คลังเก็บหมวดหมู่: วีดิโอบรรยาย

วีดิโอบรรยายทางวิชาการ

Scimago Graphica

โปรแกรม Scimago Graphica เป็นโปรแกรมสร้างการแสดงผลของข้อมูลในลักษณะของภาพและกราฟ ในแบบต่าง ๆ โดยนำข้อมูลมากจากฐานข้อมูลวิจัยต่าง ๆ ที่สรุปข้อมูลในรูปของไฟล์ CSV จากนั้นนำข้อมูลที่มีอยู่ในไฟล์ มาทำการประมวลผลออกมาเป็นภาพ เชื่อมโยงให้เห็นว่าข้อมูลของงานวิจัย มีคำสำคัญเกี่ยวข้องกันอย่างไร มีผู้เขียนบทความวิจัยที่อ้างอิงถึงกันอย่างไร เป็นโปรแกรมที่สร้างภาพความสัมพันธ์ของงานวิจัย เพื่อใช้ในการประกอบข้อมูลของบทความวิจัย พัฒนาโดย SCImago Lab คุณธนะรัตน์ กิ่งช้าง จัดทำคลิปวีดิโอเพื่ออธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรม

การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน เตรียมความพร้อมเพื่อรับประเมินการสอน

ผู้บรรยาย : ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายละเอียด : การอบรมหลักสูตรการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน เตรียมความพร้อมเพื่อรับประเมินการสอน เป็นไปตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนด โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 มีหัวข้อการอบรมทั้งหมด 10 หัวข้อ ดังนี้ >>หัวข้อที่ 1 หลักเกณฑ์การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 >>หัวข้อที่ 2 ส่วนต้นของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน >>หัวข้อที่ 3 แผนบริหารการสอน >>หัวข้อที่ 4 การจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนตามแนวทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม >>หัวข้อที่ 5 แผนบริหารการสอนประจำบท >>หัวข้อที่ 6 เนื้อหาและหัวข้อสำหรับการบรรยาย >>หัวข้อที่ 7 การจัดทำบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley >>หัวข้อที่ 8 การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอนที่เน้นสมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ >>หัวข้อที่ 9 เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน >>หัวข้อที่ 10 การเขียนส่วนที่เพิ่มเติมจากคำอธิบายรายวิชา

https://cru-mooc.chandra.ac.th/subject-detail/62748acfdc827a1b0cde7ed0

การใช้โปรแกรม Gephi เบื้องต้น

การใช้โปรแกรม Gephi เบื้องต้น เป็นโปรแกรมที่จะกราฟิกแสดงการเชื่อมโยงของข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ใช้ในการทำวิจัยที่แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวแปรที่เป็นหลักการหรือทฤษฎีที่มีการเชื่อมโยงกัน โดยจะแสดงผลของความเชื่อมโยงของตัวแปรในแบบกราฟิกส์

ผู้นำการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล

การอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะแบบอิงประสบการณ์ด้วยชุมชน
นักปฏิบัติภควันตภาพเพื่อการเปลี่ยนผ่านของศึกษานิเทศดิจิทัลตามโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์
สมรรถนะศึกษานิเทศก์ดิจิทัล (DIGITAL SUPERVISOR COMPETENCY)
หัวข้อ ผู้นำการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
วันที่ 1 มีนาคม 2565

การทำผลงานทางวิชาการ เกณฑ์และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การตีพิมพ์บทความระดับนานาชาติ

การทำผลงานทางวิชาการ เกณฑ์และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
การตีพิมพ์บทความระดับนานาชาติ
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 31 สิงหาคม 2564

แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ #2

โครงการสัมมนาเรื่อง
แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ
ตอน วารสารที่ตีพิมพ์บทความนานาชาติในฐานข้อมูลสากล
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564

แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ #1

โครงการสัมมนาเรื่อง
แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564

“มุมมองการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา”

“มุมมองการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา”
โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รายการ คิดบวกคิดใหม่ เพื่อครูไทย
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา