เรื่องทั้งหมดโดย admin

ศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำกล่าวของศาสตราจารย์ผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้ากล่าวถึงผลการวิจัยที่พบว่า  นิสิตที่จบจากคณะครุศาสตร์มีจำนวนน้อยมากที่จะไปประกอบอาชีพครู   ท่านกล่าวว่าเราจะมีคณะครุศาสตร์ไปทำไมถ้านิสิตที่จบไปไม่ประกอบอาชีพครู  เราจะไปบอกใครว่าคณะของเราผลิตครูที่ดีที่สุดได้อย่างไร  ถ้าลูกศิษย์ที่จบออกไปไม่ไปแสดงความสามารถในความเป็นครูให้เป็นที่ประจักษ์   ครูที่เป็นเลิศจะสร้างศิษย์ที่เป็นเลิศ  ครูผู้ทรงคุณธรรมจริยธรรมจะสร้างสรรค์คนดีให้กับสังคม  ความภาคภูมิใจที่สุดของคนเป็นครูไม่ใช่ถ้วยรางวัล ไม่ใช่โล่ห์เกียรติยศ แต่เป็นความสำเร็จของผู้เป็นศิษย์ที่สะท้อนให้เห็นว่าครูเก่งและครูดีขนาดไหนจึงสั่งสอนให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ   การพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นเลิศทางวิชาการนั้นจำเป็น  แต่การพัฒนาครูให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูนั้นสำคัญที่สุด  เพราะอาชีพครูคือรากฐานและเป็นเสาหลักแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริง

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2564  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
“การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564”
ศูนย์การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/1-249562779
https://www.slideshare.net/prachyanun1/2-249562824

นวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อความเป็นพลโลก

การประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานและนวัตกรรมทางวิชาการ
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ ครั้งที่ 2)
“นวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อความเป็นพลโลก”
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-249450402

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ : Workshop

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาอาจารย์
“การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ”
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันที่ 10 มิถุนายน 2564

สไลด์บรรยาย

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ Workshop (slideshare.net)

การจัดการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมบนฐานสมรรถนะ

บรรยายพิเศษ “การจัดการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมบนฐานสมรรถนะ”
การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 5
ประจำปี 2564”
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-248663895

การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง

“การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง”
(Management in Disruptive Technologies Era)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 (Online Presentation)
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Reseach 2021

C. Tungpantong, P. Nilsook and P. Wannapiroon, “A Conceptual Framework of Factors for Information Systems Success to Digital Transformation in Higher Education Institutions,” 2021 9th International Conference on Information and Education Technology (ICIET), 2021, pp. 57-62, http://doi.org/10.1109/ICIET51873.2021.9419596.
(IEEE)

T. Rujira, P. Nilsook and P. Wannapiroon, “Vocational Education Digital Enterprise Architecture Framework (VEDEAF),” 2021 9th International Conference on Information and Education Technology (ICIET), 2021, pp. 63-67, http://doi.org/10.1109/ICIET51873.2021.9419576. (IEEE)

Siriluk Phuengrod, Panita Wannapiroon & Prachyanun Nilsook. (2021).
The Student Relationship Management System Process with Intelligent Conversational Agent Platform.
Higher Education Studies; Vol. 11, No. 2; 2021 ; pp. 147-154. (ERIC)
https://doi.org/10.5539/hes.v11n2p147

Sathiya, P., Prachyanun, N., Jarumon, N. (2021). Effects of AL-MIAP-based learning
management to promote digital intelligence for undergraduate students. Multidisciplinary Journal for
Education, Social and Technological Sciences, 8(1), 13-29.
https://doi.org/10.4995/muse.2021.14048.

Kittisak Singsungnoen, Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook (2021)
Development of Smart Human Resource Planning System within Rajabhat University.
Higher Education Studies; Vol. 11, No. 2; 2021 ; pp. 129-138. (ERIC)
http://doi.org/10.5539/hes.v11n2p139

Prachyanun Nilsook, Pinanta Chatwattana & Thapanee Seechaliao (2021)
The Project-based Learning Management Process for Vocational and Technical Education.
Higher Education Studies; Vol. 11, No. 2; 2021 ; pp. 20-29. (ERIC)
http://doi.org/10.5539/hes.v11n2p20

Suvanna Trongtorsak, Kobkiat Saraubon, and Prachyanun Nilsook (2021)
Collaborative Experiential Learning Process for Enhancing Digital Entrepreneurship.
Higher Education Studies ; Vol. 11, No. 1 ; 2021, pp. 137-147.
https://doi.org/10.5539/hes.v11n1p137

Chanate Ratanaubol, Panita Wannapiroon, and Prachyanun Nilsook (2020)
Digital Forensic Management System using Facial Recognition for Student’s Participation and Registration on School Activities. International Journal of Education and Information Technologies. Vol 14, 2020, pp. 142-152.
http://doi.org/10.46300/9109.2020.14.17