ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ขอบพระคุณวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ให้เกียรติพิจารณาเสนอปริญญากิตติมศักดิ์ ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อันเป็นเกียรติยศแก่กระผมเป็นอย่างยิ่ง จะขอรักษาเกียรติแห่งปริญญากิตติมศักดิ์ให้สมฐานะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แห่งวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สืบไป