สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2565 & Happy New Year 2022

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2565 & Happy New Year 2022

สู่สองพันห้าร้อยหกสิบห้า ขอปวงข้าสุขสรรแสนหรรษา
ปีเจริญปรีดีช่างปรีดา ใหม่ชีวารุ่งโรจน์โชติช่วงพลัน
เป็นปีดีปีเด่นปีเป็นสุข พ้นจากทุกข์โรคาพยาสรรพ์
ไม่เจ็บไข้ไม่จนพ้นรำพัน รุ่มรวยกันถ้วนหน้าอย่าช้าเอย …..

ด้วยรักและระลึกถึง
ปรัชญนันท์ นิลสุข