Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21

Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21
การประชุมและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาครั้งที่ 1
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 4
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564


Digital Literacy การรู้ดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
“การพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21”
หัวข้อ Digital Literacy
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564