,MBA., M.Ed., Muban Chombung Rajabhat University (2002-2011)
Guest Lecturer            ,M.A Program in Information Science, Burapha University (2004-2011)     
Guest Lecturer            ,M.Ed. Program in Educational Administration , Curriculum and Instruction , Bangkokthonburi University (2009-2011)     
Guest Lecturer            ,Ph.D. Program in Technology Management, Petchburi Rajabhat University (2008-2012)
Guest Lecturer            ,Ph.D. Program in Innovation and Technology Management,  Bansomdejchaopraya Rajabhat University Band (2010-2012)
Guest Lecturer            ,Ph.D Program in Management, Christian University of Thailand (2006-2011)
Guest Lecturer                        M.Sc.Mass Communication Technology, Rachamungkala University of Technology Thanyaburi (2014)
Guest Lecturer                        M.Ed. Educational Administration, Thonburi University (2016)
Member of Academic Council, Muban Chombung Rajabhat University (2010-2012)
Member of Academic Council, Phetchburi Rajabhat University (2011-2012)
Member of Academic Council, Rachamungkala University of Technology Rattanakkosin  (RUTR) (2011-2014,2015-2018)
Member of Academic Council, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University (2015-2017),(2018-2020)
Member of University Council, Thonburi University (2013-2016, 2017-2020)
Member of Academic Council, Chandrakasem Rajabhat University (2018-2020)

Member of Academic Council, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.

(2018-2021)

Member of University Council, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University (2020-2023)

HONORS and AWARDS

 1. Outstanding Teacher Award of the Year 1995  in Samutsongkhram Province

Samutsongkhram Teacher Council.

 1. Creative Teacher Award of the Year 1996.
      National Teacher Council, Ministry of Education.
 2. Outstanding Teacher Award of the Year 2004.

      The Office of Vocational Education Commission, Ministry of Education

 • National Teachers Award of the Year in Higher Education 2004.

      National Teacher Council, Ministry of Education

 • Father Award of  the Year 2007-2008, Wat Parknum School.
 • Assistance Professor (Honorable)  from Burapha University. 2007.
 • Assistance Professor, King Mongkut’s University of Technology North      

    Bangkok

 • Associate Professor, King Mongkut’s University of Technology North      

    Bangkok.

 • Visiting Researcher, Edith Cowan University, Mt Lawley ,WA Australia   

2012-2013

            2020    President of Thai Association for Educational Communication and

Technology (Thai AECT)

 • Professor, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.

2020    Outstanding Alumni,  Ramkhamhang University.

Research Interested  :

e-Learning, e-Training, e-Education ,e-Agriculture , Knowledge Management in

Higher Education  Human Performance Technology, Instructional Design

ICT in Education , Imagineering in Education.

PUBLICATIONS  in English:


Papers Published in Journals:

Wannapiroon, P. and Nilsook,P. (2012)  The Development of Web-Based Training for Job

Competencies of Academic and Administrative Staff of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok,” International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning vol. 2, no. 5, pp. 348-352, 2012.

Palacheewa, P. , Suwannatthachote, P. and Nilsook, P. (2012). Critical Issues To Be Concern In

Selecting Tools For Teaching High School Computer Project Lesson Using Computer-

Supported Collaborative Learning. Creative Education, 3, 11-14.

doi: 10.4236/ce.2012.38B003

Supree Purnakanishtha , Praweenya Suwannatthachote and  Prachyanun Nilsook (2014)

Development and Validation of a Problem Solving Skill Test in Robot Programming Using

Scaffolding Tools. Open Journal of Social Sciences, 2014, 2, pp. 47-53.

Nilsook, P., Utakrit, N., and Clayden, J. (2014)  Imagineering in Education: A Framework to Enhance

Students’ Learning Performance and Creativity in Thinking. Educational Technology. January-February 2014, Vol. 54 Issue 1, p14-20.

Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2014) International Distance Consulting via Web Conferencing.

International Journal of Emerging Technologies in Learning.Vol 9, No 4 (2014) ; pp. 60-

64. http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v9i4.3736     (SCOPUS)

Rodmunkong, P. Wannapiroon, and P. Nilsook, “The Challenges of Cloud Computing Management

Information System in Academic Work,” International Journal of Signal Processing Systems, Vol. 2, No. 2, pp. 160-165, December 2014. doi: 10.12720/ijsps.2.2.160-165

Chantana Papattha, Prachyanun Nilsook, and Namon Jeerungsuwan. (2015) “Model for

Development of Mass Communication Technology Graduates’ Desired

Characteristics Based on Thai Qualifications Framework for Higher Education,”

International Journal of Information and Education Technology vol. 5, no. 6,

pp. 397-402, 2015.    (Proquest)

Anupan, A., Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2015) A Framework for a Knowledge

Management System in a Cloud Computing Environment Using a Knowledge

Engineering Approach. International Journal of Knowledge Engineering,

Vol. 1, No. 2, September 2015. pp 146-149. DOI: 10.7763/IJKE.2015.V1.25.

