ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มศว 16 กันยายน 2565

ปราชญ์ผู้ทรงศีล หมายถึง ให้บำเพ็ญตนเป็นผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์
และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล
———— ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ————————————–
วันสถาปนาครบรอบ 73 ปี คณะศึกษาศาสตร์
และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

ผมจะรักษาเกียรติยศและสร้างชื่อเสียงให้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ให้สมกับเกียรติที่ได้รับ
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565