เทคนิคการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ

เทคนิคการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-246957388

โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน
(Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice)
วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

Workshop 3 : ห้อง 3 คอนเวนชั่น ซี ชั้น 1 วันที่ 26 มีนาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-245077192

สไลด์บรรยายออนไลน์
www.prachyanun.com/2021/Online_Learning_Quality_2564.pdf