คลังเก็บป้ายกำกับ: SCOPUS

การอ้างอิงผลงานการตีพิมพ์สูงสุด 4 อันดับ พ.ศ.2567

ขอแนะนำผลงานการวิจัยทางด้านครุศาสตร์เทคโนโลยี 🧑🏻‍🏫 ของศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุขดูผลงานวิจัยทั้งหมด ของศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข จากฐานข้อมูล Scopus🔸https://bit.ly/3SvETHu#libkmutnb มัดรวมมาให้แล้ว กับผลงานวิจัยที่มีการอ้างถึงมากที่สุด 4 ลำดับแรก จากฐานข้อมูล Scopus 🔍📍 A web-based learning system using project-based learning and Imagineeringhttps://bit.ly/42fueDR📍 Digital Learning Ecosystem by Using Digital Storytelling for Teacher Profession Studentshttps://bit.ly/49oNzFh📍 A learning process model to enhance digital literacy using critical inquiry through digital storytelling (CIDST)https://bit.ly/42aYLme📍 The development of STEM literacy using the learning process of scientific imagineering through ARhttps://bit.ly/42b8SHO⭐️ คู่มือการตั้งค่า Proxyhttps://qrgo.page.link/w4sHi🌐 ใช้งานผ่าน OpenAthenshttps://my.openathens.net

Transformative Learning Model with Digital Fabrication Laboratory to Enhance Innovation Competency and Creative Product

ABSTRACT
This research’s objectives were 1. To develop system of transformative learning with digital fabrication laboratory to enhance innovation competency and creative product. 2. To study the results of the
demonstration system. The study included 2 process: 1) the development system of transformative learning with digital fabrication laboratory to enhance innovation competency and creative product, and 2) the result of the demonstration system. The use of transformative learning with digital fabrication laboratory was demonstrated to students in Southeast Bangkok College who registered for the ‘Industry Innovation Laboratory’ subject in their first semester of B.E. 2565. The findings revealed that the scores with regard to 1) the curriculum, 2) the context quality, 3) the quality of the lecturing media, and 4) the quality of the learning system were rated as being at the highest level. Moreover, after studying the subject, the experimental group had greater innovation competency scores than they exhibited prior to the learning process. In addition, the experimental group had higher scores with regard to innovation competency and creative product after studying than the control group and the criteria. A system of transformative learning with digital fabrication laboratory to enhance innovation competency and creative product is a new teaching model that can develop students’ skills in the 21st century. Therefore, it should be applied to other subjects in this field by only subjects that are practiced so that students can develop their own skills.

Keywords: Transformative Learning, Digital Fabrication Laboratory, Innovation Competency, Creative Product

Sunti Sopapradit, Prachyanun Nilsook and Panita Wannapiroon (2024)
Transformative Learning Model with Digital Fabrication Laboratory to Enhance Innovation Competency and Creative Product.
Journal of Theoretical and Applied Information Technology.Volume 102, Issue 6, Pages 2370 – 2380.
https://www.jatit.org/volumes/Vol102No6/10Vol102No6.pdf

ATHLETE SELECTION MODEL USING SPORTS STATISTICS DATA FABRIC TECHNIQUES FOR NATIONAL SPORTS EXCELLENCE.

Title:ATHLETE SELECTION MODEL USING SPORTS STATISTICS DATA FABRIC TECHNIQUES FOR NATIONAL SPORTS EXCELLENCE
Author:CHANITA SATTABURUTH, PALLOP PIRIYASURAWONG, PRACHYANUN NILSOOK
Abstract:Physical fitness factors that significantly impact athletes’ performance. This research objective is to analyze and develop a model for the successful selection of athletes based on physical fitness factors. The sample comprises data from high-potential athletes who attend sports schools affiliated with the Thailand National Sports University. The research methodology combines Multi-Layer Perceptron and Multiple Linear Regression as data analysis techniques to identify suitable models for successful competitive athletes. The results of the model evaluation indicate that the accuracy is 72.73% and the R-squared value is 0.665. The experiment shows that analyzing the athlete selection model could reveal the factors that influence the selection of athletes. These factors will be described in this article.
Keywords:Data Mining, Neural Network, Data Fabric Technique, Aquatic Athletes, Physical Fitness
Source:Journal of Theoretical and Applied Information Technology
29th February 2024 — Vol. 101.  No. 4– 2024