Chotikitpat, K., Nilsook & P., Sodsee, S. (2015) Techniques for improving website rankings

with search engine optimization (SEO). Advanced Science Letters. Volume 21, Issue

10, OCtober 2015, Pages 3219-3224. http://dx.doi.org/10.1166/asl.2015.6503
            (SCOPUS)

Papattha, C., Nilsook, P. and Jeerungsuwan, N. (2015) Characteristics of Digital Mass

Media Officer in Media Convergent Age. International Journal of Modeling and

Optimization, Vol. 5, No. 4, August 2015. pp. 313-316.

http://dx.doi.org/10.7763/IJMO.2015.V5.481

Gulatee,Y. and Nilsook, P. (2016) MOOC?s Barriers and Enables. International Journal

of Information and Education Technology, Vol. 6, No. 10, October 2016, pp.826-833.  http://dx.doi.org/10.7763/IJIET.2016.V6.800  

Pumchalerm, S., Nilsook, P. and Jeerungsuwan, N. (2016) Intelligent Cooperative

Education Process Management Model on Cloud Computing Technology for

Higher Education Institutes in Thailand. International Journal of Information and Education Technology, Vol. 6, No. 10, October 2016, pp.791-794.

http://dx.doi.org/10.7763/IJIET.2016.V6.794

Priaoprasit, S., Nilsook, P. and Piriyasurawong, P. (2016) The Five Aggregates Learning

Model via Buddhist Catechism Method on Mobile Learning for Development of

Thinking Buddhist Critical. International Journal of Information and Education Technology, Vol. 6, No. 10, October 2016. pp.809-812.

http://dx.doi.org/10.7763/IJIET.2016.V6.797

Kongrugsa, N., , Nilsook, P. & Wannapiroon, P. (2016) Designing a Knowledge Review,

Based on Connectivism of Cloud Computing for Developing Critical Thinking.

International Journal of Information and Education Technology, Vol. 6, No. 6,

June 2016, pp.492-495. http://dx.doi.org/10.7763/IJIET.2016.V6.738

Sangvari, J. ,Nilsook, P. and Piriyasurawong, P. (2016) Model of Quality Management of

Education Digital Television Station in Thailand. Journal of Advanced

Management Science. Vol. 4, No. 6, November 2016, pp.447-451.

http://dx.doi.org/10.18178/joams.4.6.447-451

Saraubon, K., Nilsook, P. & Wannapiroon, P. (2016) System Design of Mobile

Augmented Book. International Journal of Interactive Mobile Technologies. 

Vol 10, No 1 ; 2016, pp. 52-59. http://dx.doi.org/10.3991/ijim.v10i1.5276

(SCOPUS)

Techakosit, S and Nilsook, P. (2016) The Learning Process of Scientific Imagineering

through AR in Order to Enhance STEM Literacy. International Journal of

Emerging Technologies in Learning. Vol 11, No 7; 2016, pp 57-63.

http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v11i07.5357

(ISI Web of Science, SCOPUS)

Nookhong, J. & Nilsook, P. (2017) Green University Resource Planning on Cloud

Computing. International Journal of Information and Education Technology, Vol. 7, No. 10, October 2017. pp 722-727.

Chatwattana, P. and Nilsook, P. (2017)  A Web-based Learning System using Project-based

Learning and Imagineering. International Journal of Emerging Technologies in

Learning. Volume 12, Issue 05 (2017), pp. 4-22.

https://doi.org/10.3991/ijet.v12i05.6344

(ISI Web of Science, SCOPUS)

Nookhong, J. and Nilsook, P. (2017) System Architecture for Green University Resource

Planning on Cloud Computing. International Journal of the Computer, the

Internet and Management. Vol.25 No.2 (May-August, 2017) pp. 68-75.

(TCI Thailand)

Techakosit, S and Nilsook, P. (2018) The Development of STEM Literacy Using the

Learning Process of Scientific Imagineering through AR. International Journal of

Emerging Technologies in Learning. Vol 13, No 01 (2018); pp. 230-238.

https://doi.org/10.3991/ijet.v13i01.7664

(ISI Web of Science, SCOPUS)

Kaeophanuek, S., Na-Songkhla, J., and Nilsook, P. (2018) How to Enhance Digital Literacy

Skills among Information Sciences Students. International Journal of Information

and Education Technology, Vol. 8, No. 4, April 2018.

Kuandee, W.,  Nilsook, P & Wannapiroon, P. (2018)  Asset Supply Chain Management

Process with the Internet of Things for Good Governance for Higher Education Institutions.International Journal of the Computer, the Internet and Management. Volume 26 No.2 (May-August 2018), pp 72-80.

Thanachawengsakul, N., Wannapiroon, P. & Nilsook, P. (2018)  How a digital knowledge

engineering learning process can enhance technical skills in software engineering.

World Transactions on Engineering and Technology Education. Vol.16, No.3, 2018, pp. 312-316.  (SCOPUS)

Chotiktipat, K., Nilsook, P and Sodsee, S. (2018) Ranking of University Websites Based

on Search Engine Optimization. International Journal of the Computer, the

Internet and Management. Volume 26 No.3 (September-December 2018),

pp.25-32.   (TCI Tier1)

Kritsupath Sarnok, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook (2019) Digital Learning

Ecosystem by Using Digital Storytelling for Teacher Profession Students.

International Journal of Information and Education Technology. Vol. 9, No. 1,

2019, pp. 21-26. 

