เรื่องทั้งหมดโดย admin

IoT, 6G and Digital Twin For Smart Campus

Tanapeak Pexyean, Kobkiat Saraubon and Prachyanun Nilsook (2023)
T. Pexyean, K. Saraubon and P. Nilsook, “IoT, 6G and Digital Twin For Smart Campus,”
2023 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovative Electricals and Electronics (RI2C), Bangkok, Thailand, 2023, pp. 46-50,
https://doi.org/10.1109/RI2C60382.2023.10355994.

Abstract:Smart Campus This research aims to present the use of the Internet of Things and smart technologies that work with 6G networks to intelligently improve the energy management capabilities of campuses. Whether it’s personal. Teachers and students, including those with disabilities, have a better quality of life. Within the university, energy consumption data is collected. Organizations to manage energy management systems Reduce energy consumption Reduce management by using technology to manage and reduce campus costs, transparently monitor energy consumption and use of campus educational equipment, especially cost and expense management, and sustainable energy use. Control usage data, energy consumption results, and estimate budget allocation related to educational institutions. IoT and Cloud Computing are also integrated into 6G networks embedded in state-of-the-art devices for use in environmental management and intelligent energy management, as well as creating new energy models and management that can solve future emergencies with external on-premises virtual energy control anytime, anywhere. Smart Building Management with twin technologies helps to intelligently manage and control indoor energy systems, such as automation for temperature control in buildings. Air conditioner energy consumption control system Electricity consumption control in lighting system This saves energy and increases the usability of buildings within smart campuses.

System Architecture of Electronic Asset Supply Chain Intelligent Platform for Digital Higher Education

Denchai Panket, Panita Wannapiroon & Prachyanun Nilsook (2024)
System Architecture of Electronic Asset Supply Chain Intelligent
Platform for Digital Higher Education.
Higher Education Studies; Vol. 14, No. 1; 2024, pp.22-32.
https://doi.org/10.5539/hes.v14n1p22

Abstract

This research aims to design an intelligent platform architecture for electronic asset supply chains for digital higher education and to evaluate the architecture of the intelligent platform for electronic asset supply chains for digital higher education. The sample group consists of evaluations of the intelligent platform architecture for the electronic asset supply chains for digital higher education by experts. These experts assess and certify the appropriateness of the architecture, evaluating the content’s suitability and the management processes. The evaluations were conducted by 5 experts who have experience in managing assets in higher education or relevant areas. The research results indicate that the designed intelligent platform architecture for electronic asset supply chains for digital higher education, on average, scored 4.43, which is considered ‘good’. The evaluation of its developmental trend from architecture to platform has an average score of 4.80, considered ‘very good’. Following that, both the system (Administrators) and the (Webserver and Database Server) evaluations yielded the same average score of 4.60, which is also ranked as ‘very good.’

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2567 Happy New Year 2024

ครบวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยชัยสุขขีปีสุขสันต์
ปีสองห้าหกเจ็ดสำเร็จพลัน ทำสิ่งอันรุ่งโรจน์โชติช่วงชัย
คิดสิ่งใดให้สมดังปราถนา สิ่งมีค่าไหลหลั่งดั่งใจใฝ่
สุขภาพกายจิตไร้พิษภัย ร่ำรวยไร้เหตุผลคนเลื่องลือ

ด้วยรักและระลึกถึง
ปรัชญนันท์ นิลสุข

Distributed Communicative Language Training Platform Using Automatic Speech Recognition Technology for Smart University

Keywords: 

Distributed Enterprise, Communicative Language Teaching, Automatic Speech Recognition, Smart University

ABSTRACT

The purpose of this research is to achieve the following objectives: 1) Synthesize documents and international research on the characteristics of a smart university. 2) Synthesize the processes of distributed communicative language training (DCLT). 3) Design the system architecture of a DCLT platform that utilizes automatic speech recognition (ASR) technology for a smart university. 4) Evaluate the appropriateness of a DCLT platform that utilizes ASR technology for a smart university. Nine experts were selected for this research. They were required to have more than five years of relevant experience in the field, including expertise in system architecture, distributed enterprise, language teaching, and ASR. The research instruments included a suitable assessment form for evaluating the system architecture of a DCLT platform that utilizes ASR technology for a smart university. The results of this research indicate that the DCLT platform, which utilizes ASR technology, was considered suitable for a smart university.

Phuengrod, S., Wannapiroon, P., & Nilsook, P. (2023). Distributed Communicative Language Training Platform
Using Automatic Speech Recognition Technology for Smart University.
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET),
18(24), pp. 96–111. https://doi.org/10.3991/ijet.v18i24.40619

A Fabricator Competency for Engineering Students in Tertiary Education

ABSTRACTThis article presents the development of fabricator competency for engineering students in tertiary education during the seamless era. This study explored the approach to synthesizing, designing, and developing fabricator competency. The study identified six key components of fabricator competency: 1) Knowledge of materials, 2) Problem-solving and design, 3) Using design software, 4) Using hardware and machines, 5) Safety knowledge and awareness, and 6) Communication and publication. This study emphasizes the importance of human poten-tial development, specifically in the case of engineering students in tertiary education. A com-petency framework for a fabricator in the seamless era has been developed by synthesizing, designing, and developing fabricator competencies based on published research on fabrica-tor competency.

