คลังเก็บป้ายกำกับ: เกียรติประวัติ

“ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ” 3 พ.ย.2566

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี 🎉
กับ ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์และ ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในโอกาสที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ
“ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ”
จาก สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ กราฟโฮเทล กรุงเทพ

วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เม.ย.2566

ชื่อมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความหมายว่า “มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร”“วิโรฒ” มาจากคำว่า “วิโรฒ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ความงอกงามหรือเจริญ เทียบได้กับคำว่า “วิรุฬห์” ในภาษาบาลีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ่านว่า สี-นะ-คะ-ริน-วิ-โรด) มีชื่อย่อ ว่า “มศว” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Srinakharinwirot University”ปรัชญา (Philosophy)“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า “Education is Growth” และตรงกับภาษาบาลีว่า “สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา ”เจริญงอกงามด้วย อารยวัฒิ 5 ประการ1. งอกงามด้วยศรัทธางอกงามด้วยศรัทธาในชีวิต บทบาท และหน้าที่ของตน2. งอกงามด้วยศีลงอกงามด้วยจริยธรรมและความดีงามทั้งปวง3. งอกงามด้วยสุตะงอกงามด้วยการสดับตรับฟังและเรียนรู้ตลอดเวลา4. งอกงามด้วยจาคะงอกงามด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น5. งอกงามด้วยปัญญางอกงามในการดำรงชีวิต คิด และทำด้วยปัญญา( อง.ปญจก.22/40/47 )ปณิธาน (Pledge)ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นําทางปัญญางานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”๗๔ ปี มศว ๒๕๖๖รางวัลศรีสง่าศรีนครินทร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิจัย วิชาการและนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุขเนื่องใน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖We’re pround of you, You are my inspiration. กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงศิษย์แห่ง มศว จะรักษาเกียรตินี้ชั่วชีวิต

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มศว 16 กันยายน 2565

ปราชญ์ผู้ทรงศีล หมายถึง ให้บำเพ็ญตนเป็นผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์
และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล
———— ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ————————————–
วันสถาปนาครบรอบ 73 ปี คณะศึกษาศาสตร์
และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

ผมจะรักษาเกียรติยศและสร้างชื่อเสียงให้ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ให้สมกับเกียรติที่ได้รับ
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ขอบพระคุณวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ให้เกียรติพิจารณาเสนอปริญญากิตติมศักดิ์ ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา อันเป็นเกียรติยศแก่กระผมเป็นอย่างยิ่ง จะขอรักษาเกียรติแห่งปริญญากิตติมศักดิ์ให้สมฐานะดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แห่งวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สืบไป

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น มจพ.

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษา
รางวัลดีมาก

เรื่อง “การจัดการความสัมพันธ์นักศึกษาด้วยแพลตฟอร์มเอเจนต์สนทนาอัจฉริยะ
เพื่อส่งเสริมความภักดีของนักศึกษาต่างชาติในระดับอุดมศึกษา”
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำกล่าวของศาสตราจารย์ผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้ากล่าวถึงผลการวิจัยที่พบว่า  นิสิตที่จบจากคณะครุศาสตร์มีจำนวนน้อยมากที่จะไปประกอบอาชีพครู   ท่านกล่าวว่าเราจะมีคณะครุศาสตร์ไปทำไมถ้านิสิตที่จบไปไม่ประกอบอาชีพครู  เราจะไปบอกใครว่าคณะของเราผลิตครูที่ดีที่สุดได้อย่างไร  ถ้าลูกศิษย์ที่จบออกไปไม่ไปแสดงความสามารถในความเป็นครูให้เป็นที่ประจักษ์   ครูที่เป็นเลิศจะสร้างศิษย์ที่เป็นเลิศ  ครูผู้ทรงคุณธรรมจริยธรรมจะสร้างสรรค์คนดีให้กับสังคม  ความภาคภูมิใจที่สุดของคนเป็นครูไม่ใช่ถ้วยรางวัล ไม่ใช่โล่ห์เกียรติยศ แต่เป็นความสำเร็จของผู้เป็นศิษย์ที่สะท้อนให้เห็นว่าครูเก่งและครูดีขนาดไหนจึงสั่งสอนให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ   การพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นเลิศทางวิชาการนั้นจำเป็น  แต่การพัฒนาครูให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูนั้นสำคัญที่สุด  เพราะอาชีพครูคือรากฐานและเป็นเสาหลักแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริง

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2564  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564