Thada Jantakoon, Panita Wannapiroon & Prachyanun Nilsook (2019) Virtual Immersive

Learning Environments (VILEs)  Based on Digital Storytelling to Enhance

Deeper Learning  for Undergraduate Students. Higher Education Studies; Vol. 9,

No. 1; 2019, pp. 144-250.  (ERIC)

Rukthin Laoha , Panita Wannapiroon & Prachyanun Nilsook (2019) The system

architecture of digital activity portfolio via internet of things for digital university.

International Journal of Advanced and Applied Sciences, Vol 6, No 2 ; 2019,

pp. 81-86.  (ISI Web of Science)

Siriwatchana Kaeophanuek,   Jaitip Na-Songkhla, Prachyanun Nilsook (2019)

 Learning Process Model to Enhance Digital Literacy using Critical Inquiry

through Digital Storytelling. International Journal of Emerging Technologies in

Learning.  Vol 14, No 03 (2019), pp. 22-37.

https://doi.org/10.3991/ijet.v14i03.8326    (ISI Web of Science, SCOPUS)

Akekathed Sanglub, Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon, (2019) “Imagineering on

Augmented Reality and Digital Twin for Digital Competence,” International Journal

of Information and Education Technology. vol. 9, no. 3, pp. 213-217, 2019.

Chalermdit, J., Nilsook, P. & Wannapiroon, P. (2019) Analysis of an Intelligent

Graphical Tutoring System using the Internet of Things (IoT) to Develop the

Competency of Embedded Systems. International Journal of Online and

Biomedical Engineering. Vol 15, No 04 (2019), pp. 98-110.   (ISI Web of Science, SCOPUS)

Jirasatjanukul, K, Nilsook, P. & Wannapiroon, P. (2019) “Intelligent Human Resource

Management Using Latent Semantic Analysis with the Internet of Things,” International Journal of Computer Theory and Engineering. vol. 11, no. 2, pp. 23-26, 2019.

Songsom, N., Nilsook, P. & Wannapiroon, P. (2019) The Synthesis of the Student

Relationship Management System Using the Internet of Things to Collect the Digital

Footprint for Higher Education Institutions. International Journal of Online and

Biomedical Engineering. Vol 15, No 06 (2019), pp. 99-112.  (ISI Web of Science, SCOPUS)

Kaeophanuek, S., Na-Songkhla, J. and Nilsook,P. (2019).  Developing Web-based Learning

through Digital Storytelling to Enhance Cultural Heritage Preservation. Journal of Information Science, 37(1), pp.45-66.  (TCI1)

Kuandee, W., Nilsook, P. & Wannapiroon, P. (2019) Asset Management System for Good

Governance Using the Internet of Things. International Journal of e-Education, e-

Business, e-Management and e-Learning. vol. 9, no. 4, pp. 316-323, 2019.

Thanachawengsakul, N., Wannapiroon, P. & Nilsook, P. (2019) Synthesis of Digital

Knowledge Engineering Repository Management System. International Journal of

e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning. vol. 9, no. 4, pp. 348-356, 2019.

Thanachawengsakul, N., Wannapiroon, P. & Nilsook, P. (2019)  The Knowledge Repository

Management System Architecture of Digital Knowledge Engineering using Machine

Learning to Promote Software Engineering Competencies. International Journal of

Emerging Technologies in Learning. Vol 14, No 12 (2019); pp. 42-56.

https://doi.org/10.3991/ijet.v14i12.10444    (ISI Web of Science, SCOPUS)

Anant Voratitipong, Panita Wannapiroon, Prachyanan Nilsook, “A Study of Digital

Media Searching Systems,” International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning. vol. 9, no. 3, pp. 204-211, 2019.

https://doi: 10.17706/ijeeee.2019.9.3.204-211

Chantip Leelitthum, Krich Sintanakul, Prachyanun Nilsook, “Conceptual Framework for

the Development of a Professional Assessment System in Accordance with Professional Standards in the Business Computer Department,” International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning vol. 9, no. 3, pp. 220-226, 2019. doi: 10.17706/ijeeee.2019.9.3.220-226

Kanokrat Jirasatjanukul, Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon, “Creation of a

Structural Equation Model of Human Resource Management to Be Applied to High-Performance Educational Organizations,” International Journal of Learning and Teaching, Vol. 5, No. 3, pp. 271-274, September 2019. doi: 10.18178/ijlt.5.3.271-274

Tuannurisan Suriya, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook, “Conceptual

Framework of High Security System Using Internet of Things of Digital Forensic of Educational Institutions in Southern Border Province,” International Journal of Future Computer and Communicationvol. 8, no. 3, pp. 99-103, 2019.

