คลังเก็บป้ายกำกับ: การตีพิมพ์บทความ

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมภาควิชาการศึกษา ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย สาขาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์