เรื่องทั้งหมดโดย admin

งานมุทิตาสักการะอาจาริยบูชา 27-28 ก.พ.2566

งานมุทิตาสักการะอาจาริยบูชา
แต่พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อกนฺตสิริ ภิกฺขุ
เนื่องในวโรกาส ครบรอบสิริอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปิ
วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ และห่านสาธุขนทั้งหลาย ร่วมปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา นั่งสมาธิทำวัตรเย็น-ทำวัตรเช้า
เจริญพระพุทธมนต์สวดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร เพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกนฺตสิริ ภิกฺขุ และหอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน ปฏิสังขรเสนาสนะ ให้กับผู้ที่
มาปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรมนายาง
ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๑๘.๐๐ น. ตีระฆัง ทุกท่านพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาวิสุทธิเทพ
เวลา ๑๘.๑๕ น. สมาทานศิล ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ นำโดย พระอาจารย์ซูเกียรติ โฆสธมโม
ㆍ ฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ซูเกียรติ โฆสธมฺโมฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์บุญแต่ง ฉนทชาโต
เวลา ๒๑.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๐๔.๐๐ น. ตีระฆัง
เวลา ๐๔.๑๕ น. ทำวัตรเช้า สวดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาฬนธ์ พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๐๖.๓๐ น. เตรียมของใส่บาตรพระ
เวลา ๐๗.๐๐น. หลวงพ่อใส่บาตรพระสงฆ์ และญาติโยมร่วมด้วย
เวลา ๐๗.๓๐ น. ฟังธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อกนฺตสิริ ภิกฺขุ-ไหว้พระรับศีล-ถวายสังฆทาน
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทอดผ้าบำสามัคคี บูชาธรรม และเพื่อปฏิสังขรเสนาสนะพระเถรานุเกระกล่าวคำ ขอขมา(หลวงพ่อ) ตัวแทนญาติโยมด้วย ถวายเทียนแพ พวงมาลัยแหนการสรงน้ำ รักษาระยะห่างป้องกันโควิด ใส่แมส
พระเถรานุเกระกล่าวคำ อาราธนานิมนต์ พระเดซพระคุณหลวงพ่อ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร์มไทร
ให้ศิษยานุศิษย์ได้พึ่งใบบุญ ตราบนานเท่านานเทอญ

รับของที่ระลึก จากหลวงพ่อ ตามลำดับ เป็นระเบียบ เรียบร้อย และเรียบง่าย เสร็จพิธี
ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ
มีโรงทานมังสวิรัติตลอดงาน
ติดต่อพระธนะศิริ รตนญาโณ
โหร 061-6409158

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6
NCTAECT 6th National Conference on Thai Association Educational Communications and Technology:
DIGITAL TECHNOLOGY FOR LIFELONG LEARNING
เวลา 9.00 – 16.00 น.
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2566
https://nctaect2023.com

วันครู 16 มกราคม 2566

คุรุสภา

ครูมีเกียรติศักดิ์ศรี เด็กรัก
ครูดีสั่งสอนมัก เด็กชอบ
ครูสร้างชาติพลัง เด็กรุ่ง เรืองรอง
ครูครรลองส่งมอบ เด็กล้วน ศรีเมือง

ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

พลังครู คือ หัวใจ
ของการพลิกโฉม
คุณภาพการศึกษา
Teacher’s Power is
the Heart of Transforming
the Educational Quality
วันครู ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

Digital storytelling training kit for assessing depression risk for the elderly

ABSTRACT
This research aims to design and develop a mobile-learning training kit for assessing the depression risk of elderly Muslims using the spiritual dimension of human security. In this research, we compare the achievements before and after the training of village health volunteers using mobilelearning training kits in a simple, random way. The sample is divided into two groups: a sample of 30 individuals is used to determine the performance and the academic achievement of the mobilelearning training kit. In addition, 33 other people are used to assess user satisfaction with the mobile learning training kit. The research indicates that the design and development of the training kits
involving digital storytelling are characterized by two languages: Thai and Malay, consisting of 4 modules, with an efficiency of 81.56. In terms of achievement in a series of training sessions using the mobile-learning training kit, it was found that after training, the results were statistically significantly higher than before training at .05 and that the users’ satisfaction with the training kit was extremely high.