Surachet Chan-ngam, Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon, “Intelligent

Information Management with Digitization Workflow”, International Journal of Machine Learning and Computing (IJMLC), Vol. 9, No. 6, pp. 886-892, Dec. 2019. (SCOPUS)

Nualsri Songsom, Prachyanun Nilsook, Panita Wannapiroon.(2019).The Student

Relationship Management System Process via the Internet of Things.TEM Journal, 8(4), 1426-1432. (SCOPUS, ISI Web of Science)

Nualsri Songsom, Prachyanun Nilsook, Panita Wannapiroon, Lance Chun Che Fung & Kok

Wai Wong (2019)  System Architecture of a Student Relationship Management

System using Internet of Things to collect Digital Footprint of Higher Education

Institutions. International Journal of Emerging Technologies in Learning. Vol 14,

No 23 (2019), pp. 125-144. (SCOPUS, ISI Web of Science)

Chaiwat Garnrunsri, Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon, “Digital Publishing

Production Processes for Education,” International Journal of Information and Education Technology. vol. 10, no. 1, pp. 57-61, 2020. (SCOPUS)

Nuam-In, W., Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2020) The Multi-Level Data Exchange

with Representational State Transfer on Service-Oriented Architecture International Journal of Machine Learning and Computing, Vol. 10, No. 1, January 2020, pp.38-43.  https://doi: 10.18178/ijmlc.2020.10.1.895  (SCOPUS)

Nualsri Songsom, Prachyanun Nilsook, Panita Wannapiroon, Lance Chun Che Fung, and

Kok Wai Wong, (2020) “System Design of a Student Relationship Management System Using the Internet of Things to Collect the Digital Footprint,” International Journal of Information and Education Technology. vol. 10, no. 3, pp. 222-226, 2020. (SCOPUS)

Preecha Pangsuban, Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon, “A Real-time Risk

Assessment for Information System with CICIDS2017 Dataset Using Machine Learning,” International Journal of Machine Learning and Computing.vol. 10, no. 3, pp. 465-470, 2020. (ProQuest, Inspec (IET))

S. Kittiviriyakarn, P. Nilsook, and P. Wannapiroon, “The Professional Experience Transfer

Model from the Prediction of an Intelligent Portfolio Using Service Agents,” International Journal of Information and Education Technology. vol. 10, no. 6, pp. 428-434, 2020. (SCOPUS)

Thanapol Namnual, Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon, “System Architecture

of Data Warehousing with Ontologies to Enhance Digital Entrepreneurs’

Compe tencies for Higher Education,” International Journal of Information and Education Technology. vol. 9, no. 6, pp. 414-418, 2019. (SCOPUS)

Dusadee N., Piriyasurawong P., Nilsook P., Wannapiroon P. (2020) Professional Learning

Community Training Model Through Cloud Technology to Enhance Competence Learning Management Teacher. In: Auer M., Hortsch H., Sethakul P. (eds) The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education. ICL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1135. Springer, Cham. (SCOPUS, SPRINGER) https://doi.org/10.1007/978-3-030-40271-6_75

Kaewrattanapat N., Wannapiroon P., Piriyasurawong P., Nilsook P. (2020) An Empirical

Study of Critical Factors Relating to Higher Education Students’ Loyalty in Thailand. In: Auer M., Hortsch H., Sethakul P. (eds) The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education. ICL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1135. Springer, Cham. (SCOPUS, SPRINGER)

https://doi.org/10.1007/978-3-030-40271-6_39

Kummanee J., Nilsook P., Piriyasurawong P., Wannapiroon P. (2020) STEAM

Gamification Learning Model to Enhance Vocational Students’ Creativity and Innovation Skills. In: Auer M., Hortsch H., Sethakul P. (eds) The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education. ICL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1135. Springer, Cham. (SCOPUS, SPRINGER)

https://doi.org/10.1007/978-3-030-40271-6_68

Hinon K., Nilsook P., Wannapiroon P. (2020) Development of Lesson Plans for Practicing

Electrical Installation Professional Experience with Competency-Based Training System in Building Electricians. In: Auer M., Hortsch H., Sethakul P. (eds) The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education. ICL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1135. Springer, Cham. (SCOPUS, SPRINGER) https://doi.org/10.1007/978-3-030-40271-6_23

Kridsanapong Lertbumroongchai, Kobkiat Saraubon, and Prachyanun Nilsook, “The Social-

Emotional Learning Process to Develop Practicing Skills for Hands-on Students,” International Journal of Information and Education Technology. vol. 10, no. 8, pp. 597-602, 2020. (SCOPUS)

Sakchai Chaiyarak, Alongkorn Koednet and Prachyanun Nilsook (2020) Blockchain, IoT and 

Fog Computing for Smart Education Management. International Journal of Education and Information Technologies. Volume 14, 2020, pp. 52-61; http://doi.org/10.46300/9109.2020.14.7   (Web of Science, IET Inspec)

Sajeewan Pratsri and Prachyanun Nilsook (2020) Design on Big data Platform-based in

Higher Education Institute. Higher Education Studies. Vol. 10, No. 4 (2020), pp.

36-43. https://doi.org/10.5539/hes.v10n4p36  (ERIC)

Pongsaton Palee, Panita Wannapiroon, Prachyanun Nilsook. (2020). Structural Equation

Modeling for Digital Career Prediction FactorProduce Graduates to Digital

Manpower in Thailand. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(04), 10955–10964. Retrieved from http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/33604   (SCOPUS)

M. Suphapanworakul, W. Kaewurai, and P. Nilsook, ” Digital Competencies for Industrial

Production Managers,” International Journal of Innovation, Management and Technology vol. 11, no. 4, pp. 109-117, 2020.

