ติดต่อปรัชญนันท์

สถานที่ติดต่อได้ 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-5878256 
โทรห้องทำงาน 02-9132500 ต่อ 3298

มือถือ 081-7037515 

Homepage : http://www.prachyanun.com 
E-mail : prachyanun@hotmail.com
prachyanunn@gmail.com
prachyanun.n@fte.kmutnb.ac.th
prachyanunn@kmutnb.ac.th

บ้านพัก
159/466 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1
พระรามหกแมนชั่นบี ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร (10700)

ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
Prachyanun Nilsook, Ph.D

“ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ” ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม