แนะนำตัว
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
การศึกษาไทย
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
สาขา ICT เพื่อการศึกษา มจพ.
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
ภารกิจวิทยานิพนธ์
ภารกิจวิทยากร
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
นักวิจัย
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำหนดการและนัดหมาย
ผู้ดูแลระบบ
ข้อคิดให้ใคร่ครวญ
ถ้าชีวิตเหลือเวลา 15 นาที
คำอธิษฐาน 10 ประการ
บันทึกการเดินทาง Perth, Australia
สถิติ
OS: Linux c
PHP: 5.2.9
MySQL: 5.0.51a-community
เวลา : 06:53
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
จำนวนสมาชิก : 202
จำนวนข่าวสาร : 284
เว็บลิงก์: 774
ผู้เยี่ยมชม: 1401372
เครือข่ายสังคม

Prachyanun Nilsook


Thai Radio

 คุณกำลังใช้งานอยู่ที่ : หน้าแรก

Newsflash

สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา คือความทะยานอยากดิ้นรน  ถ้ามีความอยากมาก ทุกข์ก็มาก
อยากน้อย ทุกข์ก็น้อย หมดความอยากทุกข์ก็หมดไปด้วย  ความดับตัณหา คือ ตัณหาดับหมดไปจากใจ
ใจว่างไม่มีตัณหา เรียกว่า นิโรธ  แปลว่าความดับทุกข์หรือธรรมเป็นเครื่องดับทุกข์  
อุบายหนทางวิธีที่จะทำให้ทุกข์ให้ดับ ท่านเรียกว่ามรรคหรือมรรคมีองค์แปด  มรรคมีองค์แปด
สงเคราะห์ลงในไตรสิกขาได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา

เมื่อปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งทุก์  เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
เกิดขึ้นในจิตใจแล้ว   ความทุกข์ความทรมานย่อมหมดสิ้นไป  ใจจะเข้าถึงธรรมที่ไม่ตาย เรียกว่า นิพพาน....

หลวงพ่อกนตสิริ ภิกขุ
สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี)

บทความวิชาการใหม่ 1-2557
เขียนโดย Administrator   
เสาร์, 15 มีนาคม 2014
ปรัชญนันท์  นิลสุข   จีระพล คุ่มเคี่ยม และปณิตา  วรรณพิรุณ. (2556)
ผลการใช้เว็บคอนเฟอร์เรนต์เพื่อการประชุมทางไกลระหว่างประเทศ.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556. หน้า 83-91. 
http://www.prachyanun.com/2013/web-conference2556.pdf
.....................................
ปรัชญนันท์ นิลสุขและปณิตา  วรรณพิรุณ. (2556)
การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย.
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2556. หน้า 148-153.
http://www.prachyanun.com/2013/DVT_2556.pdf
http://journal.fte.kmutnb.ac.th/upload/2013-4-2/journalFTE-Fulltext-2013-4-2-17.pdf
.....................................
Supree Purnakanishtha , Praweenya Suwannatthachote and  Prachyanun Nilsook (2014)
Development and Validation of a Problem Solving Skill Test in Robot Programming Using 
Scaffolding Tools. Open Journal of Social Sciences, 2014, 2, pp. 47-53.
http://www.prachyanun.com/2013/supree_praweenya.pdf
 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
Gateway to Common Success of Educational Technology Resources for AEC
เขียนโดย Administrator   
เสาร์, 15 กุมภาพันธ์ 2014
การสัมมนาเรื่อง “Gateway to Common Success of Educational Technology Resources for AEC”
ประตูสู่ความสำเร็จร่วมกันของสื่อเทคโนโลยีการศึกษาในประชาคมอาเซียน 
โดยจัดการสัมมนาในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมคุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( เสาร์, 15 กุมภาพันธ์ 2014 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT 2014)
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014
The 10th International Conference on Computing and Information Technology
May 8-9, 2014
Angsana Laguna Phuket, Thailand
http://www.ic2it.org/

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT 2014) ร่วมกับการประชุมระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (IC2IT 2014)
ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาษคม พ.ศ.2557
ณ อังสนา ลากูนา  จ.ภูเก็ต
http://www.nccit.net/

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การประชุมวิชาการระดับชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 4
เขียนโดย Administrator   
จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014

การประชุมวิชาการระดับชาติ "เบญจมิตรวิชาการ" ครั้งที่ 4
ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2557
http://bjmconference4.rc.ac.th

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 10 กุมภาพันธ์ 2014 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เขียนโดย Administrator   
พุธ, 20 พฤศจิกายน 2013

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
Information and Communication Technology Administration for Education

ผู้เขียน
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.จิระ  จิตสุภา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2556
ISBN  978-616-7701-63-9
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้    
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

พิมพ์และจำหน่ายที่ ศูนย์ผลิตตำราเรียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 02-586-9012

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 20 พฤศจิกายน 2013 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
บทความวิจัย 2/2556
เขียนโดย Administrator   
อาทิตย์, 11 สิงหาคม 2013

Jeuajan Wattakiecharoen and Prachyanun Nilsook (2013) e-Learning Readiness of PhD. Students.
International Conference on  Excellent Innovation for Educational Research and IT Learning in the 21st Century.
8-9 August 2013. Faculty of Education, Silpakorn University, Thailand.
http://202.28.17.101/prachyanun/2013/Silapakorn2013_Jaujan_Prachyanun.pdf

ปรัชญนันท์  นิลสุขและปณิตา วรรณพิรุณ (2556)
การปรึกษาทางไกลระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายสังคมและโมบายแอพพิเคชันเพื่อเสริมศักยภาพการวิจัยสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา.
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ประจำปี พ.ศ.2556. วันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ.2556 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี.
http://202.28.17.101/prachyanun/2013/NEC2013_Prachyanun_Panita.pdf

จิระ จิตสุภา , ปรัชญนันท์ นิลสุข  และนวลศรี สงสม (2556) ความพร้อมในการเรียนด้วยอีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ประจำปี พ.ศ.2556.
วันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ.2556 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี.
http://202.28.17.101/prachyanun/2013/NEC2013_Jira_Jitsupa.pdf

เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ และปรัชญนันท์ นิลสุข (2556) ความพร้อมในการเรียนด้วยอีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาเอก.
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ประจำปี พ.ศ.2556.  วันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ.2556 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี.
http://202.28.17.101/prachyanun/2013/NEC2013_Jaujan_Prachyanun.pdf

แสงเดือน  บำรุงภูมิ, ปรัชญนันท์  นิลสุข และปณิตา  วรรณพิรุณ (2556)
เว็บฝึกอบรมแบบห้องสมุดเสมือนจริงเพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศโดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการใช้สารสนเทศในห้องสมุด.
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ประจำปี พ.ศ.2556.  วันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ.2556 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี.
http://202.28.17.101/prachyanun/2013/NEC2013_Sangduan.pdf

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 16 จาก 267

โพลล์
ท่านเคยพบหรือเชื่อมโยงมาหาผมจากเครือข่ายสังคมใด ?
  
รวมรูปส่วนตัว

  ครอบครัวสุขสันต์
  ครอบครัวสุขสันต์2
  รับปริญญา
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ศึกษาดูงานมาเลเซีย1
  ศึกษาดูงานมาเลเซีย2
  ศึกษาดูงานสิงคโปร์1
  ศึกษาดูงานสิงคโปร์2
  ศึกษาดูงานสิงคโปร์3
  ศึกษาดูงานสิงคโปร์4
  ศึกษาดูงานเกาหลี1
  ศึกษาดูงานเกาหลี2
  ศึกษาดูงานเกาหลี3
  ศึกษาดูงานเกาหลี4
  ศึกษาดูงานเกาหลี5
  ศึกษาดูงานฮ่องกง1
  ศึกษาดูงานฮ่องกง2
  ศึกษาดูงานฮ่องกง3
  ศึกษาดูงานฮ่องกง4
  ศึกษาดูงานฮ่องกง5
  ศึกษาดูงานเสินเจิ้น1
  ศึกษาดูงานเสินเจิ้น2
  ศึกษาดูงานเสินเจิ้น3
  ศึกษาดูงานเสินเจิ้น4
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง1
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง2
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง3
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง4
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง5
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง6
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง7
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง8
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง9
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง10
  ศึกษาดูงานปักกิ่ง11 

 ศึกษาดูงานเวียดนาม 1-25
 ศึกษาดูงานเวียงจันทน์ 1-6
  ศึกษาดูงานกุ้ยหลิน 1-12

ศึกษาดูงานอู๋ฮั่น 1-4
ศึกษาดูงานซูโจว 1-4

ศึกษาดูงานหังโจว 1-4

ศึกษาดูงานเซี่ยงไฮ้ 1-4

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยครูเซี่ยงไฮ้

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น
ศึกษาดูงานอู่ฮั่น 1-7
ศึกษาดูงานเกาหลี 2011


ศึกษาดูงานเมืองเพิร์ธ ออสเตรเลีย 1-5 
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอีดิธโคแวน

Who's Online
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Social-Network
Prachyanun's Multiply
Prachyanun.Spaces.Live
Prachyanun's Tagged
Picasaweb_Google
Prachyanun' Hi5
Prachyanun's Netlog
Prachyanun' Youtube
Prachyanun' Twitter
Prachyanun's Facebook
Prachyanun's Slideshare
Prachyanun's Slideshare # 2
Prachyanun's Myspace
Prachyanun's Wordpress
Prachyanun's Blogger
Prachyanun's Researchgate
Prachyanun's Academia
Prachyanun's Scribd
Prachyanun' Flickr # 1
บทความ
บริษัทจำลอง
HPT Model
การวิจัยเทคโนฯ
WBT
กระบวนการเรียนรู้
ICT
Innovation
E-Library
E-Inspection
การประเมินเว็บ
CBS
e-Training
M-Learning
E-Petition
Weblog
การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai