เรื่องทั้งหมดโดย admin

งานโสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 36

🚀ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 36 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย” เรื่อง มิติใหม่แห่งนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ กราฟโฮเทล https://www.niect2023.com/

🤝จัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

👉 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน เมื่อลงทะเบียนจะสามารถเข้าร่วมฟังบรรยายจากวิทยากร ร่วม Workshop รับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ ชมบูธแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลได้ตลอดทั้งวัน
👉 สำหรับผู้สนใจส่งบทความเพื่อเผยแพร่ผลงาน NIECT2023 มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพแต่ละบทความ จำนวน 3 ท่าน เมื่อผ่านการประเมินแล้วจะเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)

A Systematic Review of the Intelligent Digital Storytelling Process in Disseminating Health Information

ABSTRACT

Digital storytelling is a new concept in education that involves creating meaning. It is a tool with great potential, but in Thailand, it is currently not very popular in terms of sharing stories about disease. This review analyzes the components and processes of intelligent digital storytelling to aid the development of an intelligent digital storytelling platform for disseminating health information. Based on the synthesis of relevant documents, the research process involves 9 main steps: 1) identifying the review objectives, 2) reviewing research questions, 3) determining inclusion criteria, 4) finding relevant studies, 5) selecting documents, 6) data extraction, 7) arriving at a conclusion, 8) document synthesis and 9) discussion of the results. A study of articles from the PRISMA Checklist published between 2017 and 2022 revealed that ultimately only 47 articles met the inclusion criteria. From the analysis of the data, it was found that there are four main elements and 16 sub-components of intelligent digital storytelling. There are 12 steps in the process of intelligent digital storytelling with regard to health information dissemination. The optimal length of an intelligent digital narrative video clip relating to health information dissemination is approximately 2-5 minutes when it comes to achieving the best knowledge of health information.

Kawitsara Eambunnapong, Prachyanun Nilsook and Panita Wannapiroon (2023) A Systematic Review of the Intelligent Digital Storytelling Process in Disseminating Health Information.
International Journal of Online and Biomedical Engineering, (2023), 200-223, 19(07).
https://doi.org/10.3991/ijoe.v19i07.37431

Total learning experience (TLE) on the cloud with an intellectual repository to enhance digital empathy and literacy skills

Abstract

The total learning experience (TLE) model on the cloud with an intellectual repository is a tool that can be employed to promote limitless self-learning by means of active learning. In this model, learners are encouraged to have real experiences and face challenges leading to the creation of new knowledge and enrichment of their existing knowledge. This model can also be applied in other contexts, which can be done by integrating the concepts of technologies and new platforms offering experience-based instruction to create new ways of instructional design. Moreover, the model can be utilised in the current instruction management approach that usually focuses on continuous learning with the aid of technology. The results of this research can be used as a guideline for the design and development of the TLE system using an intellectual repository, which encourages experiential learning and generates new knowledge through self-learning with the aid of digital technology. In addition, this kind of learning promotes the exchange of knowledge through on-line social networks, thus contributing to the development of digital empathy and literacy skills, and the creation of a learning society. © WIETE 2022.

Author keywords

digital empathy; intellectual repository; literacy skills; Total learning experience on the cloud

Chatwattana, P., Piriyasurawong, P., Nilsook, P., & Wannapiroon, P. (2023). Total learning experience (TLE) on the cloud with an intellectual repository to enhance digital empathy and literacy skills. Global Journal of Engineering Education, 24(3), 193-201.

http://www.wiete.com.au/journals/GJEE/Publish/vol24no3/04-Chatwattana-P.pdf

Synthesis of Digital Fabrication Laboratory for Higher Education

Abstract:In this paper, the researcher would like to discuss the processes and components of Digital Fabrication Laboratory for higher education in order to create Digital Fabrication Laboratory for higher education. There are 2 steps of research procedures: 1. gathering information from articles and papers related to the processes and components of the Digital Fabrication Laboratory for higher education, and 2. analyzing and synthesizing the processes and components of Digital Fabrication Laboratory for higher education. The findings revealed that there were 4 processes of Digital Fabrication Laboratory: 1. design, 2. prepare, 3. fabricate, and 4. Assembly and installation. The 4 components of Digital Fabrication Laboratory were 1. hardware, 2. software, 3. material and 4. storage and simulator tools online.

S. Sopapradit, P. Nilsook and P. Wannapiroon, “Synthesis of Digital Fabrication Laboratory for Higher Education,”
2023 IEEE 12th International Conference on Educational and Information Technology (ICEIT), Chongqing, China, 2023, pp. 120-124, https://doi.org/10.1109/ICEIT57125.2023.10107847.