Thanasarn Rujira, Prachyanun Nilsook, and Panita Wannapiroon, “Synthesis of Vocational

Education College Transformation Process toward High-Performance Digital Organization,” International Journal of Information and Education Technology vol. 10, no. 11, pp. 832-837, 2020.  (SCOPUS)

Kritsupath Sarnok, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook, “DTL-Eco System by

Digital Storytelling to Develop Knowledge and Digital Intelligence for Teacher Profession Students,” International Journal of Information and Education Technology.  vol. 10, no. 12, pp. 865-872, 2020. (SCOPUS)

Pongsaton Palee, Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook, “The Architecture of

Intelligent Career Prediction System based on the Cognitive Technology for Producing Graduates to the Digital Manpower” International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), 11(12), 2020. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0111214  (SCOPUS, Web of Science)

Chanate Ratanaubol, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook (2020) Digital Forensic

Management System using Facial Recognition for Student’s Participation and Registration on School Activities. International Journal of Education and Information Technologies. Vol 14, 2020, pp. 142-152. http://doi.org/10.46300/9109.2020.14.17    (Web of Science)

Suvanna Trongtorsak, Kobkiat Saraubon, and Prachyanun Nilsook (2021) Collaborative

Experiential Learning Process for Enhancing Digital Entrepreneurship. Higher Education Studies ; Vol. 11, No. 1 ; 2021, pp. 137-147.

https://doi.org/10.5539/hes.v11n1p137   (ERIC)

Prachyanun Nilsook, Pinanta Chatwattana & Thapanee Seechaliao (2021) The Project-

based Learning Management Process for Vocational and Technical Education.

Higher Education Studies; Vol. 11, No. 2; 2021 ; pp. 20-29.

http://doi.org/10.5539/hes.v11n2p20 (ERIC)

Kittisak Singsungnoen, Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook (2021)

Development of Smart Human Resource Planning System within Rajabhat University.Higher Education Studies; Vol. 11, No. 2; 2021 ; pp. 129-138.  (ERIC)

http://doi.org/10.5539/hes.v11n2p139

Sathiya, P., Prachyanun, N., Jarumon, N. (2021). Effects of AL-MIAP-based learning

management to promote digital intelligence for undergraduate students. Multidisciplinary Journal for Education, Social and Technological Sciences, 8(1), 13-29.             (Web of Science)   https://doi.org/10.4995/muse.2021.14048.

Siriluk Phuengrod, Panita Wannapiroon & Prachyanun Nilsook. (2021). The Student

Relationship Management System Process with Intelligent Conversational Agent Platform. Higher Education Studies; Vol. 11, No. 2; 2021 ; pp. 147-154.  (ERIC)

https://doi.org/10.5539/hes.v11n2p147

Papers Published in Conference Proceedings:

Nilsook, P. and the others (2008) A Model for the Development of e-Learning by the Role Model

Teachers of the Office of Vocational Education Commission, Thailand. International e-Learning Conference 2008: “e-Learners in the Generation 2.0” . November 20-21,

            2008. Impact Muang Thong Thani (Hall 9), Bangkok, Thailand 

Nilsook, P. and Sriwongkol, T. (2009) The Development of Multi-weblog with Knowledge   Management for Thailand’s Higher Education.  2009 International Conference on     Information and Multimedia Technology (ICIMT 2009) December 18-19, 2009 : Jeju Island, South Korea. p. 315-318.   (IEEE)

Jeerungsuwan, N. Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2009) An Analysis of Web Services and

Design of Information Management on Vocational Education Websites in Thailand. 2009             International Conference on Information and Multimedia Technology (ICIMT 2009)      December 18-19, 2009 Jeju Island, South Korea. p 319-322. (IEEE)

Piyapimonsit, C.,Srifa, P. and Nilsook, P.(2010) Electronic Learning for the Course in Principles of Testing and Evaluation in Education at the Faculty of Education, Kasetsart University. 2010        Third International Conference on Education Technology and Training (ETT 2010).

            November 27-28, 2010. Wuhan , China.

Nilsook, P. and Wannapiroon, P.(2010). Development of Web-based Training in Collaboration with             Convenors of Pilot Colleges under the Office of Vocational Education Commission. 2010    Third International Conference on Education Technology and Training (ETT 2010).

            November 27-28, 2010. Wuhan , China.

Yomdit, C and Nilsook, P. (2011) The Development of Web-Based Instruction for Students at         College of Muay Thai and Thai Traditional Medicine, Muban Chom Bueng Rajabhat      University. International e-Learning Conference 2011 (IEC2011). January 13-14,

2011,   Impact Muang Thong Thani (Hall 9), Bangkok, Thailand.

Khantanapoka, K. and Nilsook, P. (2011) New Concept of Strategy Instructional Design in Sport

Science Education using Statistic Analysis Together with Game Simulation. The 9th

International Conference on Developing Real-Life Learning Experience: Innovation

and Technology Education. King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand April 29th, 2011.p 28-37.

Puvanart Keoplang  Tippakorn Rungkasiri  Peraphon Sophatsathit and Prachyanun Nilsook. (2011)

Convergence of Mobile Learning Technology and Knowledge Management System

Innovation for SME Clustering.  The Proceedings of the 6th International Conference on e-

Learning. University of British Columbia ,Okanagan, Kelowna British Columbia, Canada

27-28 June 2011. p.468-476.

