คลังเก็บหมวดหมู่: วีดิโอบรรยาย

วีดิโอบรรยายทางวิชาการ

เทคนิคการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ

เทคนิคการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ
สำนักพิมพ์แม็คเอ็ดดูเคชั่น
วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
https://www.slideshare.net/prachyanun1/ss-246957388

ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ มจพ.

ขอแสดงความยินดี
ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาครุศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21

Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21
การประชุมและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาครั้งที่ 1
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 4
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564


Digital Literacy การรู้ดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
“การพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21”
หัวข้อ Digital Literacy
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564

NBTรวมใจ สู้ภัยโควิด-19 25 ม.ค.64 การเรียนการสอนออนไลน์

NBTรวมใจ สู้ภัยโควิด-19 25 ม.ค.64 การเรียนการสอนออนไลน์
ออกอากาศช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น.

ศิษย์แห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง ไม่มีราม ไม่มีเรา
ศิษย์แห่งภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอกราบคารวะพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันของภาควิชาฯ
ที่เมตตาให้ศิษย์ได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่นี้ คุณงามความดีทั้งหลายที่นำมาสู่รางวัลอันทรงเกียรตินี้
มอบให้แด่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาอันเป็นที่รักศิษย์
จะดำรงตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ รักษาเกียรติภูมิและนำชื่อเสียงมาสู่ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และมหาวิทยาลัยรามคำแหงสืบไป

AI : วินาศสันตโนโลยีเพื่อเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (40th WUNCA) (Workshop on UniNet Network and computer Application : 40 th WUNCA) ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หัวข้อ AI : วินาศสันตโนโลยีเพื่อเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม AI : Disruptive Technology for Green Technology

R2R (Routine to Research) ตอนที่ 7

การดําเนินการโครงการ R2R (Routine to Research) ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562

R2R ตอนที่ 6 การเขียนบทสรุปงานวิจัย

การดําเนินการโครงการ R2R (Routine to Research) ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562