คลังเก็บหมวดหมู่: ผลงานตีพิมพ์

Digital Technology Landscape for Vocational Education: Learning Loss Recovery

ABSTRACT

The research aimed to; 1) study the expectations of teachers on the behavioral conditions of vocational education learners, 2) Study the ability of teachers to achieve the expected behavioral conditions of vocational education, 3) Comparison of the use of digital technology in teaching by teachers to recover the learning loss of vocational learners during the New Normal and Next Normal periods, 4) Study the teachers need to use digital technology in teaching to recover the learning loss of vocational learners during the New Normal and Next Normal  periods, and 5) Create digital technology landscape for learning loss recovery on vocational education. Data were collected with an online questionnaire that passed the validity and reliability with 301 vocational teachers. The results of the research showed teachers have higher expectations of learners’ behavioral conditions. Teachers can make vocational learners experience the expected behavioral conditions to a greater extent. Teachers use digital technology to organize teaching to recover the learning loss of vocational learners during the New Normal rather than during the Next Normal. However, the demand for digital technology for teaching to recover the learning loss problem of learners during the Next Normal is increasing more than during the New Normal. The study suggests improving the knowledge and ability of teachers to use digital technology for teaching to recover the problem of learning loss among learners.  

jitsupa, jira, Skunhom, V., Nilsook, P., Hinon, K., Sangboonraung, W., Daungtod, S., Phumee, W., & Promsron, K. (2024).
Digital Technology Landscape for Vocational Education: Learning Loss Recovery. Journal of Technical Education and Training, 16(1), 56-70.
https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/JTET/article/view/16613

Competency-Based Online Teaching Supervision Process for Technical and Vocational Preservice Teachers

Abstract:

The aim of this study is to assess the teaching proficiency of technical and vocational preservice teachers. This assessment aims to pave the way for the effective management of online teaching oversight based on established competency standards. Additionally, the study explores the integration of digital technology in the realm of online teaching supervision. The research approach employed a combination of research and development, utilizing content analysis of relevant literature and research, while also constructing supervision models. The findings revealed that the teaching proficiency of technical and vocational preservice teachers encompassed various facets, including the formulation of comprehensive learning management plans, the use of enriching learning activities, the execution of teaching strategies, the utilization of media and technology, and the implementation of measurement and evaluation methods. The process of online teaching supervision was found to involve a few distinct stages, namely preparation for supervision, the execution of supervision activities, guidance and mentorship, continual improvement coaching, and the subsequent reporting of coaching outcomes. Furthermore, the integration of digital technology into online teaching oversight was shown to manifest itself in two principal approaches: synchronous and asynchronous modes.

Keywords –Supervision, teaching competencies, technical, vocational preservice teachers.

Kanitta Hinon, Prachyanun Nilsook & Witsanu Loetchantharangkun.(2024). Competency-Based Online Teaching Supervision Process for Technical and Vocational Preservice Teachers. TEM Journal, 13(2), 1028-1037. https://doi.org/10.18421/TEM132-17

Distributed Digital Enterprise Architecture for Transformation of Educational Organizations

Abstract – Enterprise architecture is of essential significance for organizations currently adapting to the digital transformation era. It is the application of modern digital technology in various organizational departments to drive efficiency. This research presents the development of a distributed digital enterprise architecture framework for education organizations that have applied the enterprise architecture concepts of The Open Group Architecture Framework, Zachman, and the Federal Enterprise Framework using an online questionnaire as a tool to collect data from 520 samples. The results revealed that the distributed digital enterprise architecture for education organizations is divided into seven dimensions: business architecture, data architecture, application architecture, technology architecture, security architecture, human capital architecture, and infrastructure architecture. The experts’ evaluation of the architecture found that the overall appropriateness was at the highest level in all aspects. The research results indicate that enterprise architecture is essential for systematically integrating digital technology with an organization’s workflow or mission for it to become a distributed digital enterprise.

Keywords – Digital transformation, distributed digital enterprise architecture, education organization, enterprise architecture.

