ประวัติวิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์  นิลสุข

หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การศึกษา   ปริญญาตรี   โสตทัศนศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     ปริญญาโท  เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

     ปริญญาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์  

อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์,  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน, หัวหน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, หัวหน้าศูนย์อินเทอร์เน็ต, หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, หัวหน้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯลฯ   เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมทางด้านการวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน  เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี  ที่ปรึกษาทางวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู และที่ปรึกษาบริษัทเอกชนหลายแห่ง เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกด้านอาชีวศึกษา สมศ.  เป็นบรรณาธิการวารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา   มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย  บทความทางวิชาการหลายร้อยเรื่อง ตำราวิชาการหลายสิบเล่ม   ผ่านการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศหลายสิบแห่ง 

สถานที่ติดต่อ   ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บางซื่อ  กรุงเทพฯ  (10800)

โทร : 081-7037515   e-mail  : prachyanun@hotmail.com  ; http://www.prachyanun.com