Singhasem, P. , Wattakiecharoen, J. and Nilsook, P. (2012) The Effectiveness of learning from video

clips: Case-Study on Moodle Learning Management System. International e-Learning Conference 2012 (IEC2012). Convention Center, Hall 9, IMPACT, Muang Thong Thani, Thailand  June 14-15, 2012. page 27-30.

Wattakiecharoen, J. and Nilsook, P. (2012) Development of On-line Instruction Media and

Administration System based on Moodle Program on Learning Behaviors of PhD. International e-Learning Conference 2012 (IEC2012). Convention Center, Hall 9, IMPACT, Muang Thong Thani, Thailand  June 14-15, 2012. page 192-196.

Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2012) Blended e-Learning Activities for the Information and

Innovation Management Course: Its Outcomes of Graduate Students’ Bangkok-Thonburi University. International e-Learning Conference 2012 (IEC2012). Convention Center, Hall 9, IMPACT, Muang Thong Thani, Thailand, June 14-15, 2012. page 221-227.

Jitsupa, J., Nilsook, P. and Piriyasurawong, P. (2012) A Strategy for e-Training in Information

Technology Security. International e-Learning Conference 2012 (IEC2012). Convention Center, Hall 9, IMPACT, Muang Thong Thani, Thailand , June 14-15, 2012. page 292-297.

Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2012) Development of Web-based Training in

Collaboration with Convenors of Pilot Colleges under the Office of Vocational

Education Commission Educational Technology Letters, Volume 2, Number 2,

December, 2012, pp 44-50.

Wannapiroon, P. and Nilsook,P. (2012)  The Development of Web-Based Training for

Job Competencies of Academic and Administrative Staff of King Mongkut’s

University of Technology North Bangkok,” International Journal of e-

Education, e-Business, e-Management and e-Learning vol. 2, no. 5, pp. 348-

352, 2012.

Palacheewa, P. , Suwannatthachote, P. and Nilsook, P. (2012). Critical Issues To Be

Concern In Selecting Tools For Teaching High School Computer Project Lesson

Using Computer-Supported Collaborative Learning. Creative Education, 3, 11-14.

Wattakiecharoen, J. and Nilsook, P. (2013) e-Learning Readiness of PhD. Students. International

Conference on  Excellent Innovation for Educational Research and IT Learning in the

21st Century. 8-9 August 2013. Faculty of Education, Silpakorn University, Thailand.

Supree Purnakanishtha , Praweenya Suwannatthachote and  Prachyanun Nilsook (2014)

Development and Validation of a Problem Solving Skill Test in Robot

Programming Using Scaffolding Tools. Open Journal of Social Sciences, 2014,

2, pp. 47-53.

Nilsook, P., Utakrit, N., and Clayden, J. (2014) Imagineering in Education: A Framework

to Enhance Students’ Learning Performance and Creativity in Thinking.

Educational Technology. January-Febuary 2014, Vol. 54 Issue 1, p14-20.

Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2014) International Distance Consulting via Web

Conferencing.International Journal of Emerging Technologies in

Learning.Vol 9, No 4 (2014) ; pp. 60-64. http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v9i4.3736

Anuchit Anupan, Prachyanun Nilsook and Panita Wannapiroon (2014) Designing Knowledge

Engineering Approach to Enhance Knowledge Management System on Cloud

Computing. The Fifth TCU International E-learning Conference 2014. August 5-6,

2014. Bangkok ; pp. 65-69.

Chantana Papattha ,Prachyanun Nilsook and Namon Jeerungsuwan (2014) Experts’

Perspective on Education Management in Electronic Media Age for development of

Digital Mass Media Officer. The Fifth TCU International E-learning Conference

2014. August 5-6, 2014. Bangkok ; pp. 146-150.

Jakgreerat Sangvari , Prachyanun Nilsook and Pallop Piriyasurawong (2014) Total Quality

Management Trend of Education Digital Television Station. The Fifth TCU International E-learning Conference 2014. Bangkok ; pp. 123-127.

Nawin Kongrugsa, Prachyanun Nilsook and Panita Wannapiroon (2014) Designing of

Knowledge Review System Base on Connectivism on Cloud Computing. The Fifth

TCU International E-learning Conference 2014. August 5-6, Bangkok ; pp. 59-64.

Sorraya Priaoprasit , Prachyanun Nilsook and Pallop Piriyasurawong (2014) Designing

Mobile Learning Application for the Five Aggregates Learning by Questioning-Answering. The Fifth TCU International E-learning Conference 2014. August 5-6, 2014. Bangkok ; pp. 209-215.

Suriya Pumchalerm, Prachyanun Nilsook and Namon Jeerungsuwan (2014) Designing

Information System for Intelligent Cooperative Education Process Management on

Cloud Computing Technology. The Fifth TCU International E-learning Conference

2014. August 5-6, 2014. Bangkok ; pp. 152-156.

Nuttakan Pakprod , Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook (2014) Augmented Reality

for Edutainment. The Fifth TCU International E-learning Conference 2014. August

5-6, 2014. Bangkok ; pp. 243-247.

