สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2567 Happy New Year 2024

ครบวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยชัยสุขขีปีสุขสันต์
ปีสองห้าหกเจ็ดสำเร็จพลัน ทำสิ่งอันรุ่งโรจน์โชติช่วงชัย
คิดสิ่งใดให้สมดังปราถนา สิ่งมีค่าไหลหลั่งดั่งใจใฝ่
สุขภาพกายจิตไร้พิษภัย ร่ำรวยไร้เหตุผลคนเลื่องลือ

ด้วยรักและระลึกถึง
ปรัชญนันท์ นิลสุข

Distributed Communicative Language Training Platform Using Automatic Speech Recognition Technology for Smart University

Keywords: 

Distributed Enterprise, Communicative Language Teaching, Automatic Speech Recognition, Smart University

ABSTRACT

The purpose of this research is to achieve the following objectives: 1) Synthesize documents and international research on the characteristics of a smart university. 2) Synthesize the processes of distributed communicative language training (DCLT). 3) Design the system architecture of a DCLT platform that utilizes automatic speech recognition (ASR) technology for a smart university. 4) Evaluate the appropriateness of a DCLT platform that utilizes ASR technology for a smart university. Nine experts were selected for this research. They were required to have more than five years of relevant experience in the field, including expertise in system architecture, distributed enterprise, language teaching, and ASR. The research instruments included a suitable assessment form for evaluating the system architecture of a DCLT platform that utilizes ASR technology for a smart university. The results of this research indicate that the DCLT platform, which utilizes ASR technology, was considered suitable for a smart university.

Phuengrod, S., Wannapiroon, P., & Nilsook, P. (2023). Distributed Communicative Language Training Platform
Using Automatic Speech Recognition Technology for Smart University.
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET),
18(24), pp. 96–111. https://doi.org/10.3991/ijet.v18i24.40619

A Fabricator Competency for Engineering Students in Tertiary Education

ABSTRACTThis article presents the development of fabricator competency for engineering students in tertiary education during the seamless era. This study explored the approach to synthesizing, designing, and developing fabricator competency. The study identified six key components of fabricator competency: 1) Knowledge of materials, 2) Problem-solving and design, 3) Using design software, 4) Using hardware and machines, 5) Safety knowledge and awareness, and 6) Communication and publication. This study emphasizes the importance of human poten-tial development, specifically in the case of engineering students in tertiary education. A com-petency framework for a fabricator in the seamless era has been developed by synthesizing, designing, and developing fabricator competencies based on published research on fabrica-tor competency.

Srisawat, S., Wannapiroon, P., Nilsook, P. (2023). A Fabricator Competency for Engineering Students in Tertiary Education.
International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 13(8), pp. 117–130.
https://doi.org/10.3991/ijep.v13i8.41653

Coordination Mechanisms and Systems to Enhance Thai Early Childhood Development Management Efficiency

Abstract

Objective: The study aimed to enhance the efficiency of Thai early childhood development management by developing coordination mechanisms and systems.

Theoretical framework: A mixed-methods approach was utilized, including an online structured interview of six ECDM policymakers, content analysis of the data, and four focus group discussions with ten individuals from various sectors.

Method: A draft handbook for coordination mechanisms and systems was processed using an online connoisseurship seminar, and an opinion questionnaire was collected from 200 executives and practitioners in four Thai regions using Google Forms.

Results and conclusion: The results identified four mechanisms for driving an effective early childhood development management coordination system: national, provincial, subdistrict, and coordination. These mechanisms comprised an information and communication technology system, a management system, a resource management system combined with budget planning, and a supervision, monitoring, and evaluation system. In conclusion, three stages of policy recommendations were proposed: urgent, intermediate, and long-term.

Implications of the research: The study provides valuable insights into how a developing nation in Southeast Asia can direct critical resources in developing early childhood management efficiency at all levels.

Originality/value: The study gives a unique insight into early childhood development management in a developing Southeast Asian nation and significantly contributes to the literature because of its uniqueness.

Werayut Chatakan, Phanagrid Boonpob, Nopparat Chairueang, Julalax Sutra, Naruporn Thitipraserth and Prachyanun Nilsook. (2023)
Coordination Mechanisms and Systems to Enhance Thai Early Childhood Development Management Efficiency. Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology. Vol. 44 No. 5 (2023) ; pp.830-842.
https://www.propulsiontechjournal.com/index.php/journal/article/view/2699