Keywords: mobile learning training kits; digital storytelling; depression risk; spiritual dimensions; Muslim Elderly

Katekeaw Pradit, Anong Phibral and Prachyanun Nilsook (2022)
Digital storytelling training kit for assessing depression risk for the elderly. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology.
(IJEDICT), 2022, Vol. 18, Issue 3, pp. 173-190. (ERIC)
http://ijedict.dec.uwi.edu/

Virtual Board Games Platform

Abstract:The objectives of this study were to investigate the virtual board games and to evaluate the virtual board games compared to the physical board game. The results of this study indicated that the overall composition of a virtual platform was comparable to that of a physical board game. Especially for the functional aspect, experts agreed that the virtual board game was as convenient as or better than the physical board game while in other aspects, including the enjoyment aspect, the virtual board games can be used in the same way as the physical board games. On the other hand, the social aspect was a slightly inferior one.

C. Chukusol, P. Nilsook and P. Wannapiroon, “Virtual Board Games Platform,” 2022 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovative Electricals and Electronics (RI2C), 2022, pp. 273-277,
https://doi.org/10.1109/RI2C56397.2022.9910289.

Dimensions of Agile Enterprise Architecture

Abstract:The Impact of Industry Revolution has been accelerated by global pandemic crisis recently. Disruptive technology is one of the key driving forces of transformation on the rapid change in business model and market demand. Traditional industries, including education, experience the challenge of maintaining business at lower cost while generating high performance (more revenue) and staying relevant in the market. Digital Transformation helps improve collaboration within and between organizations by creating immersive customer experience for better engagement. Enterprise organization wants to grow and give it a better chance of thriving post-pandemic by becoming more innovative and generating higher productivity and making better decisions with insights from data-driven platform. To achieve all the business requirements for transformation is not straightforward. By understanding the alignment of Business and Information Technology Architecture, Higher Education institutions can manage the challenges of the future trends. The success of Digital Transformation in enterprise organizations is determined by an agile implementation framework of Enterprise Architecture (EA). Enterprise Architecture is the critical intermediary between business and IT corporate wide strategy. Through understanding the current situation and performance of an enterprise, EA can help foresight future business challenges and deliver the information needed while simultaneously ensuring opportunities for business growth

S. Sararuch, P. Wannapiroon and P. Nilsook, “Dimensions of Agile Enterprise Architecture,” 2022 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovative Electricals and Electronics (RI2C), 2022, pp. 304-309,
https://doi.org/10.1109/RI2C56397.2022.9910275.

IoT, AI and Digital Twin For Smart Campus

Abstract:The objective of this research is to Present the use of Digital Twin. Internet of Things and Intelligence Technology to Intelligently Develop The Energy Management Potential of Campuses By using Digital Twin to manage energy consumption, it enables the creation of work and life on campus, whether it is personal. Teachers and students, including those with disabilities, have a better quality of life. Living on campus is more comfortable Collect energy consumption data, organizations to manage power management systems, reduce energy consumption, simplify management in all departments, and reduce campus costs. It can transparently monitor energy consumption and use educational equipment on campus, especially cost and expenditure management, and sustainable energy consumption, as well as management. Control usage data, energy consumption results, and budget allocations related to educational institutions can create reliability in managing information about electrical energy and energy competency assessment results, and can be recorded and controlled in Digital Twin that can be as if it were with a control center. IoT and Cloud Computing are also integrated with AI systems embedded in state-of-the-art equipment for use in environmental management and intelligent energy management. As well as creating new energy models and management that can resolve future emergencies by controlling virtual energy within the organization from outside anytime, anywhere.