Surasak Srisawat, Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook
Distributed Digital Enterprise Architecture for Transformation of Educational Organizations. TEM Journal. Volume 13, Issue 2, pages 1645-1657, May 2024.
https://doi.org/10.18421/TEM132-77

การอ้างอิงผลงานการตีพิมพ์สูงสุด 4 อันดับ พ.ศ.2567

ขอแนะนำผลงานการวิจัยทางด้านครุศาสตร์เทคโนโลยี 🧑🏻‍🏫 ของศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุขดูผลงานวิจัยทั้งหมด ของศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข จากฐานข้อมูล Scopus🔸https://bit.ly/3SvETHu#libkmutnb มัดรวมมาให้แล้ว กับผลงานวิจัยที่มีการอ้างถึงมากที่สุด 4 ลำดับแรก จากฐานข้อมูล Scopus 🔍📍 A web-based learning system using project-based learning and Imagineeringhttps://bit.ly/42fueDR📍 Digital Learning Ecosystem by Using Digital Storytelling for Teacher Profession Studentshttps://bit.ly/49oNzFh📍 A learning process model to enhance digital literacy using critical inquiry through digital storytelling (CIDST)https://bit.ly/42aYLme📍 The development of STEM literacy using the learning process of scientific imagineering through ARhttps://bit.ly/42b8SHO⭐️ คู่มือการตั้งค่า Proxyhttps://qrgo.page.link/w4sHi🌐 ใช้งานผ่าน OpenAthenshttps://my.openathens.net

Transformative Learning Model with Digital Fabrication Laboratory to Enhance Innovation Competency and Creative Product

ABSTRACT
This research’s objectives were 1. To develop system of transformative learning with digital fabrication laboratory to enhance innovation competency and creative product. 2. To study the results of the
demonstration system. The study included 2 process: 1) the development system of transformative learning with digital fabrication laboratory to enhance innovation competency and creative product, and 2) the result of the demonstration system. The use of transformative learning with digital fabrication laboratory was demonstrated to students in Southeast Bangkok College who registered for the ‘Industry Innovation Laboratory’ subject in their first semester of B.E. 2565. The findings revealed that the scores with regard to 1) the curriculum, 2) the context quality, 3) the quality of the lecturing media, and 4) the quality of the learning system were rated as being at the highest level. Moreover, after studying the subject, the experimental group had greater innovation competency scores than they exhibited prior to the learning process. In addition, the experimental group had higher scores with regard to innovation competency and creative product after studying than the control group and the criteria. A system of transformative learning with digital fabrication laboratory to enhance innovation competency and creative product is a new teaching model that can develop students’ skills in the 21st century. Therefore, it should be applied to other subjects in this field by only subjects that are practiced so that students can develop their own skills.

Keywords: Transformative Learning, Digital Fabrication Laboratory, Innovation Competency, Creative Product

Sunti Sopapradit, Prachyanun Nilsook and Panita Wannapiroon (2024)
Transformative Learning Model with Digital Fabrication Laboratory to Enhance Innovation Competency and Creative Product.
Journal of Theoretical and Applied Information Technology.Volume 102, Issue 6, Pages 2370 – 2380.
https://www.jatit.org/volumes/Vol102No6/10Vol102No6.pdf

ATHLETE SELECTION MODEL USING SPORTS STATISTICS DATA FABRIC TECHNIQUES FOR NATIONAL SPORTS EXCELLENCE.

Title:ATHLETE SELECTION MODEL USING SPORTS STATISTICS DATA FABRIC TECHNIQUES FOR NATIONAL SPORTS EXCELLENCE
Author:CHANITA SATTABURUTH, PALLOP PIRIYASURAWONG, PRACHYANUN NILSOOK
Abstract:Physical fitness factors that significantly impact athletes’ performance. This research objective is to analyze and develop a model for the successful selection of athletes based on physical fitness factors. The sample comprises data from high-potential athletes who attend sports schools affiliated with the Thailand National Sports University. The research methodology combines Multi-Layer Perceptron and Multiple Linear Regression as data analysis techniques to identify suitable models for successful competitive athletes. The results of the model evaluation indicate that the accuracy is 72.73% and the R-squared value is 0.665. The experiment shows that analyzing the athlete selection model could reveal the factors that influence the selection of athletes. These factors will be described in this article.
Keywords:Data Mining, Neural Network, Data Fabric Technique, Aquatic Athletes, Physical Fitness
Source:Journal of Theoretical and Applied Information Technology
29th February 2024 — Vol. 101.  No. 4– 2024

Sattaburuth, C. Piriyasurawong, P. Nilsook, P. (2024)
ATHLETE SELECTION MODEL USING SPORTS STATISTICS DATA FABRIC TECHNIQUES FOR NATIONAL SPORTS EXCELLENCE.
Journal of Theoretical and Applied Information Technology, (2024), 1565-1573, 102(4)
https://www.jatit.org/volumes/Vol102No4/22Vol102No4.pdf

Synthesize a Conceptual Framework for Athlete’s Selection with Data Fabric Sports Statistical Technique

