คลังเก็บป้ายกำกับ: วันครู

วันครู 16 มกราคม 2566

คุรุสภา

ครูมีเกียรติศักดิ์ศรี เด็กรัก
ครูดีสั่งสอนมัก เด็กชอบ
ครูสร้างชาติพลัง เด็กรุ่ง เรืองรอง
ครูครรลองส่งมอบ เด็กล้วน ศรีเมือง

ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

พลังครู คือ หัวใจ
ของการพลิกโฉม
คุณภาพการศึกษา
Teacher’s Power is
the Heart of Transforming
the Educational Quality
วันครู ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