งานมุทิตาสักการะอาจาริยบูชา 27-28 ก.พ.2566

งานมุทิตาสักการะอาจาริยบูชา
แต่พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อกนฺตสิริ ภิกฺขุ
เนื่องในวโรกาส ครบรอบสิริอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปิ
วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ และห่านสาธุขนทั้งหลาย ร่วมปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา นั่งสมาธิทำวัตรเย็น-ทำวัตรเช้า
เจริญพระพุทธมนต์สวดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร เพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกนฺตสิริ ภิกฺขุ และหอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน ปฏิสังขรเสนาสนะ ให้กับผู้ที่
มาปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรมนายาง
ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๑๘.๐๐ น. ตีระฆัง ทุกท่านพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาวิสุทธิเทพ
เวลา ๑๘.๑๕ น. สมาทานศิล ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ นำโดย พระอาจารย์ซูเกียรติ โฆสธมโม
ㆍ ฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ซูเกียรติ โฆสธมฺโมฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์บุญแต่ง ฉนทชาโต
เวลา ๒๑.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๐๔.๐๐ น. ตีระฆัง
เวลา ๐๔.๑๕ น. ทำวัตรเช้า สวดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาฬนธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๖.๓๐ น. เตรียมของใส่บาตรพระ
เวลา ๐๗.๐๐น. หลวงพ่อใส่บาตรพระสงฆ์ และญาติโยมร่วมด้วย
เวลา ๐๗.๓๐ น. ฟังธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อกนฺตสิริ ภิกฺขุ-ไหว้พระรับศีล-ถวายสังฆทาน
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทอดผ้าบำสามัคคี บูชาธรรม และเพื่อปฏิสังขรเสนาสนะพระเถรานุเกระกล่าวคำ ขอขมา(หลวงพ่อ) ตัวแทนญาติโยมด้วย ถวายเทียนแพ พวงมาลัยแหนการสรงน้ำ รักษาระยะห่างป้องกันโควิด ใส่แมส
พระเถรานุเกระกล่าวคำ อาราธนานิมนต์ พระเดซพระคุณหลวงพ่อ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร์มไทร
ให้ศิษยานุศิษย์ได้พึ่งใบบุญ ตราบนานเท่านานเทอญ

รับของที่ระลึก จากหลวงพ่อ ตามลำดับ เป็นระเบียบ เรียบร้อย และเรียบง่าย เสร็จพิธี
ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ
มีโรงทานมังสวิรัติตลอดงาน
ติดต่อพระธนะศิริ รตนญาโณ
โหร 061-6409158

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6
NCTAECT 6th National Conference on Thai Association Educational Communications and Technology:
DIGITAL TECHNOLOGY FOR LIFELONG LEARNING
เวลา 9.00 – 16.00 น.
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2566
https://nctaect2023.com