คลังเก็บหมวดหมู่: วีดิโอบรรยาย

วีดิโอบรรยายทางวิชาการ

แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ #2

โครงการสัมมนาเรื่อง
แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ
ตอน วารสารที่ตีพิมพ์บทความนานาชาติในฐานข้อมูลสากล
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564

แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ #1

โครงการสัมมนาเรื่อง
แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564

“มุมมองการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา”

“มุมมองการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา”
โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รายการ คิดบวกคิดใหม่ เพื่อครูไทย
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
“การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564”
ศูนย์การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/1-249562779
https://www.slideshare.net/prachyanun1/2-249562824

การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง

“การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง”
(Management in Disruptive Technologies Era)
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 (Online Presentation)
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เทคนิคการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ

เทคนิคการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-246957388

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ มจพ.

ขอแสดงความยินดี
ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาครุศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21

Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21
การประชุมและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาครั้งที่ 1
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 4
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564


Digital Literacy การรู้ดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
“การพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21”
หัวข้อ Digital Literacy
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564