Yuwanuch Gulatee and Prachyanun Nilsook (2014) Elements of Learning Design for

MOOCs. The Fifth TCU International E-learning Conference 2014. August 5-6,

2014. Bangkok ; pp. 84-88.

Nilsook, P., Armstrong, L., Taechatanaset, P., and Ranjeet, T. (2014) Web-based training in

e-Agriculture for Agricultural College. Proceedings of the  9th Conference of the

Asian Federation for Information Technology in Agriculture. Perth, Western

Australia, 29 September to 2 October 2014.

Anupan, A., Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2015) Elements of a Knowledge

Management System in a Cloud Computing Environment for Professional Experience Teacher Training.The sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015),  July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, pp.300-304.

Gulatee,Y. and Nilsook, P. (2015) Communication channel what students want, LMS or

Facebook. The sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015),  July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, pp.35-39.

Kangvaravoot, C., Wannapiroon, P. and Nilsook, P. (2015) Ideas Marathon Learning

with Cloud Technology. The sixth International e-Learning Conference 2015

(IEC2015),  July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, pp.93-97.

Kanjug, P., Wannapiroon, P. and Nilsook, P. (2015) Development Prototype Model of

Social Cloud-based Inquiry Learning Environment to Enhance Critical Thinking and Collaborative Learning Skill. The sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015),  July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, pp.70-77.

Kodkanon, K. , Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2015) e-Training for Classroom-based

Action Research. The sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015),  July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand.,pp.140-145.

Leelitthum, C., Sintanakul, K., and Nilsook, P.(2015)Competency Assessment System in

accordance with the Occupational Standards of the Business Computer Course on cloud computing. The sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015),  July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand.,pp.105-110.

Lertchaiprasert. P, Wannapiroon, P. and Nilsook, P. (2015) The Confirmatory Factors

Analysis of e-Waste Management Model with Green ICT.The Sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015),  July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, pp. 87-92.

Nookhong, J. and Nilsook, P. (2015) The Analysis of green university resource planning

on cloud computing. The sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015),  July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, pp.266-271.

Pangsuban, P., Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2015) Systems Analysis of Risk

Assessment  for Moodle Learning in a LAMP Environment from Log Files. The

sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015),  July 20-21,

2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, pp.211-216.

Panlumlers, K., Nilsook, P. and Jeerungsuwan, N. (2015) Online Multiuser Interactive

Learning System on Social Cloud : Conceptual Framework.The sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015),  July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, pp.98-104.

Papattha, C., Nilsook, P. and Jeerungsuwan, N. (2015) The Development of Digital Mass

Communication Officer Professional Competence Indicators by using Delphi Techniques.The sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015),  July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, pp.305-310.

Phuangkamnerd, S., Nilsook, P. and Thamrongviwanna, R. (2015) Digital Library

Operating Management System by North Bangkok University. The sixth

International e-Learning Conference 2015 (IEC2015),  July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, pp.132-139.

Pongsawat, P., Wannapiroon, P. and Nilsook, P. (2015) Instructional Design of a Flipped

Classroom through a Scientific Inquiry Learning Process using a Social Cloud

Model.The sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015),  July

20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, pp.235-240.

Priaoprasit, S., Nilsook, P. and Piriyasurawong, P. (2015) Mobile Learning Application

for Buddhist Catechism Method.The sixth International e-Learning Conference

2015 (IEC2015),  July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand,

pp.46-51.

Pumchalerm, S., Nilsook, P. and Jeerungsuwan, N. (2015) Design of Intelligent

Cooperative Education Process Management system on Cloud Computing

Technology. The sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015), 

July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, pp.64-69.

Premsmith, J., Wannapiroon, P. & Nilsook, P. (2015). Framework for Challenge-Based

Learning Management System on Ubiquitous Cloud Environment to Enhance Real-

World Problem-Solving Skills for Undergraduate Students. The Sixth TCU

International e-Learning Conference 2015. July 20-21, 2015 BITEC Bangna,

Bangkok, Thailand. pp. 288-293.

Rodmunkong, T., Wannapiroon, P. and Nilsook, P. (2015) Development of Information

Management Systems in accordance with the Thai Qualifications Framework for Higher Education via Cloud Computing. The sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015), July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, pp. 111-117.

Sangvari, J. ,Nilsook, P. and Piriyasurawong, P. (2015) The confirmatory factor analysis

of the quality criteria for education digital television stations in Thailand.The sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015),  July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand.,pp.146-150.

Saraubon, K., Nilsook, P. and Wannapiroon, P. (2015) Design of Crystal-based Learning

on Mobile Augmented Book. The sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015),  July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand, pp.52-57.

Techakosit, S. and Nilsook, P. (2015) Using Augmented Reality for Teaching Physics.

The sixth International e-Learning Conference 2015 (IEC2015),  July 20-21, 2015,BITEC Bangna, Bangkok, Thailand.,pp.282-287.

Phuangkamnerd, S., Nilsook, P., Thamrongviwanna, R. & Phuangkamnerd, S. (2015)

Development of a Knowledge Management System Restoration Archaeological

Site. The 3rd International Conference on Technical Education. November 26,

2015. pp 5-10.

Rodmunkong, T.,  Wannapiroon, P. & Nilsook, P. (2015)  The architecture of

Information Management System through cloud computing according to Thai

Qualifications Framework for Higher Education.2015 IEEE International

Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE),

10-12 December 2015, United International College, Zhuhai, China; pp.181-188.