Srisawat, S., Wannapiroon, P., Nilsook, P. (2023). A Fabricator Competency for Engineering Students in Tertiary Education.
International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 13(8), pp. 117–130.
https://doi.org/10.3991/ijep.v13i8.41653

Coordination Mechanisms and Systems to Enhance Thai Early Childhood Development Management Efficiency

Abstract

Objective: The study aimed to enhance the efficiency of Thai early childhood development management by developing coordination mechanisms and systems.

Theoretical framework: A mixed-methods approach was utilized, including an online structured interview of six ECDM policymakers, content analysis of the data, and four focus group discussions with ten individuals from various sectors.

Method: A draft handbook for coordination mechanisms and systems was processed using an online connoisseurship seminar, and an opinion questionnaire was collected from 200 executives and practitioners in four Thai regions using Google Forms.

Results and conclusion: The results identified four mechanisms for driving an effective early childhood development management coordination system: national, provincial, subdistrict, and coordination. These mechanisms comprised an information and communication technology system, a management system, a resource management system combined with budget planning, and a supervision, monitoring, and evaluation system. In conclusion, three stages of policy recommendations were proposed: urgent, intermediate, and long-term.

Implications of the research: The study provides valuable insights into how a developing nation in Southeast Asia can direct critical resources in developing early childhood management efficiency at all levels.

Originality/value: The study gives a unique insight into early childhood development management in a developing Southeast Asian nation and significantly contributes to the literature because of its uniqueness.

Werayut Chatakan, Phanagrid Boonpob, Nopparat Chairueang, Julalax Sutra, Naruporn Thitipraserth and Prachyanun Nilsook. (2023)
Coordination Mechanisms and Systems to Enhance Thai Early Childhood Development Management Efficiency. Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology. Vol. 44 No. 5 (2023) ; pp.830-842.
https://www.propulsiontechjournal.com/index.php/journal/article/view/2699

Constructionism Imagineering Learning Model via Metaverse to Enhance Young Innovators

Abstract

Constructionism imagineering learning model via metaverse is an instrument for promoting self-learning through hands-on. To create new knowledge for young innovators by combining the concepts of technology and new learning platforms to create new ideas. Designing teaching and learning that can be used to learn in the new normal focuses on continuous learning at any time, anywhere, with the benefits of using technology. The sample group is six experts in designing and developing learning models and learning systems from various institutions in higher education by purposive sampling. The research instruments are as follows. 1) The constructionism imagineering learning model via metaverse to enhance young innovators. 2) The constructionism imagineering learning process via metaverse to enhance young innovators. 3) An assessment form for the constructionism imagineering learning model via metaverse to enhance young innovators. 4) An assessment form for the constructionism imagineering learning process via metaverse to enhance young innovators. Analyse data using mean and standard deviation. The researchers found that the constructionism imagineering learning model via metaverse and the constructionism imagineering learning model via metaverse, which is developed is appropriate to enhance young innovators at the highest level, following the research hypotheses.

Suputtra Sapliyan, Pinanta Chatwattana & Prachyanun Nilsook (2023)
Constructionism Imagineering Learning Model via Metaverse to Enhance Young Innovators. Journal of Education and Learning; Vol. 12, No. 4; 2023 ; pp.81-91. (ERIC)
https://doi.org/10.5539/jel.v12n4p81

An Information Service Platform for Decision Support in Academic Admissions Using Data Fabrics and Artificial Intelligence

ABSTRACT

This paper presents the architecture of an information service platform for decision support in academic admissions, utilizing data fabrics and artificial intelligence. The factors affecting students’ further education can be classified into four main types: (1) the course, (2) image, (3) personal reasoning of the student, and (4) public relations. The process of providing information for decision support in academic admissions can be divided into six stages: (1) collecting information, (2) matching study guidance, (3) recommending appropriate education, (4) confirming information, (5) assessing student admissions, and (6) providing feedback. Data fabric is an increasingly popular technology application for data management. The data fabric architecture consists of six layers: (1) an augmented data catalog, (2) a knowledge graph enriched with semantics, (3) metadata activation, (4) a recommendation engine for active metadata, (5) data preparation and integration, and (6) orchestration and data operations. A smart decision support system (DSS) technology is used to assist in decision-making. The results showed that this architecture has an excellent level of suitability (mean = 4.56, standard deviation = 0.35). It can be applied to a university to help it become a digital university and align with its mission.

Tasatanattakool, P., Nongnuch, K., Wannapiroon, P., & Nilsook, P. (2023).
An Information Service Platform for Decision Support in Academic Admissions Using Data Fabrics and Artificial Intelligence.
International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), 17(21), pp. 34–49. https://doi.org/10.3991/ijim.v17i21.41757

“ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ” 3 พ.ย.2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี 🎉
กับ ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์และ ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ
“ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ”
จาก สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ กราฟโฮเทล กรุงเทพ