คลังเก็บป้ายกำกับ: ศิษย์เก่าดีเด่น

วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เม.ย.2566

ชื่อมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความหมายว่า “มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร”“วิโรฒ” มาจากคำว่า “วิโรฒ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ความงอกงามหรือเจริญ เทียบได้กับคำว่า “วิรุฬห์” ในภาษาบาลีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ่านว่า สี-นะ-คะ-ริน-วิ-โรด) มีชื่อย่อ ว่า “มศว” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Srinakharinwirot University”ปรัชญา (Philosophy)“การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า “Education is Growth” และตรงกับภาษาบาลีว่า “สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา ”เจริญงอกงามด้วย อารยวัฒิ 5 ประการ1. งอกงามด้วยศรัทธางอกงามด้วยศรัทธาในชีวิต บทบาท และหน้าที่ของตน2. งอกงามด้วยศีลงอกงามด้วยจริยธรรมและความดีงามทั้งปวง3. งอกงามด้วยสุตะงอกงามด้วยการสดับตรับฟังและเรียนรู้ตลอดเวลา4. งอกงามด้วยจาคะงอกงามด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น5. งอกงามด้วยปัญญางอกงามในการดำรงชีวิต คิด และทำด้วยปัญญา( อง.ปญจก.22/40/47 )ปณิธาน (Pledge)ประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นําทางปัญญางานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”๗๔ ปี มศว ๒๕๖๖รางวัลศรีสง่าศรีนครินทร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิจัย วิชาการและนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุขเนื่องใน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖We’re pround of you, You are my inspiration. กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงศิษย์แห่ง มศว จะรักษาเกียรตินี้ชั่วชีวิต