คลังเก็บป้ายกำกับ: การวิจัย

การใช้โปรแกรม Gephi เบื้องต้น

การใช้โปรแกรม Gephi เบื้องต้น เป็นโปรแกรมที่จะกราฟิกแสดงการเชื่อมโยงของข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ใช้ในการทำวิจัยที่แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวแปรที่เป็นหลักการหรือทฤษฎีที่มีการเชื่อมโยงกัน โดยจะแสดงผลของความเชื่อมโยงของตัวแปรในแบบกราฟิกส์