กำลังใจ – โฮป


ในยามที่ท้อแท้ ขอเพียงแค่คนหนึ่ง
จะคิดถึง และคอยห่วงใย
ในยามที่ชีวิต หม่นหมองร้องไห้
ขอเพียงมีใคร ปลอบใจ สักคน

ในวันที่โลกร้าง ความหวังให้วาด
มันขาดมันหาย ใคร จะช่วยเติม
เพิ่มพลังใจ ให้ฉันได้เริ่ม
ต่อสู้อีกครั้ง บนหนทางไกล

กำลังใจ จากใครหนอ
ขอเป็นทาน ให้ฝันให้ใฝ่
ให้ชีวิต ได้มีแรงใจ
ให้ดวงใจ ลุกโชนความหวัง
กำลังใจ จากใครหนอ
ขอเป็นทาน ให้ฉันได้ไหม
ดั่งหยาดฝน บนฝากฟ้าไกล
ที่หยาดริน สู่พื้น ดินแห้งผาก

( ซ้ำ * )

ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Keynote Speaker :
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6
NCTAECT 6th National Conference on Thai Association Educational Communications and Technology:
บรรยายพิเศษ : DIGITAL TECHNOLOGY FOR LIFELONG LEARNING
ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566

Perceptions and the new paradigm of Thai vocational education

Abstract

The objectives were to: 1) assess and analyse students’ perceptions toward vocational education; 2) propose a new paradigm and alternative pathways to change students’ perceptions about vocational education. The use of mixed methods in this study developed a better understanding of secondary students’ decisions towards vocational education. The results obtained from different methods have enriched the understanding of vocational education issues and advanced research in vocational education. A five-point Likert scale questionnaire was used to analyse the perceptions of 802 secondary students from six Thai regions toward vocational education. In-depth interviews with 18 students in grades 7-12 were analysed using a content analysis. Secondary students who had completed or were enrolled in vocational education influenced secondary students’ views on vocational education. A new paradigm is required for new vocational education images, which may modify the image of vocational education and contribute to a new paradigm shift in vocational education.

Keywords

vocational education innovationnew paradigm in vocational educationperceptions of vocational educationvocational learning

Nongluck Manowaluilou, Prachyanun Nilsook and Prompilai Buasuwan (2023) Perceptions and the new paradigm of Thai vocational education.
International Journal of Innovation and Learning. Vol. 33, No. 3 ; pp 344-365. (SCOPUS) https://doi.org/10.1504/IJIL.2023.130101

วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เม.ย.2566

ชื่อมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความหมายว่า “มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร”“วิโรฒ” มาจากคำว่า “วิโรฒ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ความงอกงามหรือเจริญ เทียบได้กับคำว่า “วิรุฬห์” ในภาษาบาลีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ่านว่า สี-นะ-คะ-ริน-วิ-โรด) มีชื่อย่อ ว่า “มศว” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Srinakharinwirot University”ปรัชญา (Philosophy)“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า “Education is Growth” และตรงกับภาษาบาลีว่า “สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา ”เจริญงอกงามด้วย อารยวัฒิ 5 ประการ1. งอกงามด้วยศรัทธางอกงามด้วยศรัทธาในชีวิต บทบาท และหน้าที่ของตน2. งอกงามด้วยศีลงอกงามด้วยจริยธรรมและความดีงามทั้งปวง3. งอกงามด้วยสุตะงอกงามด้วยการสดับตรับฟังและเรียนรู้ตลอดเวลา4. งอกงามด้วยจาคะงอกงามด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น5. งอกงามด้วยปัญญางอกงามในการดำรงชีวิต คิด และทำด้วยปัญญา( อง.ปญจก.22/40/47 )ปณิธาน (Pledge)ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นําทางปัญญางานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”๗๔ ปี มศว ๒๕๖๖รางวัลศรีสง่าศรีนครินทร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิจัย วิชาการและนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุขเนื่องใน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖We’re pround of you, You are my inspiration. กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงศิษย์แห่ง มศว จะรักษาเกียรตินี้ชั่วชีวิต

Career awareness linkage strategies to support learning career education and STEM education

Abstract

This study analyzed the attributes and competencies for careers that correspond to STEM education to facilitate career awareness in early childhood and assessed the appropriateness of career awareness and career exploration through career education that supports STEM education. A number of methods were used to assess skills and competencies for early childhood children: Synthesizing existing research, interviews with well-known 12 people who have careers in STEM fields (e.g., psychologists, scientists, entomologists, physicians), and stakeholder analysis, and a career linkage strategy model. The findings indicated that the most important attributes and competencies for overall child development were the ability to recognize one’s own emotions, to form one’s attitude, to build one’s character, to develop one’s personality, and to learn competence that could form one’s identity and be used in a variety of situations. The career linkage strategy model is proposed for connecting each stakeholder to support children’s career learning. It connects schools, family, and other supports that could yield results in career awareness in early childhood children. The career linkage strategy model is a way of promoting the role of society in career learning in early childhood. It found that all sectors were important as they facilitated or affected career awareness in early childhood.

Nongluck Manowaluiloua and Prachyanun Nilsook (2023) Career awareness linkage strategies to support learning career education and STEM education. Kasetsart Journal of Social Sciences, Volume 044, Issue 1, January 2023- March 2023, Pages 199-208.
https://doi.org/10.34044/j.kjss.2023.44.1.22