Sattaburuth, C. Piriyasurawong, P. Nilsook, P. (2024)
ATHLETE SELECTION MODEL USING SPORTS STATISTICS DATA FABRIC TECHNIQUES FOR NATIONAL SPORTS EXCELLENCE.
Journal of Theoretical and Applied Information Technology, (2024), 1565-1573, 102(4)
https://www.jatit.org/volumes/Vol102No4/22Vol102No4.pdf

Synthesize a Conceptual Framework for Athlete’s Selection with Data Fabric Sports Statistical Technique

Abstract

The purpose of this research is to present an overview of the conceptual framework of sports statistical data fabric techniques as an approach for using information technology systems for analyzing sports statistical data to develop athletes’ potential. This literature review shows that the development of advanced statistical methods for match prediction and selection of athletes by using sports statistical data to analyze the correlation and correlation of the data creates an information system with sports statistics data fabric techniques provide excellent cognitive results. The information obtained is accurate and accurate. From the results of the study, it was born as a new body of knowledge with in-depth conceptual frameworks in sports and scope of information as a basis for development sports with specific characteristics of physical fitness. The knowledge gained from the conceptual framework, this research can create new norms and knowledge in sports toward the development of athletes to their highest potential. © 2023 Published by the ISTES Organization

Author keywords

Data Fabric; Decision Support System; Physical Fitness; Sport Statistics; Sports Technical Skills

Chanita Sattaburuth, Pallop Piriyasurawong and Prachyanun Nilsook,
Synthesize a Conceptual Framework for Athlete’s Selection with Data Fabric Sports Statistical Technique.
Proceedings of International Conference on Research in Education and Science.Volume 9, Issue 1 ; 2023. pp.2191 – 2201.

Needs Assessment in the use of Digital Technology for Learning Loss Recovery of Students at the Basic Education Level

Abstract

Globally, COVID-19 has disrupted educational practices, causing basic education institutions in Thailand to close temporarily. Schools in Thailand as well as the world over have switched to online learning environments to guarantee students’ educational continuation. The purposes of this study were firstly  to determine whether digital technology is required for learning loss recovery; secondly, to conduct a systematic literature review using bibliometric keywords; thirdly, to assess the need for using digital technology to recover students’ learning losses at the basic education level, both during and after the COVID-19 pandemic, and finally, to summarize data in an infographic landscape format pertaining to this topic. A questionnaire survey was conducted with 600 online respondents from throughout Thailand. The respondents included 56 educational supervisors, 40 school administrators, and 504 teachers. The results show that the following can be used: (a) student communication websites and applications, (b) student work acceptance websites and applications, (c) learning management systems, (d) digital media libraries, (e) online assessment tools, and (f) teaching methods and tools for future use. The respondents indicated that students have learning loss relating to (a) morality, ethics and manners, (b) good citizenship, (c) imagination and creativity, (d) health promotion, and (e) mathematical processes.

Kitiya Promsron, Prachyanun Nilsook, jira Jitsupa, Watcharee Sangboonraung, Orawan Saeung and Wilawan Jinwan (2024)
Needs Assessment in the use of Digital Technology for Learning Loss Recovery of Students at the Basic Education Level.
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.
Vol. 23, No. 1, pp. 59-83, January 2024. https://doi.org/10.26803/ijlter.23.1.4

Intelligent Metaverse Museum Based on the Universal Design to Enhance Immersive Learning Experiences

Sittisak Chomjan, Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook (2023)
S. Chomjan, P. Wannapiroon and P. Nilsook, “Intelligent Metaverse Museum Based on the Universal Design to Enhance Immersive Learning Experiences,”
2023 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovative Electricals and Electronics (RI2C), Bangkok, Thailand, 2023, pp. 83-87,
https://doi.org/10.1109/RI2C60382.2023.10356029.

Abstract:The rapid growth of information technology and communication has led to a transformation in the traditional concept of museums that is familiar to everyone. Technology has the potential to create channels for users to acquire new knowledge and experiences. Consequently, researchers have shown interest in designing museum architecture that is engaging, captivating to visitors, efficient in imparting knowledge, and equally accessible to all individuals. The objective of this research is twofold: 1) to study the process of creating immersive learning experiences for an intelligent universe museum based on universal design principles, and 2) to design an intelligent metaverse museum architecture based on universal design principles to enhance immersive learning experiences.