Jitsupa, J., Siriprichayakorn, R. & Nilsook, P. (2015) A Comparison of Academic

Achievement in the English Subject, of Suan Dusit Rajabhat University Students

Majoring in Early Childhood Education Who Developed Electronic Storybooks

in English for Young Children Using the ADDIE model. ARTS-LC National

Conference on Language Education and Communication. National Institute of

Development Administration, September 3-4, 2015 ; pp.252-262.

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4045.1607

Songsangyos, P. & Nilsook, P.(2015) Big Data in the Cloud for Education Institutions.
                The Twelfth International Conference on eLearning for Knowledge-Based
                Society, 11-12 December 2015, Bangkok,Thailand.

Phuangkamnerd, S. & Nilsook, P. (2016) The development of Knowledge management

system for local wisdom invention preservation. The 6th BENJAMITRA Network National & International Conference on Local Wisdom and Sustainable Development, May 26, 2016.

Premsmith, J., Wannapiroon, P., Nilsook, P. (2016) System Design of Challenge-Based

Learning Management System. The 4th International Conference on Technical

Education, November 24-25, 2016, pp.27-33.

Taechatanasat, P., Armstrong, L. & Nilsook, P. (2016) Designing a Multilanguage Blended

Learning System for Thai agricultural Science Students. The 5th IEEE International

Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering, December

7-9, 2016  Dusit Thani Hotel, Bangkok, Thailand.
            pp.131 – 138, DOI: 10.1109/TALE.2016.7851783

Anupan, A., Nilsook, P. & Wannapiroon, P. (2016) Knowledge Engineering Management

System on Cloud Technology for Externship Students. The 5th IEEE International

Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering, December

7-9, 2016  Dusit Thani Hotel, Bangkok, Thailand.
pp. 385 – 388, DOI: 10.1109/TALE.2016.7851826

Saraubon, K., Nilsook, P & Wannapiroon, P. (2016) Design and Development of a Mobile-

Based Student Response System. The Thirteenth International Conference on

eLearning for Knowledge-Based Society. December 15,2016 ;Srisakdi Charmonman

Institute, Siam Technology College.

Panlumlers, K., Nilsook, P. & Jeerungsuwan, N. (2017) Online Multi-user Interactive

Learning Activities on Social Cloud 2017 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology, Kyoto, Japan  April 4-6, 2017. pp 343-353.

Premsmith, J., Wannapiroon, P. & Nilsook, P. (2017) Design of Challenge-Based

Learning Activities on Ubiquitous Cloud Learning Environment. 2017

International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-

Education, and e-Technology, Kyoto, Japan  April 4-6, 2017. pp 368-375.

Ruangvanich, S. and Nilsook, P. (2018) Students’ Usage of Mobile Learning on

Information Technology and Communication Subject for Grade 9 Students.

Proceedings of the 2018 International Conference on Distance Education and

Learning (ICDEL 2018). May 26–28, 2018, Beijing, China. (ACM, SCOPUS)

https://doi.org/10.1145/3231848.3231878

Ruangvanich, S. and Nilsook, P. (2018) Personality Learning Analytics System in Intelligent

Virtual Learning Environment. Proceedings of the 6th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City. Hong Kong, December 29 – 31, 2018, pp. 245-250. (ACM, SCOPUS)

https://doi.org/10.1145/3301551.3301582

Soralak Leela, Sasithorn Chookeaw & Prachyanun Nilsook (2019). An Effective

Microlearning Approach Using Living Book to Promote Vocational Students’ Computational Thinking. ICDTE 2019: Proceedings of the 2019 The 3rd International Conference on Digital Technology in Education, October 2019, pp. 25–29; https://doi.org/10.1145/3369199.3369200  (ACM, SCOPUS)

Sujitra Matchacheep, Sasithorn Chookeaw & Prachyanun Nilsook (2019).A Gamification

Digital Storytelling Learning Based on Cooperative Social Cloud to Promote Students’ Teamwork Skill in Primary School., ICDTE 2019 : Proceedings of the 2019 The 3rd International Conference on Digital Technology in Education, October 2019, pp. 132–135 ; https://doi.org/10.1145/3369199.3369211  (ACM, SCOPUS)

C. Tungpantong, P. Nilsook and P. Wannapiroon, “A Conceptual Framework of Factors

for Information Systems Success to Digital Transformation in Higher Education Institutions,” 2021 9th International Conference on Information and Education Technology (ICIET), 2021, pp. 57-62, http://doi.org/10.1109/ICIET51873.2021.9419596  (IEEE)

T. Rujira, P. Nilsook and P. Wannapiroon, “Vocational Education Digital Enterprise

Architecture Framework (VEDEAF),” 2021 9th International Conference on Information and Education Technology (ICIET), 2021, pp. 63-67, http://doi.org/10.1109/ICIET51873.2021.9419576   (IEEE)

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในการบริหารสถานศึกษาในอนาคต

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในการบริหารสถานศึกษาในอนาคต
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-248448590

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-248369139

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะอาชีวศึกษา

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะอาชีวศึกษา
บริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะอาชีวศึกษา ชุดที่ 1
https://www.slideshare.net/prachyanun1/1-248108380
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะอาชีวศึกษา ชุดที่ 2
https://www.slideshare.net/prachyanun1/2-248108454