ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ มจพ.

ขอแสดงความยินดี
ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาครุศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

The 8th International Conference on Technical Education (8th ICTechEd)

The 8th International Conference on Technical Education (8th ICTechEd)
will be organized under the theme of “Transitioning to the New Normal in Engineering and Education”.
July 8-9, 2021
Faculty of Technical Education
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Accepted papers (Track1: IEEE) will be submitted for inclusion into IEEE Xplore

Submission of Full paper 29 March 2021
Notification of Acceptance 17 May 2021
Submission of Final Manuscript 1 June 2021