System Architecture Analysis: Artificial Intelligence of Things

Sant Phanichsiti, Pallop Piriyasurawong and Prachyanun Nilsook (2023)
S. Phanichsiti, P. Piriyasurawong and P. Nilsook, “System Architecture Analysis: Artificial Intelligence of Things,”
2023 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovative Electricals and Electronics (RI2C), Bangkok, Thailand, 2023, pp. 72-76,
https://doi.org/10.1109/RI2C60382.2023.10356004.

Abstract:This research aims to analyze and design the system architecture of artificial intelligence of things on visual programming. The research methodology involved theories and research papers relating to the system architecture, artificial intelligence, the internet of things, and artificial intelligence of things and the analysis and design of the artificial intelligence of things. The research method is used in content analysis form and data analysis by content analysis technique. The expected benefit is that it applies artificial intelligence of things which is one of the emerging technologies transforming in real-world industry 4.0 era for education.

IoT, 6G and Digital Twin For Smart Campus

Tanapeak Pexyean, Kobkiat Saraubon and Prachyanun Nilsook (2023)
T. Pexyean, K. Saraubon and P. Nilsook, “IoT, 6G and Digital Twin For Smart Campus,”
2023 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovative Electricals and Electronics (RI2C), Bangkok, Thailand, 2023, pp. 46-50,
https://doi.org/10.1109/RI2C60382.2023.10355994.

Abstract:Smart Campus This research aims to present the use of the Internet of Things and smart technologies that work with 6G networks to intelligently improve the energy management capabilities of campuses. Whether it’s personal. Teachers and students, including those with disabilities, have a better quality of life. Within the university, energy consumption data is collected. Organizations to manage energy management systems Reduce energy consumption Reduce management by using technology to manage and reduce campus costs, transparently monitor energy consumption and use of campus educational equipment, especially cost and expense management, and sustainable energy use. Control usage data, energy consumption results, and estimate budget allocation related to educational institutions. IoT and Cloud Computing are also integrated into 6G networks embedded in state-of-the-art devices for use in environmental management and intelligent energy management, as well as creating new energy models and management that can solve future emergencies with external on-premises virtual energy control anytime, anywhere. Smart Building Management with twin technologies helps to intelligently manage and control indoor energy systems, such as automation for temperature control in buildings. Air conditioner energy consumption control system Electricity consumption control in lighting system This saves energy and increases the usability of buildings within smart campuses.

Distributed Communicative Language Training Platform Using Automatic Speech Recognition Technology for Smart University

Keywords: 

Distributed Enterprise, Communicative Language Teaching, Automatic Speech Recognition, Smart University

ABSTRACT

The purpose of this research is to achieve the following objectives: 1) Synthesize documents and international research on the characteristics of a smart university. 2) Synthesize the processes of distributed communicative language training (DCLT). 3) Design the system architecture of a DCLT platform that utilizes automatic speech recognition (ASR) technology for a smart university. 4) Evaluate the appropriateness of a DCLT platform that utilizes ASR technology for a smart university. Nine experts were selected for this research. They were required to have more than five years of relevant experience in the field, including expertise in system architecture, distributed enterprise, language teaching, and ASR. The research instruments included a suitable assessment form for evaluating the system architecture of a DCLT platform that utilizes ASR technology for a smart university. The results of this research indicate that the DCLT platform, which utilizes ASR technology, was considered suitable for a smart university.

Phuengrod, S., Wannapiroon, P., & Nilsook, P. (2023). Distributed Communicative Language Training Platform
Using Automatic Speech Recognition Technology for Smart University.
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET),
18(24), pp. 96–111. https://doi.org/10.3991/ijet.v18i24.40619

A Fabricator Competency for Engineering Students in Tertiary Education

ABSTRACTThis article presents the development of fabricator competency for engineering students in tertiary education during the seamless era. This study explored the approach to synthesizing, designing, and developing fabricator competency. The study identified six key components of fabricator competency: 1) Knowledge of materials, 2) Problem-solving and design, 3) Using design software, 4) Using hardware and machines, 5) Safety knowledge and awareness, and 6) Communication and publication. This study emphasizes the importance of human poten-tial development, specifically in the case of engineering students in tertiary education. A com-petency framework for a fabricator in the seamless era has been developed by synthesizing, designing, and developing fabricator competencies based on published research on fabrica-tor competency.

Srisawat, S., Wannapiroon, P., Nilsook, P. (2023). A Fabricator Competency for Engineering Students in Tertiary Education.
International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 13(8), pp. 117–130.
https://doi.org/10.3991/ijep.v13i8.41653