T. Pexyean, K. Saraubon and P. Nilsook, “IoT, AI and Digital Twin For Smart Campus,” 2022 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovative Electricals and Electronics (RI2C), 2022, pp. 160-164,
https://doi.org/10.1109/RI2C56397.2022.9910286.

การแสดงภาพเครือข่ายบรรณานุกรมโดยใช้ Mendeley และ VOSviewer Visualizing bibliometric networks By Mendeley and VOSviewer

การแสดงภาพเครือข่ายบรรณานุกรมโดยใช้ Mendeley และ VOSviewer Visualizing bibliometric networks By Mendeley and VOSviewer
เป็นเทคนิคการวิเคราะห์บรรณมิติ (Bibliometrci analysis) โดยการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลสากลเช่น SCOPUS มาทำการวิเคราะห์เป็นแผนภาพเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย โดยการนำออก (export) ข้อมูลเป็นไฟล์ csv จากSCOPUS มาทำการวิเคราะห์ที่โปรแกรม VOS Viewer

ขณะที่โปรแกรมการทำบรรณานุกรมอัตโนมัติอย่างเมนเดเลย์ (Mendeley) ก็สามารถนำเอาบทความที่ต้องไปใส่เข้าไปใน Mendeley Library จากนั้นก็ทำการนำข้อมูลออกจาก Mendeley เฉพาะบทความที่ต้องการ แล้วนำมาวิเคราะห์บรรณมิติด้วย VOS Viewer ก็ได้ผลงานที่ง่ายกว่า สวยงามกว่า และแสดงข้อมูลเฉพาะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี

คลิปนำเสนอโดย
น.ส.กิติยา พรหมสอน ศึกษานิเทศก์จังหวัดปทุมธานี นักศึกษาภาคปกติ DICT11

Competency Experience-Based Training (CEBT) Model with Ubiquitous Community of Practice (U-CoP) to Enhance Transformation Digital Supervisor

Competency Experience-Based Training (CEBT) Model with Ubiquitous Community of Practice (U-CoP) to Enhance Transformation Digital Supervisor

  •  Chutirut Prasongmanee    
  •  Panita Wannapiroon    
  •  Prachyanun Nilsook    

Abstract

Research subject Competency Experience-Based Training (CEBT) Model with Ubiquitous Community of Practice (U-CoP) to Enhance Transformation Digital Supervisor. This research aims to evaluate the digital supervisor competency trained with the Competency Experience-Based Training (CEBT) Model with Ubiquitous Community of Practice (U-CoP). The researcher has divided the research process into 3 steps as follows: Step 1: To develop the Competency Experience-Based Training (CEBT) Model with Ubiquitous Community of Practice (U-CoP) to enhance transformation digital supervisor. Step 2: To develop the Competency Experience-Based Training course with Ubiquitous Community of Practice (U-CoP) to enhance transformation digital supervisor. Step 3: Evaluate the digital supervisor competency trained with the Competency Experience-Based Training (CEBT) Model with Ubiquitous Community of Practice (U-CoP). The results of the research were as follows: 1) the Competency Experience-Based Training course with Ubiquitous Community of Practice (U-CoP) to enhance transformation digital supervisor, it consists of 3 main processes and 10 sub-steps. Ubiquitous community of practice consists of 2 parts. 1) Community of practice, and Ubiquitous technology 2) Competency Experience-Based Training course with Ubiquitous Community of Practice (U-CoP) to enhance transformation digital supervisor consisting of 6 components. The results of the evaluation of digital supervisor competency in training participants with a model developed using pre-training and post-training surveys showed that trainees scored higher than their pre-training digital supervisor competency at a statistically significant .01 level.

Chutirut Prasongmanee, Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook (2022) Competency Experience-Based Training (CEBT) Model with Ubiquitous Community of Practice (U-CoP) to Enhance Transformation Digital Supervisor.
International Education Studies; Vol. 15, No. 5; 2022. pp.146-152.
https://doi.org/10.5539/ies.v15n5p146