Abstract

The purpose of this research is to present an overview of the conceptual framework of sports statistical data fabric techniques as an approach for using information technology systems for analyzing sports statistical data to develop athletes’ potential. This literature review shows that the development of advanced statistical methods for match prediction and selection of athletes by using sports statistical data to analyze the correlation and correlation of the data creates an information system with sports statistics data fabric techniques provide excellent cognitive results. The information obtained is accurate and accurate. From the results of the study, it was born as a new body of knowledge with in-depth conceptual frameworks in sports and scope of information as a basis for development sports with specific characteristics of physical fitness. The knowledge gained from the conceptual framework, this research can create new norms and knowledge in sports toward the development of athletes to their highest potential. © 2023 Published by the ISTES Organization

Author keywords

Data Fabric; Decision Support System; Physical Fitness; Sport Statistics; Sports Technical Skills

Chanita Sattaburuth, Pallop Piriyasurawong and Prachyanun Nilsook,
Synthesize a Conceptual Framework for Athlete’s Selection with Data Fabric Sports Statistical Technique.
Proceedings of International Conference on Research in Education and Science.Volume 9, Issue 1 ; 2023. pp.2191 – 2201.

Needs Assessment in the use of Digital Technology for Learning Loss Recovery of Students at the Basic Education Level

Abstract

Globally, COVID-19 has disrupted educational practices, causing basic education institutions in Thailand to close temporarily. Schools in Thailand as well as the world over have switched to online learning environments to guarantee students’ educational continuation. The purposes of this study were firstly  to determine whether digital technology is required for learning loss recovery; secondly, to conduct a systematic literature review using bibliometric keywords; thirdly, to assess the need for using digital technology to recover students’ learning losses at the basic education level, both during and after the COVID-19 pandemic, and finally, to summarize data in an infographic landscape format pertaining to this topic. A questionnaire survey was conducted with 600 online respondents from throughout Thailand. The respondents included 56 educational supervisors, 40 school administrators, and 504 teachers. The results show that the following can be used: (a) student communication websites and applications, (b) student work acceptance websites and applications, (c) learning management systems, (d) digital media libraries, (e) online assessment tools, and (f) teaching methods and tools for future use. The respondents indicated that students have learning loss relating to (a) morality, ethics and manners, (b) good citizenship, (c) imagination and creativity, (d) health promotion, and (e) mathematical processes.

Kitiya Promsron, Prachyanun Nilsook, jira Jitsupa, Watcharee Sangboonraung, Orawan Saeung and Wilawan Jinwan (2024)
Needs Assessment in the use of Digital Technology for Learning Loss Recovery of Students at the Basic Education Level.
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.
Vol. 23, No. 1, pp. 59-83, January 2024. https://doi.org/10.26803/ijlter.23.1.4

Intelligent Metaverse Museum Based on the Universal Design to Enhance Immersive Learning Experiences

Sittisak Chomjan, Panita Wannapiroon and Prachyanun Nilsook (2023)
S. Chomjan, P. Wannapiroon and P. Nilsook, “Intelligent Metaverse Museum Based on the Universal Design to Enhance Immersive Learning Experiences,”
2023 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovative Electricals and Electronics (RI2C), Bangkok, Thailand, 2023, pp. 83-87,
https://doi.org/10.1109/RI2C60382.2023.10356029.

Abstract:The rapid growth of information technology and communication has led to a transformation in the traditional concept of museums that is familiar to everyone. Technology has the potential to create channels for users to acquire new knowledge and experiences. Consequently, researchers have shown interest in designing museum architecture that is engaging, captivating to visitors, efficient in imparting knowledge, and equally accessible to all individuals. The objective of this research is twofold: 1) to study the process of creating immersive learning experiences for an intelligent universe museum based on universal design principles, and 2) to design an intelligent metaverse museum architecture based on universal design principles to enhance immersive learning experiences.

System Architecture Analysis: Artificial Intelligence of Things

Sant Phanichsiti, Pallop Piriyasurawong and Prachyanun Nilsook (2023)
S. Phanichsiti, P. Piriyasurawong and P. Nilsook, “System Architecture Analysis: Artificial Intelligence of Things,”
2023 Research, Invention, and Innovation Congress: Innovative Electricals and Electronics (RI2C), Bangkok, Thailand, 2023, pp. 72-76,
https://doi.org/10.1109/RI2C60382.2023.10356004.

Abstract:This research aims to analyze and design the system architecture of artificial intelligence of things on visual programming. The research methodology involved theories and research papers relating to the system architecture, artificial intelligence, the internet of things, and artificial intelligence of things and the analysis and design of the artificial intelligence of things. The research method is used in content analysis form and data analysis by content analysis technique. The expected benefit is that it applies artificial intelligence of things which is one of the emerging technologies transforming in real-world industry 4.0 era for education.